חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"כאילו הם עוסקין בבניין הבית"
ענייני המשכן

נושאים נוספים
התקשרות 659 - כל המדורים ברצף
"רצוא ושוב" עד אין סוף
הגאולה היתה צריכה לבוא אתמול ושלשום!...
חסידות – שלימות הכול
פרשת תשא
"כאילו הם עוסקין בבניין הבית"
לוח השבוע

על-פי הוראת כ"ק אדמו"ר, להוסיף לשיעורי החת"ת של ימים אלו "מפירושי חז"ל בתורה שבעל-פה ) על-כל-פנים מאמר ופירוש אחד של פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים" – הננו מביאים כאן לקט כזה, לימי השבוע הבא עלינו לטובה

שבת קודש

ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה על-פי הדברים האלה כרתי איתך ברית ואת ישראל (לד,כז)

כתב לך: אמר רבי יוסי ברבי חנינא, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר, 'כתב לך' וכתיב 'פסל לך', מה פסולתן שלך אך כתבן שלך, ומשה נהג בה טוב עין ונתנה לישראל.

(נדרים לח,א)

יום ראשון

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם (לה,א)

ויאמר אליהם וגו': למה נאמר, לפי שנאמר ועשו לי מקדש, שומע אני בין בחול בין בשבת, תלמוד לומר ויאמר להם ששת ימים תעשה מלאכה – בחול ולא בשבת.

(מכילתא)

יום שני

והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן (לה,כז)

והנשיאים הביאו: תניא, אמר רבי נתן, בשעה שנתעסק משה במלאכת המשכן לא רצה ליטול עצה מנשיאי ישראל, והיו אומרים, אוי לנו שאין לנו שותפות במלאכת המשכן, עמדו והוסיפו דבר משלהם, שנאמר והנשיאים הביאו את אבני השוהם.

(אבות דרבי נתן פ' י"א)

יום שלישי

ויאמר משה אל בני-ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה (לה,ל)

ראו קרא ה': אמר רבי יצחק, אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור, שנאמר, ויאמר משה ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר לו הקב"ה למשה, משה, הגון לפניך בצלאל? אמר ליה, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לא כל-שכן! אמר ליה, אף-על-פי-כן לך אמור להם לישראל.

(ברכות נה,א)

יום רביעי

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה ה' (לו,א)

חכמה ותבונה בהמה: כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב"ה חכמה ובינה ודעת שנאמר (שמות לו) ויעשו כל חכם לב, ולא בבני אדם אלא אפילו בבהמה ובחיה, שנאמר (שם) 'חכמה ותבונה בהמה' – בהמה כתיב, שניתנה חכמה באדם ובבהמה ולא נתפרסם מכולם אלא בצלאל.

(מדרש-רבה שמות פרשה מח)

יום חמישי

ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים (לו,כ)

ויעש את הקרשים למשכן עצי שיטים: אמר רבי תחליפא דקסרין, לימד הקב"ה דרך-ארץ, שאם ביקש אדם לבנות בית מאילן עושה פירות, אומר לו, ומה מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, שהכול שלו, כשאמר לעשות לו משכן, חס על אילן עושה פירות, אתה על-אחת-כמה-וכמה.

מהו 'למשכן'? שאם יתחייבו שונאי ישראל (=בלשון סגי-נהור), יהא המשכן מתמשכן עליהם. אמר משה, ריבונו של עולם, בזמן שאין להם לא משכן ולא מקדש מה תהא עליהם. אמר לו, נוטל אני צדיקים שבהם מביניהם ויהיו מתמשכנין עליהם.

(מדרש-תנחומא ויקהל סימן ט)

יום שישי

כיכר זהב טהור עשה אותה ואת כל כליה (לז,כד)

כיכר זהב טהור: תנא רב יהודה, בשעה שעשה שלמה את המנורה נטל אלף כיכרי זהב ומכניסן לכור ומוציאן עד שמעמידן על אחת, לקיים מה שנאמר כיכר זהב טהור עשה אותה.

(ירושלמי – שקלים, פרק ו, הלכה ג)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)