חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:27 כ"א בכסליו התשפ"ד, 4/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הכנות לפורים
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 556 - כל המדורים ברצף
נקודת הפורים חודרת בגדרי הזמן והמקום
הכנות לפורים
הלכות ומנהגי חב"ד

הוראות בכתב ובעל-פה בעיקר מהשנים הראשונות * רשימה ראשונה

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

בשנים הראשונות לנשיאותו של הרבי התמקדו ההוראות העיקריות במאמרי חסידות שהרבי הציע ללמוד בימי הפורים, בהתוועדויות פנימיות של אנ"ש ותלמידי מוסדות החינוך (ולכל היותר עם קבוצות חיילי צה"ל שהגיעו לבקר בכפר-חב"ד).

בט' באדר תשי"ג כותב הרבי למר דוד הלמן:

ולימי הפורים הבע"ל [=הבאים-עלינו-לטובה] הצעתי לאנ"ש שיחיו שילמדו מאמר הפורים תש"א, שנדפס בקונטרס בפ"ע [=בפני עצמו] בקונטרס ק', הנמצא זה מכבר במחנו...

שנה לאחר-מכן נשנתה אותה ההוראה.

למחנכים הורה הרבי לנצל את ימי הפורים בהתוועדות עם התלמידים (כמו להרה"ח הרב משה-יצחק העכט מניו-הייבן).

"עיקר עניין הפורים"

בשנת תשכ"א הכריז הרבי על החדרת שתיים ממצוות היום -  משלוח-מנות ומתנות לאביונים בקרב בני הנוער. לאחר מלחמת ששת הימים החלו הפעולות עם חיילי צה"ל בהיקף נרחב.

להלן ניצוצות שיש בהם חידושים על הדברים שהתפרסמו במדור זה בשנים קודמות:

בהתוועדות שבת קודש פרשת משפטים מברכים חודש אדר תשכ"ג ('שיחות-קודש' תשכ"ג עמ' 209) מזכיר הרבי:

כבר דובר בשנים הקודמות באריכות, חובת ההשתדלות והפירסום בעניין משלוח-מנות ומתנות-לאביונים שמצד החינוך גם קטנים וקטנות מחוייבים בזה, וצריך לפרסם כיצד בנקל לקיים מצוות אלו. וכן את גודל הערך של מצוות אלו שהם עיקר עניין הפורים, שכן הגזירה היתה מצד היפך עניין האחדות,  ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום.

הרבי סיים את דבריו:

ועל-ידי התעמולה, יתווספו אלפי יהודים לקיים מצוות אלו, וכן לקיים מצוות בכלל, דבר שיביא את ביאת המשיח שיבוא בדור שכולו זכאי, במהרה בימינו.

חינוך לציות מגיל רך

בתקופת פורים תשכ"ד פרסם 'רב' מסויים  בעיתון בשפה האנגלית מאמר שבו ניתח את משמעות האקטואלית של ימי הפורים והמסקנה: דרושה 'דמוקרטיה' ויש לצאת נגד דיקטטורה, ובכך קיים את "חסל מסכת פורים"...

בהתוועדות פורים תשכ"ד (שיחות-קודש תשכ"ד עמ' 210-208) דיבר הרבי בכאב-לב ויצא חוצץ נגד הדברים:

מדוע לא הוזכר במאמר (ולו בקצרה!) שבפורים יש לקיים מצוות משלוח-מנות ומתנות-לאביונים; יש לקיים את תקנת חז"ל לשמוע את קריאת המגילה ("על-אחת-כמה-וכמה שמתביישים להזכיר את המשמעות של "ויקר", "אורה שמחה וששון")! גם אם דמוקרטיה היא עניין חשוב - אך איזו שייכות יש לכך עם חג הפורים?!

לאמיתו של דבר ההיפך הוא הנכון: כשמגיעים ימי פורים יש (על כל מנהיג, מלמד מורה ומחנך, רב וכדומה) לפרסם 'קול קורא' לבני ישראל ברוח מגילת אסתר ופירושה על-ידי חז"ל ש"אורה - זו תורה", "שמחה - זה יום-טוב", "ששון - זו מילה" כלומר: אין להתחשב בכך שהאדם קטן ואינו בר-דיעה, אלא מיד מכריחים אותו ללכת בדרך התורה והמצווה באופן של ברית עולם, וחינוך זה יחדור בקרבו עד אשר (יהיה זה באופן ש) בהולכו ברחוב ייווכחו שעניין של תורה ומצוות אצלו הוא בעל ערך וחשיבות ("של כבוד ויקר"), ולחנכו באופן כזה שגם בחיי היומיום בעולם-הזה הגשמי יש להשתיתם על ציות להוראות הסנהדרין אשר בראשם מרדכי היהודי!

"קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם" - לא חינוך ילדים שיגדלו על-פי דעת עצמם!...

סיוע ממזכירות הרבי

בכ"ו בשבט תשכ"ח כותב מזכירו של הרבי, הרב חמ"א חודוקוב ז"ל אל הרב ישראל לייבוב ז"ל, יו"ר צעירי-אגודת-חב"ד באה"ק:

במענה להודעתו - במכתבו מי"ג שבט - שבעזהשי"ת התחלתם כבר בהכנות למבצע משלוח-מנות, ושאלתו אם גם בשנה זו תוכל לקבל את התמיכה כדאשתקד, הננו להסכים לאותה ההקצבה, ובאותם התנאים, כדאשתקד.

בנוסף לכך הוא מוסיף:

דיברנו עם הרב [חיים] גוטניק שי' בדבר תמיכת אוסטראליא למבצע האלמנות והיתומים, והבטיח להשתדל בזה, מתאים לבקשתו.

לעורר כבר משבת זכור

ביום שישי, ח' באדר תשכ"ח, נכנס מזכירו של כ"ק אדמו"ר הרה"ח הרב יהודה-לייב שיחי' גרונר אל הרבי.

בהיכנסו אמר לו הרבי (לפי הרשום ביומנו): הנני רואה שאתה נוסע לשבת; שיגרתי פתק שמשבת זכור יתחילו כבר לעורר אודות משלוח-מנות ומתנות-לאביונים עם כל השטורעם שיתחילו לעורר על זה כבר משבת זכור היות שהיא שייכת לפורים, ולדבר על-כך עם כל השטורעם.

דיווחים מ"מבצע פורים" תשל"א

בפורים תשל"א התנהל 'מבצע פורים' בהיקף נרחב במיוחד. במדור זה (גיליון קלט עמ' 14-10) פרסמנו בשעתו דו"ח מפורט על המבצע.

רישומים ודיווחים מ'מבצע פורים'

ביומניו של הרה"ח הרב אפרים וולף ז"ל יש רישומים משיחות טלפון שהתנהלו ממזכירות הרבי עמו וכן של דיווחים לרבי. מרשימות אלה ניתן ללמוד על ההתעניינות המרובה מצד הרבי במבצע ובפרטיו, וכן על גיוס כללי של עסקני חב"ד באה"ק ת"ו להצלחת המבצע. להלן כמה קטעים:

בי"ב אדר תשל"א הוא כותב לרבי: "ר"ש מיידנצ'יק ביקר בחיל האויר וסיכם איתם שוב שיעמידו לרשותנו אווירון בפורים, אולם מטעם פיקוד הדרום הודיעו שבגלל מצב הכוננות אין אפשרות לבקר במעוזים בתעלת סואץ, על-כן אנו חושבים שבאיזור הדרום נבקר באווירון במחנות שבסיני ולא בתעלה".

מכתב נוסף לרבי בי"ז אדר תשל"א: "מבצע משלוח-מנות עבר לפי כל הדיווחים בהצלחה, ועשה רושם גדול וטוב מאוד באה"ק. אנו מניחים כי מכל מקום שלחו דו"ח לכ"ק אדמו"ר שליט"א, מכיוון שאין לנו בידינו הדוחו"ת לשלוח פרטים.

י"ח אדר תשל"א: לכבוד הרב ח.מ.א. שי' חדקוב. בהמשך לשיחה הטלפונית מאתמול:

לדווח בפרטיות בקשר למבצע משלוח-מנות כולל דיווח על ההכנות למבצע ומה שיותר פרטים ובמדוייק. אנו מכינים עתה דיווח על כך וכן ביקשנו מר"י ליבוב שידווח על המבצע. שאלתם אם הגיעו המכתבים לאלמנות שנשלחו לגב' שפרה גולומבוביץ.

כ' אדר תשל"א, מכתב לרבי: בהמשך לדו"ח שנשלח בקשר למבצע משלוח-מנות, אנו רושמים בזה בקשר להכנות למבצע זה. כאשר נתקבלה בצא"ח הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, חשבו על קיום המבצע באופן מצומצם, דהיינו רק בבסיסים אשר במרכז הארץ. לאחר התדברות בינינו בהשתתפות ר"י לייבוב, ר"ש מיידנציק, ר"ש חפר ואני סיכמנו כי המבצע צריך להקיף כמה שיותר ובעיקר במרחבי הגבולות שיהיה רושם טוב וחזק. בהתאם לכך בא ר"ש מיידנציק בדברים עם חיל האוויר שהבטיחו אווירון לכך. הם חשבו שהמבצע מיועד רק לחיל האוויר, וחשבו כי המשלוח-מנות ייעשה על-ידם, לכן הציעו שיהיה מנות גדולות יותר. לאחר מכן הוסבר להם כי המנות ישלחו על-ידי צא"ח, הסכימו להעמיד האווירון לשרות זה. מיד לאחר מכן התקשר ר"ש מיידנציק עם שאר זרועות הצבא היינו פקוד דרום, צפון, מרכז, שריון וכו' וסיכם איתם שיבקרו בסיסים אצלם למשלוח מנות. לאחר מכן הודיעו מחיל האוויר כי בטל העניין... (כאן נקטע היומן).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)