חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:23 כ"ד בכסליו התשפ"ב, 28/11/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ארגון אקדמאים יוצאי רוסיה (שמי"ר)
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 961 - כל המדורים ברצף
"שובה ישראל עד ה' אלוקיך", והכן עצמך לקבלת משיח צדקנו!
השפעת יוסף למלכות משיח
ארגון אקדמאים יוצאי רוסיה (שמי"ר)
פרשת ויגש
הלכות ומנהגי חב"ד

בחודש תשרי תשל"ב נוסד, בהוראת הרבי, במסגרת צאגו"ח, ארגון האקדמאים שומרי תורה ומצוות * אספת היסוד התקיימה בחצר הרבי ובראשה ישב יו"ר מזכירות הרבי – הרב חודוקוב * במרוצת השנים הרבי תמך בארגון ועודד את פעילותו* חומר רב בפרסום ראשון * רשימה ראשונה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

חכמות חיצוניות בשירות הקדושה

הרשימה הבאה תספר על הדרך להקמת ארגון "אגודת אקדמאים שומרי תורה יוצאי מזרח אירופה" (ראה אגרות-קודש כרך כח עמ' 3).

כבר בשנת תשל"א עורר הרבי התעסקות מסיבית בקליטת העולים מברית-המעוצות בגשמיות וברוחניות. הדברים נאמרו הן בשיחות פומביות במהלך התוועדויות הן בשיחות ובהוראות שנמסרו בעל-פה ובכתב גם בשנים תשל"ב ותשל"ג.

בחודש תשרי תשל"ב, כאשר קבוצת אקדמאים הגיעה לשהות במחיצת הרבי, החל העניין לקרום עור וגידים.

לימים, בשנת תשמ"ז (התוועדויות תשמ"ז כרך ג' עמ' 101) הסביר הרבי את הצורך בהקמת איגוד ל"אנשי מדע", על-פי דברי הזוהר שבאלף השישי (בשנת שש מאות) "נפתחו ארובות השמים" בנוגע למעיינות פנימיות התורה – חכמות הקדושה, ומזה נמשך גם בחוכמות ענייני ה"רשות" (חכמות חיצוניות). המטרה לפעול באותן חכמות חיצוניות, שהן כ"רקחות וטבחות" ביחס לחכמה דקדושה, את הכוח והיכולת לפעול בהם שלמות עד ל'אתהפכא'.

אסיפה לייסוד הארגון

על האסיפה הנדירה אנו קוראים בפרוטוקול הבא:

"ב"ה כ"ח תשרי תשל"ב ליובאויטש ברוקלין

האסיפה הראשונה של האקדמאים אנ"ש שיחיו מארץ-ישראל – בהשתתפות הרב ח.מ.א. חודוקוב

משתתפים:

הרב חודוקוב        מרדכי גורליק

ר"י לייבאוו           אהרן מקוביצקי

יעקב צצקיס          משה באראשנסקי

שמחה צצקיס        ארי קיסילעוויטש

נפתלי קרביצקי      צבי אפשטיין

צבי צצקיס (המילניציק)         אברהם גודין

ראובן גלפרין         מנדל ברכהן

הרב חודוקוב:

"בודאי ידוע לכולם אשר מטעם צעירי אגודת חב"ד באה הצעה שהאקדמאים אנשי ליובאוויטש יתארגנו בארגון מיוחד במטרות מתאימות לאנ"ש. הרבי שליט"א הסכים להצעה ולפי שאמר לי הביע רצונו שהאסיפה הראשונה תתקיים עוד בהיותם פה ורק שכאן יניחו יסוד ליוזמת הדבר, שתיבחר בינתיים ועדה יוזמת ואת יסוד הארגון יעשוהו אי"ה בשובם לארץ הקודם ת"ו.

שמענו מה שהרבי שליט"א דיבר בעניין השגחה פרטית, היינו שההשגחה העליונה מביאה את כל אחד למקום ובאורח חיים כזה שיתאימו לשליחות המוטלת עליו. כידוע, שפעם אחת אמר כ"ק אדמו"ר נ"ע לאיש שפרנסתו היתה קשורה בנסיעות, שהקב"ה היה יכול לתת לו פרנסתו במקום אחר וההשגחה העליונה הטילה עליו שליחות במקומות שונים ועל כן גם פרנסתו קשורה בנסיעות.

גם אקדמאים, שקיבלו השכלה גבוהה, צריכים להשתמש בהשכלתם לא רק לצורכי פרנסתם אלא גם לצורך העניינים המוטלים עליהם על-ידי ההשגחה העליונה. היהודים שמגיעים עתה מרוסיה, אין זה רק שהקב"ה גאל אותם משם [באופן פרטי] אלא יש להם שליחות כללית. כמו חייל שנמצא במחנה אימונים, זה כדי להכין אותו לקרב, שצריך ללמוד את זה, כן העולים האקדמאים שהגיעו מרוסיה צריכים להשפיע על הנוער, אשר רובם עתה נמצאים באוניברסיטאות. ויש טיפול אישי ויש טיפול כללי. כמו ברפואות הגוף, כן גם ברפואות הנפש, ולזה צריכים את הארגון, כי אנשים פרטיים אין להם השפעה כמו לארגון. עשרה מאורגנים יכולים לפעול יותר מאלף בודדים.

כן ההתאגדות נחוצה גם לאקדמאים עצמם, שיהיו קשורים בחוג שלהם. זה יביא תועלת בין בגשמיות בין ברוחניות. מובן אשר יוכלו לצרף לארגון גם אקדמאים מאנ"ש הגרים מזמן בארץ-ישראל. הארגון יהיה כוח שיגן על האינטרסים של חברי הארגון.

מ. ברכהן: בבר-אילן ישנם ארגונים של סטודנטים דתיים ושל אקדמאים עולי רוסיה.

הרב חודוקוב: קיום הארגונים אינו שולל את יסוד ארגון זה, ואדרבה, כי מטרות הארגונים הקיימים אינן מספיקות לפי דרישת השעה, ואנשינו יוכלו להכניס חיים גם בהם, ובמקרה שלא יוכלו לא ישתתפו בו.

א. מקובצקי: האם זה יופיע רשמית בשם חב"ד?

הרב חודוקוב: המייסדים הם אנשי חב"ד. אפשר גם להבליט שזה נתייסד באיסטרן פארקווי, אבל הארגון יהיה עצמאי.

ראובן גלפרין: אנו צריכים לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א, ועל זה עלינו לבקש אשר הרבי יקבל אותנו לפני הנסיעה ויעניק לנו ברכתו הקדושה להצלחה.

הרב חודוקוב: זה אתם צריכים לבקש מהרבי שליט"א. הכניסו בקשתכם לפרטיכל.

ר' ישראל לייבוב: שאל את כל אחד ואחד מה יש לו לומר. כולם הביעו את הסכמתם ורצונם לזה. ר' מרדכי גורליק אמר שהם עולים ואינם יודעים דרכי הפעולה. מטעם צאגו"ח הובטחה להם הדרכה. נבחרו בינתיים כמה צעירים לוועדה יוזמת זמנית: מרדכי גורליק, אהרן מקובצקי, מ. באראשנסקי ומנדל ברכהן [...] יתחילו בפעולה".

לפעול רחב וחזק

כמה ימים קודם לכן כותב הרה"ח ר' אברהם גודין (מזכיר צאגו"ח באה"ק) לרבי:

"הודעתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א שברצוננו שהאסיפה הראשונה של האקדמאים מאנ"ש תתקיים עוד בניו-יורק. על נושא זה דיברתי עם הרב ר' חיים מרדכי אייזיק שיחי' חודוקוב ובקשתיו שי[ש]תתף באסיפה. תשובתו הייתה שיש לשאול [את] כ"ק אדמו"ר שליט"א היכן לערוך את האסיפה הראשונה בניו-יורק או בארץ-ישראל".

תשובת הרבי לא הגיעה אלינו, אך מסתבר שהיתה חיובית. בכ"ח תשרי התקיימה האסיפה שהפרוטוקול שלה הועתק לעיל. כדאי לשים לב לבקשת אחד המשתתפים בסוף האסיפה: "אנו צריכים לבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ועל-זה עלינו לבקש אשר הרבי יקבל אותנו לפני הנסיעה ויעניק לנו ברכתו הקדושה להצלחה", ותשובת הרב חדקוב: "זה אתם צריכים לבקש מהרבי שליט"א, הכניסו בקשתכם לפרטיכל".

באותו יום נענתה בקשתם והרבי הואיל לדבר בפניהם. השיחה, שנאמרה ביידיש, תורגמה ופורסמה לראשונה בספר 'משבחי רבי' עמ' 195-192. מעניין שבשיחה התייחס הרבי לנקודות שעלו באסיפה במיוחד, וכה אמר:

השם יתברך יעזור ויצליח אתכם במה שהתחילו לאגד את האקדמאים, אלו שהם בעלי השכלה גבוהה, כדי לנצל זאת לחיזוק עצמם וחיזוק הזולת, שכאשר תחזרו לארץ-ישראל מסתמא תרחיבו את האיגוד ותכללו בו עוד חברים. ואף על- פי שהארגון נוסד בכם, מובן מאליו שלא זו בלבד שאפשר, אלא גם צריך לכלול בזה חברים נוספים שעדיין אינם חב"דניקים, חסידי ליובאוויטש, העיקר שייקחו על עצמם את שמירת התורה וקיום מצוותיה.

ואף-על-פי שבארץ-ישראל קיימים כבר איגודים של אקדמאים שומרי מצוות, אבל הללו אינם עושים (כמעט) אלא לעצמם ואינם עושים זאת באופן רחב וחזק. הם אמנם מתאספים, הם אמנם מוציאים לאור לפעמים ז'ורנאל וכדומה, אבל העבודה שלכם צריכה להיות לדעתי, להשתדל שאלו שבאים לארץ-ישראל יהיו יראי שמים כמו בשעה שבאו, ועוד יותר. ולא כמו הדוגמאות הלא רצויות, שיש כאלה שבהיותם בחוץ לארץ היו יראי שמים יותר מאשר כפי שהם לאחר שהגיעו לארץ-ישראל, והם סבורים שכיוון שגרים בארץ קדושה, אפשר להיות לא קדושים באמרם שכאשר גרו ברוסיה היו צריכים להיות קדושים, כי הארץ לא קדושה, אבל כאשר גרים בארץ קדושה, די בזה.

לתת פתרונות לשומרי מצות

לכן העבודה שלכם צריכה להיות, לכל לראש בנוגע לעצמכם, להיות יראי שמים ולהוסיף ביראת שמים, ואחרי כן לדאוג לכך שגם מכריכם שהם בעלי השכלה גבוהה, או סטודנטים להשכלה גבוהה, שיש להם ייחוד משלהם שגם הם יהיו יראי שמים.

ואזי כאשר יהיה מקרה – וזה קורה לעיתים קרובות – שיאמרו שאם מישהו אקדמאי, שיש לו השכלה גבוהה, אינו יכול להיות יהודי שומר מצוות, כי השכלה גבוהה היא נגד התורה ונגד האמונה ואי-אפשר להיות גם מאמין וגם איש מדע – תפקידו של הארגון שלכם יהיה לצאת בהצהרה הפוכה ולומר שאדרבה אם מישהו אקדמאי, צריכה להיות לו אמונה יותר חזקה, וכפי שאמר פעם איינשטיין כאשר שאלו אותו מה היחס שלו לדת – שככל שהוא רואה יותר מה המדע אומר לו, הוא נוכח יותר שיש א-ל שמנהיג את העולם, שהרי לא ייתכן שהכול נמצא מעצמו. ונוסף על זה – הוא ציווה שידפיסו זאת בשמו ועשו מזה בשעתו רעש גדול, אלא שאחר-כך הפסיקו להדפיס את זה כי חששו שאנשים יהיו דתיים מדי, אבל אתם הרי לא צריכים לחשוש מזה.

וכאשר ישאלו אתכם את השאלה - הרי ישנם כל כך הרבה ארגונים, לשם מה צריכים עוד התאחדות של אקדמאים שומרי מצוות אחרי שיש כבר רבים כאלו? עליכם לענות פשוט: כיון שבאתם ממדינה אחרת, שיש בהם תנאים מיוחדים ועוסקים בה בשאלות מיוחדות וממילא צריכים לחפש פתרונות מיוחדים, ומאחר שאתם עוסקים בבעיות מיוחדות - רצונכם שיהיה לכם איגוד משלכם.

בהמשך, מובן מאליו שתשתפו פעולה ותעבדו ביחד עם שאר הארגונים, אבל אתם מוכרחים שיהיה לכם ארגון לעצמכם, כי כאמור, אתם עוסקים בשאלות ובעיות מיוחדות לכם וממילא אתם צריכים איגוד מיוחד.

עוד ענין עיקרי בעבודה שלכם הוא בנוגע לאלו שיבואו, ואלו שרוצים לבוא, מאותן מדינות בעתיד – שתעמדו עמהם בקשר וכו'. ואת זה אף אחד אחר לא יכול לעשות במקומכם. כי אדם אקדמאי שבא מאמריקה או מאפריקה אינו יכול לפעול על אקדמאי שנמצא ברוסיה, ובשעה שיהיה לכם ארגון משלכם אתם יכולים לעמוד בקשר עם אלו שעדיין שם, על-ידי זה שתשלחו להם אינפורמציה או תשלחו להם סידור, או זוג תפילין או חבילה, שכל אלו הם דברים שאי אפשר לדרוש מאמריקאי או אפריקאי, כפי שאפשר לדרוש את זה מאקדמאי בעל השכלה גבוהה, דוקטור או אינג'ינר, שבא מרוסיה.

תמונה אמיתית ממצב הנוער

ובכן, אין זה נכון שאתם מבקשים להלחם בארגונים הקיימים או שאינכם שבעי רצון מהם או שאתם רוצים לבקר אותם. אין עניינכם לבקר ואין עניינכם ללחום. אתם רוצים רק שיהיה ביכולתכם להסתדר על-פי התורה ואתם רוצים לסייע לידידים ולמכרים שלכם שעדיין נמצאים ברוסיה או רומניה או פולין שזקוקים לעזרתכם, ואתם רוצים גם לפעול שבארץ-ישראל תהיה תמונה אמיתית אודות מצב הנוער היהודי ברוסיה, שלא כאלו האומרים שהנוער ברוסיה הם קומוניסטים או ציונים אבל הקב"ה לא נוגע להם ודת לא מעניינת אותם, רק שחלקם – כוונתי לאזרחים היהודיים – קומוניסטים, חלק מהם סוציאליסטים וכו' ואף אחד לא רוצה להזכיר שיש שם נוער דתי, וכשמראים להם בחור דתי או אברך דתי והוא מניח תפילין...

שיהיה איגוד שלכם, שיהיה ארגון כזה של אלו שבאו רק לאחרונה מרוסיה הסובייטית, או פולין הסובייטית או רומניה הסובייטית, ואתם תאמרו שאתם...

כך כתב הרבי בכ"ה חשון תשל"ג (אגרות קודש כרך כח עמ' לא-לב) וראה גם מכ' ד' אדר ה'תשל"ג (שם עמ' קמה):

וכבר בקשתי את הנהלת אירגון האקדמאיים שמרכזו בכפר חב"ד שירכזו הידיעות והפעולות בשטח זה [=של הוצאה-לאור ותרגום בשפה הרוסית].. ותקותי שיודעת על דבר אירגון זה ועומדת עמם בקישור.

וליהודי יוצא רוסיה, שהציע הקמת מרכז רפואי-מדעי, כותב הרבי (כ' טבת – שם עמ' צ):

אקוה, והדבר מאד כדאי, שיתקשר עם אגודת האקדמאים, ומסיבות רבות.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)