חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התכלית - בעולם הזה

יישכר וזבולון, מבניו של יעקב, מסמלים את שני הסוגים בעם ישראל. היושבים באוהלה של תורה לעומת העוסקים בעיקר בעסק ובמלאכה, וזו התכלית בעולם הזה.
מאמרים נוספים בפרשה
השפעת צדיק על עירו
אסור לאבד את הראש
לחולל מהפך
הראש והרגל שווים
מלאכי מרום מלווים אותנו
הארץ תיכבש מאליה
חיים של צדיק
שכר בלתי-מוגבל
שלמות אישית – בעדיפות שניה
יעקב בונה בית של קבע
התכלית - בעולם הזה
ברכה לסייעניו של יהודי
הגברת מוח על לב
הצלחה בחינוך דווקא בתנאים קשים
סוד הצלחתו של יהודי
לבן ויעקב - שתי השקפות-עולם
השליחות של יהודי
חתונת יעקב כמקור כל החתונות
מקור הביטחון של לאה
נדרו של יעקב אבינו

ותקרא את שמו זבולון (בראשית ל,כ)

עם-ישראל מתחלק בכללות לשני חלקים - יששכר וזבולון: 'יששכר' - הם בעלי התורה, יושבי אוהל, העוסקים כל ימיהם בתורה. 'זבולון' - אלה יהודים העוסקים בעסק ובמלאכה ומפרישים רק מעט מזמנם ללימוד התורה. עיקר חלקם של בני 'זבולון' בתורה הוא בשותפות עם 'יששכר' - על-ידי תמיכתם בלומדי תורה בממונם.1

והנה, כשילדה לאה את זבולון קראה לו זבולון על שם 'בית-זבול'2 (בית-מדור), שהוא כינוי לדירת-קבע, וכך אמרה: "מעתה לא יהא עיקר דירתו אלא עמי, שיש לי בנים כנגד כל נשיו".3

דרכו של יעקב

שמו של אדם איננו דבר חיצוני, אלא הוא מבטא את תוכנו ומהותו של האדם.4 אם זבולון נקרא על שם 'בית זבול', עלינו לומר שמהותו קשורה ב'עיקר דירתו' של יעקב אבינו.

ולכאורה, לא זו בלבד שדרכו של זבולון אינה זהה לדרכו של יעקב, אלא היא שונה ממנה לגמרי - יעקב הוא 'יושב אוהלים', איש התורה5, ואילו זבולון עוסק במסחר6?!

אי-אפשר לומר שהעובדה שזבולון תומך ביששכר מכריעה כל-כך, שבגללה זבולון נחשב ל'עיקר דירתו' של יעקב, שהרי לא ייתכן שהתמיכה בלומדי תורה תהיה חשובה מלימוד התורה עצמו. עלינו להבין אפוא מדוע 'עיקר דירתו' של יעקב הוא דווקא זבולון.

כוחה של התמודדות

למעשה, גם אצל יעקב אבינו עצמו אנו רואים דבר דומה. בפרשתנו מסופר שלהצלחתו הגיע דווקא בימי שהייתו בבית לבן. שם לא היה יושב אוהלים, אלא עסק במרעה הצאן בהתמסרות מלאה, כפי שאמר לנשותיו - "בכל כוחי עבדתי".7 ואף-על-פי-כן זכה דווקא אז ל"ויפרוץ האיש מאוד-מאוד"8, ומובן שזה כולל בעיקר הצלחה רוחנית.9 כמו-כן, דווקא שם הקים את בית-ישראל ונולדו לו אחד-עשר משנים-עשר השבטים.

בנקודה זו "צדיקים דומים לבוראם".10 גם הקב"ה רצה ש'עיקר דירתו' יהיה דווקא בעולם הזה הגשמי והתחתון ולא בעולמות הרוחניים העליונים, כמאמר המדרש11: "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", כי דווקא על-ידי ההתמודדות עם העולם והניסיונות שבו מגיעים לעלייה הגבוהה ביותר.

הרוב 'זבולון'

זו גם הסיבה שעד ביאת המשיח רוב היהודים הם בגדר 'זבולון' ולא 'יששכר', כי דווקא העיסוק בענייני העולם ובהבאת הקדושה לתוך חיי המעשה הוא שמביא את העולם לתכליתו.

לכן דווקא בזבולון נמצא 'עיקר דירתו' של יעקב אבינו. כל עוד היהודי הוא 'יושב אוהלים' אין לנו ביטחון שהוא אכן דבק בכל ליבו בדרכו של יעקב. אולי אם יזדמן לו ניסיון קשה, לא יצליח לעמוד בו. אבל כאשר יהודי עסוק בענייני העולם, ואף-על-פי-כן הוא הולך בדרכו של יעקב - זו הוכחה שאכן דרכו של יעקב מושרשת בליבו וקבועה אצלו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך  "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ל, עמ' 134)

----------

1) ראה בראשית רבה פרשתנו (פרשה עב,ה). תנחומא ויחי יא. ועוד. פירוש רש"י ברכה שם. וראה ויקרא רבה פרשה כה,ב (הובא להלכה בהל' ת"ת לאדה"ז פ"ג ס"ד).

2) מלכים-א ח,יג.

3) רש"י פרשתנו ל, כ.

4) שער הגלגולים הקדמה כג. שער מרז"ל בסופו. עמק המלך שער א סוף פרק ד. אור תורה להרב המגיד פרשת בראשית (ד,ד). וראה גם-כן חפץ ה' לברכות (יג,א). אור-החיים וישלח לה,י. ריש פרשת וילך. ועוד. ספר חסידים סי' רמד.

5) כמו שנאמר (בראשית כה,כז) "ויעקב איש תם יושב אהלים".

6) כמו שנאמר (בראשית מט,יג) "זבולון לחוף ימים ישכון". וברש"י שם: שהיה זבולון עוסק בפרקמטיה. וכן בברכת משה (דברים לג, יח) "שמח זבולון בצאתך".

7) פרשתנו לא,ו.

8) שם ל, מג.

9) ראה בארוכה על דרך החסידות בתורה אור, תורת חיים וכו' בפרשתנו.

10) בראשית רבה פרשה סז,ח. אסתר רבה פרשה ו,ב. רות רבה פרשה ד,ג. ועוד.

11) ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא ריש פרק לו. 

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)