חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י"א באייר התשפ"ד, 19/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים
משיח וגאולה בפרשה

נושאים נוספים
התקשרות 692 - כל המדורים ברצף
עבודת יצחק – לחפור ולגלות "מים" גם ביהודי שני
בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים
מלחמת תנופה
פרשת וירא
'אמן' הש"ץ אחרי הכוהנים / מנהגים שנהגו 'להבדיל'
שימוש בפירות שביעית
החסיד הרה"ג יצחק-חיים-דובער וילענסקי מקרעמענטשוג
הלכות ומנהגי חב"ד

רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש

על-פי הודעת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, משיח שבדורנו, שכבר נסתיימו ונשלמו כל עניני העבודה ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח צדקנו, הרי בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיוון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח, ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!

ובסגנון פרשת השבוע – שצריכים רק לקבל ההתגלות של "וירא אליו ה'", הן בנוגע לבני-ישראל ("אליו"), והן בנוגע לכל העולם . . בפועל ממש, בעולם העשייה הגשמי, כמו שכתוב "וידע כל פעול כי אתה פעלתו", שבכל דבר שבעולם יהיה ניכר ש"אתה פעלתו", ועד ש"לעתיד לבוא תאנה צווחת כו'", וגם בדומם – "אבן מקיר תזעק", ועל אחת כמה וכמה בנוגע לבני-ישראל שמכריזים וזועקים "הנה אלקינו זה".

וכיוון שכן, מובן שכל העניינים וכל הפעולות חדורים בענייני משיח וגאולה, כולל גם באכילתו ושתייתו, שמשתוקק לסעודת הלויתן, שור הבר ויין המשומר, עד כדי כך שגם לאחר הסעודה נשאר רעב לסעודת הלויתן, שור הבר ויין המשומר. ובמילא טוען להקב"ה שאינו יכול לקיים מצוות "ואכלת ושבעת וברכת" לאמיתתה – עד שהקב"ה יושיבנו על שולחנו לסעודה לעתיד לבוא.

ותיכף ומיד ממלא הקב"ה בקשתו – בסעודת יום השבת קודש . . פרשת וירא, כדרשת חז"ל "מאי דכתיב (בפרשת וירא) ויגדל הילד ויגמל, עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק, לאחר שאוכלין ושותין . . אומר לו (הקב"ה) לדוד טול (כוס של ברכה) וברך. אומר להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".

והעיקר – שכל זה יהיה בגלוי ובפועל ממש, "מראה באצבעו ואומר זה", "הנה זה (המלך המשיח) בא", והנה כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ("הקיצו ורננו שוכני עפר"), ו"הנה אלקינו זה גו' זה הוי' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו – שמחת הגאולה האמיתית והשלימה בגלוי ובפועל ממש, שאז מברכים עליה: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשנ"ב חלק א, עמ' 277-278)

תפקיד חיילי בית דוד להחיש ביאת המשיח

מענייניו העיקריים של בעל יום ההולדת – הדגשה מיוחדת על עניין הפצת המעיינות חוצה.

[. .] ובלשונו של בעל יום ההולדת בקשר להתייסדות הישיבה – "בהתחלה זו בישיבה . . הנני מדליק את המאורות שמורנו הבעל שם טוב והרביים הנחילונו, למען תקוים ההבטחה של יפוצו מעינותיך חוצה, להחיש את ביאת המשיח".

ובפרטיות יותר, נתבארו הדברים בשיחתו הידועה בעניין "כל היוצא למלחמת בית דוד", שתוכנה, שתלמידי תומכי תמימים, תלמידיו של בעל יום ההולדת, הם "חיילי בית דוד", שתפקידם ללחום עם אלו "אשר חרפו עקבות משיחך". כדברי המדרש "אם ראית דור אחר דור מחרף ומגדף צפה לרגליו של משיח, מה טעם, אשר חרפו עקבות אויבך ה' אשר חרפו עקבות משיחך, וכתיב בתריה ברוך ה' לעולם אמן ואמן", היינו, שעל-ידי פעולתם של "חיילי בית דוד" בגילוי והפצת אור החסידות נעשה הניצחון של מלחמת בית דוד, ובאופן של "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" – "ראה המשורר . . ביאת המשיח, על כן נתן תודות לה'".

(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ז חלק א, עמ' 494-495)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)