חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:35 י"ח בסיון התשפ"ג, 7/6/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

"כי צוּרם מכרם וה' הסגירם"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות גליון 650 - כל המדורים ברצף
"חזק חזק ונתחזק" בעבודתנו עד סוף כל הדורות
משיח יפעל שלום ואחדות בעולם
"כי צוּרם מכרם וה' הסגירם"
פרשת ויחי
אמירת 'שמע' ו'עלינו' עם הציבור
'מבצע חנוכה' תשל"ד / אמן ללא כוונה
הלכות ומנהגי חב"ד

"שתיקת האומות – אינה זרה לנו. גם בזמן שהנאצים יימח שמם וזכרם טבחו – העולם שתק!", התבטא הרבי * "אינני סבור שיש אחד שמאמין ברצינות שהעם הגרמני של היום שונה לגמרי מהעם הגרמני של לפני שני עשורים", כתב הרבי בשנת תש"ל * צרור התבטאויות של הרבי בקשר לשואה והשלכותיה – בעקבות 'יום הקדיש הכללי' שצוין בשבוע החולף

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

התבטאות חריפה התבטא הרבי בקשר לנאצים ('תורת-מנחם – התוועדויות' תש"כ, חלק כז, עמ' 83):

בדור האחרון, שהרגו מיליוני יהודים, ה' ייקום דמם, אך ורק בגלל היותם יהודים, ולא עוד אלא שהריגתם היתה על-ידי יצורים כאלו שהיו למטה במדריגה מבעלי-חיים, והם אלו שהתנכלו כו' ליהודים יראים ושלמים, שהם מבחר המין האנושי.

עשה איך שהונח אצלו

ידועה גישתו של הרבי לסוגיית השואה האיומה של עמנו וההשגחה האלוקית בתקופתה, אשר עיקריה הם שניים: א) איננו מסוגלים ואיננו צריכים להבין את הנהגת ה' שגבהו דרכיו מדרכינו, ב) אנו רשאים ואף מצווים לזעוק לקב"ה – אתה הרי כל-יכול, מדוע לא השגת את מבוקשך בדרך אחרת?!

ומכאן לשלל התבטאויות והתייחסויות נוספות לנושא:

"כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם שאין להצדיק את השם-יתברך יותר מדי..." התבטא הרבי בקשר ל'שואה' בשנת תשי"ז (תורת-מנחם – התוועדויות' חלק יט עמ' 323). והכוונה היא להצדיק בפה ולתת טעמים וסיבות לדבר.

באותו מעמד אמר עוד:

הסיבה לכל הגזירות והשמדות כו' היא – מפני שהקב"ה עשה זאת, "השם יתברך עשה איך שהונח אצלו"... כמו שנאמר "כי צורם מכרם וה' הסגירם"... מטעם הידוע ליוצר בראשית.

וביחד עם זה, הבטיח הקב"ה על-ידי עבדיו הנביאים את כל הייעודים הנפלאים שיהיו בגאולה העתידה. על בני ישראל לדרוש אפוא מהקב"ה שתתבטל הגלות ותבוא הגאולה האמיתית והשלימה!

שאלה ללא מענה

בספר שערי-תשובה מביא אדמו"ר האמצעי בשם האריז"ל שלאחרי כל הגזֵרות ושמדות היו-לא-תהיה, כבר יצאו ידי-חובת כל העניינים ד"חבלי משיח", ועכשיו – בוודאי ש"כלו כל הקיצין", ולכן צריך משיח צדקנו לבוא בקרוב ממש, בדרכי נועם ובדרכי שלום.

אמנם הרבי (התוועדות אור לי' בכסלו תשד"מ – 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשד"מ, כרך א, עמ' 558) מעיר:

ידועה אמנם השאלה: הייתכן שלאחרי זה התרחשו מאורעות מסויימים לפני ארבעים שנה, וכו' וכו' – אבל אף-על-פי-כן, כך כותב בעל הגאולה בספרו.

באחת מאיגרותיו (איגרות קודש כרך י, עמ' קסט) מסביר הרבי את העניין:

המדובר הוא על דבר השמדות שבאו לתקן עובדי עבודה זרה שבבית-המקדש ראשון והנשמות שהיו אז - שכל אותם שקידשו השם בימי הבינים היו מנשמות אלו, ועל זה אמר האריז"ל שבזמנו בטלו כו' כי נתתקן הענין והנשמות עלו כו'.

בשיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ז מובא הסבר נוסף של הרבי לעניין:

אפשר לומר, שאדמו"ר האמצעי הביא ענין זה כדי לפעול – על-ידי תפילה, או על-ידי פסק-דין בתורה – ביטול או על-כל-פנים חלישות בענין הגזירות.

החלשת היראת-שמים אצל כמה

אחת התוצאות של השואה היתה העובדה "שזה החליש את היראת-שמים על-כל-פנים אצל כמה יהודים" – כך התבטא הרבי (שבת-קודש פרשת וארא תנש"א – 'תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תנש"א, כרך ב, עמ' 174). אף שכעיקרון – טען הרבי בכמה וכמה הזדמנויות – רוב אלה שהפסיקו לשמור תורה ומצוות אחרי השואה, גם קודם לכן לא שמרו עליהן כדבעי.

השתתפו ואף יזמו

בהתייחסו לאחת הטענות שהועלו, בין השאר, כאילו רבנים ויהודים שומרי תורה ומצוות סירבו להילחם כדי לא להתקומם נגד הגורל וכו', כותב הרבי (ליקוטי-שיחות, כרך כא, עמ' 398 ואילך):

רבים הם הרבנים ומנהיגים הדתיים בגטאות ובמחנות הריכוז אשר השתתפו ומהם שגם יזמו התקוממות נגד הנאצים ימ"ש... וגם אלה שלא התקוממו, או שהתנגדו להתקוממות, הסיבה היתה שכפי שהעריכו את המצב נראו הסיכויים להישאר בחיים גדולים יותר על-ידי אי-התקוממות מאשר על-ידי התקוממות, ולא חס-ושלום מפני פגיעה ב"גורל" וכו' – מושג שאין לו מקום בדת ישראל.

והרבי ממשיך ומציין:

והאם יש צורך להדגיש עד כמה הפליגה תורתנו בעניין של פיקוח-נפש בכל הזמנים והתנאים, ושאין סומכין על הנס וכו'?!

יש לנו תפקיד כפול

הנה קטע מדברים שהשמיע הרבי באוזני סטודנטים, באור ליום שני, ח' באדר תש"כ ('תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תש"כ, חלק כ"ז, עמ' 405-404):

לאחר השמדות רחמנא-ליצלן של היטלר (ברוסיה, בפולין, בהונגריה וכו') שבהם אבדו שישה מיליון מישראל – מוטל על כל-אחד-ואחד מאתנו תפקיד כפול: נוסף על תפקידו האישי, נושא כל אחד ואחד מאיתנו גם את תפקידם של היהודים שנרצחו רחמנא-ליצלן, ועלינו להשלים העבודה שהיו הם יכולים לעשות – על-כל-פנים חלק גדול ממנה.

כל אחד ואחד נחשב לעניין זה, ואף אחד אינו מיותר.

'עיר' ו'מגדל' בקדושה

כך הסביר הרבי בדבריו לפני עסקני ישיבות תומכי-תמימים, שנתקבצו ובאו לחדרו הקדוש ביום חמישי, פרשת נח תש"כ ('תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תש"כ, חלק כ"ז, עמ' 132 ואילך):

לאחרי ה"מבול" לפני שנים אחדות, שהכחיד מיליוני יהודים, ורק חלק מבני ישראל שליט"א ניצלו – צריכה שארית הפליטה ללמוד ולהבטיח שלא להתנהג חס-ושלום כמו שארית הפליטה של המבול ההוא, ועל-ידי-זה גם למנוע את התוצאות הבלתי-רצויות שהיו אז.

כלומר, אנשי דור הפלגה שמו להם מטרה אחת ויחידה לבנות עיר שתנציח את שמם, ואילו עתה נדרש מכל אחד ואחד להפנות את עיקר המרץ והאנרגיה שלו לבנות עיר ומגדל דקדושה – בתי-כנסיות ובתי-מדרשות, ישיבות ותלמודי-תורה. בכך יש להשקיע מאמצים וכך מקיימים את הרצון העליון ובדרך זו נכנסים להיסטוריה הנצחית!

"בכל דור ודור"

מיד לאחר 'מלחמת ששת הימים' החלו דיבורי כניעה וּויתור לערבים. התבטא הרבי לא-פעם (הדברים מובאים כאן על-פי 'קראתי ואין עונה' (כרך א, עמ' 2 – משיחת שבת-קודש פרשת בראשית תשכ"ט):

ישנם רודפי שלום המשוכנעים שמאז ש"זכינו" להיטלר והפרופסורים שלו יימח-שמם – כבר לא שייך ה"בא להורגך"! – כבר לא שייכת מציאות שגוי יבצע עוול ליהודים...

קביעת התורה היא אפוא, שכאשר ידוע לנו איזה חינוך ספג הגוי – אין כל ספק ש"בא להורגך"!...

שתיקת העולם ה'נאור'

כשאירע טבח הילדים במעלות – בחודש סיוון תשל"ד – התבטא הרבי (בשבת-קודש פרשת נשא) כנגד שתיקת אומות-העולם (ומהן שאף שמחו על מה שאירע). בין השאר אמר ('קראתי ואין עונה', כרך א, עמ' 88):

שתיקת האומות – אינה זרה לנו. גם בזמן שהנאצים יימח-שמם וזכרם טבחו – העולם שתק!

שיקול-דעת מוטעה

באחת הפעמים שבהם זעק והתריע כנגד מסירת שטחים לערבים אמר הרבי (מוצאי שבת-קודש פרשת בחוקותי תשל"ח ('קראתי ואין עונה', כרך א, עמ' 298):

אין זו פעם הראשונה בה נגרמים צרות בעטיים של יהודים הפוחדים 'להתגרות' בגוי: בזמן השואה האיומה יכלה ארצות-הברית, להפציץ את מסילות הברזל ובכך להפסיק (או לפחות – להמעיט) את נסיעת הרכבות למחנות המוות. היו אז יהודים שידעו על כך, והפעילו לחצים על נשיא ארצות-הברית דאז, רוזוולט, שיצווה לעשות כן. אך יהודים מסויימים באו והשתיקו את העניין בטענה שאסור ללחוץ על נשיא ארצות-הברית מצד "אל תתגרה בגוי"! ביניהם היו גם רבנים שקיבלו דיווח מסולף על המצב, ולפיו קבעו שאין להסתכסך עם הגוי! לחצים אלו – מנעו הצלת המוני יהודים שיכולים היו להינצל מהשמדה נוראית לוּ היתה ארצות-הברית מפציצה את מסילות הרכבת.

...כל התעניות שיתענו אין בכוחם לכפר על מותם של מאות אלפי יהודים שנרצחו בעקבות השיטה שלא להתגרות בגוי (ארה"ב)!...

הרצחת וגם ירשת?!

מכמה מקורות עולה בבירור שהרבי הסכים לקבלת השילומים מגרמניה, ואף תמך בכך. בהזדמנות אחת אף נקט הרבי בביטוי – שלא יהיה (אצל הגרמנים) "הרצחת וגם ירשת".

מי ששמע זאת מפורשות מהרבי הוא ניצול השואה השו"ב הרב ר' דוד-העניך זקליקובסקי, כמסופר ב'כפר חב"ד' גיליון 912 עמ' 50:

"בהיכנסו ליחידות במשך השנים, עודד הרבי את ר' העניך בין השאר כמה וכמה פעמים שישתדל להשיג מהגרמנים כסף רב ככל האפשר... עד שנעשה מומחה בהליכים אלה...

"בבואו יום אחד ל-770, ניגש אליו אחד מאנ"ש ואמר לו... 'הייתי עכשיו אצל הרבי ב'יחידות' וסיפרתי לרבי שלפני זמן מה קיבלתי כסף מהגרמנים ועכשיו הם רודפים אחרי בדרישה שאחזיר להם את הכסף בטענם שקיבלתי זאת שלא כדין', והרבי אמר לי.. ר' העניך יכול לעזור לך...".

עניין של רגש

בט"ו כסלו תש"ל (נדפס ב'תשורה' – כ"ט בכסלו תשס"ג, עמ' 85-84) כותב הרבי במענה לשאלת יהודי ממדינת וירג'יניה:

"שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מה-14 בנובמבר, בו הוא שואל דעתי האם להימנע מקניית תוצרת גרמניה היא "הפגנת חולשה או הנהגה לא כשורה", ומוסיף ש"שואל כיהודי, לאור ההלכה והמנהג".

ברור הוא שהשאלה הנ"ל היא יותר עניין של רגש מאשר הלכה או מנהג. לכן, כמו בכל עניין של רגש, קשה להביע דעה שתתקבל על-ידי כולם.

מכל-מקום, בטח אי-אפשר לקרוא להנהגה כזו "חולשה", אדרבא, החלטה כזו דורשת רצון חזק, בפרט שהיא כרוכה בקושי כלשהו.

גם אי-אפשר לקרוא להנהגה כזו "הנהגה לא כשורה", כי מבוססת היא על ההנחה שהנהגה זו היא בכלל "זכור את אשר עשה לך עמלק". כי, כידוע, האכזריות הבלתי-אנושית כו', שממנה סבלו אחינו חסרי ההגנה והחפים מפשע, לא בוצעו על-ידי קבוצה קטנה, אלא מתוך ידיעה, הסכמה ואף שיתוף-פעולה של הרוב המכריע של העם הגרמני. יתר על כן, אינני סבור שיש אחד שמאמין ברצינות שהעם הגרמני של היום הוא שונה לגמרי מהעם הגרמני של לפני שני עשורים.

שואה רוחנית

"ה'פיתרון הסופי' שהיטלר יימח-שמו רצה לבצע יכול לבוא וללבוש צורה של תהליך סמוי שהוא לא פחות הרסני מזה הגשמי – הכוונה להתבוללות ונישואי תערובת תהליך שהחל בגרמניה הרבה לפני היטלר ימ"ש, כשחלק מבני העם היהודי השתדלו להסתיר את זהותם היהודית ולהתנהג כמו שכניהם ועמיתיהם הגרמנים וכו'" – הסביר הרבי במכתב באנגלית, מט"ו בכסלו תש"ל ('תשורה' כ"ט בכסלו תשס"ג, עמ' 85). הרבי מסיק מכך שכל מי שמודע למצב זה מחוייב להתגייס לעצירת גל ההתבוללות ולעסוק בפעילות חיובית ומסורה לחיזוק הערכים הנצחיים של היהדות והמוסדות התורניים שבקהילתו ובסביבתו.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)