חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מבצע הכי נעלה – מבצע תפילין
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 879 - כל המדורים ברצף
ללמוד תורה בהתמסרות ולסמוך על הקב"ה
דרישה לצאת מיד מהגלות!
מבצע הכי נעלה – מבצע תפילין
פרשת במדבר
ארבע מידות בתלמידים
מעמד הר סיני / זמן התפילה בליובאוויטש
הלכות ומנהגי חב"ד

"רבים טועים בזה"... כתב הרבי בהדגישו את הצורך בפרסום תמונת מיקום תפילין של ראש * בהוראת הרבי: תחנה לבדיקת וחלוקת תפילין בעיר ראשית בצרפת * נחיצות גדולה ב'קול קורא' בעד המבצע בחתימת כמה שיותר רבנים * כיצד יכולות נשים לסייע * וכיצד הגיב הרבי לאדם שקיבל על עצמו להניח מדי יום ו'? * צרור עובדות מימי הבראשית של 'מבצע תפילין'

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

תפילין על חשבון הרבי

בימים אלה, בשנת תשכ"ז, יצא הרבי בקריאה לזכות את ישראל במצוות תפילין. הקריאה זכתה לשם: "מבצע תפילין".

בכ"ח טבת התשכ"ח שיגר הרבי מכתב מיוחד לבא-כוחו באירופה הרב בנימין-אליהו גורודצקי, אשר קטעים מתוכו נמסרו לנו לפרסום על-ידי הלשכה האירופאית הפועלת אף כיום בצרפת:

שלום וברכה,

זה עתה נתקבל המכתב-עת "בולעטין הקהלות" מי"ח בטבת, שבו נדפס ה"קול-קורא" מרבנים ראשיים בנוגע למבצע תפילין. ובאם אפשר כדאי לסדר על כל פנים באחת הערים הראשיות דשם מעין תחנה לבדיקת תפילין, ואולי גם לפרסם שמי שאי אפשר לו לשלם מחיר מלא בעד זוג תפילין יפנה להלשכה המרכזית בפריז ויוכל לקבלו בחצי מחיר. שבזה תועלת נוספת שידעו שהתפילין כשרים ובדוקים.

וכדאי גם כן לצרף חוברת על דבר תפילין שנדפסה כאן באנגלית שבטח יש דוגמתה בצרפתית, או על כל פנים ליקוט הלכות הכי צריכות למעשה דהנחת תפילין.

מה שנוגע ביותר – צירוף תמונה על דבר מקומו המדוייק של תפילין של ראש (וגם של יד) כיוון שרבים טועים בזה.

והרבי ממשיך:

לאחרי פרסום מודעה ה"קול-קורא" הנ"ל – בטח יקל לקבל קול קורא בדומה לזה מרבנים בשאר המחוזים בצרפת ואולי גם מהרב ראשי דצרפת

לפני סיום המכתב (שבו דן הרבי בעניין אחר) חוזר הרבי שוב לנושא הפרסום למבצע תפילין, ומספר כדלהלן:

בשבוע העבר היתה ישיבה רבתי של הרבנים האורתודוקסים במונטרעאל והחליטו לצאת בקול קורא בנוגע למבצע תפילין ולהקדיש לזה שבת (פרשת יתרו?) וכו'. כשיתפרסמו הדברים יושלחו לכבוד תורתו העתק ואולי על-ידי כך יקל הפרסום גם בצרפת.

הרבי מציע:

בטח מתכוננים [ל]ההתועדות ליו"ד שבט הבא עלינו לטובה באופן המתאים. וכדאי לפרסם גם אז על דבר מבצע תפילין ובהוספה על דבר גודל הנחיצות בזה עתה לא פחות מאשר לפני חג השבועות בקיץ בעבר.

ומצורף בזה קיצור מהנאמר בעניין זה.

אם במכתב ללשכה דיבר הרבי על הענקת תפילין בחצי מחיר, הרי בהזדמנות אחרת הורה להעניק על חשבונו זוג תפילין חינם, תמורת השתתפות סמלית של "שקל [=דולר] אחד".

זה היה בשבת הגדול תשל"ב אז הורה הרבי (ראה מקדש מלך כרך ד' עמ' תנט):

אלו שילכו ביום א' י"א ניסן ב"מבצע תפילין", הנה כשיפגשו ביהודי שאין לו תפילין, ויקבל על עצמו להניחן בכל יום – יינתן לו זוג תפילין על חשבונו [=של כ"ק אדמו"ר], אלא היות אשר קיום המצות צריך להיות לא באופן של "חינם" (ראה זוהר חלק ב' קכח, א), לזאת ישתתף גם המקבל את התפילין בשקל אחד.

ויבואו האנשים על הנשים

בגופו של אותו מכתב שהוזכר לעיל עסק הרבי בפרשה הבאה:

במוסד לבנות בגייטסהעד שבאנגליה התקיים חוג של לימוד חסידות (הרבי הדגיש: "תניא ובעיקר – שיחות ומאמרים קלים"), ולאחרונה יצא מנהל המוסד בערעור על כך. הרבי ביקש את הרב גורודצקי לטפל בעניין בעדינות ובדרכי נועם ושלום, והוסיף לפרט ולייעץ בהרחבה.

בין השאר ציין הרבי:

"שכנראה שהתוועדות שלהן [=של הבנות] בי"ט כסלו עברה בשלום ובמילואה, ולא עוד אלא שהתלמידות פרסמו שם על דבר מבצע תפילין והעמידו בגלוי קופתה לתרומות למבצע זה ובמקום מרכזי במוסד.

עדות אישית על כך התפרסמה במוסף 'משפחה חסידית' בכ"ב בשבט תשע"א (גיליון 1407, עמ' 11-12) על נערה שהתקרבה באותו מוסד לחב"ד:

יום אחד הגיעה ח"ל (כיום הרבנית ט' ממוריסטון) ואמרה: "בנות, שמעתן? הרבי יצא במבצע תפילין! בואנה נשתתף גם אנו במבצע זה!"... היא קיבלה אישור ממנהל המוסד, הרב כהן ע"ה, לתלות קופת צדקה על הקיר, והכסף שנתרם בה הועבר לרכישת זוגות תפילין רבים. זו היתה מעורבות שגרמה לי לחוש קשר לחב"ד...

ומעניין לעניין:

בכ"א תמוז תש"ל (אגרות קודש כרך כו עמ' תעט) כותב הרבי ל"קבוצת התלמידות בהדרכת הרב א"ב מצגר שי' ה' עליהן תחיינה":

ברכה ושלום!

בעתו נתקבל מכתבן, בצירוף תרומתן למבצע תפילין ועזרת אחים, והקבלות מצורפות בזה.

וזכות הצדקה, נוסף על התחזקותן בהנהגה טובה בדרך התורה והמצות, חדורות אור וחיות חסידותיים, יעמוד לכל אחת ואחת מהן, למילוי משאלות לבבן לטובה ולברכה.

יצויין כי כבר בשיחת ו' תשרי תשכ"ח ומאז בהזדמנויות נוספות עורר הרבי על השתתפותן וחלקן של נשי ובנות ישראל במצווה זו (כמו כן שוחח על כך עם הרה"ג ר' משה צבי נריה ע"ה – ראה "בצל החכמה" עמ' 25).

קול קורא – במדבר?

את קריאות הרבנים, ה'קול-קורא' למבצע תפילין, ראה הרבי כצורך דחוף ביותר, עודד את הכנתן ופרסומן כפי שהבאנו בכמה הזדמנויות, ואף העלן על נס ברבים בשנת תשכ"ח.

בהתוועדות שבת קודש פרשת קדושים תשמ"א סיפר הרבי על רב מסוים שביקר בעצמו בכותל המערבי, וכשראה את (האברכים והבחורים) העוסקים במבצע תפילין לא התאפק והביע את התפעלותו מכך. אולם לימים כאשר עיתון חרדי בארץ הקודש פרסם (מחדש) את ה'קול-קורא' של האדמו"רים והרבנים שקראו לחיזוק 'מבצע תפילין' – הנה תלמידיו של אותו רב פלוני עברו והוציאו בשל כך את העיתון מתיבות דואר רבים ולקחום עמם. בכך עברו על הציווי בפרשה זו "לא תגנובו".

הרבי התבטא אז שזוהי שיטתם ועניינם: "מלחמה נגד מבצע-תפילין, נגד הבעל שם טוב ותורתו, ונגד תיקון חוק גיור כהלכה!"...

בשנת תשל"ג ('ימי תמימים' כרך ו' עמ' 182) נתקבלה הוראה "להגביר מבצע תפילין בט' באב לאחר חצות היום [= בכותל המערבי]".

"עבודת מתנה אתן"...

ביומן 'שנת ניסים בבית חיינו' (הרצל, עמ' 127-128) מופיע הסיפור הבא:

יום ראשון ט' שבט תש"נ. במהלך חלוקת שטרות (דולרים) לצדקה הגיש הסופר ("בתים מאכער") קרישבסקי מירושלים לרבי זוג תפילין. תפילין אלו הוכנו על-פי בקשת הרבי ועל חשבונו, עבור בחור ממשפחה חרדית שבנם ירד מהדרך כו'. בתוך שקית הניילון היה מונח מכתב. הרבי פתח את השקית הוציא את המכתב ומסר את התפילין בחזרה. שאל את הר' קרישבסקי אם קיבל את הכסף עבורם, והוסיף שייגש למזכירות ויקבל את התשלום.

אחר-כך מסרו לו מהמזכירות שהרבי מבקש שהוא – הסופר – יהיה השליח למסור לבחור את התפילין.

על שקיות התפילין העשויות קטיפה היה רקום "מתנה מכ"ק אדמו"ר שליט"א ל..." (השקית הוכנה על-ידי אבי הבחור).

לפני כן כתב הרבי לאותו בחור (והדברים שוגרו לו באמצעות פאקס):

ישמור מנהגי יום הולדת והנחת תפילין.

לא רק ביום שישי

כאשר אחד הבחורים כתב לרבי שאחד ממושפעיו, שאותו הוא פוגש מדי יום שישי, החליט וקיבל על עצמו להניח תפילין בקביעות מדי יום שישי, הגיב הרבי בכתב ('דבר מלך', פרצת, עמ' 170):

הרי הוא מאמין בהשם מנהיג העולם כולו – ובודאי יקיים מצוותו להניח תפילין בכל יום חול בוקר, אזכיר על הציון.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)