חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:44 זריחה: 5:35 י"ד בסיון התשפ"ג, 3/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

למעלה מדרך הטבע
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 709 - כל המדורים ברצף
הנשים יודעות להבחין מה טוב ל"מקדש" הפרטי ומה לא
פסקי דין מהגלות תקפים גם לאחר ביאת משיח
למעלה מדרך הטבע
פרשת כי-תשא
אמונת צדיקים
ר' זלמן, ר' פסח, ר' הילל ור' אייזיק
הנחת ספרי קודש זה על זה
דריכת החתן ושירת הציבור / סדר לבישת הבגדים
הלכות ומנהגי חב"ד

בכוח כל יהודי להגביה את עצמו למעלה מדרך הטבע על ידי התקשרותו לרבי * דברים המתנהלים ברוחו של נשיא הדור זוכים להצלחה למעלה מן הטבע * הכלי לניסים שאינם מלובשים בטבע – התנהגות באופן ש"לא יכרע ולא ישתחוה"! * באמונה אמיתית שלמעלה מן השכל, אפשר להגיע להישגים על-אנושיים

מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

במכתב ארוך ומרתק שכתב הרבי בחיי חותנו, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, בשנת תש"ט ('ליקוטי שיחות' כרך יו"ד עמ' 238) לזקני החסידים בפאריז, הוא מעוררם להגביר מאמץ והשתדלות לקשר יהודים עם הרבי, חותנו, ולחזק את עניין ה"מעמד". בין השאר הוא כותב:

יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה ללכת לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' – לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי.

ממפעלי הרבי לא תצא עוגמת נפש

בי"ט בסיוון תשי"ב כותב הרבי להנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק ת"ו (הקטע נדפס בהשמטות ב'אגרות-קודש' כרך כא עמ' קסג):

אבל אחרי כל זה כיוון שעשו מעשה, הנה מוכרחני לסמוך על כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר מאחרי ההסתלקות נראה בעליל איך שכל הענינים המתנהלים ברוחו, מצליחים הם בדרך למעלה מן הטבע, אשר בטח גם בענין זה לא יהיה מזה כל ענין של עגמת נפש, ואדרבה קידוש שם ליובאוויטש.

הרקע:

הנהלת הרשת כתבה לרבי שכבר בראשית עבודתם זקוקים הם ל-20,000 ל"י ובמשך ג' ד' חודשים, עד פתיחת שנת הלימודים, עוד כ–10 אלף. "ואם אמרתי" – כותב הרבי – "להרה"ח ר' משה גור אריה כשהיה כאן שגם הסכום ד-10 אלף הבהילני, הרי מובן עד כמה הסכום של 30/40 אלף לירות מבהיל". ובכל זאת המשיך הרבי "אבל אחרי כל זה!"... (וכאן בא הקטע שצוטט לעיל).

נס ופלא שהפליא את כל האומות

את הדברים האלה השמיע הרבי בשבת קודש פרשת פינחס, י"ד בתמוז ה'תשכ"ז (תורת מנחם מנחם ציון, כרך ב' עמ' 411), בעניין ניצחון עם-ישראל במלחמת ששת הימים:

מאורע פלא שאירע בחדשים האחרונים – "ארים נסי" (ישעי' מט, כב) "כמו הנס על ההרים", שגם "נס" כשלעצמו הוא עניין של הרמה, ועל אחת כמה וכמה "נס על ההרים", גילוי שלמעלה מסדר השתלשלות שאינו מלובש בדרכי הטבע, והראיה, שעד היום הזה עומדים "כל עמי הארץ" בהשתוממות ואינם מבינים איך אירע דבר פלא כזה!..

בהזדמנות אחרת התייחס הרבי לנושא אקטואלי שאירע אז בארצות-הברית שלא לטובת היהודים, בימי חודש אדר, ואשר התהפך לטובה בדיוק בפורים. וכך אמר בשבת-קודש פרשת תשא תש"מ (על-פי 'קראתי ואין עונה' כרך ב' עמודים 50-48):

גם בימים אלו ממש אירע נס גלוי של "נפל פחד היהודים עליהם": בשבת האחרונה י"ג אדר, הצביעה ארצות-הברית על גזירה שהיא נגד היהודים... כל זה התרחש בי"ג אדר, ולא ידעו איך יהיה אפשר להתגבר על כך. והנה כתוצאה מהתעוררות שאחזה בבני-ישראל בכיוון של "לא יכרע ולא ישתחווה" בי"ד אדר (פורים) ובט"ו אדר (שושן פורים) ועוד קודם לכן (בתענית אסתר ובשבת זכור) זה פעל שיתרחש "נפל פחד היהודים עליהם", ובט"ו אדר הביע מושל המדינה חרטה על מה שהצביע, והדברים התפרסמו בכל כלי התקשורת ב"שבע ועשרים ומאה מדינה". וכשמתבוננים במאורעות אלו רואים התרחשויות שאין להם שום הסברה על-פי הטבע; הן ההצבעה הראשונה, וביתר שאת – החרטה!

ומכיוון שהקב"ה עשה נס גלוי שכזה בזמננו – בהכרח שהכוונה אינה שיסתפקו בעצם הדיבור וכיוצא-בזה אודות המאורע – אלא הכוונה היא לפעול הלאה, שתבוא התעוררות מכיוונם של בני-ישראל, שיתחילו להתנהג באופן של "לא יכרע ולא ישתחווה" – בכל התוקף! [ולא כאותם הסבורים שזהו "מקרה נקרה" והכל התרחש באופן טבעי – כמו שבזמן המגילה היו כאלו שניסו להסביר את כל המאורעות בדרך הטבע (שאחשורוש פשוט כעס על ושתי וכו')]...

אמונת הרבי בכוחם של החסידים

הוכחה ניצחת לכוח רצונם של החסידים, שביכולתם לעמוד במשימות בלתי-אפשריות, נתן הרבי בשבת פרשת וישלח תשמ"ב (תורת מנחם תשמ"ב כרך א' עמודים 478-476), כאשר התייחס להוצאת המהדורה-קמא של ספר התניא בטווח זמן בלתי-אפשרי, כדי שיהיה מוכן לפני י"ט כסלו. וכה אמר הרבי:

בתור הכנה לי"ט כסלו שנה זו (תשמ"ב) נשלמה הדפסת המהדורה-קמא דספר התניא, באופן שיכולים ללמוד זאת קודם י"ט כסלו, וסיום ההדפסה היה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה למעלה מגדר האנושי לגמרי!

ובפשטות: בהתחשב עם ריבוי העבודה הכרוכה בדבר, ההשוואות דכתבי יד, ההערות והציונים וההגהות וכו', העריכה לדפוס, ההדפסה והכריכה באופן נאה ומהודר, ובהתחשב עם העובדה שכל אחד ואחד מאלו שהתעסקו בזה הוא מוגבל (במספר השעות שיכול להקדיש למטרה זו כו') – היה הדבר בלתי אפשרי לגמרי שיוכלו לסיים את הדפסת הספר קודם י"ט כסלו!

..על-פי טבע לא הייתה אפשרות כלל . . וכאשר ביקשתי להשתדל . . הנה גם אצלי היה עניין זה באופן שלמעלה מהשכל, היינו, שמצד השכל היה מופרך שיוכלו לעמוד בזה. אלא עניין זה היה באופן של אמונה – אמונה בכוחם של "חסידים", שכאשר הם רוצים באמת למלא את הציווי כו', מחליטים בתוקף ש"כן יקום" הרי הובטחנו שיד החסידים תהיה על העליונה, ולכן האמנתי שיצליחו בעניין זה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)