חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:07 זריחה: 6:40 י' בשבט התשפ"א, 23/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הנסיעה לבית-חיינו
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 610 - כל המדורים ברצף
מיהודי תובעים – אלוקות בפשיטות ומציאות בהתחדשות
אין להסתפק בכך שלומדים תורה ומקיימים את מצוות ה'
הנסיעה לבית-חיינו
פרשת ויקרא
מראה לתפילין
שואלין ודורשין בהלכות הפסח (ב)

"כדי לחזק אחדות זו, מתאספים יחד בפשטות, מזמן לזמן, ובפרט בימי יום-טוב, ועושים כמה דברים ביחד" * "כאשר כל אחד נזכר במעמד שבו שמע את הדברים, במעמד כל אלו שהיו עמו יחד 'כאיש אחד בלב אחד' בעת ההתוועדות... נקל יותר לעורר בעצמו ולגלות רגש האחדות" * על חשיבות ההתאספות בבית-חיינו

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

"בשעה שיהודים נמצאים ביחד הרי הם שמחים יותר ומרגישים הרגשת קירוב, רעות ("היימישער") וחיזוק..." - התבטא הרבי באחת השנים (תשמ"ז - 'התוועדויות' תשמ"ז, כרך א, עמ' 402).

ובהזדמנות אחרת ('התוועדויות' תשמ"ח, כרך ג, עמ' 443): "וכדי לחזק אחדות זו... מתאספים יחד בפשטות, מזמן לזמן, ובפרט בימי יום-טוב, ועושים כמה דברים ביחד (תפילה, התוועדות וכו') שעל-ידי זה מחדשים הקשר והאחדות, באופן של שמחה וטוב לבב ומתוך עונג פנימי".

"מעלה בזכרונו"

כאמור, אחת המטרות החשובות ההתאספות יחד, היא "לחזק את האחדות". הרבי מתייחס גם לימים שלאחרי הביקור ומתבטא (שם):

כאשר כל אחד ואחד מעלה בזיכרונו את דברי התורה ששמע בהיותו כאן (אם בשבת שלפני היום-טוב, או במשך ימי החג, באסרו-חג וכו'), נזכר במעמד שבו שמע את הדברים, במעמד כל אלו שהיו עמו יחד "כאיש אחד בלב אחד" בעת ההתוועדות כו' וממילא נקל יותר לעורר בעצמו ולגלות רגש האחדות, ולהביאו לידי מעשה בפועל.

וממשיך הרבי:

ולא זו בלבד שהריחוק מקום בגשמיות אינו גורע מרגש האחדות, אלא אדרבה, הריחוק מביא לידי געגועים לאותו מעמד ומצב, בית-הכנסת ובית-המדרש שבו נועדו כולם יחד לתפילה, תורה וקיום המצוות.

"המאמרים והשיחות שנדברו כאן"

בחורף תשכ"ד הגיע לארץ-הקודש מכתב מיוחד (מתאריך: מוצאי-שבת-קודש שמות) שכתב הרבי ל"תלמידי הישיבה הק[דושה] תומכי-תמימים אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו" (איגרות-קודש, כרך כג, עמ' עט-פא). וכך פותח הרבי את המכתב:

שלום וברכה!

בהמשך להפ"ש [=פרישת שלום], כוונתי - מסירת תוכנם (על-כל-פנים) של המאמרים והשיחות שנדברו כאן בימי חודש השביעי, שהוא המושבע בכל טוב ומשביע טוב לכל השנה, אשר בקשתי את האורחים שי' מאה"ק ת"ו - למסור להם במיוחד.

ושתקוותי אשר נמסרו כדבעי, זאת אומרת בדברים היוצאים מן הלב -

בא הנני בזה גם בכתובים (על-כל-פנים בקיצור) - ובטח לא נצרכה אלא להעדפה וזריזות יתירה ולהיות זהיר טפי -

לזרז בנקודת המאמרים והשיחות בנודע לפועל שלכם ו"הבכן", והיא:

הוספה בהתמדה ושקידה בלימוד התורה נגלה וחסידות, הוספה ביראת ה' ובאהבת ה'.

המכתב השאיר אז רושם עצום על התלמידים (מפי המשפיע הרה"ח הרב שניאור-זלמן שיחי' גופין).

הרבי בראש החותמים

בחודש תמוז תשכ"א הגיעה לחצר הרבי קבוצת אורחים מאנגליה. הנסיעה היתה בארגונו של הרה"ח ר' שניאור-זלמן יפה (ז"ל). הרבי התייחס מאוד בחביבות לקבוצה זו, קירב את חבריה והרעיף עליהם ברכות. הנוסעים העניקו לר' זלמן תעודת הוקרה, שבה נכתב באותיות סת"ם (צילומה ב'משפחה חסידית' גיליון 1176 עמ' 14):

"ב"ה

"להנכבד והנעלה מו"הרר שניאור זלמן שיח' יפה

"לאות תודה!

"על השתדלותו בארגון נסיעתנו מאנגליא

"לכ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש

"בחודש תמוז ה'תשכ"א"

הרבי הואיל לחתום בראש הרשימה!

"כל אחד מאתנו משתוקק"

"בלי כל ספק אשר כל אחד מאתנו משתוקק להסתופף בצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, אולם לא לכולם ישנה האפשרות לכך. על-ידי מפעל זה ניתנת האפשרות לזכות בנסיעה לכ"ק אדמו"ר שליט"א ומה גם שהזוכה הינו שליח מטעם אנ"ש בארץ-הקודש". כך, בין השאר, נכתב בחוזר "הוועדה המסדרת" של ההגרלה לנסיעה לכ"ק אדמו"ר. ועוד נכתב בחוזר: "נודע לנו ממקורות מוסמכים על רצונו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בזה והזכיר את הפעולה הזו בכמה הזדמנויות ואמר כי בוודאי ימשיכו בזה".

קירובים וכיבודים לזוכה בגורל

במשך שנים רבות היה הזוכה בגורל מארץ-הקודש לחודש תשרי זוכה לשורת קירובים וכיבודים: קיבל מהרבי ד' מינים, זכה לעלייה לתורה במניין כ"ק אדמו"ר, נקרא לעמוד בסמיכות לרבי בעת תקיעת השופר וכו'. בראש ועדת ההגרלה עמד ברוב השנים הרה"ח הרב רפאל-נחמן הכהן (ז"ל).

סיכום הדברים ב'יחידות'

להלן מכתבו של הרב אפרים וולף לרבי, שבו הוא מעלה את הדברים ששמע ב'יחידות' קודם שובו לאה"ק ת"ו:

"ט' טבת תשל"א

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"בשעת קבלת ברכת פרידה לפני נסיעתנו חזרה לאה"ק, היו דברי כ"ק אד"ש (לפי הזכור לנו): ברכת פרידה לנסיעה טובה, ברכת מזל-טוב לקיום הווארט, מסירת המשקה ולמסור ד"ש לישיבות והבתי-ספר למלאכה ונחלת-הר-חב"ד, ובית-הכנסת צמח-צדק, הגם שנמסר עניין זה לר' יצחק גנזבורג. לבקר אצל שז"ר, לתת הספר יחד עם ר' שמואל חפר ור' שלמה מיידנציק. היה שאלה בקשר למר יצחק רפאל והעניין יימסר לר' שמואל חפר. כ"ק אד"ש אמר שתהיינה שמחות ולשלוח בשורות-טובות, והמשקה היה בהמשך ל'ווארט'. אתמול ערכה זוגתי שתחי' מסיבת נשים ואי"ה במוצאי-שבת נערוך מלווה-מלכה...".

ניצול השפעת המבקרים

בי"א במרחשוון תשל"א כתב הרב אפרים וולף להרב חודוקוב: "בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול... מסרתם כי לאחרונה היו אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א מר רותם, מר א. בקר שהיה בהתפעלות ושבע רצון, ושיבקשו ממנו דרישת-שלום. ד"ר רפאל ומר בנימין שחור, שהו כולם זמן ארוך ויש לנצל שעות אלו כדבעי (סיכמנו בינינו שכל אחד יטפל במישהו מהנ"ל. אנו נתקשר אי"ה עם מר ש. רותם. ר' שמואל חפר עם ד"ר רפאל, ר' שלמה מיידנציק עם מר א. בקר ור' זושא וילימובסקי עם מר ב. שחור). שאלתם בקשר לנחלת הר חב"ד... לנצל ה-2 [=מעולי גרוזיה] שביקרו אצל אד"ש ושישמיעו דבריהם ויהיה להם השפעה מאחר שהם ראשי משפחות".

השתתפות הרבי בהוצאות

מפעם לפעם הורה הרבי להשתתף בהוצאות הנוסעים בשלימותם או בחלקם. הנה מכתב המזכירות:

"ב"ה ז' ניסן תשל"א

"ברוקלין נ.י.

"הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

"מוה' אפרים שי'

"שלום וברכה!

בבקשה לתת לר' דובער שי ריקמן את המחיר שהיו עולים כרטיסי נסיעה לכאן, הלוך ושוב, עבורו ועבור זוגתו תי', כמה שהיו הם צריכים לשלם לו היו נוסעים בזמן שמסדרים נסיעתם חבורה משותפת.

"בברכת חג פסח כשר ושמח

"הרב ח.מ.א. חדקוב".

רשימת הנוסעים לרבי

בחודש אייר תשל"ב נתקבלו כמה הוראות בקשר להשתתפות בהוצאות הנוסעים, כפי שרושם הרב אפרים וולף להרב חודוקוב:

"ד' אייר תשל"ב... בשיחת טלפון מאמש, הורו לתת לבנו של... כל ההוצאות. ההוראה הכללית היא לתת לנוסעים לי' שבט כמו בי"ט כסלו, דהיינו לעולים החדשים מנחלת-הר-חב"ד כל ההוצאות (מלבד השתתפותם בסך 18 ל"י) ולעולים שאינם בנחלת-הר-חב"ד מחצית ההוצאות (מלבד השתתפותם בסך ח"י כנ"ל). הנוסעים לי"א ניסן מהעולים החדשים, הרי יקבלו כל ההוצאות (מלבד השתתפותם כנ"ל) אף אלו שאינם מתגוררים בנחלת-הר-חב"ד. כמו כן, חלק מהנוסעים לי"א ניסן יקבלו השתתפות בנסיעתם אף אם אינם עולים חדשים.

"אנו מצרפים רשימת כל הנוסעים, והספיקות שבהם, כי ישנם שישלמו מס נסיעות (בסך 800 ל"י) וישנם שנסעו אחרי ה-15/3 שהמחירים יקרים יותר וכו'... לפרסם על-דבר הבחורים הנוסעים וחוזרים, שכולם חוזרים...".

פירוט ההחזרים

והנה סיכום של הוראות שקיבל הרב וולף מהמזכירות, בי"ט באייר [תשל"ב]:

"הנוסעים לפסח ששילמו מחיר גבוה מהרגיל - גם להם לעולים החדשים להחזיר המס [הר"א וולף מציין: למעשה הם פטורים ממס]. לשאר להחזיר ההוצאות מלבד המס.

"לגב'... - מחצית ההוצאות. ר'... וזוג' - כל ההוצאות. ל... - מחצית ההוצאות. למשפ'... - כל ההוצאות. ל... - מחצית ההוצאות ל... - כל הוצאות. ל... - מחצית ההוצאות.

במכתב מתקופה אחרת: הורו לפרסם שמהיום והלאה נפסק ענין התשלומים עבור ההוצאות הנוסעים לכ"ק אד"ש, ולפרסם זאת קודם הנסיעה כדי שלא תהיינה אח"כ טענות ותביעות.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)