חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י"ב באייר התשפ"ד, 20/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יד לספר-תורה
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות גליון 788 - כל המדורים ברצף
לא ייתכנו 'גירושין' בין ישראל לקב"ה
להפוך את ה'חרפו' ולברר את ה'רפ"ח'
מקבציאל – לקט הוראות והדרכות
פרשת תצא
"הרואה את הנולד"
פסוק אחרון / זמן ערבית בניו-יורק
יד לספר-תורה
הלכות ומנהגי חב"ד

מהי 'יד'

אבקש להוסיף על מה שנכתב בגיליונות התקשרות (תשפד, תשפז) בעניין 'יד לספר-תורה', מאשר עמי בכתובים.

במה שהביאו דברי התרומת הדשן (פסקים וכתבים סי' רכה) וכן את פסק הרמ"א (או"ח סי' קנד סעי' ו), הבין הש"ך (שו"ע יו"ד סי' רנט סעי' יא): "...דהפחים שעל הספר תורה אינן תשמישי קדושה כיוון שלא נעשו אלא לסימנים בעלמא לצורך בני אדם שלא יטעו להוציא ספר תורה שלא הוזמנה לקריאה לחובת היום...".

כלומר, שאין הכוונה לחפץ שמסייע לקורא בתורה להצביע על המילים [שלא יקרא אפילו אות אחת שלא מן הכתב, שו"ע סי' קלט סו"ס ג, או] שלא יטעה הבעל קורא אפילו באות אחת (משנה ברורה סי' קמב סעי' א ס"ק א). אלא מדובר בלוחות מתכת שמסמנים בהן את הספר תורה הנוסף (או שני ספרי תורה נוספים), שיוציאו מן הארון ויקראו בהם בשבת או במועד (ועי' גם בתשובה מאהבה להרב אלעזר פלקלס, ח"ב סי' רלב).

יש לציין גם את דברי הלבוש (הרב מרדכי יפה, לבוש מלכות, או"ח סי' קנד סעי' ג): "...וכל שכן הכלונסים שתולין בהן הפרוכת שאינן אלא תשמיש דתשמיש. מכל מקום אין לעשות מהם העצים שמסמנין בו הקריאה של חובת היום, שאין בהם משום נוי ספר תורה ואינה קדושה כמו הם, אלא עשויים לצורך אדם לראות שלא יטעו, והוי מוריד מקדושתן".

המחצית השקל (הרב שמואל קעלין, או"ח סי' קנד סקי"ד) מפרש את דברי המגן אברהם כך: "לסימן שלא יטעו – כלומר, שידעו איזה ספר תורה יוציאו מן הארון לצורך הקריאה. והיינו שאותו ספר תורה נגלל למקום שצריך לקרות חובת היום או יודעים בו שהוא מוגה, ואם כן [ובכף החיים ס"ק סא העתיק: ואי-נמי, דהיינו פירוש אחר, וכן מסתבר. המערכת] היד שעושים לספר תורה שבה מראים לקורא שלא יטעה בקריאתו". וכעין זה [כפירוש הראשון] כתב ערוך השולחן (הרב יחיאל מיכל עפשטיין, או"ח ח"א סי' קנד סעי' ה).

אך בספר מקור חיים (הרב חיים בכרך (הוצ' מכון ירושלים), ח"ב סי' קנד עמ' רנג) כתב: "שמסמנים בהם וכו' – ובשבת ויום-טוב אסור כמו שכתוב בסי' ש"מ ס"ד". המדובר שם באיסור כתיבה, ובעל הספר מתכוון ל"סימון" הספר מראש כדי שיקראו בו, ולא לסימון בספר בשעת הקריאה ב"יד לתורה", שאין בו משום כתיבה.

מנהג ההוראה באצבע לעבר הספר תורה בעת הגבהת התורה (למנהג ספרד ועדות המזרח, זה נהוג קודם הקריאה בתורה), מובא בספר מנהג ישראל תורה (הרב יוסף לעווי, או"ח סי' קלד סעי' ב) ועיי"ש. אך אין זה מנהג חב"ד (ספר המנהגים חב"ד עמ' 15) להראות באצבע כלפי הספר תורה בעת הגבהתו.

הרב יצחק יהודה רוזן, לוד


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)