חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ט"ז באדר א' התשפ"ד, 25/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מעלין בקודש במבצע חנוכה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 854 - כל המדורים ברצף
אור הפנימיות והרוחניות הופך את חושך העולם
מסירות-נפש להביא את משיח
מעלין בקודש במבצע חנוכה
פרשת מקץ
"מבצע חנוכה"
הלכות ומנהגי חב"ד

משנה לשנה זירז הרבי להרבות ולהגדיל את ממדי המבצע, ואף השתתף משמעותית בהוצאותיו * גם מלכתחילה צריך להיות מעל ומעבר – כתב הרבי בפתק מיוחד בשנת תשמ"ג * שמחה בחנוכה היא "לפנים משורת הדין" של חסידים... * מה הרמז בחלוקת רמ"ה מטבעות בדיוק לתלמידי תומכי-תמימים * ועל מסירת דמי חנוכה לאב ב'יחידות' עבור הילדים

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

נקודות מרכזיות בחג

בהזדמנות מסויימת ציין הרבי לעצמו בכתב-יד-קדשו נקודות מרכזיות ('תשורה' מבר-מצווה – ו' בכסלו תשס"א עמ' 16), שכפי המסתבר היו נקודות של תוכן השיחה שנאמרה לאחר מכן:

חנוכה – מצוה דמאירה

בפשטות ובלילה

מוסיף מיום ליום

על הפתח – גם בחוץ

נר לא מדורה.

הרבי ציין לעצמו "מנחה 2:45" וכנראה הכוונה לזמן תפילת המנחה באותו יום, שבו השיחה היתה אמורה להיאמר.

ככל הנראה מדובר בשיחת כ"ד כסלו תשנ"ב – התוועדויות תשנ"ב כרך ב' עמ' 15 ואילך.

כוונה לא מכוונת במספר דמי החנוכה

יום חמישי א' דראש-חודש טבת תש"כ. הרבי השמיע שיחת-קודש בחדרו לתלמידי ישיבת תומכי-תמימים (תורת מנחם כרך כ"ז עמ' 256-253), כפי שנהג בקביעות באותן שנים. נקודת הדברים היתה: מעלת נרות החנוכה לגבי שאר נרות.

תוכן נרחב במעט: נרות חנוכה אינם בשביל תכלית אחרת, אלא התכלית היא בהם עצמם. ההוראה מכך לתלמידי הישיבות: לימוד התורה הוא עיקר מצד עצמו ולא בשביל תכלית אחרת. מעלת 'נהורא אוכמא' [=האור הכהה שנעשה מצד כליון ושריפת הפתילה (היפך טבעה)], שהוא עניין היגיעה בתורה, ועל-ידי זה "יגעת ומצאת" (כמודגש בעניין 'שמן זית', ש"כותשין אותו מוציא שמנו", שהוא עניין הפנימיות שבתורה).

בסיום השיחה העניק לכל אחד ואחד מהתלמידים דמי חנוכה, מטבעות של דולר אחד. וטרם צאתו אמר:

אף-על-פי שבגמרא נזכר רק עניין "הלל והודאה", הרי חסידים עושים לפנים משורת הדין – שיהיה גם ענין השמחה.

לפי המסופר ביומנו של המזכיר הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר (צוטט ב'קובץ השישים' בהוצאת "ועד תלמידי התמימים העולמי", יו"ד שבט תש"ע, עמ' 34) עם סיום חלוקת ה'דמי חנוכה' נתבקש על-ידי הרבי לספור כמה מטבעות נשארו – מלכתחילה הוכנו 330 מטבעות ונשארו 85 – וכשהודיע על כך לרבי, הגיב: "לא חשבתי לכוון כל-כך למספר הזה" (לכאורה – ציין הרב גרונר – הכוונה היא, שסך-הכול חולקו 245 מטבעות, בגימטרייה רמ"ה, כמניין התיבות שבקריאת שמע!).

דמי חנוכה לילדים שבבית

בחודש כסלו תשל"ה שהה הרה"ח ר' שמואל הלוי חפר, מנהל 'בית רבקה', בחצר הרבי, ונכנס ל'יחידות'. במהלכה אמר לו הרבי: ברצוני להעניק לבנך [=הנער משה שי' – שהיה בבית בארץ-הקודש – כיום מנהל 'בית רבקה'] דמי חנוכה, אך איני רוצה להטיל קנאה במעשה בראשית ואיני יודע אם יש לי מספיק [=מטבעות] עבור כולם...

הרבי שאל: כמה ילדים יש לכם? וכשנענה, נתן לרב חפר ארבעה מטבעות של דולר.

לעורר את הלבבות

בי"ז מרחשון תש"ל ('מקדש מלך' כרך ד' עמ' שכב) שיגר הרב חודוקוב מכתב לרב ישראל לייבוב, יו"ר צאגו"ח באה"ק, ובו הוא מזרזו בקשר להפצת פרסומי ה'מרכז-לעניני-חינוך' בשפה הרוסית, "שהם ממש עניין חיוני הכרחי בשביל הרבה מהעולים [החדשים] הנ"ל".

בהמשך הדברים הוא כותב:

"לכן הנני לעורר שוב להתעניין בזה בכל הארץ, ובפרט באשר ימי החנוכה ממשמשים ובאים, להשתדל תיכף בהפצת החוברת דחנוכה בכדי לעורר את הלבבות על הניסים שנעשו לאבותינו, ושיקיימו מצוות הדלקת הנרות חנוכה מתוך הכרה אמיתית ושמחה".

(את מכתבו חותם הרב חודוקוב בבקשה: "נא להודיענו מהנעשה בהנ"ל בכלל ובפרט").

לעשות מה שיותר במבצע חנוכה

בי"ג כסלו תשל"ו התקיימה שיחה טלפונית של הרב חדקוב עם הרב אפרים וולף ובה נתבקש למסור לרב לייבוב כדלקמן ('ימי תמימים' כרך ז' עמ' 52):

להודיע להר"י שי' לייבוב, אשר בעניין פעולות חנוכה – כדאשתקד, וכן ההוראה גם לגבי ההוצאות הכספיות. אזכיר-על-הציון.

באותם ימים נמסרה הודעת-זירוז נוספת (שם עמ' 56): "עניין חנוכה קשור עם עניין החינוך, לראות שתהיה פעילות ביתר שאת, ולהתקשר עם כל מי שיכול לפעול בזה ולעשות מה שיותר בעניין מבצע חנוכה. להרבות בלימוד התורה בין בכמות ובין באיכות.. המחנכים והמחנכות גם הם יוסיפו בלימוד התורה ובמילא יהיה על-ידי-זה השפעה יתירה על המושפעים"...

באותה שנה כתב הרבי מכתב בר"ח כסלו "אל חיילי צה"ל, ה' עליהם יחיו" (לקוטי שיחות כרך ט"ו עמ' 534, בהשמטת התאריך) והוא נשלח להרב לייבוב ('ימי תמימים' שם עמ' 54) כנראה כדי להדפיסו ולפרסמו.

בשנת תשל"ז ('צעירי אגודת חב"ד' עמ' 257) כותבים ממזכירות הרבי להרב לייבוב (מכתב מג' כסלו): "במענה למכתבו... בשאלתו על דבר הזמנת ה'סופגניות' למבצע חנוכה – יש לסדר גם בשנה זו. אם ירצה השם ההשתתפות להנ"ל מכאן – כאשתקד".

שאלת סמכותם של חלק מהמקורות

בב' כסלו תשמ"א ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 51) התקיימה שיחה טלפונית ובה מסר הרב חודוקוב:

"להתחיל בהכנות על-דבר מבצע נרות חנוכה. להרבות על-דבר הידיעות [=אודות] לחנוכה. יש היודעים על-דבר עניני חנוכה ממקורות לא נכונים, להשריש העניין דרבים ביד מעטים וגם על-ידי-זה להשריש ענייני מסירות נפש, סיפור החשמונאים, חנה ושבעת בניה".

בעניין זה ראוי להצביע על הערה מעניינת של הרבי (בלקוטי שיחות כרך טו עמ' 368 הערה 17) בקשר לבקשת היוונים להקריב עבודה זרה וניצחון החשמונאים בנושא:

.. יוסיפון פרק כ' (ראה ספר חשמונאים א קאפיטל ב אבל לעת-עתה לא מצאתים מוזכרים בספרי פוסקי ישראל (מלבד פעם אחת בספר בעל-הלכות-גדולות הלכות סופרים – אף שנזכרו בסדר הדורות וכו'). מובא בספר מאור עינים [=להרב עזרי' מן האדומים] אבל ידוע היחס לספר זה [=ראה קונטרס פקועת שדה סימן ד' – 'שדי חמד' כרך ט' (מילואים א) עמ' 3836 ואילך]). ואין-כאן-מקומו.

מבצע חנוכה עם 'שטורעם'

בי"ב כסלו תשמ"ב ביקש הרב חודוקוב מהרב אפרים וולף ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 126): כ"ק אד"ש הורה להר"י שי' לייבוב על-דבר מבצע חנוכה בממדים הכי גדולים, לכן ישתתפו [=כלומר: מזכירות הרבי] בשני שליש מההוצאות באם זקוקים לזה. כמו-כן לעזור במבצע חנוכה על-ידי אנשים [=כוח אדם]".

הרב וולף מציין:

"דיברתי על דבר זה עם הנהלת הישיבה בכפר חב"ד, וסוכם שבישיבה יהיה הסדר [=יתקיימו סדרי הלימודים] עד יום ג', ובימים ד' ה' ו' ושבת של ימי החנוכה יוכלו הבחורים לצאת למבצע חנוכה".

בשנת תשמ"ג ('צעירי אגודת חב"ד' עמ' 257) כתב הרבי לרב לייבוב:

נתקבל ותשואות חן ודבר בעתו בסמיכות לשבת מברכים כסלו חודש הגאולה, אזכיר על הציון בטח מבצע חנוכה מיט אַ שטורעם, והלכה כבית הלל דמוסיף והולך, ובפרט כשגם כן לכתחילה צריך להיות אריבער [=מעל ומעבר].

גם בשנת תשד"מ (שם עמ' 209) הורה הרבי להעביר השתתפות כספית מהמזכירות עבור מבצעי חנוכה ופורים.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)