חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:54 זריחה: 6:55 כ"ב בחשון התשפ"ב, 28/10/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

העריכו עצמכם ומושפעיכם לפי הפנימיות
דבר מלכות

נושאים נוספים
התקשרות 686 - כל המדורים ברצף
העריכו עצמכם ומושפעיכם לפי הפנימיות
יתקע בשופר גדול
שובה ישראל
תפילות ראש-השנה
הלכות ומנהגי חב"ד

מה הקשר בין חשבון צדק לחיפוש הפנימיות? * חשבון שנעשה בשטחיות אינו חשבון אמיתי * נוסף לכוחות שישנם לכל יהודי "במזומן" עליו לבקש ולחפש אחר ה"אוצר" שבו * מכתב כללי מאת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

חודש אלול ובמיוחד ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה – הוא הזמן של עריכת חשבון צדק, לא חשבון מרומה, מהשנה החולפת, ולהמשיך ממנו את ההחלטות הנכונות כיצד להעמיד את עצמו, את הבית וכל העניינים שלו, בשנה הבאה.

ביחד עם זה הרי הם ימי סגולה, ימים הבאים בקריאה ובתביעה

– כפי נקודתו המרכזית של מזמור התהלים שאומרים בימים אלה פעמיים בכל יום:

בקשו פני את פניך ה' אבקש,

חפשו את התוכן, את התוך והפנימיות שבעצמכם, חפשו את הפנימיות של הסביבה, את הפנימיות של נשמת העולם, תמצאו ותגלו את האלקות שמחיה וממלאת את העולם.

שני העניינים – החשבון-צדק ו"בקשו פני" – קשורים זה בזה ותלויים זה בזה.

כאשר עורכים חשבון צדק על העבר, קורה לפעמים, לעתים קרובות מאד, שעושים טעות, בכך שלוקחים בחשבון רק את השטחיות והחיצוניות שיש בעצמו ושנראה בסביבתו.

וכן הוא גם כאשר עורכים תכנית וסדר החיים לשנה הבאה.

וזאת היא הקריאה והתביעה של ימים אלו:

אל תמעיטו בהערכת הכוחות והאפשרויות שלכם.

עד כמה שיש לכם "במזומן" – אפשריות גלויות להתנהג בחיי יום יום כפי הוראות תורתנו תורת חיים, ועד כמה שתגדל מדת ותוקף תכונתו שלא להתפעל מהסביבה העוינת וללכת בדרך התורה והמצווה,

גדול ומרובה יותר מה שיש לכם ב"אוצר" – אפשרויות שיכולים ליצור על ידי יגיעה מתאימה, כוחות פנימיים גדולים ביותר של עצמאות ועמידה איתנה על מנת ליישם בחיים את כל הטוב והאמת.

אבל לשם כך דרוש: בקשו – חפשו והביאו אל הפועל את הכוחות והאפשרויות שלכם, ואז יהיה: ומצאתכי תדרשנו, תמצאנו – כיוון שתחפש ותדרוש.

* * *

האמור לעיל שייך במיוחד ובמדה רבה יותר בנוגע למשפיעים ומנהיגים רוחניים, רבנים וכיוצא בהם, עד לאבי המשפחה ומי שנותן את הנימה בחיים הרוחניים בבית ובמשפחה.

על כל צעד ושעל רואים שהם עומדים בספקות ומורא: אולי הדיבורים הם בתוקף יותר על המדה, אולי דורשים הם יותר מדי, ואולי מרחקים בכך, וכיוצא בזה.

אליהם מופנית הקריאה והדרישה של ימים אלו:

בקשו פני – התבוננו, חפשו והביאו לידי גילוי את הפנימיות של המושפעים שלכם, העריכו אותם לפי עושרם הפנימי, לפי ממדי הנשמה, שהיא חלק אלקה ממעל ממש,

– כיוון שעל ידי גישה מתאימה ועבודה ללא ליאות עימהם, אפשר לגלות אצל כל אחד את העושר והכוחות הנעלמים, שיתחילו לפעול ועד בחייהם היום יומיים –

תנו אימון ביהודים, ותנו להם מה שהם, בני-ישראל, מצפים באמת לקבל: תורה תמימה, תורה שלימה עם כל מצוותיה, ועם הרעיון היסודי: התורה היא נצחית – לכל הזמנים ולכל המקומות.

* * *

ודווקא על ידי גישה זו באים לידי חשבון צדק – בהערכת עצמו ובהערכת כל אלו שרוצים להנהיגם בדרך הישרה,

חשבון צדק על העבר, וחשבון צדק כיצד לתכנן את העתיד, באופן שתהא שנה "מלאה" – מלאה בתוכן האמיתי בכל מה שתלוי מצד האדם,

וזה מביא גם שתהא השנה – מלאה, מלאה בברכותיו של הקב"ה בכל העניינים, הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן


חודש אלול . . הוא הזמן: ראה טור אורח חיים ר"ס תקפ"א.

ימים הבאים בקריאה: ראה לקוטי תורה ראה (לב, ב).

חלק אלקה: איוב לא, ב. ובתניא רפ"ב – ממש.

לגלות אצל כל אחד: ראה רמב"ם הל' גירושין פ"ב בסופו: הוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות.

העושר . . הנעלמים: תורת הבעש"ט: כי תהיו אתם ארץ חפץ . . . החכמים הגדולים ביותר . . . איש אינו יכול להגיע עד חקר האוצרות הגדולים הטמונים בישראל . . . שהם ארץ חפץ של הקב"ה (כתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר. הועתק ב"היום יום" ע' נד [יז אייר. וראה כש"ט (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סנ"ז. וש"נ]).

__________________________________

נדפסה באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר חי"ז אגרת ו'תצט. לקו"ש ח"ט ע' 423 ואילך. במהדורה זו ניתוספו איזה מ"מ וציונים ע"י המו"ל.

חשבון צדק, לא חשבון מרומה: ראה גם מכתב ערב ח"י אלול ה'תשמ"א (לקו"ש חכ"ד ע' 601 ואילך).

מזמור התהלים שאומרים . . פעמיים בכל יום: סידור האריז"ל להר"ש מרשקוב סדר כוונת ר"ח אלול. סידור קול יעקב וסידור אדה"ז אחר שיר של יום. מטה אפרים או"ח סימן תקפ"א ס"ו. וראה בארוכה שער הכולל פי"א סקכ"ח. וש"נ. הנסמן במאמרי אדהאמ"צ דברים ח"ב ע' תצב.

בקשו פני גו': תהלים כז, ח. וראה בהבא להלן – לקו"ת נצבים מד, ב ואילך. וראה גם ד"ה כי תצא בלקו"ת תצא (לה, ג ואילך), ובמאמרי אדהאמ"צ שם פ"ה ואילך (ריש ע' תפט ואילך). שם פ"ח-ט (ע' תצב). פ"כ-כא (ע' תקו). וש"נ. ד"ה לך אמר לבי בקשו פני גו' בסה"מ ה'ש"ת ע' 163 ואילך (ובסה"מ ה'שי"ת ע' 281 ואילך). ד"ה זה ה'תש"כ (תו"מ סה"מ אלול ע' רפא ואילך).

האלקות שמחי' וממלאת את העולם: ראה מדרש תהלים קג, א. ויק"ר ספ"ד. ברכות י, א.

תורת חיים: הוראה בחיים – ראה זח"ג נג, ב. וראה רד"ק לתהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק.

ומצאת – כי תדרשנו: ואתחנן ד, כט. לקו"ת שם (לב, ב).

התורה היא נצחית: תניא רפי"ז.

שנה "מלאה": שנת ה'תשי"ט היתה שנת העיבור, הנקראת בתורה בשם "שנה תמימה" – בהר כה, ל. ערכין לא, א (במשנה). רמב"ם הל' שמיטה ויובל פי"ב ה"ה. וראה אוה"ת להצ"צ (יהל אור) לתהלים יט, ח (ס"ד וס"ח – ע' סז-ח). והיא סיום "מחזור קטן", שאז החשבון של שנות הלבנה והחשבון של שנות החמה משתווים לגמרי – ראה לקו"ש חי"ד ע' 478, ובהנסמן שם הערה ד"ה 19-יאָריגען (19 שנה) וכו'.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)