חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:31 כ"ו בכסליו התשפ"ד, 9/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תל תלפיות בענייני הכלל והפרט
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 956 - כל המדורים ברצף
על-ידי 'העלאה' ועבודה מלמטה, נמשכות הברכות בגשמיות ורוחניות
כי הרחיב – בניין נצחי
תל תלפיות בענייני הכלל והפרט
פרשת תולדות
בקשה ב'שומע תפילה' / עלייה עבור הילדים / ברכת הפטרה
הלכות ומנהגי חב"ד

במערכה לשמירת שבת על-ידי אניות ישראליות: "ולא יסכנו את היישוב" * התרעה מפני 'היתר' חסר יסוד לשימוש ברמקול בשבת * צילום מכתבו של הרב גץ לרבי בנושא הפסקת החפירות במקום המקדש * מאמרים של הרבי מהר"ש בכתב-יד מעתיק, שקיבל הרבי מיהודי בבני-ברק * על קבוצה גדולה של ילדים מבוסטון שעשו שבת אצל הרבי * ועצה לשידוכים

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"ולא יסכנו את הישוב"

במסגרת המערכה נגד נסיעת אניות ישראליות בשבת כתב הרבי לגה"ח רבי שלמה-יוסף זווין את המכתב הבא מיו"ד בכסלו תשי"ז, אשר מוגש בזה קטע מתוכו בפרסום ראשון:

וכדאי הי[ה] להשיג הקונטרס המוזכר שם. ואפשר זה יגרום להודעה ס[וף] ס[וף], אשר חילול שבת ע[ל] י[די] מאות מישראל בפהרסיא אסור הוא (ולא יסכנו, ר[חמנא] ל[יצלן], את הישוב [=בארץ-ישראל] ע[ל] י[די] עינוי הדין ועיוות הדין והוראה בתורה שלא כהלכה, ובפרט במצב העכשוי שניתנה ארכה כו').

קולא ברמקול?!..

במסגרת פעולותיו של בא-כוחו של הרבי במדינות שונות, הרה"ח ר' בנימין גורודצקי, פעל רבות גם לטובת יהודי תורכיה. בחורף תשכ"ז התוודע לעובדה כי בבית-הכנסת באיסטנבול משתמשים ברמקול בשבת. לשאלתו, הסתמכו על התשובה שכתב הרב שלמה גורן ב'משיב מלחמה' (חלק א סימן לז) לעניין השימוש בזה בחיל הים. בעקבות זאת, כנראה לפי הוראת הרבי, פנה הרב גורודצקי במכתב מהיר לרב גורן והעמידו על המכשלה שבדבר. בתשובתו לרב גורודצקי (נדפסה אחר-כך בשנת תשס"ה ב'תרומת הגורן' סימן פא) כותב הרב גורן:

"ב"ה כ"ו שבט תשכ"ז

לכבוד ...הוותיק וחסיד שומר משמרת הקודש, זוכה ומזכה את הרבים ועוסק בצרכי ציבור באמונה הרה"ג הר' בנימין אליהו גארודצקי שליט"א בא כוח כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א בארצות הגולה באירופה ושכנותיה.

שלום כת"ר עם כל אנ"ש ישגה לעולם!

קבלתי לנכון את מכתבו מיום ד' בשבט תשכ"ז, שבו מתריע על דבר המכשלה ברמקול בבתי כנסת בשבת באיסטנבול. גם בהיותי שם ראיתי את המכשלות הרבות הנמצאות שם... וביניהם גם זאת של שימוש ברמקול בשבתות..

אודיע קושט דברי אמת מה שביררתי בתשובתי, שברוב סוגי הרמקולים יש חשש של חילול שבת מן התורה, ובמיעוטם יש חשש איסורי דרבנן, והודעתי ששניהם אסורים. ואם כי בתשובתי לחיל הים בישראל מצאתי היתר להשתמש ברמקולים העובדים על בטריות, באוניות מלחמה, מהסוג של המיעוט, הרי יסוד ההיתר מבוסס על צרכי בטחון כפי שציינתי זאת מפורש בתשובה, שרק על סמך הבעיות הביטחוניות הקשורות עם החזקת אניות המשחית התרנו, ואין להסתמך על כך בשום פנים ואופן בכל הנוגע לשימוש ברמקול בשבת בחיים האזרחיים, אי לזאת אין להם כלל על מה שיסמכו ולא יתלו בוקי סריקי בתשובה זו שאין לה קשר לנידון שלהם...

"הכותב וחותם בכל תחומי ברכות, ש. גורן".

לבטל תכנית החפירות

כך כתב הרבי בראש-חודש אלול תשל"ו (לקוטי שיחות כרך חי, עמ' 466):

...מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מנ[חם] א[ב] עם המצורף אליו, ואזכירו על הציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבו לטובה, ושיבשר טוב בכל הענינים שכותב, כולל ועיקר – שבטלה התכנית לחפור מתחת לבי[ת] המק[דש], מחילות וכו' ואפילו לספקן.

...בכבוד ובברכה לשמור על הק[ודש] שלא יגעו בו ולא בספקו וס[פק] ס[פיקו], כי "ממי שהזהיר על המקדש" אתה מתיירא, ובהצלחה.

האיגרת נכתבה להרה"ג ר' מאיר יהודה גץ (זצ"ל) שהיה הרב הממונה על הכותל המערבי בתגובה למכתבו של הרב גץ שצילומו ניתן בזה בפרסום ראשון:

היכן מופרך לערוך 'ערב חב"ד'

בכ' אייר תשל"ג כותב הרב חודוקוב, מזכירו של הרבי, לאחד מחשובי עסקני חב"ד בארץ-הקודש:

טוב עשית במה שענית בשלילה להצעת מנהל המועדון יהודי-ערבי בחיפה.

ופשוט כי עריכת ערב חב"ד במקום כזה מופרכת לגמרי...

יסוד בחסידות ללמד גם לזולת

ב"ה, ד' כסלו, ה'תשל"ח

ברוקלין, נ.י.

מר יהודא מנחם שי' בוים, רח' אור החיים 45, בני ברק

שלום וברכה!

בנועם מאשר אני קבלת מכתבו מכ"ז חשון עם המצו[רף] ב[זה] – צילומים מדפי ספר כתב-יד ולוח מפתחות מ"כתבי קדש", מאמרי חסידות חב"ד. ות[שואת] ח[ן] על שימת לבבו לשלחם אלי.

המאמרים הם מכ"ק אדמו"ר מהר"ש, בנו וממלא מקומו של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" – וראה ג[ם] כ[ן] בספר מפתחות מאמריו בשנים המתאימות, אלא שבספר חסרים כמה מאמרים שלא היו בה"ביכלעך" מהם נעשו המפתחות, ורגיל הוא – הכתב – של מעתיק.

כיון שכל ענין בהשגחה פרטית, ורואני שמתעניין במאמרי חסידות, תקותי אשר גם לומד בהם, וללמוד על מנת ללמד ולהשפיע גם אל אחרים שילמדו, בפרט שמיסודי תורת החסידות לכל שיטותי[ה] היא ההדגשה על כלל גדול שבתורה, ואהבת לרעך כמוך, שפירושו כפשוטו מה שחביב עליך תשתדל גם לטובת חברך, ואם בגשמיות כן על אחת כמה וכמה ברוחניות.

בכבוד ובברכה

לפרוט את הברכות למזומנים

בהתוועדות ש"פ משפטים תשכ"ג ('תורת מנחם' כרך לו עמ' 184) מופיע המשפט הבא שאמר הרבי: "וכיוון שנמצאים כאן גם קטנים בשנים... כדאי ונכון שיאמרו 'לחיים' וינגנו ניגון שמח"...

לא נזכר באיזה קטנים מדובר, ומי הם.

מדובר היה ב"קבוצה גדולה של ילדים מבוסטון בביקור בחצרות קדשינו" (לשון הכותרת בעלון פנימי של צעירי אגודת חב"ד, מס' 77, שהופיע בז' באדר תשכ"ג עמ' ח). הנה קטעים מהידיעה בעלון שם:

"לשבת-קודש פרשת משפטים, כ"ט שבט, הגיעו לכאן לביקור בן מספר ימים כ-80 ילדים כן ירבו מבוסטון מאסס. הילדים שנוטלים שם חלק בכיתות של"ה (שיעורי לימוד הדת), הובאו באמצעות המשרד המרכזי של של"ה בברוקלין בסיוע והשתדלות הרב משה גורקאוו המנצח על פעילות של"ה בבוסטון.

"תוצאה טבעית של הרושם העצום שעשה על הילדים הביקור כאן אשתקד, הפעם ביקשו ליטול חלק עשרות רבות של ילדים, אך בשל חוסר במקומות נאלצו לדחותם.

"הילדים שכן הגיעו היו אורחי צעירי אגודת חב"ד והתקבלו כאן ע"י התמים אשר זיילינגאלד ואיסר שמיטאנא שארגנו עבורם תוכנית עמוסה למשך שהותם פה.

"ביום שישי, אחרי טיול ארוך בניו-יורק, רוכזו הילדים בין תפילת מנחה לתפילת ערבית ב-770 ושוחחו בפניהם אודות הלכות שבת. אחרי סעודת ליל שבת שוב התוועדו עמם, לימדום ניגונים חסידיים (במיוחד את "האדרת והאמונה"), וכן סיפרו לפניהם סיפורים חסידים וההוראות שיש להפיק מהם.

"בצהרי יום שבת-קודש בהתוועדות של כ"ק אדמו"ר שליט"א נשמרו עבורם שני שולחנות. כמה מהחברים [=חברי צעירי אגודת חב"ד] תירגמו עבורם לאנגלית את תוכן שיחות-הקודש. בהתאם לבקשת הרבי שליט"א אמרו כולם לחיים וניגנו ניגון שמח. עם סיום ההתוועדות אורגנה עבורם מסיבת שבת בביתו של הרב ר' יעקב ליפסקר. במוצאי שבת-קודש ארגן עבורם הרב יעקב יהודה העכט מלוה-מלכה מפוארת בבית הכנסת שלו, שם נאם בפניהם הנואם המפורסם משיקאגא הרב שלמה זלמן העכט, אשר הסביר לילדים מה הם קיבלו במשך השבת.

"הרב שלמה העכט הבהיר זאת במשל מצ'יק, שאם רוצים לעשות בו שימוש יש לפורטו ולהחליפו לכסף מזומן, כך גם ברכותיו של הרבי שליט"א אשר הוענקו לכל אחד מהילדים, יש להכין כלים מתאימים לקליטתם.

"לאחר סיור בניו-יורק ביום ראשון אחר-הצהריים, נסעו הילדים חזרה מרוצים ושמחים".

הידיעה מסתיימת: "בהזדמנות זו ברצוננו להודות מאד לחברים שסייעו בסידור הילדים, ובמיוחד לאלה שאירחו אותם".

לפנות לכמה שדכנים ולזרזם

כך כתב הרבי ליהודי תושב ירושלים:

וכיון שעל האדם לעשות כל התלוי בו בדרך הטבע – בטח כבר פנה או ע[ל] כ[ל] פ[נים] יפנה עתה לשדכנים (ל[שון] רבים) טובים ויזרז אותם וכו'.

והוספה בבטחון אמתי בהשם – מוסיפה בברכותיו.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)