חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:34 זריחה: 6:15 י"ד באדר א' התשפ"ד, 23/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מקרא בליל הושענא רבה
בירורי הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות 689 - כל המדורים ברצף
נצחיות הגוף על-ידי הנשמה
סעודת הלוויתן לעתיד
עליות אין קץ, ותענוג העצמי ללא עליות
פרשת בראשית
דין ומשפט על המשכת אלקות
מקרא בליל הושענא רבה
הבהוב הנרות / היתר יציאה מאה"ק / נוסח חב"ד ותפילת ש"ץ בנוסח אחר
הלכות ומנהגי חב"ד

מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג, רב אזורי עומר

תהילים בעשרת ימי תשובה ומקרא בליל הושענא-רבה

כתוב בספר המנהגים1:

"ידוע אשר בלילה – החל מצאת הכוכבים2 עד אחרי חצות לילה, אין אומרים תהילים (ובכלל זה – שיעור תהילים החודשי), אבל אומרים שיעורי חומש3 ותניא

– לבד4 מראש-השנה, עשרת-ימי-תשובה ויום-הכיפורים והושענא רבה5 (והושענא-רבה – גופא – לאחרי חצות6)".

והנה התאריך בשולי ה'פתח דבר' של 'ספר המנהגים' הוא: ח"י אלול ה'תשכ"ו.

ובספר 'מקדש מלך'7 מופיע דיון בנושא מסעודת הושענא-רבה תשכ"ז, דהיינו – לאחר פרסום ספר המנהגים, כדלהלן:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א: לכאורה תמוה, איך אמרו תהילים לפני חצות, הרי יש שקלא וטריא בזה בקשר עם מה שאיתא בכתבי האריז"ל8 שלא לאומרם לפני חצות?..."

ובהמשך, "שואל אחד המסובין: מתי יכולים לומר תהילים בכלל?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: רק9 בראש-השנה וביום-הכיפורים יכולים לומר לפני חצות10.

ר' זלמן דוכמן: מה בעניין לימוד חומש עם רש"י בלילה?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אף שגם בזה יש (ועיקר) שקלא וטריא וכו'11. ואע"פ שלא שמעתי – נוהגים שאת השיעורים דחומש (ותניא) אומרים (גם) בלילה12." עד כאן.

ועדיין צריך עיון בקשר לעשרת-ימי-תשובה והושענא-רבה.

______________

1)    עמ' 20. ובשולי הגיליון נסמן מקורו: "הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א".

2)    וזו המשמעות במכתב המובא בשערי הלכה ומנהג או"ח ח"א עמ' קצא "שאין אומרים תהילים מלאחרי [=סיום] שקיעת החמה".

3)    וכן בשערי הל' ומנהג שם, בתשובות השניה והשלישית באותו עמוד, מסתייג רק מאמירת תהילים ולא מאמירת שיעור חומש בלילה. אף שגם זה 'מקרא', ואף לא סייג שזהו דווקא כשיש פירש"י על פסוקים אלו, או על-כל-פנים על חלקם.

4)    ומכאן שאין נוהגים כדעת הבן איש חי (שנה א' ס"ז) שאין קפידא בזה בלילי שבת ויום-טוב.

5)    בשערי הלכה ומנהג שם נזכרו רק ראש-השנה ויום-הכיפורים.

6)    לכאורה, הרי את ספר 'משנה תורה' אומרים קודם חצות.

7)    ח"ב עמ' 390.

8)    בהערה 3 שם: ראה שו"ת חיים שאל (להחיד"א) ח"ב סכ"ה. וראה הנסמן בספר 'בצל החכמה' עמ' 219 הערות 116-115. שו"ע הקצר (וייס) פמ"ח ס"ב (ובהערה 9 שלו).

9)    בהערה 4 שם: ראה גם אגרות קודש חלק ח עמ' שכט. לקוטי שיחות חלק יח עמ' 435.

10)  בהערה 5 שם: ראה גם אגרות קודש חלק יג עמ' קס (בשם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע).

11)  בהערה 6 שם: ראה בספרים שנסמנו לעיל הערה 3 (הובאה לעיל הערה 8).

12)  בהערה 7 שם: בלקוטי שיחות חלק יח (הנ"ל הערה 4) "בדלא אפשר". ובאג"ק חי"ח עמ' לא: שבזמננו זה כמה מקילים בהעניין דלימוד מקרא בלילה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)