חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ט"ז באדר א' התשפ"ד, 25/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בשדה החינוך
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 787 - כל המדורים ברצף
שום תשים עליך – רב!
הכנות לגאולה לפי דרישת השעה
בשדה החינוך
פרשת שופטים
"לא מצאתי לגוף טוב משתיקה"
יד לספר תורה / צוארנו / סידור עם ציונים / תפילין אחר השקיעה / צוארנו / ניגונים בתפלה
תספורת מצוה בחול-המועד / זמני התפילות

בזמן ההכנות לשנת הלימודים יש להיערך לתכנית מוגברת ומקיפה של מכסימום לימודי קודש, בכל הגילאים * על אחריות המורים כלפי תפקידם, והזכות בעיסוק במוסדות הרבי * טובת הילדים והמוסד היא המטרה המשותפת לכל העוסקים בחינוך * וכיצד יש לנהוג כשמתגלים חילוקי-דעות

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

בשולי מכתב כללי-פרטי שכתב הרבי בט"ו במנחם-אב תשל"ט (לקוטי שיחות כרך יט עמ' 449) נאמר (בהוספה מיוחדת – בולטת):

נהוג בכמה וכמה מדינות ומהן בארצנו הקדושה ת"ו במהרה בימינו אמן ובארצות הברית וקאנאדא, אשר בימים אלה רובם ככולם של מוסדות הלימוד מסיימים ההכנות לשנת לימודים חדשה, המתחילה בם במשך חודש אלול, חודש דאני לדודי ודודי לי.

ומובן אשר זה מדגיש הכרח המידי של פעולה מיוחדת בשטח הרחב דהוספה בתורה – השתדלות גדולה ועצומה שתכניות לימוד התורה לשנה הבאה עלינו לטובה תהיינה בממדים הכי גדולים הן בכמות והן באיכות, ובכל המוסדות – לימוד, מתחיל מהגן (וגנון) וחדר וכו', בכל הדרגות ובכל הכתות.

ובטח אפשר לכל-אחד-ואחד למצוא דרך איך לפעול בזה באופן ישיר או בעקיפין, בעצמו או על-ידי ידידים וכו'.

וזכות תלמוד תורה דרבים מסייעת והקדוש ברוך הוא עוזרו.

לצד ההוספה הזו נרשמו שני פסי הדגשה (וכן הוא בלקוטי שיחות שם).

האם עושים המורים מלאכתם כראוי?

בכ"ז אדר תשט"ו כותב הרבי להרה"ח ר' (מיכאל יהודה אריה) לייב הכהן ('לב הארי' עמ' 175):

זה מזמן נתקבלו ידיעות על דבר אחדים ממורי הרשת, שאין מתייחסים לתפקידם – כדבעי בערך גודל עבודתם במלאכת שמים זו: אין מכינים עצמם להשיעורים (ועיין שמות – רבה ריש פרק מ [="ד' פעמים בינו לבין עצמו"]), מקפידים הם על זמנם הם שלא להוסיף עליו וכו' – תקותי שאפשר הידיעות מוגזמות הן. ואם, חס-ושלום, אינו כן – הרי בודאי, על-כל-פנים מכאן ולהבא, יתוקן הדבר במילואו. ואדרבה כל-אחד-ואחד ואחד מהנזכרים לעיל ישפיע על השאר מחבר המורים-ות שיתנהגו כדבעי ובהעדפה בעין יפה. ותשואת –חן מראש על הבשורות – טובות בכל הנזכר לעיל בהקדם.

עם קבלת המכתב הזדרז הרה"ח ר' לייב כהן, ובי"א ניסן דיווח לרבי "שהידיעות שהגיעו אודות מורי הרשת אינן נכונות". הרבי בתגובה החזיר לו מכתב בא' דחול המועד פסח תשט"ו ('לב האר' שם – המכתב נחתם במשפט: "מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום, והנני חותם בשמו המזכיר") ובו נאמר:

...הנה שמחתי על זה, ויהי רצון שיוסיפו עוד בזה מכאן ולהבא. ובטח השם-יתברך שיקויים פסוק רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו. ובמילא אינו מובן מה שמסיים פסקא זו שתהיה פרנסתו באופן אחר – כי הלא מובן בשכל בכלל ובשכל חסידותי בפרט, כיוון שהמוסדות נקראים על שמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ושמא מילתא היא הלא על כל אחד מאנ"ש לסייע בהתפתחותם לא רק על-ידי שיזרז אחרים, אלא לזרז גם עצמו, כמובן. ובפרט זה שכבר זכה והוא בפנים, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר.

הילדים אינם אשמים

ושוב כותב הרבי לר' לייב הכהן ('לב הארי' עמ' 183):

ובמה שכותב בהנוגע להטענות באופן התעסקותו בשטח החינוך הנה יהי רצון שיהיה המצב כמו שמתאר, זאת אומרת שמתעסק בשימת לב הדרושה וגם מוכרחת, ובפרט שבכגון דא רק טובת הילדים נוגע, ופשוט שאי ההסכם בין המנהל והמורה אין הילדים אשמים בזה, ואיך אפשרי שהם יסבלו מפני פירוד זה? וכיוון שהכתיבה שלי הוא לא בשביל לגולל טענות אלא בשביל תיקון הדבר, הנה כיוון שכותב שהמצב מתוקן אין לי לכתוב אלא שאם כן הוא המצב – הרי יוסיף עליו וכהציווי דמעלין בקודש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

מפני סיבות החליטה הנהלת הרשת להעביר את הרב כהן מיפו לעבוד בבית ספר הרשת במעברת זרנוגה. הוא דיווח על כך לרבי, וקיבל מכתב עידוד על שעשה זאת בקבלת עול. הנה המכתב ('לב הארי' עמ' 186-185):

במענה על מכתבו מאדר"ח וי"ד אלול, נהניתי במאד מאד מכתבו שהתחיל ללמד בזרנוגה, נוסף על הענין מצד עצמו – הרי בזה ענין דמעביר על מידותיו. ובטוח השם יתברך למלאות הכתוב כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל וכו'. ויהי רצון שיהיה שינוי זה לטוב בטוב הנראה והנגלה גם בענינים הגשמיים.

והרבי ממשיך:

מובן שבכל הנ"ל איני נכנס בגוף העובדה, אם היה צריך-להיות השינוי, וכוונתי באי-הכניסה [=בוויכוח] – לאיזה צד שיהיה. ובפרט שבענינים כאלו צריך להחליט על אתר, אבל מה שברור בתכלית, שהנהגתו בנסיעתו לזרנוגה, נכונה היא במאוד הן מצד הכלל והן מצד הפרט. ויהי רצון שממנו יראו וכן יעשו גם אחרים בהנוגע לקבלת עול תורה ועול מצות, שבזה נכלל גם-כן קבלת עול דטובת מוסדות חינוך על טהרת הקודש, שמיסודם ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו הקדושים. ובודאי יצליח בזרנוגה. ולפום צערא אגרא. ובזה, במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה-פעמים ככה, ברוב נחת חסידותי, ביחד עם זוגתו תחי' מכל יוצאי-חלציו שיחיו.

הרב כהן עשה חיל בעבודתו בזרנוגה, וגם לאחר סיום עבודתו שם המשיך לעמוד בקשר עם מחונכיו, ואף נסע להתוועד עם הצוות החינוכי שם (ראה 'לב הארי' שם עמ' 105-104 תמונות מזרנוגה; עמ' 107-105; 103 – מכתבי הרבי לתלמידי ביה"ס; וראה שם עמ' 120: "קיבלתי מכ"ק מכתב מי"א ניסן תשכ"ז בעד מורי בית-הספר.. ביום כ"ג טבת [תשכ"ט] אחר-הצהרים נסעתי לזרנוגה, ובנוכחות המנהל המורים-ות שיחיו קראתי לפניהם המכתב של כ"ק בהסבר כו'.. דיברתי קצת על נושא חסידות וחסידים, ועוררתים על איזה עניין הצריך אצלם תיקון").

מאמץ לטובת המוסד יועיל גם לו

במכתבו מיום כ"ז אייר תשל"ג כותב הרבי לאחד מעסקני החינוך:

נ.ב. מכתביו נתקבלו ות[שואת] ח[ן]. כן נתקבל מכתב ממר.. שי'.. מצו[רף] ב[זה] העתק המענה שלי.

וכיוון שזה משך זמן רב אשר לוחצים מכל הצדדים שיחליף .. שי' מקום עבודתו בבי[ת] ס[פר] אחר של הרשת, לכאורה אין כדאי איבערצוציען די סטרונע [=למתוח את המיתר יותר מדי], ולעשות את האפשרי באופן שיהיו שבעי רצון. ואפילו א[ם] ת[ימצי] ל[ומר] שיש מקום צו דינגען זיך [=להתווכח] וכו', הרי סו[ף] ס[וף] ביכולת הלוחצים להיטיב לכ[מה] וכ[מה] מבתי ספר הרשת, ובאם לא יהיו שבעי רצון לאחרי שדורשים האמור זה כשנתיים, יכול זה לפעול תנועה הפכית. והרי בודאי אפשר לסדר הענין בדרכי נועם ושלום מבלי לפגוע במי שהוא, ועוד יותר שאולי יש נוסחא כזו שגם הוא מעצמו רוצה בזה לאחרי ההתבוננות בהמצב, ואדרבה כמאמר חכמינו ז"ל משנה מקום משנה מזל לטוב וק[ל] ל[הבין].

בו ביום שיגר הרבי מכתב למפקח מטעם משרד החינוך, ובו כתב לו:

ב"ה, כ"ז אייר ה' תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

מר... שי'..

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום כ' באייר, בו כותב אודות בית הספר "אהלי יוסף יצחק" ב...

והנני בא בקשר עם הנהלת הרשת באה"ק ת"ו בהצעה. ואף שבודאי ידוע גם להם תוכן מכתב מר, הרי אמרו חכמינו ז"ל אין מזרזין אלא למזורזין.

ויהי רצון אשר, על דרך סגנון חז"ל, מיני[ה] ומיני יתקלס עילאה (סוטה מ,א), שהרי מר וכל העוסקים בזה טובת בי[ת] הס[פר] הם דורשים...

להמשיך את הקשר

במכתב שכתב הרבי בשנת תש"ז (בהיותו "חתנא דבי נשיאה" כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) להנהלת מוסד חינוכי ("הנהלת ישיבת אחי תמימים ליובאוויטש בתל אביב") הוא מעלה על נס את העובדה הניכרת שהנהלת המוסד עומדת בקשר עם התלמידים גם אחר עזבם את כותלי המוסד ('ימי תמימים' כרך א' עמ' 206):

מאשרים אנו בזה את קבלת מכתבכם מי"ב אלול בצירוף הרשימות של התלמידים שי', וגורם קורת רוח ביחוד על אשר, כנראה מהרשימות, עומדים אתם בקשר עם התלמידים גם אחרי יצאם מכותלי הישיבה, אשר רק אז באה הבחינה האמיתית לראות מה פעלה הישיבה בהתלמיד.

שנים רבות לאחר מכן, בשנת תשמ"ט ('התוועדויות תשמ"ט' כרך ג' עמ' 206), מתייחס הרבי שוב לצורך בהמשך הקשר עם התלמידים, ואומר:

...ילדים שחינך בעבר, אפילו לפני כמה שנים, אף שעתה הם לומדים אצל מורה אחר או שנמצאים בעיר אחרת, אינו שוכח את תלמידיו (או תלמידות), ומחפש הזדמנות והקב"ה מצליחו בכך – לבוא בקשר עם התלמידים.

קשר זה יכול להתבצע באמצעות מכתב או טלפון, או כאשר נפגשים – שכיוון שנוספה אצלו [=המחנך או המחנכת] ידיעה ביהדות וכן בדברים טובים בכלל, דברי חכמה ודברי קדושה, רוצה הוא לשתף אותם בידיעות שנוספו אצלו.

כי בשעה שלמדו כמה דברים לפני כמה שנים, היו מוגבלים אז למספר מסויים של שעות. אבל כיוון שנוסף עתה בחכמה בינה ודעת, של המחנך או המחנכת, לכן הרי הוא רוצה להוסיף בענין החינוך, אף אם במשך שנים אלו נעשו, התלמיד או התלמידה מחנכים בעצמם.

ההסבר האמיתי למצב

בהזדמנות מסויימת, כשבא לפני הרבי דין-ודברים בנושאים השנויים במחלוקת, כתב הרבי פתק חריף להנהלת אחת הישיבות (פרסום ראשון):

כתבם שהסיבה לעזיבת ת[למידים] – היא השמועה שצריך לשַנות כו' [=מקום הלימודים?] – ההסברים שהת[למידים] אומרים לי: שאין הנ"ל מעוניינים בטובת הת[למידים] (ונרגש זה בגשמיות הישיבה, ומה שנוגע לא פחות כ[י] א[ם] יותר – ברוחניות הישיבה. וד"ל). ולא עוד (טוענים) שמחלוקת בין כו' שמפורסמת בכתלי הישיבה, וכשרוצים "להחליש" איש את השני – אינם מתחשבים, כלל – האם תוזק ע[ל] י[די] ז[ה] הישיבה וכו'. וד"ל.

להכנס לדבר עמי ע[ל] ד[בר] כ[ל] ז[ה] וכיו[צא] ב[זה] – אין בזה תועלת כלל, ואדרבא:

כפי שנראה מהעבר – שתחנוני להר"מ וההנהלה להרבות בת[למידים] ובהתמסרות אליהם – לא פעלו כל הזזה בנוגע לפועל, וניצלו דברי – רק בהנהלת מלחמת אחד בהשני לומר: הרי בפי[רוש] שמענו שעליך להתמסר וכו' ולותר על כל אשר לך, ובמילא גם לטובתי כו' וכו'.

ינסו עו[ד] הפ[עם] להביא טענותיהם כולם לפני רבני וזקני אנ"ש שי' – ע[ל] ד[רך] שעשו בעבר – ואח[ר] כ[ך] ישתדלו לקיים ההוראות דהנ"ל אפילו באם יהי[ה] נראה לפ[לוני] שאינן בתכלית השלימות וכו'. ויה[י] ר[צון] שזכות תו[מכי] ת[מימים] תעמוד להם בכ[ל] הנ[זכר] ל[עיל].


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)