חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:55 זריחה: 5:41 ט"ז באדר ב' התשע"ט, 23/3/19
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שינה בסוכה

נושא: חגים - סוכות
הרב המשיב: הרב יוסף ש. גינזבורג

תאריך: י"ב בתשרי התשס"ה (27/09/04)

השאלה:
האם נכון שמנהג חב"ד לא לישון בסוכה? אם כן, מדוע?

תשובת הרב:

אכן, בפוסקים, כולל בשולחן-ערוך של בעל-התניא1, נאמר שהשינה היא חלק בלתי-נפרד ממצות הישיבה בסוכה.

אך בפועל, לא רק אדמו"רי וחסידי חב"ד2, אלא גם חסידי בעלזא3 נמנעו משינה בסוכה. וכבר הרמ"א (שחי לפני יותר מ-400 שנה) מביא הנהגה כזאת ומציע לה הסברים, בהגהתו בהלכות ישיבה בסוכה4.

יש על כך הסבר נרחב של הרבי5, ואנסה למסור את עיקרי הדברים:

בענייננו, עיקר הפטור הוא משום 'מצטער', אם מפני הרגשת הקדושה עצמה שאינה מניחה לו לישון, או אפילו מפני שמשפיעים עליו דברי האדמו"ר האמצעי, שאמר6: "כיצד ניתן לישון במקום שמאירים בו 'מקיפים דבינה'?!", וזאת על-דרך לשון הפסוק7 "אכן יש ה' במקום הזה, ואנכי לא ידעתי" ופירש רש"י: "שאם ידעתי – לא ישנתי במקום קדוש כזה".

כפי שאמרו בגמרא8, שרב אחא היה מהדר ליטול דווקא הדס שהכשיר רבו "הואיל ונפיק מפומיה דרב כהנא". ולכן, בנוסף לזה, אם חסיד אינו יכול לנהוג בפועל כהנהגת רבו – דבר זה גורם לו צער, ו"המצטער – פטור מן הסוכה9".

מקורות:

1.         או"ח סי' תרל"ט ס"ד.

2.        הרבי מסר, שכך נהג עוד אדמו"ר הזקן בעצמו, והיתה זו הנהגה ידועה ומפורסמת לכל במשך יותר ממאה שנה, וידעו זאת היטב גם הגאונים הליטאים ז"ל, רבי חיים מוואלוז'ין ובנו רבי יצחק, וכן הרב ליפשיץ מקובנה וה'אחיעזר' רבה של ווילנא, ועוד רבים שעמדו בקשר טוב ובשיתוף פעולה הדוק עם נשיאי חב"ד בדורותיהם, והמעוררים זאת מחדש בדורנו - כל ענינם אינו אלא להפיץ מחלוקת ושנאת-חינם בין יהודים, וחובה להתרחק מהם (יחידות של הרב צבי כהנא מירושלים, מתלמידי ישיבת מיר לפני השואה, ביום י' סיון תש"נ – 'תורת מנחם – התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 325 ואילך).

3.        נטעי גבריאל, הל' ר"ה סי' טז הערה טו.

4.        שולחן-ערוך אורח-חיים סימן תרל"ט סעיף ב. הרמ"א מסביר זאת מפני הצינה, או מפני שמצות סוכה – איש וביתו, כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שאינו יכול לישן בנפרד איתה או שקשה לה לישון בסוכה – פטור (אם כי כתב שטוב להחמיר). ומספרים שהרב עקיבא יוסף שלזינגר ז"ל, מתלמידי החת"ם סופר ומחבר הספר 'לב העיברי' ומקנאי ירושלים, הביא את אשתו לישון בסוכה, וכל גדולי ירושלים דאז יצאו נגדו -   ואמר על כך מו"ר הגאון החסיד ר' אברהם-צבי הכהן ז"ל (מו"ץ בבתי ווארשא בירושלים וראש הכולל בכפר חב"ד), שסיבת הדבר היא שגם הם הכירו בירידת הדורות, ובירידתם עוד יותר עד לדורנו – גם שינה של יחיד היא כעין "חילול הקודש"...

5.        שיחה מוגהת, 'לקוטי-שיחות' כרך כט עמ' 211. תורגמה ללשון-הקודש ונדפסה (תשנ"ג) בספר 'שערי- הלכה-ומנהג', אורח חיים חלק ב סימן רסח. ראה גם 'אוצר מנהגי חב"ד, אלול-תשרי' עמ' שא.

6.        ראה בספר-השיחות 'תרצ"ו – חורף ה'ש"ת' עמ' 295.

7.        בפרשת ויצא, בראשית כח,טז.

8.        סוכה לב, סע"ב.

9.        שו"ע (הב"י) סי' תר"מ ס"ד. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ה. ואף כשהצער אינו בא מהסוכה עצמה אלא מסיבה צדדית (רש"י סוכה כה,ב ד"ה צערא דממילא).


   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)