חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:42 זריחה: 5:36 כ"ב באייר התשפ"ד, 30/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקפאה בשבת
פינת ההלכה ומנהג

מדורים נוספים
שיחת השבוע 966 - כל המדורים ברצף
הכוח המניע קיים במלוא עוצמתו
בציפייה לגאולה
יש חדש
הפוגע בישראל – מאבד את הזכות
לימוד התורה
הרבי ביקש 'מתנה'
חתונה שהתבטלה
התדבקות רוח ברוח
לא מש מתוך האוהל
הקפאה בשבת

שאלה: האם מותר להקפיא בשבת מים לקרח?

תשובה: זו דוגמה לשאלה שאינה נזכרת בגמרא או בשולחן-ערוך, אלא עלתה בדורות האחרונים, והפוסקים מנסים להשוותה למצבים שנזכרו במקורות.

יש סברא לאסור הקפאה משום מלאכת 'בונה'. לעומתה סבורים אחרים שאין לראות בהקפאה מלאכת 'בונה', משני טעמים: א) אין כאן קיבוץ של אבנים או מוצקים אחרים לבניין אחד, אלא נוזל שנהפך למוצק (והראיה ממה ש'מחבץ', ההופך חלב לגבינה, חייב רק משום 'בורר' ולא משום 'בונה'). ב) קרח אינו 'בניין', מכיוון שאינו ראוי להתקיים (גם אם רוצים בקיומו) אלא במקפיא.

יש האוסרים הקפאה משום 'נולד', מכיוון שעל-ידי ההקפאה נוצר מן המים דבר חדש – קרח. זאת על-פי הדעה האוסרת את הפעולה ההפוכה - הנחת קרח או שומן בשמש כדי להמיסם (שם כתב הרמ"א שנהגו להחמיר גם כשהפעולה נעשית מאליה, ולא ישירות על-ידי האדם). אף התוצאה נאסרת לדעה זו שם, משום גזרת "משקין שזבו" (מיץ שזב מפירות העומדים לסחיטה, שנאסר שמא יסחטם בשבת). כאן אין גזרה כזאת.

רבים סבורים, שלדעת המתירים להפשיר קרח מותר גם להקפיא מים לקרח, ולכן מתירים לעשות זאת אפילו לכתחילה בעת הצורך (ויש מחמירים ואוסרים הקפאה בכל אופן).

מקורות: ראה שבת נא,ב, צה,א ופירש"י. רמב"ם הל' שבת פ"ז ה"ו. שו"ע או"ח סי' שיח סט"ז, רמ"א ונו"כ, ובשו"ע אדמו"ר הזקן סכ"ה-כז; סי' שכ ס"ט ונו"כ, ובשו"ע אדמוה"ז סט"ז. בן איש חי ש"ב פ' בשלח אות כ. יסודי ישרון ח"ג עמ' רצו וח"ד עמ' קיט. שמירת שבת כהלכתה פ"י ס"ד. פסקי תשובות סי' שכ ס"ק ד. שו"ת: אז נדברו ח"י סי' ח. דובב מישרים ח"א סי' נה. חלקת יעקב ח"ב סי' צח וח"ג סי' קיג. יחוה דעת ח"א סי' ל. מנחת יצחק ח"ח סי' כד. משנה הלכות ח"ד סי' מח. ציץ אליעזר ח"ו סי' לד. שבט הלוי ח"ג סי' נה. קובץ 'הערות וביאורים', כולל צמח-צדק, גיליון ה, ירושלים תשל"ז, עמ' קכד. תודה להרב לוי יצחק הלפרין, ירושלים.


 

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)