חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:25 ח' בכסליו התשפ"ג, 2/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

רוצים לראות אלוקות!
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 891 - כל המדורים ברצף
בירידה הגדולה מסתתרת עלייה גדולה
רוצים לראות אלוקות!
'הדרן' מופלא על הרמב"ם
פרשת עקב
כמה ארך-אפיים לפניו
אמירת 'אדיר במרום' באה"ק
הלכות ומנהגי חב"ד

נסתיימו גם כל העניינים דחבלי משיח

יהי-רצון שעל-ידי מעשינו ועבודתינו בכל ענייני הפצת התורה והיהדות, ומתוך שמחה, נזכה להבטחה שנאמרה בהתחלת פרשתנו – "והיה עקב תשמעון גו' ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך", וכל הברכות שלאחרי זה.

ויש להוסיף, שמדובר כאן אודות ברכות נעלות ביותר שלא על-דרך הרגיל, שלכן, מזכירים את האבות – אברהם, יצחק ויעקב – ובזה גופא באופן של שבועה ("אשר נשבע לאבותיך") וברית כו', כפי שיתבאר לקמן.

וכל זה – נמשך עוד בסוף זמן הגלות, "עקבות משיחא", בחינת "עקב" ("והיה עקב תשמעון") בזמן, ובפרט לאחרי שכבר "כלו כל הקיצין", כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – לפני עשרות שנים – שכבר נסתיימה העבודה, ולא נשאר אלא "לצחצח הכפתורים", ותיכף ומיד – "דאלאי גלות".

ולהעיר, שמכיון ש"כלו כל הקיצין" נסתיימו גם כל העניינים דחבלי משיח, כידוע מה שכתוב בדרושי חסידות בנוגע ל"קץ" שהיה בשנה מסויימת (בזמנו של רש"י), שמפני הקטרוג כו' לא נתגלה הקץ למטה, ולכן נהפך לעניין בלתי רצוי, גזירות כו', "לא תקום פעמיים צרה". אמנם, מכיוון שכבר "כלו כל הקיצין", נסתיימו גם כל הענינים דחבלי משיח.

ולכן, צועקים בני-ישראל: "עד מתי"?!... ותיכף ומיד זוכים ל"מצאתי דוד עבדי" [להעיר ממאמר רז"ל (סנהדרין צז, א) "שלשה באים בהיסח הדעת . . מציאה ומשיח כו", ואין זה בסתירה לבקשה והצעקה על הגאולה, כמבואר במקום אחר] – ביאת דוד מלכא משיחא.

ואז תהיה העבודה לא רק באופן של שמיעה, "והיה עקב תשמעון", אלא גם באופן של ראייה...

הגם שרואים כבר עכשיו השגחה פרטית, ומתגלה האמת בכמה עניינים אפילו בענייני העולם ויש לומר שזהו להכשיר הדרך לגילוי האמת לעתיד לבוא, ולומדים חסידות ויודעים שאמיתית מציאות העולם הוא אלוקות וכו' – צועקים בני-ישראל, ששמיעה אינה מספקת, ורוצים שיהיה ראיה (ואינה דומה שמיעה לראיה על-פי תורה), "ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך", "וראו כל בשר יחדיו", ראיה בעיני בשר, "וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו", ועד לגילוי דעצמות ומהות, על דרך כמו שהיה במתן-תורה.

(קטעים משיחת שבת פרשת עקב ה'תשמ"ח, התוועדויות תשמ"ח כרך ד, 190 (בלתי מוגה), עמ' 182 (תרגום))


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)