חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:10 זריחה: 6:13 ה' בניסן התשפ"ד, 13/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יהי רצון כווידוי / פיסוק בבריך שמיה
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות גליון 747 - כל המדורים ברצף
ההוראה: חינוך למסירות נפש עבור יהדות וטובת הזולת
לפרסם אלוקות בכל מקום אפשרי
רבינו יהודה החסיד
פרשת וירא
"יום הבהיר והקדוש"
הכוונה העליונה תתבצע על-ידי תומכי-תמימים
פסוקי 'נער הייתי' / זמן קידוש לבנה
יהי רצון כווידוי / פיסוק בבריך שמיה
הלכות ומנהגי חב"ד

'יהי רצון' בק"ש שעל המיטה

בקשר למה שחקרו ('התקשרות' גיליון תשי"ח) על ה'יהי רצון' של 'קבלת ארבע מיתות' [בקריאת שמע שעל המיטה], אם נחשב כווידוי או לא, הנה על השאלות אין לי מענה ברור, אך מישהו שאלני האם יש לדלג בקשות אלה בליל שבת וכיו"ב. וזאת כן מצאתי, בסידור האריז"ל כתב-יד יאמפאלא תק"י (צז,ב), לענין ליל שבת:

"ולא תאמר 'רבש"ע', ולא וידוי, ולא 'יהי רצון', ולא 'מזמור לדוד בבוא אליו נתן'1, והשאר – כמו בחול".

וסמוכים לכך יש להביא מהא דילפינן מקרא שאין בית-דין מענישים בשבת (יבמות ו,ב, רמב"ם הל' שבת פכ"ד ה"ז, שו"ע הב"י או"ח סי' שלט ס"ד, שו"ע אדמוה"ז שם ס"ג).

_______________

1)    יש לזכור שלדידן יש הבדל בין הקטעים הללו, כי 'רבש"ע הריני מוחל', 'למנצח... בבוא', וכמובן סיום 'השכיבנו' (וצ"ע בכת"י הנ"ל), אין אומרים אותם בשבת, יו"ט, ר"ה ויוהכ"פ, אבל אומרים אותם בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון (ס' המנהגים עמ' 24, 30) – המערכת.

 

ההפסק ב'בריך שמיה' לנוסח אדמו"ר הזקן

אנא עבדא.. דסגידנא.. בכל עידן... לא על אנש רחיצנא...: בסידור עם דא"ח, סידור תורה אור וסידור רוסטוב, באה נקודת-הפסק לפני "בכל עידן...", והיינו שהתמידיות ["בכל עידן"] היא בזה ש"לא על אנש רחיצנא...".

ואילו בזוהר שלפנינו (ח"ב רו,א) ובסידורים הנפוצים בא ההפסק לאחריו, כך ש"בכל עידן..." קאי אשלפניו, לומר שהוא משתחוה תמיד1 לפניו ית' ולפני כבוד תורתו. גם בסידור 'סדר העבודה' כן הוא, ובסידור תהלת ה' השלם (שצולם ממנו) תיקנו כבסידור תו"א כו'. [הפיסוק בניגון 'אנא עבדא' – ששרו פעמים רבות אצל כ"ק אדמו"ר הוא כנוסח הנפוץ, לא כנוסח אדמו"ר הזקן. וב'שיחות קודש' (יום ב' דחג-השבועות תשכ"ט, שיחה ב' בסופה) מדובר על 'אנא עבדא..', אבל אינו מעיר על הנ"ל].

ויש לומר שרבינו הזקן בסידורו התכוון בזה שלא נהיה כמעידים שקר על עצמנו, לומר שאנו משתחווים לפניו יתברך בכל עת (וראה של"ה רנד,ב). ועל כן העביר את המשמעות של "בכל עידן ועידן" דקאי על ה"לא על אנש רחיצנא..."2.

ולהעיר שבכמה דפוסים קדמונים של הזוהר חסרות התיבות "ומקמי דיקר אורייתיה בכל עידן ועידן" – ראה בארוכה סידור ר"ש סופר כרך המילואים עמ' שנז ואילך.

הרב לוי יצחק ראסקין, דומו"צ דקהילת ליובאוויטש, לונדון

_________________

1)    ולהעיר ממנהג כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע להשתחוות מעט לכיוון הספר-תורה בעת הוצאתו דייקא (לקוטי דיבורים ח"ב עמ' 456). וראה גם 'סדר היום', בקטע 'כוונת העומד לקרות בתורה וההגבהה' דף כז,ג (במהדורה המנוקדת, ירושלים תשנ"ו, לה,א).

2)    וראה על-דרך-זה בשער הכולל פכ"א אות ד – המערכת.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)