חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:22 ד' בכסליו התשפ"ג, 28/11/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מאורי האש / חלומות / תוכחה
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות 739 - כל המדורים ברצף
דרך סלולה לתיקון כל השנה, ועל-ידי ריבוי מיוחד בצדקה
גילוי החסידות – הכנה לגילוי העתיד
שולחן ערוך אדמו"ר הזקן
פרשת תבא
כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
מאורי האש / חלומות / תוכחה
הלכות ומנהגי חב"ד

הבטה בציפורניים

בהמשך לדיון בנושא ב'התקשרות' גיליון תשל"ו, יש להעיר שהרבי1 נהג להביט בציפורניים בשני האופנים:

א) כשהיד פתוחה והאגודל מוכנס לתוך כף היד. ב) כשהאצבעות מקופלות ומכסות על האגודל.

ניתן לראות זאת אף בקלטות הווידאו מההבדלה.

הרבי התחיל להביט בציפורניים כבר בעת אמירת הברכה2.

הרב לוי יצחק מונדשיין, שליח ורב העיר, סמולנסק, רוסיה

______________________

1)    כאמור שם, הכוונה לתקופה המאוחרת (תשכ"ז ואילך).

2)    הערת הרב גינזבורג: להעיר שלדעת הפרישה (סי' רצו ס"ק ו) רואים בציפורניים לפני הברכה, שהיא ברכת השבח (וכ"פ הפמ"ג במשבצות סי' רצו,ו והמשנה ברורה שם ס"ק לא, וכ"כ הט"ז סי' רחצ ס"ק ב בדעת שבלי הלקט, ובלקוטי מהרי"ח ח"ב דף פד,א-ב הביא שכן דעת הכל-בו, סדר היום, וכ"כ בסידור ר' שבתי, וכן נראה מדברי המחזור ויטרי והאור זרוע), ואולם אדמו"ר הזקן בסי' ריג ס"ה כתב, שברכת האור אינה כברכת הנהנין ממש [רק מפני] "שהיא הנאה כעין חובה", ובסידורו כתב "ואחר כך [=אחרי ברכת 'מאורי האש'] יביט בציפורניים" וזה כדעת שיירי כנה"ג (הגהות הטור רחצ,ג), סידור יעב"ץ וקיצור שו"ע (צו,ט) שיש לברך לפני ההנאה (ראה גם 'סדור רבינו הזקן עם ציונים והערות' עמ' שנה הערה 4). אך אח"כ הלשון בסידור "בברכת 'בורא מאורי האש' יביט בד' צפרניו...", משמע שיש להביט (גם?) בשעת הברכה עצמה, ועצ"ע.

אגב, בקשר לדיוק בלשון אדה"ז בסידור אודות אופן ההבטה בציפורניים, ראה ב'הערות וציונים' לסידור עם דא"ח שם, וב'סדור רבינו הזקן' הנ"ל עמ' שנו הערה 9 וש"נ.

חלום על הרבי

בהמשך לנזכר בגיליונות קודמים בנושא זה, הנה נמצא ב'לשמע אוזן' חלק כ''ק אדמו"ר מוהריי''צ, אות נה (ע' קמה), מה שאמר כ''ק אדמו"ר [הרש"ב] נ''ע להחסיד הרב הענדל ז''ל שמקובל אצל חסידים בכל דור שאם חולמים על רבם עושים יומא טבא לרבנן.

הרב א.י. קיעוומאן, מעלבארן

פסוק "וזכרתי" בתוכחת בחוקותי

בגליון תשכ"ב, במדור ממעייני החסידות, הובא בשם הרלוי"צ שניאורסון ביאור על כך שבאמצע התוכחה (שבפרשת בחוקותי, ויקרא כו, מב), נכתב הפסוק "וזכרתי את בריתי יעקב וגו'" – שזה עצמו מגדיל התוכחה בהתחשב בייחוסנו וכו'.

להעיר שמקור לפירוש זה נמצא בספר השל"ה על פסוק זה (בפרק דרך חיים תוכחת מוסר, חלק ב' עמוד פ"א) וזה לשונו:

"קשה זה הפסוק הוא של נחמה ועדיין לא גמר הקללות ואיך הפסיק בפסוק של נחמה בתוך הקללות. וקיבלתי כי אף זה הפסוק הוא מתוכחת מוסר, כי אינו דומה רשע בן רשע החוטא לרשע בן צדיק, כי הרשע בן צדיק עונשו מרובה שראה אביו מתנהג בחסידות והוא אין מנהג אבותיו בידיו, וכן אין דומה מי שהוא דר במקום מכוער למי שהוא דר במקום תורה.

"על זה אמר אני אזכור לך אלו הדברים לכל חובה: שאתה מזרע אבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וגם הארץ אזכור, כי נתתי לך ארץ-ישראל שאוירא דארץ-ישראל מחכים, ועם כל זה לא הלכת בדרך ישר". עיי"ש.

הרב משה נתן הלוי פישער, מונטריאול קנדה


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)