חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:16 זריחה: 6:34 י' בשבט התשפ"ג, 1/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מעלת שבת תשובה הסמוכה לראש-השנה
דבר מלכות

נושאים נוספים
התקשרות 842 - כל המדורים ברצף
מעלת שבת תשובה הסמוכה לראש-השנה
הלכות ומנהגי חב"ד

חיבור ב' המעלות של תפילת הציבור ועשרת ימי תשובה * מה בין עליות ראש-השנה לשבת, ומהי מעלת השבת לגבי עשרת ימי תשובה בכלל * כאשר העלייה היא גם מצד הגוף, מתעלה האדם לאותה מדרגה שאליה מתעלית הנשמה * תשובה נעלית יותר היא בעולם הקדושה גופא, וזוהי מעלת השבת לגבי ראש-השנה * משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א. [כ"ק אדמו"ר נטל ידיו הקדושות לסעודה וציוה שכל הקהל ייטלו ידיהם].

כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר1, שאצל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נערכה פעם סעודה בערב קודם זמן תפילת ערבית, ושם היה נוכח גם ר' הלל מפּאַריטש. ר' הלל היה מדקדק מאד בכל ענייניו, ולכן, מבלי הבט על כך שהיה בנוכחות הצמח צדק, לא התחשב בזה ("איינס צום צווייטן איז ניט געווען נוגע"), וחיפש טעמים להתיר סעודה בזמן כזה. ואמר, שישנם שלשה טעמים להיתר: טעם הראשון – אמר ר' הלל – כדאיתא בגמרא2 "רבים מדכרי אהדדי", וקודם שהמשיך לומר שני טעמים האחרים, הפסיקו הצמח צדק ואמר, שטעם זה בלבד גם כן מספיק.

(וסיים כ"ק אדמו"ר:) ישנם פה כאלה שנמצאים בתנועה של "מרה-שחורה" ("מרה-שחורה'ניקעס"), מפני שסעודה זו נערכת בערב שבת3, והשעה כבר מאוחרת.

אמנם, כיון שאצל הצמח צדק נערכה סעודה בשעה מאוחרת כו', ומסתמא התוועדו בעת הסעודה ואמרו "לחיים" – הנה על יסוד דברי הגמרא "רבים מדכרי אהדדי", ודברי הצמח צדק הנ"ל שזהו טעם מספיק להתיר סעודה – יאמרו עתה "לחיים".

ב. (כ"ק אדמו"ר הוסיף ואמר:) אודות תפילה בצבור, היינו בקשה של ציבור, איתא בגמרא4 "שאין הקב"ה מואס בתפילתן של רבים, שנאמר5 הן א-ל כביר ולא ימאס", והיינו, שבודאי מתמלאת התפילה והבקשה.

ועניין זה מודגש יותר בעשרת ימי תשובה – כדאיתא בגמרא6 "התם ("דרשו ה' בהמצאו"7) ביחיד הכא ("בכל קראנו אליו"8) בציבור,

ביחיד אימת (מצוי לו דכתיב בהמצאו) . . אלו עשרה ימים שבין ראש-השנה ליום הכיפורים", והיינו, שבכל השנה כולה רק בתפילת ציבור בטוחים שהתפילה מתקבלת, ואילו בעשרת ימי תשובה הנה גם תפילת היחיד מתקבלת בוודאות.

ונמצא, שעכשיו ישנן שתי המעלות, הן תפילת ציבור והן תפילה בעשרת ימי תשובה (כי ראש-השנה הוא בכלל עשרת ימי תשובה9), ואם כן וודאי הדבר שהקב"ה ימלא את כל הבקשות שמבקשים בזמן זה.

וכיון שבראש-השנה "צריך לדקדק ולפרט היטב תפילתו"10, "בענין שלא יהא שום ספק בבקשותינו"11, לכן צריכים לפרש גם את ה"לחיים" – שיהיה הן בבני, הן בחיי, והן במזוני רויחי, פרנסה בהרחבה, שתבוא בנקל, בלי העלמות והסתרים, ותנוצל עבור עניינים בריאים ועניינים משמחים, וכל זה יומשך למטה מעשרה טפחים, בטוב הנראה והנגלה בעיני בשר, לכל אחד ואחת בכל המצטרך לו, ובמוחש ממש.

* * *

ג. כ"ק אדמו"ר ציוה לנגן ניגון ה"בינוני", ואמר: בלי אריכות. יש לנגן כל בבות הניגון, אבל בלי אריכות בזמן, בבחינת "מועט המחזיק את המרובה"12. ואחר כך ציוה לנגן ניגון אדמו"ר הזקן (בבא הרביעית פעם-אחת).

כ"ק אדמו"ר ברך ברכת המזון על הכוס, ואחר כך נתן בידו הקדושה לכל הנאספים מ"כוס של ברכה".

אחר כך ציוה לנגן ניגון הבעל שם טוב (ג' תנועות), והניגון "אני מאמין".

אחר כך ציוה לנגן "אַ ליובאַוויטשער ניגון", ואמר מאמר דיבור-המתחיל זה היום תחילת מעשיך.

* * *

ד. קביעות שנה זו היא באופן שמראש-השנה נכנסים מיד לשבת תשובה.

ויש לבאר את מעלת שבת תשובה לגבי שאר עשרת ימי תשובה (שבהם הקב"ה הוא "בהמצאו . . בהיותו קרוב"7), כולל גם לגבי ראש-השנה שהוא אחד מעשרת ימי תשובה (שהרי המספר עשרת ימי תשובה הוא יחד עם שני ימי ראש-השנה ויום הכיפורים9) – דכשם שגדלה מעלת השבת על ימי החול, כך גדלה מעלת שבת תשובה על שאר הימים של שבוע זה (שבוע של עשרת ימי תשובה).

ההפרש בין ראש-השנה לשבת הוא – שבראש-השנה היא עליית האורות בלבד, ואילו בשבת היא עליית האורות עם כלים (כמו שנתבאר לעיל במאמר13). וענינו בעבודה הוא ההפרש שבין עבודה שמצד הנשמה ועבודה שמצד הגוף, והיינו, שראש-השנה שבו היא עליית האורות, ענינו הוא עבודה שמצד הנשמה, ושבת שבו היא עליית הכלים, ענינו הוא עבודה שמצד הגוף.

עבודה שמצד הנשמה פירושה, שהגם שהנשמה עולה, מכל מקום, נשאר הגוף על עמדו, היינו, או שאינו עולה כלל, או שגם כאשר עולה, אין עלייתו בערך לעליית הנשמה; מה שאין כן עבודה שמצד הגוף פירושה, שהגוף עולה באותה המדריגה שבה עולה הנשמה.

וזהו שבשבת היא עליית הכלים, שענינו בעבודה הוא העבודה שמצד הגוף – לפי שבשבת היא עליית כל העולמות14, גם עולם הזה, וכידוע15 שבימי החול חיות העולם הוא מעולם העשייה, ובשבת עולה למעלה יותר – בחוץ לארץ עד עולם היצירה, ובארץ-ישראל עד עולם הבריאה, ועלייה זו פועלת זיכוך גם בגשמיות העולם, שלכן אמרו רז"ל16 "פרש שבתכם לא קאמר". ואם שבת פועלת זיכוך ועלייה בכללות העולם, כל-שכן וקל-וחומר שפועלת זיכוך ועלייה בגופו ונפשו הבהמית של איש ישראל. וזהו עניין עליית הכלים ביום השבת – העבודה שמצד הגוף.

ועל דרך זה היא גם מעלת שבת תשובה על שאר עשרת ימי תשובה (כמעלת כל שבת על ימות החול) – שבשבת תשובה נעשה זיכוך ועליית הגוף וגשמיות העולם לאותה מדריגת העלייה של עשרת ימי תשובה (שאז הקב"ה הוא "בהמצאו . . בהיותו קרוב"), מה שאין כן בימי החול של עשרת ימי תשובה העלייה היא רק להנשמה.

ה. ומעלה יתירה בקביעות שנה זו, ששבת תשובה חל תיכף לאחרי ראש-השנה, בלי הפסק של ימות חול בינתיים:

ישנם שני אופנים בעבודת התשובה17: א) תשובה על חטאים ועוונות, ב) תשובה בקדושה גופא, היינו לשוב ולעלות ממדריגה למדריגה נעלית יותר ("פון גוט צו בעסער"). ועל דרך שמצינו בעניין הטבילה18, שיש טבילה מטומאה לטהרה, ויש טבילה בטהרה גופא, כדי להגיע למדריגה נעלית ביותר בטהרה, וכמו חמש טבילות של כהן גדול ביום הכיפורים19.

ובנדון דידן: התשובה של ראש-השנה יש בה גם תשובה על חטאים ועונות, כמו שכתב הרמב"ם20 לעניין תקיעת שופר דראש-השנה: "אף-על-פי שתקיעת שופר בראש-השנה גזרת הכתוב, רמז יש בו כלומר עורו ישנים וכו'" (כפי שמבאר בפרטיות בג' הלשונות21). אבל התשובה דשבת תשובה – כשבאה תיכף לאחרי ראש-השנה הרי זו תשובה בקדושה גופא, כי מכיוון שאין שום הפסק של ימות החול בינתיים, הרי לא שייך עניין התשובה על חטאים.

וכיון שבשבת היא העלייה גם בגשמיות העולם (כנ"ל), נמצא, שבשבת תשובה הבאה תיכף אחרי ראש-השנה, גם העלייה של גשמיות העולם היא למדריגת התשובה שבקדושה גופא, שהיא מדריגה נעלית ביותר.

וזהו גם מה שנאמר בהפטרת שבת תשובה "שובה ישראל עד הוי' אלקיך"22, ופירש כ"ק מו"ח אדמו"ר23 בשם אדמו"ר הזקן, ששיעור התשובה הוא, עד ש"הוי'" יהיה "אלקיך" – כוחך וחיותך, ובשם הוי' גופא – מדריגה היותר נעלית שבו, שהוא הוי' שאין לו נקודות ואין לו פירוש, הוי' שבעצמות24 – הנה שם הוי' זה יהיה "כוחך וחיותך", והיינו, שתהיה התגלות העצמות למטה, ויהיה נראה לנשמה בגוף, ובעיני בשר.

(כאשר כ"ק אדמו"ר חזר להיכלו, רקדו אנ"ש, וכ"ק אדמו"ר הביט עליהם מבעד לחלון משך זמן רב).

(מהתוועדות יום ב' ראש-השנה ה'תשי"ד. תורת מנחם כרך י עמ' 11-14)

____________________________

1)    ראה "רשימות" חוברת נז ס"ע 12 ואילך. סה"ש תש"א ס"ע 119 ואילך.

2)    שבת קמז, ב.

3)    בשנה זו חל יום ב' דר"ה בערב שבת (המו"ל).

4)    ברכות ח, רע"א.

5)    איוב לו, ה.

6)    ר"ה יח, א (ובפרש"י). וש"נ.

7)    ישעי' נה, ו.

8)    ואתחנן ד, ז.

9)    ראה גם לקו"ש חכ"ט ע' 203. וש"נ.

10)  שו"ע אדה"ז או"ח סתקפ"ב ס"ז.

11)  שם סתקצ"א סי"ב.

12)  ראה ב"ר פ"ה, ז. ועוד.

13)  פ"ג (לעיל ע' 7).

14)  ראה לקו"ת בהר מא, א. ובכ"מ.

15)  ראה תו"א לך לך יג, א. סה"מ תש"ג ע' 38. ועוד.

16)  זח"ב פח, ב. וראה תו"א ר"פ חיי שרה. ובכ"מ.

17)  ראה לקו"ת דרושי ר"ה ס, ד ואילך. ובכ"מ.

18)  ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"ט ע' 170. וש"נ.

19)  יומא ל, א (במשנה). וש"נ.

20)  הל' תשובה פ"ג ה"ד.

21)  ראה המשך תרס"ו ע' ב. ועוד.

22)  הושע יד, ב.

23)  רד"ה שובה ישראל תש"ד (סה"מ תש"ד ע' 15).

24)  ראה אוה"ת ואתחנן ע' שעט ואילך. ד"ה שויתי ה' תש"כ (סה"מ תש"כ ע' 128 ואילך. צוואת הריב"ש (הוצאת תשנ"ח) בהוספות ע' קג ואילך). וש"נ.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)