חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:30 י"ד בכסליו התשפ"ג, 8/12/22
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מתי מברכים על עטיפת הטלית?
תגובות והערות

נושאים נוספים
התקשרות 660 - כל המדורים ברצף
גאולה באופן של "חיפזון"
מבקשים את הגאולה כפי שהיא בתכלית השלימות
'הפצה' מעל גלי האתר
פרשת ויקהל-פקודי
שואלין ודורשין בהלכות הפסח (א)
לוח השבוע
מתי מברכים על עטיפת הטלית?

בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן1 כתב: "וכשיתחיל להתעטף, קודם שיתעטף לגמרי, יברך מעומד 'להתעטף בציצית'". ואילו בסידורו2 כתב "וקודם שיתחיל להתעטף3, יברך...".

בלוח 'היום יום'4 "מנהגנו בלבישת טלית גדול: מחזיר אותו מכגד פניו לאחוריו, ומתחיל ברכת 'להתעטף בציצית'. סיום הברכה סמוך5 לכריכת ב' כנפות ימין סביב צווארו לאחוריו בצד שמאל6". ומשם נעתק גם לספר המנהגים, בפרק 'מצות ציצית'7. אך לא כתב בפירוש מתי מתחילים לומר את הברכה.

וכתב על זה ב'סדור רבינו הזקן עם ציונים והערות'8: "ומשמע דמנהגנו בזה כדעת רבינו בשו"ע שלו". ומפרט להלן9: "משמע דהתחלת הברכה היא עוד לפני התחלת העטיפה10, מתאים לדברי רבינו כאן בסידורו, וממשיך בהברכה עד סמוך לגמר העטיפה, לצאת ידי השיטות של הירושלמי11, הלבוש12, הט"ז13 ושו"ע רבינו".

אמנם בתחילת שנת תשס"ז זכינו שנדפסו ה'הגהות לסידור רבינו הזקן' של הרבי. ושם בפ"ג סעיף לא14 איתא: "ברכת טלית-גדול [השאלה:] קודם העטיפה [או] באמצע, [המסקנא:] באמצע". ולהלן פ"ח  ס"ג15: "ברכת טלית-גדול. התחלת הברכה קודם השלכת כנף ימין על כתף שמאל, וגומרה עם גמר ההשלכה16".

ברור מכך, שהאמור בלוח היום יום "מחזיר... ומתחיל ברכת 'להתעטף...'"- אין הכוונה להתחיל את הברכה לפני התחלת העטיפה, כנ"ל, אלא, כדברי הרבי:  "באמצע העטיפה" [אחר כיסוי גופו17 בטלית] "קודם השלכת כנף ימין על כתף שמאל". ולפלא שהמו"ל לא העיר בזה.

הרב חנוך זילברשטרום, כפר-חב"ד

-------------

1)    סי' ח ס"ב. אבל ראה בהערה 36.

2)    נדפס בפסקי הסידור שבסוף השו"ע ח"א, במהדורה הישנה עמ' 310 ובחדשה עמ' תרט"ו.

3)    הערת המערכת: אבל ייתכן שכוונתו לאחר הכיסוי וקודם העטיפה ממש, כמסקנת הרבי דלהלן. ואולי כך יש להשוות זאת עם דעת רבינו בשו"ע, אם הפירוש שם "כשיתחיל להתעטף" הוא הכיסוי שלפני העטיפה.

4)    ה' אלול. ובאג"ק כרך טו עמ' תלט: "בעטיפת הטלית-גדול – כתבתי בלוח 'היום יום' כמו שאמר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר".

5)    הערת המערכת: לכאורה כן מוכח ממה שכתוב בסידור לפני-כן (במהדורה הישנה הנ"ל עמ' 308 קרוב לסופו, ובחדשה עמ' תריב ד"ה אמנם): "אמנם תיכף אחר ברכת 'להתעטף בציצית' עד כדי הילוך ד' אמות, יהיה עטוף כעטיפת הישמעאלים ממש...".

6)    וצויין שם: "עיין שארית יהודא או"ח ס"א, דברי נחמיה או"ח ס"ט". ראה הדעות בזה בס' 'ציצית הלכה למעשה' (תשנ"ה) עמ' קמב בהערה, ובמילואים לסידור הרב ראסקין שנסמנו להלן.

7)    עמ' 3.

8)    להרב לוי-יצחק שי' ראסקין, עמ' נז הערה 131.

9)    במילואים סי' ד, עמ' תרנ"ז.

10)  הערת המערכת: בס' 'ציצית הלכה למעשה' שם, כתב שיתחיל הברכה אחרי התחלת כיסוי הראש, כדי לברך ב"שני מקיפים". וראה להלן הערה 17.

11)  ברכות פ"ט ה"ג.

12)  ר"ס ח.

13)  סי' תרמ"ג ס"ק ב.

14)  עמ' כו. פרק זה הוא הגהות לסידור תורה אור (פתקאות).

15)  עמ' סב. פרק זה הוא ליקוט דינים ומנהגים שליקט הרבי מכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

16)  הערת המערכת: וכן כתב בפשיטות מדעת עצמו בס' שו"ע הקצר פ"ז סכ"א מס' 3.

17)  הערת המערכת: ועדיין צע"ג לחדש זאת, כי פשטות הלשון ב'היום יום' היא שמתחיל לברך מייד כשמחזיר את הטלית לאחוריו, לפני כיסוי הגוף, ומסיים סמוך לפני גמר השלכת הכנפות מאחוריו.

וכיוון ש(כנ"ל הערות 33-32) ההוראה הכתובה בקונטרס 'הגהות' זה היתה ברורה לפרטיה עוד בטרם הוכן לוח 'היום יום', ובפועל הכניס הרבי זאת ללוח בשינויים ברורים, וציין שזה "כמו שאמר לי כ"ק מו"ח אדמו"ר", וכך נדפס גם בספר המנהגים, שהוא כדברי הרבי בכי"ק "הוראה לרבים ולדורות" – בהכרח לומר שהיתה כאן 'משנה אחרונה' בע"פ מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)