חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:35 זריחה: 5:40 י"ב באייר התשפ"ד, 20/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"ממפ"ם והקומוניסטים ועד לזקני החסידים"
ניצוצי רבי

פעמים רבות הטיל הרבי שליחויות שונות על האורחים השבים למקומם, לאחר שהייה בחודש תשרי בבית-חיינו * שליחויות לאנ"ש, לציבור הרחב, למנהיגים, לחיילי צה"ל, ועוד * "תמסרו בכל מקום את הנקודה הנוגעת להם... והכוונה לכולם - ממפ"ם והקומוניסטים ועד לזקני החסידים" * ויעקב הלך לדרכו!

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בקשתו הכמעט קבועה של הרבי (בעיקר בשנים הראשונות לנשיאותו) מאורחים שבאו לעשות את חודש תשרי בצל קורתו הייתה, כפי שמתבטא הרבי באיגרת מכ"א במרחשוון תשט"ז ('מקדש מלך' כרך ג עמ' קפט): "בקשתי כפולה למסור פ"ש (פרישת שלום) במושבות ומוסדות אנ"ש שי' אשר באה"ק ת"ו".

אותה איגרת נכתבה לחסיד המפורסם הרה"ח ר' יעקב-יוסף שו"ב רסקין, והרבי מודה לו ("בנועם") על הידיעה אשר הלה התחיל בביצוע השליחות. וממשיך וכותב:

ובוודאי ימשיך בזה, וגם לא יחכה עד אשר יזמינוהו כמה פעמים. ויהי-רצון שיפעלו דבריו ככל הדרוש, וכבר ידוע פסק רז"ל - דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ויזכני השם יתברך ויצליחני אשר יוכל למלאות חלק השני דבקשתי - להודיעני בשורות משמחות ממה שמצא וראה במושבות אנ"ש והמוסדות ותשואת-חן מראש.

"בהזדמנות ראשונה תמסור פריסת-שלום"

גם בשנים הבאות הורה הרבי לאישים יחידים לנהוג כך. אור ליום ד, כ"ח בתשרי תשכ"ז ('מקדש מלך' כרך ב, עמ' 401), אמר הרבי להרה"ח ר' ראובן דונין ז"ל:

...כשתחזור לחיפה אזי בזמן המתאים בין אנ"ש - ראש-חודש או שבת-מברכים - תמסור נקודות מהמאמרים ומהשיחות ותבאר ותסביר כדי שיבינו לפי עניינם (והבנתם) של הנוער, המושפעים והמקורבים.

וכך גם באור לג' במרחשון תשכ"ד (שם עמ' 402):

בשובך תערוך התוועדות לשכנים, מכרים, חברים וידידים ותמסור פרישת-שלום מה שראית ושמעת כאן, ויהי-רצון שיהיו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. בהזדמנות ראשונה תמסור פ"ש לאנ"ש במקומותיהם [וכן פ"ש מיוחדת ל... וכו']. ופ"ש לצא"ח בחיפה. שתהיה הנסיעה מתוך שמחה כפי השמחה במוצאי שמחת-תורה, תיקח בשורות-טובות מכאן ותשלח בשורות-טובות הנה.

בין הנימוקים שהשמיע הרבי בפני הרב דונין אור לח' באלול תשכ"ט מדוע עליו לשוב לאה"ק ת"ו מיד לאחר החגים (שם עמ' 405):

עליך לחזור לארץ-הקודש מיד אחרי החגים... כיוון שאתה עוסק בעניינים של הפצת המעיינות.

וטוב יותר - והעניין [ישפיע] עמוק יותר כשתמסור פרישת-שלום מכאן ומהעניינים שנעשו כאן בראש-השנה ועשרת-ימי-תשובה, יום-הכיפורים ושמחת-תורה, שהרי אם תאחר שובך כבר ישכחו [=השומעים] מכל החגים ויהיו כבר רחוקים.

"אצל כולם יש מה לפעול"...

יום ג, כ"ז בתשרי תשח"י ('חייל בשירות הרבי' פרק לא עמ' 229). הרה"ח ר' יצחק (איצ'קע) גנזבורג נקרא אל הרבי שאמר לו:

תבשרו טוב... ואולי כדאי לפני שבת להתדבר עם צא"ח שינצלו אתכם למסור ד"ש, את עיקר הד"ש לכפר [=חב"ד] צריך למסור [הרה"ח ר' יחזקאל שי'] שפרינגר ואתם תמסרו בכל מקום את הנקודה הנוגעת להם, והעיקר להפיץ את המעיינות... להתחיל משיעור תהילים היומי ולהתפלל נוסח האריז"ל... ושכל השייך לזה ילמד בחסידות, והכוונה לכולם ממפ"ם והקומוניסטים ועד לזקני החסידים, אצל כולם יש מה לפעול... ואני ממתין למכתבים שלכם עם הבשורות טובות.

בנוסף לביקור שערכו הרבנים גנזבורג ושפרינגר אצל מר שז"ר, לפי הוראה נוספת מהרבי (ראה בנפרד), ביקר הרב גנזבורג ביותר מארבעים מקומות ברחבי הארץ. ואף-על-פי-כן, כותב לו הרבי כי החסיר ביקור אצל אנ"ש המשרתים בצבא:

אינו מזכיר במכתבו על-דבר בקשתי למסור פרישת-שלום גם להשייכים לאנ"ש הנמצאים בצבא, ותקוותי שאין זה אלא השמטה במכתבו, ובסמיכות לחזרתו לאה"ק ת"ו - בכדי שיהיה מורגש שאין הם מהנשכחים חס-ושלום. ובטח הרב יהודה-לייב שי' זלמנוב והשאר שעבודתם במסגרת צא"ח שהם ביותר בקישור עם הנ"ל - יעזרוהו ויסייעוהו בסידור הדבר באופן הכי מועיל.

"תלכו בשליחותי אל הפרזידנט"

ב'יחידות' לאורחים בחדש תשרי תשל"ב ('משבחי רבי' עמ' 195) אמר הרבי:

הצעתי ובקשתי שבבואכם לארץ-הקודש תלכו בשליחותי אל הפרזידנט [='נשיא'] של המדינה, מר זלמן שזר, ותמסרו לו בשמי תודה על הסיוע ליהודים המתיישבים בנחלת-הר-חב"ד.

כמו כן תמסרו בשמי שביקשתי מכם למסור ברכה לשנה החדשה, ברכת שנה טובה (ומתוקה).

ילכו שני נציגים מבין היהודים האשכנזים; שני נציגים מהיהודים הגרוזינים ושתי נציגות מהנשים וכן כמה ילדים. כמו-כן יצטרפו שני נציגים מהאקדמאים, וכשיהיו אצל שזר יציגו עצמם כאקדמאים שלמדו ברוסיה ובאו להתיישב בארץ-הקודש, ומי שסידר את נסיעתכם לכאן - הרב ישראל לייבוב, גם הוא יסע אתכם.

בערב שבת מברכים כסלו תשל"ב ('נשיא וחסיד' עמ' 518) כותב הרבי למר שזר:

בטח כבר הייתה הזדמנות לקבל המשלחת מהאורחים שהיו כאן ששלחתי על-ידם פ"ש למר.

שנים רבות היה הסדר כך, שהרבי ביקש מן האורחים שבאו לתשרי, לבקר בחזרתם ארצה את מר שז"ר. כבר בשנת תשי"ח כותב הרבי להרה"ח ר' יצחק גנזבורג ('נשיא וחסיד' עמ' 434):

כיוון שעל-פי המשוער כבר חזר הוו"ח אי"א נו"נ מוה"י [=הרב יחזקאל] שי' שפרינגער לאה"ק ת"ו, לבקר ביחד עמו ובשמי את ידידנו מר שז"ר שי', ולמסור לו פ"ש בתור אורחים שבאו מכאן, אחד מתושבי כפר-חב"ד ואחד מאנ"ש בכלל, ובוודאי יודיעו מהנ"ל, ות"ח מראש.

באיגרת מכ"ב במרחשון תש"כ (שם עמ' 448) כותב הרבי כבדרך-אגב למר שזר:

בטח קיבל מכתבי בעתם... ופ"ש אישית ששלחתי על-ידי המבקרים כאן בחודש תשרי, ובוודאי יכתוב לי גם מזה.

כך גם בתשכ"א (שם עמ' 455):

בטח נתקבלו מכתביי הקודמים וכן הפ"ש במיוחד שביקשתי את האורחים שליט"א מאה"ק ת"ו שביקרו כאן בחודש השביעי למסור לכבודו.

ובתשכ"ז (שם עמ' 499):

תקוותי שלעת קבלת מכתבי זה כבר קיבל פ"ש מכאן על-ידי האורחים שי' מאה"ק ת"ו שביקרו כאן (שהביאו פ"ש ממר ותשואת-חן עוד-הפעם) וחזקה שליח עושה שליחותו וימסרו לא רק פ"ש מכאן אלא גם נקודות על-כל-פנים ממה שנדבר כאן בחודש השביעי, אשר כדרשת רז"ל משובע הוא בכל.

ובב' דראש-חודש מרחשוון תשכ"ט כותב הרבי למר שזר (שם עמ' 507):

האורחים שי' ששבו לאה"ק ת"ו - בטח מסרו בעל פה ברכתי בענינא דיומא, חנוכת הבית אשר על שמו [='בית שזר'] בכפר חב"ד.

בחודש מרחשוון תשל"ד הורה הרבי להרה"ח הרב אריה-לייב קפלן (ע"ה) לבקר אצל מר שזר למסור לו פ"ש, ולחזור בפניו על השיחות ששמע בשהותו בחצרות קודש. הרבי הדגיש שהחזרה תהיה לא "בלשון הרב" אלא בשפה שתהיה מובנת למר שזר.

'משקה' ועוגיות לעיריית חולון

בג' במרחשוון תשכ"ד ב'יחידות' של מרת רחל תחי' ובעלה הר"ר רפאל שיחי' זמיר, הרבי מתייחס לפתיחת גן ילדים נוסף של חב"ד בעיר חולון (בעיר היה כבר גן אחד) ואומר ('שליחות חיי' עמ' 166):

קחו את המשקה מההתוועדות שבת בראשית, קנו עוגיות ותביאו זאת לעיריית חולון. תכבדו מזה את מר זבלדובסקי, מנהל מחלקת החינוך, ואת מר ויניקוב ואת כל אלה היכולים לעזור, ומסרו להם דרישת שלום ממני.

אחרי מספר התפתחויות  (עליהן מסופר שם עמ' 171-172) אכן נפתח גן נוסף. בשני הגנים יחדיו למדו קרוב לשבעים ילדים שהמשיכו מדי שנה בשנה ללמוד בבית-ספר חב"ד.

שליחות אל הרב פלדי

בחודש תשרי תשמ"א מטיל הרבי על כמה מעסקני חב"ד באה"ק ת"ו לעודד את הרה"ח ר' חיים-יהודא פלדי (יו"ר 'הוועד לשלימות העם'). בכ' במרחשוון תשמ"א (ליקוטי-שיחות כרך כא עמ' 417) כותב לו הרבי:

בהיות כאן מעסקני אנ"ש שי' שבאה"ק - בקשתים שיסייעו את כ' בהמבצע ד"מיהו יהודי" בכל האפשריות שלהם, ובפרט אלה הדרים בסמיכות מקום להכנסת וכו' ויהי-רצון שחפץ ה' בידו יצליח שינצל גם הנ"ל לעבודת-הקודש שלו המוכרחת האמורה ויבשר-טוב...

שליחות מיוחדת אל הרבנות הצבאית

בהמשך להתעוררות אודות כתיבת ספרי-תורה לאחדות כלל ישראל, הזמן גרמא למצוא דרך דיפלומטית שצה"ל בארץ-ישראל יתחיל לכתוב ספר-תורה עבור כל אנשי הצבא... והדרך ה'חלקה' ביותר היא שרבנות צה"ל תדון בזה והם יחליטו בכול ענייני ההלכה שבדבר... קרוב לוודאי שתביאו את ההצעה בהקדם, וזה ייחשב בהמשך לתקופת ראש-השנה ושמחת-תורה עם כל הרעש שבזה, ולכן מסופקני אם כדאי להצניע את העניין, כי אז עלולים לאבד את המעלה והרצינות המיוחדת שישנה בימים אלו.

דברים אלו אמר הרבי ב'יחידות' לרבנים-העסקנים ביום ד, ל' בתשרי תשמ"ב - אחרי תפילת שחרית - בחדרו הק' ('מקדש מלך' כרך ד' עמ' תלה-תלט).

השליחות המיוחדת בתשל"ז

בשנת תשל"ז הטיל הרבי על כל מי שהיו בשמיני-עצרת ושמחת-תורה ב-770, להמשיך בשובם ארצה את ה'הקפות' בחברון ובירושלים העתיקה. לפנינו מכתב ששלח הגה"ח הרב נחום טרבניק, לגבי ארגון נסיעה מכל מושבות אנ"ש ביום חמישי ד' במרחשוון:

(צילום במהדורה המודפסת)


 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)