חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:02 זריחה: 6:42 ה' בשבט התשפ"א, 18/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עוד על סידרת 'אור התורה'
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 1004- כל המדורים ברצף
לחפש יהודים "רעבים" ו"צמאים" ברוחניות ולספק צורכיהם
להתמסר למלחמת בית דוד ולהביא את הגאולה
עוד על סידרת 'אור התורה'
פרשת וירא
"שב לבד עם עצמך, עצום את עיניך, ותרגיש שאתה נמצא עם הרבי"
הלכות ומנהגי חב"ד

חביבות מיוחדת ללימוד בספר חדש שיצא זה עתה מהכריכייה * בספרים אלו "ריבוי עניינים עד אין סוף" התבטא הרבי, והמתין בקוצר רוח לכל ספר שנכנס לדפוס – מתי יוכלו ללמוד בו בפועל... * כמו כן הורה – להעמיד בראש העדיפויות את הוצאתם לאור של מאמרי הצמח-צדק * ועל הדפסת המהדורה החדשה של "דרך מצוותיך" * רשימה שלישית

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

חביבות בספר חדש

"ולא שערתי כלל גודל הענין וערכו וכו', ואשרי חלקו שנעשה על ידו", כך כתב הרבי למהדיר סידרת ספרי אור התורה הרה"ח ר' אהרן חיטריק (ז"ל), (תשורה ט"ז אלול תש"ס).

מפעם בפעם גילה הרבי בהתוועדויות ברבים על הופעתם של ספרי אור התורה בדפוס. כך, לדוגמה, במאמר שפתיחתו (ודיבור-המתחיל שלו) בפסוק "והנה פרח מטה אהרן" תשמ"ה (שבת פרשת קורח – התוועדויות תשמ"ה כרך ד' עמ' 2353), שם אומר הרבי:

ויש לקשר כל זה עם המבואר.. ב'אור התורה' שיר השירים [כרך ג'] שנדפס וגם-כן יצא מן הכריכייה לפני שבת זו... ובמשך השבת יכלו להסתכל בהם על-כל-פנים.

וממשיך הרבי בתקוה:

ויהי-רצון שמכאן ולהבא גם ילמדו בהם, ובפרט  שיש בהם חביבות יתירה, להיותם ספרים חדשים.

ובהמשך ציטט מן הספר.

הפצתו – קשור לייעודי הגאולה

בליל ערב ראש השנה תשמ"ג (התוועדויות תשמ"ג כרך ד' עמ' 2075, 2078) מספר הרבי בהתוועדות כי:

זה עתה – ב"השגחה-פרטית" – הובא מבית הכורך ספר מתורתו של בעל יום ההולדת –  אדמו"ר הצמח-צדק...

כוונת הרבי הייתה לספר 'אור התורה' על מאמרי רז"ל וענינים, ואחר כך המשיך:

בספר הנ"ל, ישנם כמובן ריבוי ענינים עד אין סוף, אבל עתה נתעכב על ענין מסויים המופיע בתחילת הספר... וכבר נתפרסם עניין מסויים מספר זה באופן של הפצה...

והרי זה מהווה הכנה קרובה שגם הגאולה תבוא באופן של זריזות ומהירות, במהרה בימינו ממש.

בשנת תשכ"ה קיים הרבי התוועדות בשבת-קודש פרשת דברים – תשעה באב נדחה. במאמר החסידות שאמר, שנפתח (דיבור המתחיל) ב"אלה הדברים אשר דבר משה וגו'", ציטט הרבי את קושיית הצמח צדק בספר אור-התורה דברים, וב"דרך אגב" ציין (תורת מנחם כרך מד עמ' 159 הערה 2):

ולהעיר, שזה עתה יצא לאור כרך נוסף מ'אור התורה' על ספר דברים [=על פרשיות עקב-תבוא – ה' מנחם אב אור ליום ו' מנחם אב], והרי ענין זה מוסיף בקיום היעוד שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

קדימה לכל – מאמרי הצמח-צדק

מזמן לזמן הורה הרבי לפרסם במכתבי-עת על הופעתם של ספרי קה"ת וספרים חדשים במיוחד:

במודעה שפורסמה ב'המאור' גליון רנח תשרי-חשון תשמ"א, אודות "ספרים וקונטרסים שבהוצאת ספרים "קה"ת" – נזכרו שם: "אור התורה – מכ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' כולל דרושים ורשימות לחנוכה בראשית: כרך ב' 6.00 $. בראשית: כרך ה', 7.00 $".

ב"עלי עין" תשי"ב התפרסמה רשימת דפוסי ספרי חב"ד בשם "שערי חב"ד" בעריכת א. מ. הברמן. משזו באה לידי הרבי עיין בה וציין בשולי-הגיליון מספר הערות, אותן העתיקה מזכירוּת הרבי ושיגרה למר הברמן.

כמו כן בהקשר ל'אור התורה' ציין הרבי (אגרות קודש כרך כא עמ' רט) ["על סדר רשימת הספרים למספרם... 5"]:

"שמות-בא". בספר זה באה רק פרשת שמות. וארא-בא נמצאים בדפוס.

מפִּרסומים מסוימים הסיק העורך כאילו הופיע כבר בדפוס אור-התורה לפרשיות שמות-בא. ועל כך הגיב הרבי את ההערה הנ"ל.

כאשר הוכנס ה"פתח דבר" לכרך ויקרא-בחוקותי בחורף תשל"ד, ציין הרבי את התאריך:

ט' כסלו יום ושנת המאתיים להולדת כ"ק אדמו"ר האמצעי – דודו ומו"ח [=ומורו וחמיו] של אדמו"ר הצ"צ.

בכ"א טבת תשל"ד כתב המהדיר הרה"ח הרב אהרן חיטריק לרבי מכתב מפורט הקשור לעבודתו. להלן קטע בודד מתוכו ותגובת הרבי:

ר"א חיטריק: "היום מסר לי הרה"ח חדקאב [חודקוב] שי' דברי כ"ק בעניין להוציא ב' ספרים הקשורים לכ"ק אדמו"ר הצ"צ".

הרבי הגיה והבהיר:

מהסידרה אשר עה"ת [=על התורה] שלזה קדימה לכל, שה"ז [=שהרי זה] מעין השלמת ושלימות דיותר מעשרים כרכים שכבר הו"ל [=הוציא לאור]. וק"ל [=וקל להבין] – וכל זירוז יש גם נחוץ וכו' וכו'.

ביום ה' שבט תשל"ד כתב ר"א חיטריק לרבי שברצונו לסדר ענין מסוים שהרבי תבע ממנו בעבר. הוא הכניס אפוא לרבי דוגמא, אך הרבי שב והדגיש:

הנ"ל – עוד חזון למועד

העומד ע"ס [=על סדר] היום ובדחיפות – מאמרי הצ"צ וכאמרי זה כו"כ [=כמה וכמה] פעמים...

סידור כרכי שיר-השירים התעכב בשל מספר סיבות זמן רב. תחילה הורה הרבי להדפיס כל מה שיש בכרך אחד; ר"א חיטריק כתב לרבי שכרך אחד מכיל 372 עמודים, אך אם יהיה צורך להכניס את כל שיר השירים יכיל הספר יותר משמונה-מאות עמודים!

בעקבות כך הורה הרבי:

לפ"ז [=לפי זה] לא יעכב ויו"ל עכ"פ [=ויוציא לאור על-על-פנים] חלק אחד.

לשאלה האם לכלול מאמר מסוים שנדפס במקום אחר, הגיב הרבי:

באם אפשר לא להדפיסם כאן – (אין לדבר סוף. ויש-לומר דגם אין צריך להיות כאן) די שיציין שנמצאים בס"פ [=בספר פלוני] כו'.

בחודש אדר תשל"ד כשמסרו לרבי שדפוס מסוים לא יוכל לבצע עבודת הדפסת חוברת ב' של תניא עם מראי מקומות וליקוט עבודת פירושים כו', הגיב הרבי בחריפות וכתב בין השאר:

ימסור תיכף ומיד הדפסה לשולזינגר שי' ויאמר לו שזהו בהמשך לשיחתנו (בעת ההתועדות) – בצירוף בקשתי להו"ל בהקדם, ובאם אפשרי לר"ח ניסן, ושבהמשך לזה ימסרו לו גם ההדפסה דאור התורה מכאן ולהבא, ואחכה לידיעה בהקדם בזה.

בערב ראש חודש ניסן תשל"ה כותב הרבי:

מתי יוכלו ללמוד בפועל... אור התורה שיר-השירים הנוסף עתה.

פעם אחת כתב לו הרבי:

בנוגע למאמרי אדמו"ר הזקן – כנראה מתעסק בהם על-חשבון שעות הצמח-צדק (דלא כהתנאי) – ויגמור מראש סדרת מאמרי הצ"צ.

דרך מצותיך

בהמשך העבודה בסידור המאמרים של הצמח-צדק מצא ר' אהרן חיטריק מאמר שמסגנון הלשון שייך ל'דרך מצותיך'. שלח אפוא הרא"ח העתק ממנו לרבי, וזאת אשר השיב לו הרבי:

באם ימצא עוד מהשייך לדרמ"צ [=דרך מצותיך]

– יצרף עם הנ"ל והקודמו

ולהו"ל [=ולהוציא לאור] בחוברת בפ"ע [בפני עצמה] כ"הוספה לדרמ"צ"

[ולצרף מ"מ [=מראי-מקומות] למאמרי צ"צ הנדפסים שבהם טעמ"צ [טעמי מצות] –

ע"ד [=על דרך] הנדפס – רשימה כו' (בהוצאת תשי"ג

ולהוסיף בה ניחום אבלים – קהלת רנ.

לאחר כמה שנים, בשנת תנש"א כשיצא הספר מחדש לאור בערב הפסח, כתב הרבי מיד פתק:

ב"ה ערב חג הפסח ה'תנש"א

לקה"ת ולהעוסקים בההו"ל דהספר דרך מצותיך

במהדורא החדשה באותיות מרובעות.

נת' ודבר בעתו מה טוב ובג' הדברים ע"ש [=על שום] מה

– ועיין שזהו הדרוש היחידי שבתוך ההגדה ומצה מה"ת [=מן התורה] נעשה דם ובשר כו'

מהימנותא ואסוותא

חה"פ כו"ש [חג הפסח כשר ושמח]

אזכיר עה"צ

עדיף להדפיס פעמיים

כבר ציטטנו בשעתו במדור זה כי בהתוועדות שבת-קודש פרשת עקב תש"מ (שיחות קודש תש"מ כרך ג' עמ' 879) הצביע הרבי (כב'דרך אגב') על העובדה שמאמר חסידות אחד של הצמח צדק הודפס פעמיים הן ב'ביאורי הזוהר' והן ב'אור התורה' לפרשת עקב.

מכל מקום הוסיף הרבי ואמר כי עדיף להדפיס פעמיים מאשר לא להדפיס כלל!...

אגב יצוין, כי כמה ספרים של 'אור התורה' נדפסו פעמיים החל מ'אור התורה' שמות שנדפס לראשונה בשנת תש"י ושוב בתשכ"א, וכן 'אור התורה' רשימות על שיר השירים, רות, קהלת – אשר נדפסו בתחילה יחד בתשכ"א (צילום השער ב'נשיא וחסיד' עמ' 460).

לסיום, כדאי לציין שבאחרונה יצאה לאור הסדרה 'אור התורה' מחדש על-ידי קה"ת.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)