(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר


האם הרבי חי בגוף גשמי?
נושא: חיי יהדות
רב: _מערכת שו"ת
תאריך: ד' בתמוז התשס"ד (23/06/04)

השאלה:
על יסוד מה טוענים חסידים שהרבי חי בגוף גשמי אף לאחר פטירתו?

תשובת הרב:

הטענה הנשמעת מפי אנשים שונים כי הרבי חי בגוף גשמי, אינה משקפת כלל וכלל את עמדת חסידות חב"ד ואין לה שום תמיכה בקרב רובם המכריע של חסידי חב"ד בארץ ובעולם. כמה אנשים בלתי אחראיים, תמהוניים וחסרי ידע יסודי בהלכה ובתורת החסידות, מפיצים בשמה של חסידות חב"ד דברים חסרי יסוד, ואין להתייחס לכך ברצינות.

 

ההתייחסות האמיתית של חסידי חב"ד לרבי, לאחר הסתלקותו, מבוססת על הנאמר בזוהר כי צדיק שנפטר, חי בכל העולמות יותר מאשר בחייו (בגוף גשמי), אך כמובן שאין הכוונה לחיים המוכרים לנו, חיי אדם בגוף בשר ודם. אנו מוצאים התייחסות לחייו של צדיק אף לאחר מותו - אצל יעקב אבינו, שעליו נאמר "יעקב אבינו לא מת", ומסבירים זאת חז"ל בכך ש"מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". גם על דוד מלך ישראל נאמר "דוד מלך ישראל חי וקיים", והכוונה לזרעו של דוד המלך, שממנו יבוא מלך המשיח, כאשר יתגלה בגאולה האמיתית והשלמה.

 

לאחר הסתלקות הרבי הקודם, כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, בי' בשבט ה'תש"י, הרבה חתנו וממלא-מקומו, הרבי מליובאוויטש, להדגיש את הצורך להוסיף ולהתקשר אל הרבי מתוך אמונה ש"לא עזב הרועה את צאן-מרעיתו". בשיחותיו באותם ימים הוא אומר: "מי שהכירו את הרבי במשך שלושים שנות נשיאותו, יודעים, שהרבי לא יעזוב את חסידיו לבדם... השינוי היחידי שנעשה אצלנו הוא, שבעבר היה יכול מישהו לחשוב, שבהיכנסו לרבי הוא יכול לספר את הדברים שברצונו לספר ולהעלים את הדברים שברצונו להעלים מהרבי; אבל עכשיו ברור לכול שהרבי יודע גם את הדברים שנמצאים אצלנו בהעלם" (שבת פרשת תרומה תש"י).

הרבי אף אמר, שגם עכשיו יכולים לקבל הוראות מאת אדמו"ר הריי"צ, והסביר (י"ב בתמוז תש"י): "מצינו בתנ"ך: 'ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא' - כמה שנים לאחרי שעלה בסערה השמימה! ואם-כן, מהי התמיהה שגם עכשיו ימשיך הרבי לשלוח?!... באיזה אופן להודיע - יש לרבי הדרכים שלו, ואין אנו צריכים לדאוג באיזה אופן יודיע הרבי; יכולים לסמוך עליו!"...

הדברים מבוססים, כאמור, על דברי הזוהר, שמבוארים בהרחבה בספר התניא (איגרת-הקודש סי' כז): "צדיקא דאתפטר אשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי" [=צדיק שנפטר נמצא בכל העולמות יותר מבחייו]. ההסבר הוא, ש"בהיות הצדיק חי על פני האדמה", הייתה נפשו מלובשת בתוך הגוף, ותלמידיו לא יכלו לקבל אלא את ההארה היוצאת ממנו "על-ידי דיבוריו ומחשבותיו הקדושים"; אבל לאחר פטירתו "יכול כל הקרוב אליו לקבל חלק מבחינת רוחו שבגן-עדן, הואיל ואינה בתוך כלי ולא בבחינת מקום גשמי".   סגור חלון