חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:38 ט"ז באייר התשפ"ד, 24/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הצטרפות לאמירת 'סליחות' דרך הרדיו, הטלפון וכיו"ב
בירור ענייני הלכה ומנהג

נושאים נוספים
התקשרות גליון 634 - כל המדורים ברצף
קומה אחת שלימה!
בשירות הרבי
פרשת ניצבים-וילך
הצטרפות לאמירת 'סליחות' דרך הרדיו, הטלפון וכיו"ב
הלכות ומנהגי חב"ד כ"ג-כ"ט באלול

מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

שאלה:

האם אישה השומעת בביתה את אמירת הסליחות ברדיו או בטלפון, בשידור חי, רשאית לומר י"ג מידות עם הציבור? אלו עניינים מיוחדים נוספים קיימים במצב זה?

תשובה:

בהאזנה באמצעות מכשירים אלקטרוניים אין שומעים קול אדם, אלא חיקוי שלו (הקול נהפך לפעימות אלקטרו-מגנטיות, והן חוזרות ונהפכות לקול). לכן אין זו אמירת סליחות או תפילה בציבור, ולכן אין אפשרות לומר י"ג מידות, כשם שאי-אפשר לענות 'קדושה' או 'ברכו'. אך יש לזה המעלה של "תפילה בשעה שהציבור מתפללין"1.

בשידור חי ניתן גם לענות אמן, כיוון שזוהי ענייה באותו רגע, כמסופר בגמרא על בית-הכנסת באלכסנדריה של מצרים, שמרוב גודלו לא שמעו את התפילה בקצוות, אלא החזן הניף בסודרין, ואז ידעו שצריך לענות אמן2.

מקורות:

1)    עיין שו"ע אדמו"ר הזקן סי' צ, סעיפים י,יא.

2)    שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סי' עד, וש"נ.

ולהעיר בזה:

א) אם יש מניין כשר, יכול לענות עמהם קדושה כל השומע קולם, אפילו אם כמה בתים מפסיקים ביניהם (שו"ע אדמוה"ז נה,כב) ויש לדון אם חייב לענות במצב זה (ראה אישי-ישראל פכ"ד הע' סב). וכן יש לדון מה אם אינו שומע, רק יודע מה נאמר ומה עונים כעת כמו בשומע על-ידי רמקול וכו' (שם מביא משו"ת מנחת-שלמה ח"א סי' ט ס"א שלדעתו אם אינו נמצא שם עם המניין כמו באלכסנדריה, וגם אינו שומע קול אדם אלא רק ע"י אמצעים אלו, לא יענה אמן. אבל בשו"ת מנחת-אלעזר ח"ב סי' עב דן בזה רק מפני הפסק מקום לא נקי בינתיים (ראה בשו"ע אדמוה"ז שם) וגם בזה, בטלפון מסיק לקולא כיוון שאינו עובר בפועל דרך המקום הלא-נקי. גם במענות הרבי שב'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' קסו מוכח שהפסק המקום אינו מפריע בזה כלל, וכן בשיחותיו שבס' 'מה רבו מעשיך ה'', מהדורת תש"ס עמ' 176, ובכ"מ).

ב) כל הדיון הוא רק על ברכה שאינו מחוייב בה. בברכה שמחוייב בה  [ויש אומרים שגם בדבר שנעשה להוציא רבים ידי-חובה כחזרת הש"ץ, מה-שאין-כן קדיש וקדושה וברכו] מפורש, שלא לענות אמן אם לא שמע אותה בעצמו (שו"ע אדמוה"ז סי' קכד סי"א. אף שצ"ע, שבסוף תשובת הרבי הנ"ל משמע שמפרש ברמב"ם שגם אז יענה אמן).

ג) בסי' נה סט"ז מדובר על צירוף למניין כשמראה להם את עצמו דרך חלון. אם אינו שומע אינו מצטרף, כמפורש להלן סי' נו סו"ס ד. ואף שבסי' נה ס"ז פסק אדה"ז שדי בנוכחות תשעה וא"צ לענות, ולכן פוסק להלן (נה,יא) שגם מי שאינו שומע מצטרף למניין, וכבר הקשה סתירה זו בס' תהילה-לדוד (סי' נה סוף ס"ק ו), הרי למעשה, הרבי מעדיף את הפסיקה במקומה (בדיני קדיש), שאין מצרפין את מי שאינו שומע ('שערי הלכה ומנהג' ח"ה עמ' מ, נתבאר מעט ב'התקשרות' גיליון תעה עמ' 18).

 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)