חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:00 זריחה: 6:50 כ"ג בתשרי התש"פ, 22/10/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כללי רש"י
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 831 - כל המדורים ברצף
ודאות שסוף-כל-סוף יהיה הניצחון במלחמה
גאולת נשיא הדור שייכת לגאולה השלמה
כללי רש"י
פרשת בלק
"אלא במקום תורה"
הלכות ומנהגי חב"ד

הורתו ולידתו של הספר, המבסס את שיטתו החדשנית והיסודית של הרבי בביאורי פירוש רש"י על התורה * מקצת ההוראות והתייחסויות הרבי בקשר להוצאת הספר, שהופיע לראשונה בתש"מ, ובשנית בשנת תנש"א * "זכות ר(בן) ש(ל) י(שראל) מסייעת...", כתב הרבי * ובהזדמנות אחרת, מבקש להכניס רשימה תמציתית של הכללים בספר 'ביאורים לפירוש רש"י על התורה' * רשימה שנייה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

חכמה ומלאכה גדולה יש כאן

בפתח דבר לכמה מכרכי ליקוטי שיחות נאמר: "חלק גדול מהשיחות שבכרך זה הוא ביאורים לפירוש רש"י על התורה, שביסודם הוא הכלל העיקרי דפירוש רש"י זה, שהודיע רש"י בתחילת פירושו וחזר והודיעו כמה פעמים "אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"; וכמבואר בפרטיות בהקדמה לליקוטי שיחות חלק ה'".

לקראת י"א ניסן תשל"ב נדפס כרך ה' של לקוטי שיחות, ובהקדמה הוסבר הרעיון המרכזי שעומד בבסיס השיחות על פשוטו של רש"י. בין השאר נאמר שם ('תרגום חופשי'):

באותם שיחות שזור מספר גדול של כללים בפירוש רש"י על התורה, כמו גם הדרכות בסדר הלימוד בכלל. וברצות ה' מקווים אנו להגיש כללים אלו בנפרד, בצורה מרוכזת, בכרך נפרד.

גם בהקדמה לליקוטי שיחות כרך ט' (כרך שהופיע ביו"ד כסלו ה'תשל"ה) נאמר: "הכללים בפירוש רש"י על התורה, על-פי דרך הלימוד של כ"ק אדמו"ר שליט"א בפירוש רש"י – יופיעו בכרך מיוחד בפני עצמו".

הרקע לכך הוא:

בשנת תשל"א פורסם ב'שמעתין' מאמרו של הרה"ח הרב ר' טוביה בלוי, ובקשר לזה כתב לו הרב חודוקוב בכ"ה אייר באותה שנה:

"תשואת-חן תשואת-חן על מאמרו בדבר כללי פירוש רש"י המובאים בשיחות הק[ודש] של כ"ק אדמו"ר שליט"א, וביחוד על השתדלותו שיזכה מאמרו לבוא לדפוס.

"ומאחר שהשם-יתברך הצליחו בכל הנ"ל, כדאי ונכון היה הדבר שישתדל למצוא בשיחות הקודש הנ"ל עוד כללים מפירוש רש"י ע[ל] מנ[ת] לפרסם גם אותם.

"ואגב התעסקותו בכל הנ"ל, הנה באם יעלה בידו לסדר קונטרס שלם של כללי רש"י – על-פי שיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א – היינו דנים על האפשרות להדפיסו בתור חוברת (עבור אנ"ש שיחיו. ואולי גם לקהל רחב יותר)".

בט' באלול תשל"א קיבל הרב בלוי מענה מהרבי (אגרות קודש כרך כ"ז עמ' ריא):

עריכת חוברת כללי פירוש רש"י (בצירוף דוגמאות לכל אחד ואחד) – על-פי השיחות – נכונה במאד. ובפרט באם תצורף לה רשימת פירוש רש"י שנתפרשו עד עתה ותגרום, כמובן, נחת-רוח רבה, וקל להבין.

הרה"ח ר"ט שי' בלוי מציין, כי בשלב מאוחר יותר נמסרה לו הוראה לא לצרף את רשימת פירושי רש"י שנתפרשו עד עתה.

בכמה הזדמנויות (ראה 'ימי תמימים' כרך ה' עמ' 283) הזכיר הרבי את "כללים בעניין לימוד רש"י שנדפסו על-ידי הר"ט בלוי ב'שמעתין'".

למעלה מ-140 כללים!

כמה ימים לפני ז' אייר תשל"ח התקיימה שיחה טלפונית בין הרב חודוקוב לרב אפרים וולף, שרשם את הדברים הבאים ('ימי תמימים' כרך ז' עמ' 239): בעניין שדובר כבר עם ר' טוביה בלוי בנוגע להוציא לאור חוברת על-דבר פירוש רש"י על-ידי ר"ט בלוי... כ"ק אדמו"ר שליט"א תובע עוד הפעם על-דבר-זה, לראות שיעשה משהו בפועל ולהזכירו עוד הפעם. [הרב וולף מציין כי מסר את הדברים ("ר"ט בלוי אמר לי שכתב לפני כמה ימים מכתב [=לרבי] על-דבר-זה")].

בינתיים היו עיכובים, ובכ"א טבת תש"מ (שם עמ' 349) נתקבלה הוראת-עידוד חדשה:

"ר"ט שי' בלוי כתב בזמנו 100 כללים על-פירוש רש"י, אם יכול להכין שיצא לאור אולי ליו"ד שבט, לזרזו על-דבר-זה" [הרב וולף מדווח: "דיברתי היום עם ר' טובי' בלוי על-דבר-זה"].

בכ"ז טבת (שם עמ' 350) שוב רושם הרב וולף שיחה טלפונית מאותו שבוע:

"בהמשך למדובר שר"ט בלוי יגמור לכתוב עד יו"ד שבט הכללים ברש"י, לקבל תשובה ממנו אם עושה זאת אם לאו".

[הרב וולף מדווח: "דיברתי עם ר' טובי' בלוי ואמר לי שלקח חופש לכמה ימים ומתמסר לגמור הנ"ל"].

לא לעכב

בכ"א שבט תש"מ יש דיווח (שם עמ' 3529) המוקדש לנושא זה:

בהמשך לשיחת הטלפון מאתמול על דבר זירוז וכו' ר"ט בלוי להוצאה לאור של הכללים על רש"י, דברתי עם רט"ב ואמר לי שסדר עבודתו באופן דלהלן:

"ישנם 140 כללים של שיטת כ"ק אדמו"ר שליט"א בלימוד פירוש רש"י, וכללים אלו מחולקים לפרקים, ולספר יש מבוא על שיטת כ"ק אד"ש בלימוד פירוש רש"י, עד כאן הספר כבר מוכן. ועתה יש לו לכתוב עוד דוגמאות משיחות שונות על הכללים הנ"ל, דהיינו להמחיש ולהביא דוגמה בפני הלומד של כל כלל וכלל משיחות לימוד כ"ק אד"ש, ואת זה הוא מכין עתה.

"אמרתי לרט"ב" – מסיים הר"א וולף – "שעל-מנת לא לעכב ההוצאה-לאור, שבינתיים ימסור לתקתוק ולהכנה לדפוס את החומר שמוכן עד עתה".

ואכן, כעבור זמן קצר יצא לאור הספר 'כללי רש"י', במהדורתו הראשונה. בי"א אדר תש"מ כתב הרבי לרב בלוי:

תשואת-חן תשואת-חן במיוחד על כל ששלח בקשר לכללי רש"י וכו' וחכמה (נוסף על המלאכה גדולה) יש כאן וכו' וכו'...

הרבי ביקש עוד מהדורות

הרבי לא הסתפק במהדורה הראשונה וביקש מהדורות נוספות:

וה' יצליחו לברך בקרוב ממש על המוגמר דמהדורה-קמא בעגלא דידן. וכפשוט – יפה יום אחד קודם.

ובלאו-הכי – כבכל כיוצא-בזה דפירוש רש"י – דהפך בה והפך בה כו' ובה תחזי כו' – תבוא מהדורה ב' (יותר נכון – הוספות) ואחר-כך ג' כו'.

וזכות ר(בן) ש(ל) י(שראל) מסייעת ומזרזת ומוסיפה הצלחה רבה.

ואכן, 11 שנים לאחר-מכן הופיעה המהדורה החדשה של הספר (בן 249 עמודים) בקיץ תנש"א. במכתבו של הר"ט בלוי אל הרבי נכתב: "בהתאם ההוראות של כ"ק אדמו"ר שליט"א... וכמפורט בהפתח דבר". הרבי הקיף את השורה והוסיף:

ובהוספה כפליים לתושיה.

לפני הדפסת הספר כללי רש"י, כאשר נדרש הרבי לעניין, הורה הרבי שהשער יהיה כדוגמת שאר ספריו הק'.

ציונים בלקוטי שיחות

בליקוטי שיחות כרך טז שהופיע בשלהי שנת תש"מ (עש"ק ח"י אלול ה'תש"מ) נאמר בהערה: "זה עתה יצא לאור ספר "כללי רש"י" (שנזכר בהקדמה [ב'לקוטי שיחות' כרך ה'] שם) בעריכת הרב טובי' שי' בלוי (קה"ת, כפר חב"ד, תש"מ)".

בנוסח זהה חזרה הערה זו ונדפסה גם ב'פתח דבר' לכרכים יז-כד.

חביבותו של הספר בעיני הרבי היתה גדולה, ופעמים אף ציין אליו. כך, למשל, כשהוכנסו עלי ההגהה של שיחות שבת-קודש פרשת שלח תש"נ ושם בהערה 73 נאמר: "ולהעיר מהכלל בפירוש רש"י שדרכו לבאר כל עניין במקומו, וכשיש שאלה וסתירה בין שני כתובים, מתרצה בכתוב השני שבו מתעוררת השאלה והסתירה, וכיוצא-בזה" – ציין הרבי בכתב-יד-קדשו:

(ראה כללי רש"י (קה"ת כפר חב"ד תש"מ) פרק ז).

ושוב, כשהודיעו חברי 'ועד להפצת שיחות' כי הם מכינים מהדורה חדשה של "ביאורים לפירוש רש"י על התורה", הורה להם הרבי לפנות לר"ט שי' בלוי ולבקש את רשותו לכלול בתחילת הספר את תמצית כללי רש"י הבסיסיים, על-פי הספר כללי רש"י.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)