(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר


"והמרחם" בתפילת 'מודים'
נושא: תפילה, תפילין ובית כנסת
רב: הרב יוסף ש. גינזבורג
תאריך: כ"א בשבט התשס"ד (13/02/04)

השאלה:
בשבת אומרים "והמרחם", עם ו"ו החיבור, ב"מודים" שבתפילת שמונה-עשרה. האם נכון לומר כך כל בכל יום שאין אומרים בו תחנון, או לפחות ביום שבחלק מתפילותיו אומרים "והמרחם" כגון מוסף בשחרית דר"ח?

תשובת הרב:

בסידור אדמו"ר הזקן מופיע בחול "המרחם" ובשבת "והמרחם". וביאר בס' שער הכולל (סי' ט ס"ק לב), שדקדקו שיהיו במודים י"ב ואו"ין כנגד י"ב ברכות אמצעיות, כדי שגם בשבת וחג וכו' שאין אומרים ברכות אלו, יהיו [מלבד "ועזרתנו סלה" המכוונת כנגד ברכת המינים, הברכה ה-י"ט] י"ב הודאות ועוד 6 ברכות (ג' ראשונות וג' אחרונות) כדי להשלים מספר "שמונה עשרה" שכך נקראת כל תפילה, גם של שבת ויו"ט. ולכן מוסיפים אז וא"ו "והמרחם".

וכן הורה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (ונעתק בס' המנהגים עמ' 27): "בפיסקא 'מודים' בכל התפילות דשבת (יו"ט, ר"ה ויוהכ"פ) ובתפילות מוסף דר"ח וחוה"מ – אומרים 'והמרחם' בוא"ו". וכן נהג הרבי בעברו לפני התיבה בשנים תש"י ותשכ"ה.

ומה שאומרים שבשנת תשמ"ח אמר כך "בכל תפילה שאין בה תחנון" – ראשית לא היה זה בכל תפילה, והיו שינויים במשך השנה (ומסתמא אפשר לראות בוידיאו. העירוני שכדאי לבדוק בימי שישי), והעיקר – שאין זה דוחה ח"ו את ההוראה המפורשת לרבים שהורה הרבי לפרסמה בדפוס לדורות.   סגור חלון