חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ט"ז באדר א' התשפ"ד, 25/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תספורת מצווה / 'ליל שימורים' בשבת
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 786 - כל המדורים ברצף
על-ידי התפילה נעשית התורה סם חיים
עבודת ה' בדרך של גאולה
אלול – כמו בליובאוויטש
פרשת ראה
כל האומר דבר בשם אומרו
תספורת מצווה / 'ליל שימורים' בשבת
הלכות ומנהגי חב"ד

תספורת מצווה במוצאי ת''ב

הנה מדינא מותר לספר ילד בהגיעו לגיל שלוש בין המצרים1, אלא שלמעשה ממתינים עד לאחרי תשעה באב2. ולכתחילה ממתינים עד חצות יום עשירי באב3, ורק אם המנהג להוליכו לחדר רק לאחר התספורת ואין לומדים בחדר אחה"צ, מתירים לספרו קודם חצות4.

אמנם כתבו5, שכשעשירי באב חל בערב שבת, כמו השנה, אפשר לכתחילה לספרו קודם חצות היום. וכן כתב גם בספר 'שבח הברית'6. ולפי זה אולי אם יש צורך מיוחד מותר כבר מהלילה, כמו שכתבו רוב הפוסקים7 לגבי גדול.

אלא שעדיין צריך עיון בכל זה, כיוון שבספרים הנ"ל ציינו למגן אברהם8, ושם מתיר להסתפר מפני כבוד השבת, ולכאורה טעם זה לא שייך בקטן שאינו מצווה להסתפר קודם השבת9, אלא שבשערי תשובה על המגן-אברהם שם10 מציין למה שכתב בשולחן-ערוך11, ושם מדבר על רחיצה של מצווה שמותרת גם בערב תשעה-באב כיוון שאין כוונתו להנאה אלא לצורך מצווה, ולפי זה יוצא שההיתר של התספורת ביום ו' הוא לא מצד השבת דווקא אלא מצד שאינו עושה זאת להנאתו אלא לשם מצווה – כבוד שבת. אם כן מאותה סיבה יהיה מותר לעשות תספורת לילד בגיל ג' כיוון שאין כאן כוונה לצורך הנאה אלא לשם מצווה – חינוך הילד למצוות (וראיתי שיש דפוסים שכתבו בשע"ת "סעיף טז", וגם שם רואים שאם התספורת היא לא ליופי, מותר).

חשבתי שיש לכך נפקא-מינה נוספת בנוגע לתספורת לילד בערב שבת ד' סיון כשחג השבועות חל ביום א', שאם נאמר שאין היתר לספר ילד רק מצד כבוד שבת ויו"ט [כיוון שאינם ברי חיוב לכבד השבת], לא יהיה היתר לספר אז ילד, כיוון שהוא אחד מג' ימי הגבלה שלא נוהגים אז להסתפר, אלא שמצד כבוד יו"ט התירו בקביעות כזאת להסתפר [לגדולים]. מה שאין כן אם נאמר שתספורת של ילד דגיל שלוש בעצם צריכה להיות מותרת, כיוון שהיא תספורת של מצוה, ורק כאשר המבוגרים אינם מסתפרים נהגו שלא לספר גם את הקטנים, אם כן כיוון שבקביעות כזאת (שחג השבועות חל ביום א') מותר למבוגרים להסתפר – לכן מותר גם לקטנים. ולכאורה אותה סברא אפשר לומר גם לגבי תספורת בי' אב שחל בערב שבת.

(ולגבי ילדים גדולים אפשר לומר, שאמנם אינם חייבים להסתפר קודם שבת וחג דווקא, אבל ודאי שייך בזה כבוד השבת מצד החפצא – השבת, ולא מצד הגברא).

_________________

1)    נטעי גבריאל פ"כ ס"ז, מערוך השלחן סי' תקנ"א סל"ד שכל המותר בחול המועד מותר גם אז, וכמובא בשערי תשובה סי' תקל"א ס"ק ד בשם שו"ת גינת ורדים בגן המלך, שמותר להמתין עד חוה"מ כדי להגדיל השמחה. וכ"כ בפסקי תשובות סי' תקנ"א אות מד.

2)    שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב עמ' שג.

3)    נטעי גבריאל פרק פט ס"ט, משפע חיים ח"ה סי' שסא.[ולכאורה כל זה אם יום ההולדת חל בעשירי באב (שאין לדחות זאת, כמ"ש בשערי הל' ומנהג שם ס"ע שא ו-שג), אבל אם חל לפני-כן, יש להמתין עד מוצש"ק כדי לעשות זאת בהתוועדות וכו'- המערכת].

4)    שם.

5)    נטעי גבריאל הל' פסח ח"ג בסופו – תגלחת הילדים פי"ג (במהדורת תשנ"ו, פרק סו) ס"ג , משפע חיים הנ"ל, ע"פ המג"א סי' תקנ"ח שכשחל עשירי באב בע"ש הכל מותר מפני כבוד שבת [יש לברר אם הכוונה שחז"ל לא אסרו מראש כל תספורת כדי שידאגו לכבוד שבת, או דס"ל כרוב האחרונים שההיתר הוא רק לכבוד שבת כמ"ש בפסקי תשובות סי' תקנ"ח אות ד, וההיתר הוא כאמור להלן בסוף העניין כיוון שבפועל התוצאה היא כבוד שבת - המערכת].

6)    מנהגי תספורת פ"ב ס"ה.

7)    שהובאו בפסקי תשובות סי' תקנ"א אות ד' ובנטעי גבריאל פרק פ"ח ס"ב ופרק פ"ט ס"ה ובתשובות שם תשובה כ.

8)    סי' תקנ"ח ס"ק א.

9)    משנה ברורה סי' תקל"א ס"ק טו.

10)  ס"ק ב.

11)  סי' תקנ"א סעיף טו.

'ליל שימורים' בשבת

בנוגע ל"וואַך נאכט" (לימוד 'ליל שימורים', כנהוג לפני ברית-מילה) בליל שבת-קודש, כתב בספר שבח הברית1, שעל-פי דברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך2 יוצא, שהיחיד כן צריך שמירה בשבת ולכן צריך התינוק שמירה גם בשבת. אבל על-פי הסידור שבו השמיט הנוסח "ושמור צאתנו"3 – אם כן גם היחיד אין צריך שמירה, ואם כן אין צריך לנהוג במנהגי ליל שימורים, וכן פסק הרב דבורקין.

אבל לעניות-דעתי אפשר לומר שגם לדעת אדמו"ר הזקן בסידורו, היחיד צריך שמירה, כיוון שכך סבירא ליה למג"א4 מהזוהר5, ואפושי מחלוקת לא אמרינן, וזה שאין אומרים "ושמור צאתנו" הוא מטעם אחר6. ועוד אפשר לומר, שיחיד סתם אין צריך שמירה, אבל התינוק הרי צריך שמירה מיוחדת כזו שצריך גם בליל שבת, על-דרך מה שכתב אדמו"ר הזקן בהלכות פסח7, שגם בליל פסח שהוא "ליל שימורים", במקום שמצויים גנבים – צריך לנעול הדלת, שאין סומכים על הנס.

הרב שבתי יונה פרידמן, עיה"ק צפת

________________________________

1)    הלכות ומנהגי מילה פי"א ס"ה.

2)    סי' רסז סוף ס"ה.

3)    וכן משמע בפרי עץ חיים שער השבת פי"א (שו"ע אבן השהם סו"ס זה), כדעת הטור סו"ס זה, וכן משמע בשו"ע הב"י שם ס"ג, וכ"כ בסידור הרש"ש, וכ"כ הב"ח. וראה שער הכולל פי"ז ס"ק כב.

4)    סו"ס זה, ליישב המנהג לומר "ושמור צאתנו...", כדעת הלבוש, והט"ז ס"ק א.

5)    ח"ב דף רה,א.

6)    ראה בשער הכולל שם בשם כל בו סי' לח שנוסח "ושמור צאתנו" שייך רק בחול שכל אחד יוצא למלאכתו, אבל בשבת ויו"ט "אל יצא איש ממקומו".

7)    סי'  תלג סל"ב וסי' תפ ס"ה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)