חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:17 זריחה: 6:02 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

השלוחים ועבודת השליחות
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 799 - כל המדורים ברצף
להיות כלי לקבלת פנימיות התורה
השער לכל עבודת השליחות
השלוחים ועבודת השליחות
פרשת חיי-שרה
שערות לאחר שנגזזו
לימוד אחר חצות / חזרת שחרית אחר מוסף בראש-חודש / כשהרבי כותב 'קבלה'
הלכות ומנהגי חב"ד

אוצר מענות קודש לאחד מוותיקי השלוחים, שמהם ניכרת ההתקשרות, וההתייחסות האישית והחמה לכל העוסקים במלאכת הקודש * המוסדות על צרותיהם בכל רחבי תבל, יושבים בתוך חדר הרבי ב-770... * כאשר השייכים לי בשמחה, הדבר משפיע גם עלי, ומכלל הן כו' – כתב הרבי * על ביקורם של התלמידים השלוחים בארץ הקודש, ועל פגישה מעניינת אצל מר שז"ר

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

נפתח באוסף של התייחסויות ומענות לאחד השלוחים החשובים, אשר בפטירתו השמיע הרבי שיחה מיוחדת בש"פ וארא מבה"ח שבט תשנ"ב והגדירו "חסיד ומקושר לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ששלחו ומסר על-ידו הקמת וניהול מוסדות של הפצת התורה והיהדות, והמעיינות חוצה, ובמילוי שליחות זו היתה התעסקותו כל משך ימי חייו".

זהו הרה"ח וכו' ר' משה יצחק ע"ה העכט (הדברים מובאים מתוך תשורה יום ד' י"ג כסלו תשס"ט).

"מברך ומצליח את שלוחיו"

במענה לשאלות בענייני ישיבת אחי תמימים בניו-היווען – ד' אב תשמ"ד:

 מפורסם וכמדומה כתבתי (אמרתי) גם לו בפרט שכ"ק אדמו"ר יסד וקבע שאחי תמימים בכל-מקום שייכים למרכז תומכי-תמימים וסניפים שלו וכו', בכל המכתב צריך להיות למרכז לתומכי-תמימים ואין בדעתי (ולא ביכולתי) לשנות הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובודאי גם רצונו האמיתי כן הוא.

עצתי פרטית לו כידידו מאז 40 שנה: המוסדות והפעולות שלו בניו הייווען – גדולות ונפלאות הצליח בתור שלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שלוחו של השם ומאמין אני באמונה שלימה שהשם "לא שניתי", וכ"ק מו"ח אדמו"ר "עומד ומשמש במרום" ומברך ומצליח את שלוחיו כאז כן עתה והמסקנה בנוגע לתוכן מכתבו פשוטה.

ישמור חת"ת ויתוסף בשמחתו ובבטחונו, ובמילא גם במנוחת הנפש שלו. אזכיר על הציון ויבשר טוב.

ר' . . שיח' בא לשמחני בהתוועדות – והוא כותב מכתב כזה? הזהו יושר?

בהזדמנות אחרת כתב לו הרבי:

השנה התחילה (ומזה נמשך בזה בכל השנה) ביום השבת עליו נאמר שאין עצב בו (תוס' מועד קטן כ"ג,ב) וקראת לשבת עונג, ובוודאי גם הוא יקיים זה.

ופעם כתב לו:

ראיתי ות"ח על הבשו"ט [=הבשורות טובות] – כן יבש"ט [=יבשר טוב] כל העולם תכה"י [=תמיד כל הימים]. אזכיר על הציון.

"כאילו נמצא המוסד בחדרי"

עוד מענה להר' העכט:

... מצורף בזה טשעק המל"ח ע"ס [=המרכז לענייני חינוך, על סך] אלף – ויהי רצון שסוף סוף יודיע שהגיע כבר מספר הת' [=התלמידים] לאלף ואחד.

בהזדמנות הגיב הרבי על מה שכתב בקשר לקשיים בענייני המוסדות:

בתמהון קצת – הגעתני הידיעה שמתנהג בימים האחרונים כעין לוחות הראשונות שניתנו ברעש גדול – ואף שכמובן חש אני בצערו, ומבשרי אחזה – שהרי מצטער אני גם-כן – נוסף על המצב 1) בניו הייווען (שגם לי "קצת שייכות" להמוסד) – גם על המצב בדומה או כיוצא-בזה – במוסדותינו הזועקים לעזר כזה 2) שנים בירות"ו 3) שנים בכחב"ד 4) שנים בלוד 5) ד-ה בהרשת בארץ-הקודש ת"ו 6) ג' בפאריז וסביבתה 7) ב' בלונדון 8) אחד במלבורן 9) אלה שבארצות-הברית שאיני רוצה לפרטן – שיהיה 'גילוי סוד' המנהלים שי' שמכירם, כן לא הזכרתי אלה הזקוקים לעזר מסוג אחר (בכסף וכו') –

והרי לכל המוסדות אלה יש לי "קצת שייכות", ולדעת ההנהלה שלהם (ואולי גם לדעתי) המקום אינו מספיק כלל וכלל, וכאילו נמצא המוסד בחדרי אשר ב-770, לא בהחצר של 770.

בכל-זאת – למה לא נתנהג – אני והוא ועוד – כמנהג לוחות אחרונות שניתנו בחשאי, ועל ידי זה דווקא בא דבר של קיימא?

והנה מענה לבקשת ברכה – תשכ"ה:

ופעולות כולם בחינוך בני-ישראל תעמדנה לכל-אחד-ואחת בהמצטרך.

זו תגובת הרבי על חוברת שהוציא-לאור:

עושה רושם חזק ביותר, ואשרי חלקם דכל אחד ואחד שיחי' שעשו והשתתפו בכללות הענין ובהכנת החוברת וההוצאה לאור שלה.

מענה מחודש מנחם אב:

להתענין לקנות הבית הנ"ל, והזמן גרמא שהמלך מתכונן לצאת להשדה וכו'. אזכיר על הציון.

לא להשמיט התואר האמיתי

בשנת תש"ל לערך קיבל הרב משה יצחק העכט תעודת ד"ר כבוד. קצת לאחר מכן קיבל הרבי מכתב ובו מופיע על הרב העכט התואר ד"ר. הרבי הביע תמיהה על זה.

בעקבות זאת כתב הרב העכט מכתב לרבי כדי לברר את דעתו הק' אם אינה נוחה מהזכרת התואר הנ"ל. על זה בא המענה הבא:

יש מקומות שהזכרת התואר ד"ר – אפשרי שתועיל וכו', ותמיהתי הייתה לא על כך כי-אם על השמטת התואר האמיתי רב ...

שמחת השליח פועלת על הרבי

וכך כתב לו הרבי בחודש אייר תשל"ט:

להוסיף בצדקה כפשוטה, ממון – שמעמידו על רגליו (כמאמר רז"ל).

הרבי תבע ממנו בכל פעם להיות בשמחה:

כמה פעמים בקשתי ועוררתי שבכלל – ובפרט בזמן הזה צריך להיות בשמחה וכו' – מובן שבאם מהשייכים אלי הוא בשמחה – פועל זה גם בי – (ומכלל הן – אתה שומע וכו') וכל השייך יותר ובפרט על ידי מעשה בפועל, ויום יומית הרי – הנ"ל הוא ביתר שאת כו' ויום יומית כו', ולפתע נתבשרתי שהוא אינו בשמחה (כל-כך?) וכו'!

ולא עוד, אלא שתולה זה בפירוש דאי קבלת מענה ממני – פירוש שאין לו יסוד כלל! ואחרי הקשר שביננו יותר מעשרים שנה – ["דרך אגב" – המכ'[תבים] אליו (כלאיש כללי) מונחים מכבר אצלי ואיני מגיע לחותמם מרוב הטרדות באיכות] פשוט שבכל הנ"ל אין קפידא ח"ו כלל ולא יסיתו היצר להיות על ידי זה שלא בשמחה ח"ו.

מהיר.

מענה למכתב שכתב על-דבר בעיות בראייה:

כותב ומצרף מכתב על-דבר הראיה שלו, יספר לעצמו ולהרופא שלו שבהמכתב 4 עמודים בכתב ידו (שהוא כבעבר). יעשה הבדיקות שהציע הרופא. כן בדיקת התפילין והמזוזות ושבת קדש שמח, וכמאמר חז"ל וביום שמחתכם (שלכם) אלה השבתות. אזכיר על הציון.

מענה לבקשת ברכה עבור אחד מבני הקהילה ומשפחתו:

מצדם יעשו התלוי בהם בדרך הטבע והשאר יעשה השם.

ביום שישי י"ח תמוז תשל"ה הוציא הרבי מענה עבורו, ועל הפתק כתב גם הוראה למזכירות:

לטלפנו (מהיר קודם השבת קודש דאך בגורל יחלק וגו'),

[כלומר, שהמזכירות תטלפן מיד עוד לפני שבת למסור המענה]

כל הנ"ל נתקבל ות"ח ודבר בעתו להפוך ימים אלה לששון ולשמחה ויהי רצון שמכאן ולהבא יהי' בהנהגתו (כולל ענין השמחה) מלכתחילה אריבער.

(להעיר, שבהתוועדות אותה השבת, אמר הרבי מאמר דיבור-המתחיל "אך בגורל יחלק את הארץ").

הוספה בסיום מענה (בעניין אחר) – תשכ"ז:

איך ההכנות לחתונת בתו תחי' בשעה טובה ומוצלחת? ומתוך שמחה?

"נחת חסידותי"

באחת ההזדמנויות כתב לו הרבי:

וירווה מכל יוצאי חלציו שי' רוב נחת חסידותי, ואזכירם בלי-נדר על הציון בג[שמיות] ור[רוחניות] ולתפארת בית ישראל.

ובפעם אחרת כתב:

אזכיר על-הציון. והרי נכנסו לחודש החסידי חודש הגאולה כולל גאולה מכל הענינים המבלבלים.

מענה על ההודעה על-דבר מסיבת "שריפת (ניירות) המשכנתא" של בנין הישיבה בניו הייווען – י"ב אלול תשמ"ו:

בטח היה בהצלחה (ובפרט שהמלך בשדה וכו') ות"ח על שיודיע בפרטיות וכו', והזמן גרמא שצמאים בתוך כלל-ישראל לבשורות טובות וכו'.

רושם עז מקבלת-הפנים לשליח

סעו כולכם – כל הנמצאים כאן – בשליחות, ועשו זאת בשמחה וטוב לבב, והקדוש-ברוך-הוא ימלא כל ענייניכם הגשמיים והחומריים.

במילים אלו סיכם הרבי ("הנקודה מכל הנזכר-לעיל") שיחה שהשמיע ביום ב' דחג השבועות תשכ"א לכלל הציבור היושב בהתוועדות (תורת מנחם כרך לא עמ' 57-56).

תוכנה של השיחה: א) הבעת יישר-כוח לשלוחים שנסעו לשליחות בשמחה. ב) לאלה שבבחינת "זבולון", אותם יהודים הנמצאים במקומות ההם ומקבלים את השלוחים בכבוד. ג) ולכל אלו הגורמים תוספת שמחה אצל השלוחים, על-ידי שנוסעים ללוותם או באים לקבל את פניהם...

להלן העתק מכתב מזכירות כ"ק אדמו"ר ששוגרה לשליח במילאנו הרב גרשון מענדל גרליק בקשר לסידור קבלת פנים לשליח שנסע באותם ימים למדינות שונות בשליחות הרבי.

ב"ה, י"ט אייר תשי"ט

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו' מו"ה גרשון מענדל שי'

שלום וברכה!

בקשנו את האברך התמים החשוב הרב אברהם שי' אזדאבא, אשר נסע היום לאה"ק ת"ו, שיתעכב איזה ימים בלונדון ואחר-כך בפאריז ומשם ייסע למילאן להתעכב שם יום או יומיים (כפי האפשרות), בכדי לפרוש בשלום אנ"ש שיחיו. וכמובן, גם לחזור לפניהם את השיחות קודש של כ"ק אדמו"ר שליט"א ששמע בעת ההתוועדויות דחודש זה.

ובטח יסדר קבלת פנים עבורו וינצל אותו כראוי.

אחרי שהותו שם בטח יודיע כ[בודו] לכאן מהנעשה בזה, ות"ח מראש.

בברכת כ[ל] ט[וב] ס[לה]

הרב ח.מ.א. חדקוב

התדברנו אתו שיודיע לו מקודם אודות זמן בואו למחנו הט[הור].

באשר הנ"ל הוא מהתלמידים המצטיינים בכלל ובלימוד הנגלה בפרט, מהראוי שישתדל שייפגש עם מי שכ[בודו] ימצא לנכון בכדי לדבר אין לערנען [=לשוחח בלימוד].

רק כחצי שנה לפני כן, בחודש כסלו תשי"ט, הגיע הרב גרליק למילאנו. קודם לכן כתב הרבי להרב בנימין גורודצקי (אגרות קודש כרך ח"י עמ' פב, ובשלימות בספר זכרון עמ' 249):

והנה באם רק באפשר היה נכון במאד מאד אם גם כבוד תורתו יסע יחד אתו למילאן ולהציגו לפני קהילתו, ובודאי מובן גם לכת"ר, אשר דבר כזה בטח יבסס ויחזק את כל הענין בעזרת-השם-יתברך.

הרבי הוסיף:

ביום נסיעת הרב ר' גרשון מענדל שי' מכאן לפאריז – יבריקו על דבר זה.

הרב גוודצקי ביצע את המשימה. הוא נסע לאיטליה להציג את זוג השלוחים הטרי, ועל תוצאות הביקור כותב הרב גרליק להרב גורודצקי ביום א' פ' ויגש (ספר זכרון עמ' 251):

"הנני להודיע שכבודו הצליח כאן במאד.. על-ידי ביקורו של כבודו הצליח לאסוף כל הפלוגות לדיעה אחת".

ובמכתב נוסף מר"ח אדר א' תשי"ט (שם עמ' 250):

"לפי ששמעתי כמה פעמים מאנשי הקהילה שכבודו השאיר רושם עז..".

לנצל שהות התלמידים השלוחים במקום בואם

בט"ו אייר תשל"א מדווח הרב אפרים וולף על שיחה טלפונית עם הרב חדקוב ('ימי תמימים' כרך ה' עמ' 170):

"מסרתם כי לאוסטרליה נוסעים משמר חדש [=קבוצה חדשה של תלמידים-שלוחים] ובדרכם יהיו בארץ-הקודש כמה ימים.. עד יום א' הבא בארץ-הקודש, מגיעים ביום ב' בטיסה 216, יש לעשות טראסק, כבר פעם השלישית שמשמר נוסע וכל משמר לשנתיים. לפרסם שיחת כ"ק אד"ש אליהם ושיבקרו בכותל המערבי ובמקומות הקדושים ובישיבות תורת-אמת, בלוד, קרית-גת, ראשון-לציון, בכפר חב"ד, בנחלת הר חב"ד ובבית הכנסת צמח צדק לנצלם לכל מיני פגישות באנגלית וצרפתית. בדרכם יהיו בפרס והודו למסור שלום עליכם ופרישת שלום מכ"ק אדמו"ר שליט"א. הקבלת פנים שיהיה בכל הפאר וההדר. כן לסדר פגישה עם ידידנו [=מר שז"ר]..".

בדיווח ביום הבא לכ"ק אדמו"ר נאמר (שם): "בקשר לתלמידים השלוחים, אתמול בערב התוועדו בישיבה בכפר חב"ד לפני התלמידים וכן השתתפו רבים מתושבי כפר חב"ד. לאחר ההתוועדות ביקרו אצל רש"ח שי' קסלמן.

"הבוקר נסעו לירושלים וחברון. רש"ב הכט סידר עבורם פגישה עם שגריר ארצות-הברית, מר בארבור..".

בו ביום נמסר דיווח לרב חדקוב (שם עמ' 171):

"מסרנו כי השליחים הגיעו, ומסרנו סדר היום למשך ביקורם בארץ-הקודש. ותיקנתם כמה תיקונים בזה. מסרתם בקשר לסידור ויזה אוסטרלית עבור וילשנסקי [=הרי"י] וכן לתת לשלוחים כתובות בפרס והודו.

"בקשר לפלדי [הרב חיים יהודא יו"ר ועד שלימות העם] לשתפו במסיבת השלוחים.

"שיבקרו בשגרירות ארצות-הברית.. ופרסום מתאים בזה. וזה נוגע גם לגב' [גולדה] מאיר במגעיה עם רוג'רס".

בי"ח אייר תשל"א מדווח הרב וולף לכ"ק אדמו"ר (שם עמ' 172):

התלמידים השלוחים היו שלשום בירושלים ובחברון והתוועדו בבית-הכנסת צמח-צדק. אחר-כך בכותל המערבי, ואחר-כך במערת המכפלה ומתנחלי חברון, קבר רחל, בישיבת תורת אמת התוועדו.

בעת ביקורם בירושלים היה [-דווח על-כך] בחדשות ברדיו לפני-הצהרים על ביקורם בירושלים וחברון.

אתמול ביקרו אצל ידידינו [=שז"ר] והוא התרשם טוב מאד מהם. ביקר אתם יחד ר' שמואל דוד רייצ'יק... אחר כך ביקרו בראשון לציון בישיבה והתוועדו, ואחר-כך בקרית גת בישיבה ובבית ספר, ובחדרי תורה אור, ואחר-כך בלוד (ר' יהודה פלדי גם השתתף).

בי"ט אייר מדווח לרב חדקוב (שם עמ' 173) כי "הדבר סודר כבר – בקשר לוילשנסקי (מהתלמידים השלוחים) – ויש לו כבר האשרה.

"מסרתם [=הרב חדקוב לרב וולף] שיש לדאוג בקשר לכתובות בפרס והודו, וכן בקשר לעיתונות שכל אחד [=מהתלמידים השלוחים] בא ממדינה אחרת רוסיה, ארצות-הברית, צרפת וזה יעניינם".

ובדיווח לרבי מכ"א אייר (שם עמ' 174): "התלמידים השלוחים שהו בשבת בנחלת הר חב"ד והתוועדו במשך השבת ואמרו דא"ח ושיחות ועניין בנגלה בעברית ובאידיש, וכן השתתפו בחזרת דא"ח בבתי כנסיות בקרית מלאכי".

בהמשך (שם עמ' 180) נתקבלה התגובה הבאה: "על-דבר ביקור השלוחים [ביום י"ט אייר – ראה שם עמ' 173] אצל האמבסדור [=שגריר], יש לשלוח לו מכתב תודה וכן שרש"ב הכט יכתוב מה שדיברו שם ומדוע לא עשה טייפ [=מדוע לא הוקלטו הדברים], כי זה עוזר להשתדלות וידעו מה שדובר ויידעו איך להתנהג להבא".

"בנסיעתם [=צאתם של השלוחים] מארץ-הקודש היו בשדה התעופה ריקודים ועשה רושם טוב ובנו של רש"ד רייצ'יק חזר מאמר דא"ח".

אמנם בשהותם בהודו "טילפנו התלמידים השלוחים ואמרו כי היו קשיים בהשגת אווירון להמשך הדרך ויישארו בכלכותא בשבת וביקשו שנשלח להם מצות לשבת. שלחנו להם מיד מצות", נאמר בדיווח מכ"ד אייר תשל"א (שם עמ' 175).

אל תשכחו מעצמכם

בשנת תשל"ג שוגרה קבוצה נוספת של שלוחים לאוסטרליה ('ימי התמימים' כרך ו' עמ' 134): בהוראה הראשונה נמסר על דבר שישה התלמידים שנוסעים לאוסטרליה, הסדר כמו לפני שנתיים, וכן יבקרו אצל שלושה אנשים באופן אישי, רב דכפר חב"ד, ידידינו [=שז"ר] והרב זוין.. וכן שיבקרו אצל אמבסדור ארצות-הברית אם יש, באופן הכי יפה...". היו עוד דיווחים והוראות נוספות (שם עמ' 136-135,137, 141-140).

ראוי לציון במיוחד דיווחו של הרש"ד (ע"ה) וולף על הביקור אצל מר שז"ר (ראה ימי תמימים שם עמ' 143-142). הנה קטע מעדות זו:

"אחר כך קם להראות האבנים שקיבל מהירח עם ההקדשה מניקסון, וכן המגילה שקיבל מהרבי עם הקופסה של כסף שמונח אחד ליד השני, וצילמו ליד זה, ויחד עם זה.

"אמר לשלוחים: שתצליחו, ואל תשכחו מעצמכם. הוא אמר זאת על כך שאמרו לו שאנו חיילים, והרי כל חייל בטל למפקד שלו ואל לו לחשוב על עצמו. על כך אמר להם: אם תשכחו מעצמכם, תשכחו גם על פעולתכם, ולכן שאל תשכחו מעצמכם ותפעלו ומקווה שתרוו נחת. אם אתם תרוו נחת מהם איני יודע, אבל שתפעלו. אמר זאת בחיוך".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)