חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:38 זריחה: 5:38 ט"ו באייר התשפ"ד, 23/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הפצת ספרי חב"ד
ניצוצי רבי

נושא ההוצאה-לאור תפס מקום נכבד ביותר אצל הרבי, שעסק בכך עוד בימי חותנו, הרבי הקודם * הרבי ראה בכך דרך יעילה להפצת מעיינות חסידות חב"ד ופעל בכל דרך אפשרית להדפיס ולהפיץ כמה שיותר ספרי חב"ד * "על-ידי זה מוסיף אור בנפשות של כמה וכמה מישראל וחלקם בעולם" * בבואנו מיום ה' בטבת, חג הניצחון של הספרים

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

כשנתמנה הרבי לעורך הראשי של מערכת אוצר החסידים וקה"ת (בחיים-חיותו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) והחל לטפל בהוצאתם לאור עולם של כתבי רבותינו נשיאינו ותלמידיהם, שבדפוס ושבכתב - דרוש היה טיפול רציני בעריכה, בהדפסה, בהשגת משאבים, וכמובן שכל אלו הוטלו עליו. אך לא רק אלו. מסתבר שהרבי נטל על עצמו גם את כל העיסוק הטכני סביב זה - הכנה ומסירה לדפוס, ארגון משלוחי הספרים, הפצתם וזירוז אחרים בהפצתם. הדבר השתנה לאחר קבלת הנשיאות, כאשר הרבי המשיך לטפל בעיקר בעריכה (אז גם הצטרפו כמה אברכים אשר סייעו למלאכה בעוד הרבי עומד על גביהם). רשימתנו זו עוסקת בעיקר בכל הנוגע להתעסקות הרבי בספרי קה"ת והפצתם.

כל יום שעובר, אבדה שאינה חוזרת

"וכל יום שעובר היא אבדה שאינה חוזרת, ובפרט בעניין הפצת ספרי חסידות חב"ד..." - כותב הרבי (ח' באדר תשט"ז - 'הפרטיזן' עמ' 85) להרה"ח ר' זושא וילימובסקי, אשר הרבה להפיץ ספרי חסידות בכל מקום, כולל בהיכלי ישיבות מכל החוגים.

"אם היה מתבונן שיסודר, ודווקא בסדר מסודר, עניין הפצת ספרי חסידות, עניינים כאלו שזהו דרישת השעה, שעל-ידי זה היה מוסיף אור בנפשות של כמה וכמה מישראל וחלקם בעולם, שבוודאי היה בורא עולם ומנהיגו נותן שכרו בהוספת אור כמה פעמים ככה בחלקו הוא" - זו אחת משלל ההתבטאויות של הרבי להרה"ח ר' אברהם פאריז (ו' בתשרי תשי"ז - 'אחד היה אברהם' עמ' 249).

"מצערני במאוד מאוד"

בכ"ה בסיוון תשי"ג כותב הרבי להרה"ח ר' אברהם פאריז (שם עמ' 226): "לפלא גדול שכיוון שבטח ביאר הרבא"ג [=הרב בנימין אליהו גורודצקי] שי' אודות הזריזות הנחוצה ביותר בעניין הבאת משלוח ספרי קה"ת מכאן בהקדם, ובכל זאת לא יצא הדבר לפועל עד עתה".

ושוב מוסיף בז' במנחם-אב של אותה שנה להנ"ל (שם עמ' 227):

מצערני במאוד מאוד - וכמו שכתבתי כמה-פעמים - עניין העיכוב בשילוח ספרי הוצאת קה"ת לארץ-הקודש ת"ו, ובפרט שחודשי אלול ותשרי ממשמשים ובאים וצריך היה לסדר שעד אז כבר יהיו הספרים ובפרט ספרי החסידות, ושיוכלו להפיצם במקח הזול.

מניעות ועיכובים

בי"א באדר ב' תשי"ד (שם עמ' 230) מתייחס הרבי להצעה לפתיחת חנות מיוחדת בתל-אביב:

אין נראה לי להרבות בהוצאות, ותמיהה מפני מה אי-אפשר שיהיו בחנות דעתה, ובפרט שהיא בתל-אביב וכבר נתפרסמה.

בפועל, נערמו קשיים רבים על הבאת ספרי קה"ת מארה"ב לארץ, ובקשה מיוחדת לקבלת רשיון לכך נפסלה. הנימוק לדחייה: "כי ספרי קה"ת מתחרים עם הספרים הנדפסים בארץ-הקודש ת"ו". הרבי אינו מוותר ומורה להגיש בקשה חדשה. לגבי טענת התחרות כותב הרבי: "ומובן אשר אין לזה שחר, כי זהו היפך המציאות" (כמתואר באיגרת מי"א באייר תשי"ד - שם, עמ' 230).

בקרוב יבוא הזמן...

כשהגיעו סוף-סוף הספרים מתחדשת תביעת הרבי והפעם: הפצת ספרים והתעסקות בכך כדבעי!

הרבי (באיגרת מא' בתמוז תשי"ד - שם,  עמ' 232) מצטט לכך פתגם הרבי הקודם:

ומזמן לזמן, הנני נזכר על פתגם  כ"ק מו"ח אדמו"ר, שבקרוב יבוא הזמן, ימים שאין בהם חפץ שהם ימות המשיח, און מען וועט זיך חאפען פארן קאפ, [=ויתפסו את הראש] שזה עתה היה זמן שהיו יכולים לפעול כהנה וכהנה און מען האט דאס דרוכגעלאזען אזא זמן [=ונתנו להזדמנות זו לחלוף].

"מעט ביותר וביותר"

בכ"ה במרחשוון תשט"ו (שם עמ' 234-233) שוב מאחל הרבי: "ויהי-רצון אשר מכאן ולהבא יחול שינוי גם בזה", כיוון שלדעת הרבי "כמות הספרים שהפיצו - הוא מעט ביותר וביותר".

הרבי ממשיך להביע צערו (במכתב מי"ד כסלו תשט"ו - שם עמ' 234) כי "למרות מה שכתבתי על-דבר הפצה, מצטער הנני כי כנראה אינה במידה המתאימה כלל וכלל".

הרבי מציע:

אפשר כדאי היה לעשות מכירה בתנאים נוחים למשך זמן, היינו מין ראספראדאזשא [=מכירה כללית בהנחה], כי מה תועלת שיהיו הספרים מונחים ונמכרים בכמות פחותה יותר.

אף כי הרבי גם מדגיש שאין להוריד את המחיר יותר מדי וזאת כדי שלא לפגוע בערך הספרים - "יש להיזהר שלא יטעו לומר אשר שוויים של הספרים הוא זה".

הפצה דרך חנויות הספרים

כבר נזכר לעיל שמו של הרה"ח ר' זושא ווילימובסקי, שהיה אחד האנשים שעסקו בפועל באופן עקבי בהפצת ספרי קה"ת. [והרבי בעצמו העיד עליו באיגרת מי"ז בסיוון תש"כ ('הפרטיזן' עמ' 93) ועל "פעולותיו בקודש, הפצת המעיינות, הפצת הספרים וכו'", נוסף על "פעילות... בענייני הכפר בשטחים שונים שעשה בזה בזירוז ובמרץ והרי גם ראו תועלת ופירות בזה"].

בי"ט באדר תשט"ו (שם עמ' 83) כותב לו הרבי:

נהניתי לקרות במכתבו שניכרת הזזה בהפצת הספרים. ויהי-רצון שתהיה הזזה ממשית, ועל-כל-פנים מעין ובמקצת מן האפשרי ומוכרח לפי דרישת השעה, וההצלחה הניתנת מלמעלה, והשם-יתברך יזכהו להיות הוא הצינור ושליח בזה.

עוד לפני כן כתב לו הרבי בא' בטבת של אותה שנה (שם):

ולפלא שאינו מזכיר על-דבר מכירה למוכרי ספרים, שמלבד הפרסום הנעשה על-ידי זה שהספרים נמצאים בכמה וכמה מקומות, הנה גם בהנוגע להפצה מובן, אשר כל המחפש ספר פונה למוכר ספרים, ובמילא מתגדלת על-ידי זה אפשריות ההפצה.

ובהמשך המכתב, מציע הרבי:

כן צריך להשתדל - מכמה טעמים - שהעתונים ידפיסו ביקורת בעין טובה על-דבר הספרים השונים והקונטרסים, שעל-ידי זה מתעורר החשק אפילו אצל הרחוקים, לעת-עתה, מאנ"ש לראות הספר והקונטרס עצמו וכו'.

"נא לשלוח"...

כחלק מהפצת ספרי חב"ד והחדרתם לתודעה הכללית, הורה הרבי לא-פעם (לעיתים במכתבי המזכירות) להרה"ח ר' אברהם פאריז לשגר או לתת ספרים לאישים שונים. להלן שורת דוגמאות מתוך 'אחד היה אברהם'):

* הננו בזה לבקשו שיואיל נא להמציא שורת הספרים "שדי חמד" להרה"ג כו' יוסף שי' דינקליס מירושלים ת"ו (ת.ד. 5081) ושזהו על-פי הוראה מכאן". (כ"ג בסיוון תשי"ח).

* כשיפנה לכת"ר הרב יודא אבידע שי', גר ברחוב המלך גורג' 41, ירושלים, ויבקשו מהשיחות הנדפסות (ליקוטי-דיבורים וכדומה), נא לתת לו טופס אחד מכל מה שיבקש מהנ"ל, חינם, ולהודיענו מזה (ב' בכסלו תשכ"א).

* עם ביקורו של הד"ר זרח שי' ווארהאפטיק כאן והשיחה איתו, הבטיחו לו שישלחו טופס אחד מכל אשר הוצאנו לאור (בין בלה"ק בין באנגלית וכו')... לסדר שישלחו טופס אחד בשביל הספרייה התורנית המרכזית, על כתובת משרד הדתות, בירושלים ת"ו... (כ"ג בטבת תשי"ז).

* הננו לבקשו שיואיל נא להמציא להרב קלמן שי' כהנא... הספרים: תורה-אור, ספר המאמרים... ספר השיחות וקובץ 'היום יום', ושזהו על-פי הוראה מכאן (י"ד באלול תשי"ז).

* הננו בזה לבקשו שיואיל נא להמציא לר' זלמן אסיסקביץ טופס אחד מספר התניא וטופס אחד מהליקוטי-תורה (כ"ז בשבט תשח"י).

* בהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, נא לשלוח ספר תניא, ותורת החסידות למר דוד שי' קדוש... מרכז לשקום עורים 'מגדל אור' קריית-חיים חיפה (כ"ד בכסלו תשכ"א).

* נא למסור לחתנו הרה"ח ר' אברהם-חנוך שי' גליצנשטיין שישלח, על-פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, את חוברת 'פרשת חג הגאולה י"ט כסלו' שזה עתה יצאה-לאור, למר מ. ניומן... רח' לילינבלום 38 תל אביב (כ"ד בכסלו תשכ"א).

* בבקשה לשלוח בהקדם למר זלמן שי' שזר טופס אחד מהספר 'שער היחוד ושער האמונה' לאדמו"ר האמצעי, ולהודיעו שעושים אתם זאת על-פי בקשתנו (כ"א במנחם-אב תשכ"א).

מודעה אחת בשנה!

בתחילת חודש אדר א' תשל"ג כתב הרבי פתק חריף אודות עסקנות חב"ד בארץ-הקודש וקבל על כך כי אין "מי שידפיס על-כל-פנים פעם אחת בשנה מודעה אחת במכתבי-עת שיש ספרי חב"ד שנדפסו ואפשר לקנותם"...

לא היתה זו הפעם הראשונה בה התבטא הרבי בנושא זה בחריפות. בהזדמנות אחרת (בשנת תש"ל) כתב הרבי:

כמה וכמה מכתבים מארץ-הקודש ת"ו נתקבלו לכאן שואלים איפוא אפשר לקנות תניא בארץ-הקודש ת"ו - עד כדי כך אין איש מעונין שם לעשות מה שהוא בזה וכיוצא-בזה.

והרבי המשיך:

הספרים דדא"ח במחסן - מונחים כאבן שאין לה הופכין (אם עדיין נמצאים שם)...

 וגם לגבי הפצת ספרי קה"ת בניו-יורק, תביעותיו של הרבי היו חד-משמעיות ולעיתים אף חריפות. הנה, לדוגמה, פתק של הרבי להרה"ח ר' שניאור-זלמן גוראריה (ע"ה) בסוף מנחם-אב תשל"ב:

להעיר:

- חלק חשוב מהנדפסים 1) מונח במחסן, 2) נשלח לכתובת (שכנראה נלקחו מספר הטלפונים וכו') ובמילא מובנות התוצאות וכו'.


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)