חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:31 זריחה: 6:32 א' בתשרי התשפ"ג, 26/9/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ייסוד כולל "צמח צדק" בירושלים העתיקה
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 725 - כל המדורים ברצף
ללא לימוד החסידות חסר בעצם קיום המצוות
כל פעולה היא חנוכת המקדש השלישי
ייסוד כולל "צמח צדק" בירושלים העתיקה
פרשת בהעלותך
הסייגים – לתת לכל אחד ואחד שייכות לתורה
אמירת הקדישים בסיום התפילה כשאין 'חיוב'
הלכות ומנהגי חב"ד

במכתב מט"ו בשבט תשל"ב הניח הרבי את אבן-הפינה לייסוד הכולל * כוונת הרביים בכולל חב"ד קשורה ראשית-כול בלימוד הנגלה והחסידות ועבודת התפילה * נחת רוח מיוחדת מהתארגנות נמרצת מצד עסקני אנ"ש לפתיחת הכולל בפועל ומסדר הלימודים הקפדני שבו * רשימה ראשונה

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

בר"ח אלול תשל"ב נפתח כולל אברכים בבית הכנסת צמח-צדק בעיר העתיקה ירושלים ת"ו. הדברים דלקמן הופיעו במכתב שכתב הרבי ביום חמישה-עשר בשבט תשל"ב ('אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' שכט-של), אל "הנהלת כולל חב"ד בירושלים עיר הקודש תבנה-ותכונן על-ידי משיח צדקנו ה' עליהם יחיו":

מתאים לכוונת רבותינו נשיאינו ביסוד הכולל, קשור זה בלימוד התורה נגלה וחסידות ובעבודת התפילה.

ונוסף על האמור, הרי בימינו אלה יש לקשר הנ"ל לא רק בירושלים סתם, אלא בירושלים העתיקה (ובבית הכנסת ובית-המדרש צמח צדק)

כדאי שידונו גם כן באם יהיה הלימוד בבית-הכנסת האמור, היש מקום ליסוד ספריה מיוחדת שם.

איגרתו של הרבי בקשר לכולל צמח צדק

"הצלחה רבה ומרובה ומופלגה..."

עד אז היו אנשים שקיבלו "תמיכה מקופת הכולל" והרבי ביקש לדעת על "ההתחייבות שלהם בנוגע לענייני תורה ותפילה ומקומם, היינו מקום התפילה ומקום הלימוד, ואם יש בזה גם הוראות מהעבר".

הרבי מזכיר את חשיבות היום בו הוא כותב את מכתבו – "ביום זה דראש-השנה לאילנות, אשר האדם הוא עץ השדה, וביארו חכמינו ז"ל אשר קשור זה בלימוד התורה ובאופן אשר ממנו תאכל, כלומר הפצת התורה (תענית ז, א)".

בהמשך מדגיש גם "מובן שבנוגע לפועל קא אתינא". הרבי ביקש שהנהלת הכולל תשגר "הצעות . . מהאפשרי בכל האמור וכו'. ומפני החשיבות – הרי ההקדם בכל זה גם כן ישובח".

הרבי חותם את מכתבו במילים:

המצפה לבשורות-טובות בכל האמור, וחותם בברכה להצלחה רבה ומרובה ומופלגה בביסוס הכולל והתפשטותו.

אחד מתוך שבעים ואחד מוסדות...

עד פתיחת הכולל היו עוד שתי התפתחויות הראויות לציון:

בי"א בניסן תשל"ב עם "אבוא בגבורות" – מלאת שנת השבעים להולדתו – הכריז הרבי על הקמת שבעים ואחד מוסדות חדשים של תורה, תפילה או גמילות חסדים ("מייסד ועד ע"א מוסדות").

הרב אברהם קווינט (ע"ה), ששימש מזכירו של הרבי והיה גם אחד מגבאי הכולל בארצות-הברית, הודיע אז להנהלה (כנראה בשם הרבי, אך אין ודאות בכך) שיש להקים כולל בבית-הכנסת צמח צדק.

"בהתאם למכתבו של הרב א. קווינט – נכתב בפרוטקול מאסיפת הנהלת כולל חב"ד שהתקיימה בתחילת חודש מנחם אב תשל"ב – לייסד כולל אברכים בבית-הכנסת צמח-צדק – הוחלט לייסד כולל זה בכל ההקדם. הוחלט לפנות לשניים מאנ"ש, תלמידי חכמים, אשר ישמשו ועדה לברור ולקבוע מועמדים מתאימים אשר יתקבלו בכולל, ולדאוג שכולל זה יעמוד ברמה מתאימה ביותר ושבני הכולל יצטיינו בשמם הטוב, בלימודים בשמירת הסדרים וכו'. דובר, שהלימודים בכולל יתקיימו בשעות לפני הצהריים, מהשעה 9 ועד 1, בתמיכה של 300 ל"י לחודש, ל-10 אברכים, מאחר שלפי ההשערה תלויה רמתו, איכותו וההד הטוב והחיובי של הכולל (במצב כיום) לפי נתונים אלה (הערה: לאחר גישושים ראשונים שנעשו בנידון זה מתברר שעלולים להיות שינויים מסוימים לפי שיקול דעתם של ועדה זו)".

אור ליום ד' אלול התקיימה ישיבת הנהלה בביתו של הגרש"י זווין ובמהלכה "נמסר דו"ח קצר על כולל האברכים שנפתח בר"ח אלול בביהכ"נ צמח צדק, לעת-עתה במספר אברכים מועט, ועל הקשיים בקביעת מועמדים מתאימים ביותר כחברי הכולל – תוך הבעת התקווה כי במשך חודש אלול יתבהר אי"ה הדבר".

בפרוטוקול מישיבת הכולל, מיום א' פ' לך ז' מרחשון תשל"ג, נאמר:

"כולל אברכים, הר"ש שניאורסון מסר כי בינתיים לומדים בכולל חמישה אברכים ועוד ארבעה אברכים מתכוננים לגשת לבחינות-כניסה לכולל, בהתאם לתקנות. כמו כן נמסרו שאלונים לכמה אברכים נוספים ואשר בינתיים טרם הוחלט האיך ועל מועד התקבלותם לכולל. הגרש"י זווין העיר כי התמיכה החדשה אשר תינתן לבני הכולל מוכרחת להיות לא פחות מ-350 ל"י ועד 400 ל"י. להערת הגרש"י זווין על הסחבת בקבלת אברכים נוספים – העיר הרש"ש כי אין זו בעיה קלה, מאחר שהמועמדים מבין אנ"ש הבאים בחשבון הם מועטים, והדבר מצריך בחירה מדויקת כדי שהכולל יהיה ברמה גבוהה וכו'.

"הוחלט כי שם הכולל יהיה כולל אברכים "צמח צדק", ואולי להרכיב ועדה של אישי ציבור והיו"ר – הגרש"י זווין.

"כן הוחלט להקציב הסכום של 2000 ל"י, לעת-עתה, לשם רכישת ספרים וספרייה הנחוצים לכולל האברכים.

"כמו-כן הוחלט לפנות להרב א. קווינט שליט"א שישתדל אצל קה"ת לתקציב לספריית הכולל כל ספרי קה"ת, וכן ספרי קה"ת נוספים אשר ישמשו לחילופים ותמורות בעד ספרים נחוצים אחרים".

דו"ח קטן בכמות ורב האיכות שגרם נחת לרבי

חצי שנה לאחר פתיחת הכולל משגרת ההנהלה דו"ח מפורט לרבי, הדו"ח היסב הנאה לרבי. הנה הדו"ח במילואו:

ב"ה, ירושל[י]ם ב' ניסן תשל"ג

כ"ק אדמו"ר שליט"א

בזה הננו מתכבדים לכתוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א דו"ח על כולל האברכים "צמח צדק" שנוסד בשנת השבעים לכ"ק אד"ש, ביום ב' אלול תשל"ב, במסגרת הע"א מוסדות, בביהכ"נ וביהמד"ר "צמח צדק" ירושלים העתיקה ת"ו.

זמני הלימודים: מהשעה 9 ועד 12 לפנה"צ – לימוד נגלה

מהשעה 12 עד 1 – לימוד חסידות

ביום ועש"ק : מהשעה 9 – 10:30 נגלה, ובשעה האחרונה שיחות כ"ק אד"ש המודפסות.

תכנית אב: מסכתות השייכות לברכת הנהנין: פרקי כיצד מברכין, שלושה שאכלו, אלו דברים, הרואה וחלק מערבי פסחים. גפ"ת עד ראשונים, טור שו"ע, שו"ע אדמוה"ז.

המשתתפים: התחלת הלימודים היתה ביום ב' אלול תשל"ב בארבעה משתתפים: הרב חיים שלום דייטש, ר' שלמה נטע וילהלם, ר' יוסף יצחק רוזנברג, הר' שמואל שניאורסון (משתתף לעת עתה מפאת מיעוט המשתתפים).

בר"ח כסלו תשל"ג נתקבל אברך חמישי הר' אברהם ברגמן – לאחר בחינות בנגלה ובחסידות בהתאם לתקנון שנכנס לתקפו בח' חשוון, והשביע רצון. הנ"ל למד בבחרותו חסידות במסגרות שונות, עם הרח"ש דייטש, תניא, ליקוטי תורה, ולאחרונה שיחות אד"ש הנדפסות, וכן למד חסידות תקופה ארוכה בביהכ"נ צ"צ במסגרת הלימוד לפני התפלה. הוא גם מצטיין בשקידה, בשמיר[ת] הזמן, בהבנה ובידיעה.

הספק הלימודים: עד ר"ח אדר ב' הספיקו ללמוד:

נגלה: פרק כיצד מברכין, גפ"ת, רא"ש ותר"י בעיון, עיון בטור-שולחן ערוך, שו"ע אדמוה"ז, הנצרך לסוגיות הגמרא. כחודש ימים הוקדש לשם חזרה כללית על כל הנ"ל. בר"ח אדר-שני התחילו ללמוד טושו"ע, שו"ע אדמוה"ז על הסדר, מתחילת סימן קס. בר"ח אד"ב נערכו בחינות בכתב על פרק הנ"ל, גפ"ת, רא"ש ותר"י (מצורפות בזה הבחינות).

תוצאות הבחינות: ..הבחינות נערכו ונבדקו על-ידי הרח"ש דייטש, המכהן גם כראש הכולל ואחראי. בימים אלה הוענקו גם פרסים עבור הבחינות.

"ממנו יראו וכן יעשו" בכוללים נוספים

הדו"ח מצא חן מאוד בעיני הרבי, וציין על גביו (ראה מבוא ל'אגרות-קודש' כרך כח עמ' 20; ושם עמ' קעו) הוראה למזכירות להראות את הדו"ח להנהלת ולחברי כולל שי'... (– כולל אחר), ולהתעניין:

א) האם באותו כולל משהו דומה להנ"ל או יותר טוב מזה – כיוון שנתייסד מכמה-וכמה שנים לפני זה.

ב) באם התשובה חיובית – למה לא הודיעוני בשורות טובות.

ג) באם לאו – היש מישהו שהדבר נוגע לו.

ד) באם התשובה חיובית – מה עשה להתיקון הנ"ל (אין כוונתי לאמתלא שאחר צריך לעשות)..


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)