חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:40 זריחה: 5:37 כ' באייר התשפ"ד, 28/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הנחה על ספרי קה"ת
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 960 - כל המדורים ברצף
קיום המצוות בתכלית הטהרה
מקץ – קץ הגלות!
הנחה על ספרי קה"ת
פרשת מקץ
להאזין לנרות החנוכה
הלכות ומנהגי חב"ד

דאגתו של הרבי להפצת המעיינות לכל יהודי * בהתחשב בקושי לקנות ספרים בגלל קשיים כלכליים, הורה מפעם לפעם להנהלת קה"ת לערוך 'הנחות' משמעותיות במחיר הספרים * הרבי הסביר: אמנם זו הוזלה בספרים, אך ייקור ועלייה באחוז הקונים

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

שיתרוקנו המדפים

"והנחה למדינות עשה" – במטבע לשון זה, שמקורו במגילת אסתר (ב,יח), השתמש הרבי (התוועדויות תשמ"ו כרך ג, עמ' 70) בעת שדיבר על הצורך לעשות "הנחה לספרי קה"ת" מעת לעת. באמרו:

מזמן לזמן כמו בזמנים מיוחדים, "ימי סגולה" כימי הילולא של רבותינו נשיאינו, יש לעשות "הנחה" במחירם של ספרי חסידות, אשר כתוצאה מזה יקנו מספר גדול יותר של ספרי חסידות – "יפוצו מעיינותיך חוצה".

והעיקר – חוזר הרבי וכופל דבריו (שם עמ' 71):

שההנחה במחירי ספרי חסידות תוסיף בהפצת המעיינות חוצה, מכיון שיקנו ריבוי ספרי חסידות כדי ללמוד בהם, ועד כדי כך, שירוקנו את ה"מדפים" שבמחסן קה"ת!... וכמובן שלאחרי-זה לא יישארו ה"מדפים" רקים, אלא ימלאום שוב בספרים חדשים, וכן הלאה.

עוד התבטא הרבי (התוועדויות תשמ"ה כרך ה, עמ' 2959-2957):

היו זמנים שבהם היו קשיים בהדפסת ספרי חסידות (לא יכלו להדפיס כי אם באופן מצומצם ביותר) לא כן כיום, הנה בעזר השם קיימת האפשרות להדפיס ספרי חסידות בשופי, והמצב הוא אכן כזה שההדפסה היא באופן של "פרזות" – ללא כל מדידה והגבלה.

וגם משתדלים להדר באופן ההדפסה (אותיות מרובעות דוקא, הוספת ציונים ומראי מקומות וכו'), ברם לא די בכך, צריך להשתדל שילמדו תורת החסידות בכל מקום ומקום.

ולא להסתפק בכך שהספרים נשארים ב"מחסן" – שאם כן מה התועלת ולשם מה כל היגיעה וההשתדלות?!... ומזה מובן גודל ההשתדלות במכירת ספרי חסידות ליהודי פלוני שעל-ידי-זה יוכל ללמוד חסידות...

ספר חסידות לא יסולא בפז!

ובהתוועדות ש"פ תבוא תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה כרך ה, עמ' 2958) הבהיר הרבי:

מצד גודל החשיבות של ספרי חסידות – היו צריכים לדרוש עבורם מחיר גדול ביותר, ולא עוד, אלא שלאמיתו של דבר, ערכם של ספרי חסידות לא יסולא בפז! אבל אף-על-פי-כן, יש להתחשב גם במעמדו ומצבו של ה"עני", כולל – "אין עני אלא בדעת", שאין ביכולתו לשלם את המחיר האמיתי של הספרים, ולכן קובעים מחיר שהוא (אמנם חשוב, אבל ביחד עם זה גם) לפי ערך יכולתו של הקונה.

אמנם, כדי להוסיף עוד יותר בהפצת המעיינות חוצה, הרי מהעצות לזה – להכריז על "הנחה" במחירי הספרים למשך זמן מסויים, וכנראה במוחש שבתקופה בה יש "הנחה" במחירי הספרים, קונים ספרים במספר גדול יותר מאשר על-דרך הרגיל...

וכן (ש"פ ויצא תשמ"ו – עמ' 662):

על-ידי רכישת ספרים גם על-ידי אלו שלולי הנחה זו יתכן שלא היו רוכשים ספרים אלו, לפי שאין ידם משגת כו'.

"מזמן לזמן משתתפת הוצאת הספרים "קה"ת" בהפצת המעיינות על-ידי הוזלת מחירי הספרים, כדי שמספר גדול יותר של אנשים יוכלו לרכוש ספרים, או שאותו אדם יוכל לרכוש מספר גדול יותר של ספרים, ועל-ידי-זה יתוסף בלימוד התורה" – אמר הרבי בכ"א מנחם-אב תשד"מ (התוועדויות תשד"מ כרך ד' עמ' 2441).

והמשיך:

עיקר תכליתו של הספר – שילמדו ויחזרו וילמדו בו, עד שידעו מה שכתוב בו בכלל, ובפרט בנוגע למעשה בפועל – ולכן אין "לרחם" על ה"ספר" מוטב "לרחם" על עצמו... ואז – ידפדף וילמד הרבה, ותבוא עליו ברכה – אם ילמד בספר עד כדי כך שהספר יקרע מרוב שימוש!! (ואדרבה הספר יודה לו בזה ובבא על שהשתמש בו וניצל אותו בתכלית השלימות).

לאמתו של דבר – ציין הרבי (ש"פ ויצא תשמ"ו. התוועדות תשמ"ו כרך א, עמ' 663-662) – ערכם של ספרים הוא שלא בערך לגבי המחיר הרגיל, לא רק מצד האיכות שבדבר [=תוכנם של ספרים], אלא אפילו מצד הכמות [=של העמודים והדפים שבהם]... אלא שמוכרחים להתחשב במצבם של הקונים, ולהוזיל את השער על-דרך המיצוע. ולא עוד, אלא שמזמן לזמן יש לעשות הנחה מיוחדת במחירי הספרים, כדי להוסיף עוד יותר בהפצת המעיינות חוצה, וכ"מעשה רב" של אדמו"ר האמצעי שהדפיס חסידות באופן שתהא יד הכול משגת לקנותם (גם אם נאלצו לצורך כך להדפיס קונטרסים קונטרסים, "בויגין" אחד בכל פעם – ולא ספר שלם בבת אחת).

חצי מחיר לכל רוכש

זה לשון הפתק שרשם הרבי באחת השנים ('מאוצר המלך' כרך ב, עמ' 203):

ב"ה
להנהלת קה"ת

כדאי שיפרסמו (וגם במכ"ע [=במכתבי-עת]) שבהתאם להמדובר בהתוועדות דח"י אלול [ע"ד [=על דבר] הפצת המעינות וכו' - ] הרי מח"י אלול ועד לאחרי שק"פ [=שבת קודש פרשת] בראשית ימכרו כל ס' [=ספרי] חסידות שבהו"ל [=שבהוצאה לאור] קהת בחצי מחיר

וכן למסור עד"ז [=על דבר זה] לסניפי קהת שבכ"מ [=שבכל מקום] וכן בנוגע להתערוכה באותה מדינה).

גם בש"פ תבוא, שבת סליחות תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה כרך ה' עמ' 2959) אמר הרבי:

מכריזים עתה, ומבקשים לפרסם בכל מקום ומקום שיש בו סניף של קה"ת שעוסק גם במכירת ספרים – אשרי החל מח"י אלול עד לאחרי שבת בראשית, כל הרוצה, יוכל לרכוש את הספרים שבהוצאת קה"ת – הן ספרי נגלה, הן ספרי חסידות וכו' – במחירי "הנחה" מיוחדים.

פרסומים בכתב ובעל-פה

בירחון 'המאור' (גיליון  קיט, טבת תשכ"ב, עמ' 49) פורסמה מודעה מטעם קה"ת [צילומה הופיע ב'התקשרות' גיליון תקח (כ"ה ניסן תשס"ד, עמ' 11)] ובה נאמר (כאן בתרגום-חופשי): "בקשר ליו"ד שבט, יום ההילולא של האדמו"ר הקודם מליובאוויטש כ"ק אדמו"ר ר' יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, תעניק הוצאת קה"ת הנחה של 10% אחוז על כל הספרים החסידיים שבהוצאתם".

עוד נאמר שם כי: 1) אלו הזוכים בדרך כלל להנחות כמוכרי ספרים ומוסדות-חינוך יזכו לתוספת נוספת של הנחה בת 10%, 2) הנחה מיוחדת לרכישת סטים של 'שדי חמד' הנמכרים ב- 60$, ויימכרו תמורת 40$ (ולמוכרי ספרים – הנחה נוספת) כשההנחה מוגבלת לקניית 200 סטים).

בל"ג בעומר תשל"ב ('ימי תמימים' כרך ה' עמ' 311) מוסר הרב חודוקוב את ההוראה  הבאה (אותה שיחזר למחרת הרב אפרים וולף):

"לפרסם שמל"ג בעומר עד י"ב סיוון ימכרו ספרי קה"ת (נגלה ודא"ח) בהנחה של 20%, ואף על הספרים שיוזמנו ולא יקבלו במקום, גם-כן תחול ההנחה".

בשיחה הטלפונית שהתקיימה בשלהי חודש תשרי תשל"ג ממזכירות הרבי (כ"ג תשרי, 'ימי תמימים' כרך וא"ו עמ' 51) נאמר:

"שאלו על-דבר התוצאות מההודעה של מכירה בהנחה של ספרי קה"ת". הרב אפרים וולף רשם תשובה בקצרה:

"למודעה נענו בעיקר סוחרים, כנראה שאם היו פותחים מחסן הספרים בימי חול-המועד היו קונים גם אנ"ש, אך מסיבות שונות לא היה המחסן פתוח כסדרו".

ושוב (שם עמ' 57) בתחילת חודש מרחשוון (ח' בו) במענה לשאלה "מה היו תוצאות המחירים בהנחה של ספרי המרכז-לענייני-חינוך" – משיב הרב אפרים וולף: "ר' גרשון העניך כהן [מירושלים] קנה בסכום 6500 לירות, ר' משה גרינברג [נציג קה"ת בבני ברק] 2,000 לירות, בית כנסת כפר חב"ד 800 לירות, חנות קדנר בנחלת הר חב"ד 500 לירות, שמואל סגל 2000 לירות, ומאנשים פרטיים 500 לירות".

בהתוועדות א' דראש-חודש אדר תשל"ה (שיחות קודש תשל"ה כרך א, עמ' 417) הכריז הרבי על "הנחה של 25% על ספרי קה"ת ו"מערכת אוצר החסידים – ליובאוויטש", מא' דראש-חודש אדר עד אחרי חג-הפסח", ובין דבריו אמר:

כל אלה  הרוצים לרכוש ספרים, חוברות וקונטרסים כו' בתחום היהדות הן בחלק הנגלה והן בחלק החסידות, כך בענינים הכרוכים ביראת-שמים והתעוררות שבהוצאת קה"ת ו"אנשי ליובאוויטש", באפשרותם לעשות זאת בהנחה בת 25%.

הרבי הסביר שאמנם יש כאן הוזלה של מחירי הספרים [=שימומנו מקרן מיוחדת] אבל מאידך יש כאן ייקור בן 25%, שכן, כך יוכלו יהודים נוספים (אחד, שניים ויותר מכך) להשיג את הספרים.

"לרגל שנת החמישים מאז מאסרו ושחרורו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע תרפ"ז-תשל"ז, תינתן הנחה בת 25% על כל הוצאותיהם של "קה"ת", "אוצר החסידים", "מרכז לעניני חינוך", מעכשיו ועד ח"י אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, כ"ק הבעל שם טוב וכ"ק אדמו"ר הזקן" – כך נאמר בשולי מודעה שהתפרסמה על פני 3 עמודים ב'המאור' סיון-תמוז תשל"ז (עמ' 46-44), תחת הכותרת "רשימה גדולה כולל – ספרים, קונטרסים, מאמרים, שיחות של – כ"ק אדמו"ר יוסף יצחק נבג"מ מליובאוויטש" [בעמוד הראשון אחרי עמוד השער של הגיליון היתה רשימה של "הוצאות חדשות מבית הוצאת ספרים "קה"ת"].

ובתוך מודעה של קה"ת בגיליון רנ"ח של אותו ירחון ('המאור' תשרי-חשון תשמ"א) נאמר:

"החל מר"ח כסלו עד אחרי חנוכה שנה זו – תהי[ה] הנחה של 20% על כל ספרי וקונטרסי קה"ת, אוצר החסידים, מרכז לענייני חינוך".

מעלין בקודש – מורידים מחיר

לרגל מלאת 40 שנה ("זה ארבעים שנה") לפטירת אביו הרה"ק ר' לוי יצחק אמר הרבי (התוועדויות תשד"מ כרך ד' עמ' 2441):

בדרך כלל היה נהוג להוזיל את המחיר החל מח"י אלול. אמנם, בשנה זו להיותה שנה מיוחדת "זה ארבעים שנה" – יקדימו את הוזלת המחירים החל מכ"ף אב. ובנוגע לסכום ההוזלה – ראוי שההוזלה  בסכום של 40%.

בש"פ ויצא יו"ד כסלו תשמ"ו (התוועדויות תשמ"ו, כרך א' עמ' 662) אומר הרבי:

בנוגע לספרי החסידות הנדפסים בד' אמות אלו – מכריזים על הנחה במחירי הספרים, מיו"ד כסלו עד אחרי יו"ד שבט (יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר (מהוריי"צ) נשיא דורנו), ומכיון שבפעם הקודמת הכריזו על הנחה בשיעור של 40% – מספר שיש לו שייכות מיוחדת לתורה ("מ"ם פתוחה מ"ם סתומה, מאמר פתוח מאמר סתום" – שבת קד, א נגלה דתורה ונסתר דתורה – פרש"י שם. וראה של"ה בית הגדול בסופו (לז, ב ואילך) ובכ"מ) – יכריזו עתה על הנחה בשיעור של מ"א אחוזים, שיש בה גם הענין ד"מעלין בקודש", ומאידך הוספה קטנה כזו (מ"א לגבי מ') אינה מבטלת את המעלה הקשורה עם מספר ארבעים), והעיקר – שיתווסף בלימוד ספרי החסידות, באופן של הרחבה "רחובות הנהר", הן בכמות הן באיכות.

ושוב באותה שנה:

כל אלו שיקנו ספרי חסידות בתקופה זו – החל מ"יום סגולה" דב' ניסן (כולל אלו שכבר קנו לאחרי ב' ניסן) ועד ל"יום סגולה" דל"ג בעומר, יקבלו הנחה בת ארבעים אחוז ממחיר הספרים. והעיקר – כאמור – שילמדו בספרים אלו" (ש"פ מצורע י' ניסן תשמ"ו, התוועדויות תשמ"ו כרך ג' עמ' 73-72).

לא אחת – לדוגמה כ"א במנחם-אב תשד"מ (התוועדויות תשד"מ כרך ד' עמ' 2441) – ציין הרבי את "חשבון ההתנדבות הגדולה של הנהלת 'קה"ת'", והזכיר כי "חושש הוא ממלחמה... עם הנהלת "קה"ת" שהרי אפילו בלאו-הכי [לולי ה"הנחה"] טוענים הם שגורמים להם להוצאות וטוענים "עד מתי"...

בד בבד (ש"פ מצורע תשמ"ו – התוועדיות תשמ"ו כרך ג' עמ' 71) יצא הרבי בביקורת:

הנהלת קה"ת צריכה היתה להכריז על הנחה במחירם של ספרי רבותינו נשיאינו, ואף-על-פי-כן, לא עלה הדבר על דעתם!

ולכן, מוכרחני לעשות זאת בעצמי – להכריז על הנחה בת ארבעים אחוז..

"וגם לאלו שכבר קנו ספרים מאז ב' ניסן ושילמו מחיר מלא – המשיך הרבי – תחזיר להם הנהלת קה"ת (שלא הכריזה על ההנחה במועד) את ההפרש (מתאים להנחה המתאימה)"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)