חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:31 כ"ו בכסליו התשפ"ד, 9/12/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'הערות התמימים ואנ"ש'
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
התקשרות 550 - כל המדורים ברצף
ההוראה שלמדים מ"ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה"
הייתכן שנמצאים עדיין בגלות?!...
'הערות התמימים ואנ"ש'
פרשת משפטים
"כאילו הם עוסקין בבניין הבית"
הלכות ומנהגי חב"ד

במה ייחודית לפלפול ועיון בשיחותיו של הרבי הוקמה בשנת תשל"ב בבית המדרש ב-770 * בעקבותיה קמו גם במונטריאל, במוריסטון, בברינואה שבצרפת ובעצם בכל מקום שבו קיים סניף של ישיבת תומכי-תמימים * על הולדת 'הערות התמימים ואנ"ש' - ברשימה שלפנינו

מאת הרב מרדכי-מנשה לאופר

יום ראשון, כ"ו אדר תשנ"ב (יום לפני האירוע). במהלך חלוקת הדולרים לצדקה עובר הרה"ח הרב אברהם-דוב שיחי' העכט, כשאליו נלווה נכדו, הת' מנחם-מענדל שי'. "זה נכדי", אומר הרב הכט לרבי, "בשבוע שעבר חל יום-הולדתו". הרבי מעניק שני שטרות של דולר לנכד, ומברך אותו, "שיהיה ירא-שמים, חסיד ולמדן".

בהמשך מדובר על מקום לימודיו של הנער והסבא אומר כי הוא לומד כעת במוריסטון [בניו-ג'רסי]. הרבי מעניק דולר נוסף לנכד ואומר, "הצלחה במוריסטון, ותשתתף ב'הערות התמימים' שמוציאים-לאור במוריסטון".

ההתחלה - שבעים דקות לימוד שיחות

מה טיבו של קובץ 'הערות התמימים ואנ"ש' וכיצד נוסד?

הדבר החל בד' אמותיו של הרבי, בין התלמידים חובשי ספסלי ה'זאל' ב-770. הימים היו ימי שלהי חורף תשל"ב. לקראת 'שנת השבעים' לרבי, ובתור הכנה לכך, קיבלו עליהם התמימים להוסיף על סדר לימודם היומי הרגיל כשבעים דקות בלימוד 'ליקוטי-שיחות', סדרה שכללה אז תשעה כרכים.

תוך כדי לימוד זה התעוררו, מטבע הדברים, שאלות, תשובות והערות בשיחות הקודש. לאחר מחשבה החליטו ה'תמימים' להעלות כל זאת על הכתב ולהוציא-לאור גיליון שייקרא 'הערות התמימים'. כך הופיע אפוא - לקראת שבת-קודש פרשת תצווה, י"א באדר תשל"ב - הגיליון הראשון של 'הערות התמימים'.

קובץ נאה, עם הגהות הרבי

חלפו כמה חודשים, ואז החליטו כמה מתלמידי הישיבה אז - ה'תמימים' נחמן שיחי' שפירא, יעקב-יהודה-לייב שיחי' אלטיין, שניאור-זלמן שיחי' וילשאנסקי - להוציא-לאור קובץ נאה, שיהיה לקט נבחר מההערות והביאורים שהתפרסמו עד אז בעלונים. החליטו ועשו. הקונטרס הוכן, וכשהוכנס לרבי קודם הדפסתו הואיל להגיה את ה'פתח דבר'. כמו-כן הוסיף תאריך להוצאה-לאור - ח"י אלול - ואף ציין כי ישתתף בעשרה אחוזים מהוצאות ההדפסה, מ'קרן השבעים' שהוקמה בי"א ניסן (לעזור בהקמת שבעים ואחד המוסדות, שעל הקמתם הכריז הרבי בהתוועדות י"א ניסן של אותה שנה).

"ויתירה מזו - מבקשים"

להלן מענה הרבי על מכתב שהכניסו חברי המערכת (מצורף לגיליון י"ב של העלונים, הוא העלון האחרון לפני הוצאת הקובץ הנ"ל) ובו כתבו על הרעיון להוציא לאור קובץ הכולל הערות וביאורים, מלוקט מהעלונים הנ"ל - באופן מהודר ויפה, על-פי הצעת הרב מרדכי מענטליק, מראשי הישיבה:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"מצו"ב גליון הי"ב מ'הערות התמימים',

"לפי הצעתם (הר"מ שי' מענטליק והר"י שי' כהן) בדעתנו לעבור על הכל עוד פעם היטב, בסיוע אחדים מחברי ה'כולל' ועוד, ולהוציאו בקונטרס כנ"ל.

"...אבל להווי ידוע כי הדברים לא נחתמו בשום גושפנקא, והרשות נתונה לכל מעיין לעורר ולהעיר...".

בתשובה הקיף הרבי את השורה "לעבור.. כנ"ל" וכתב: (1) ונכון במאד.

בין המילים "והרשות נתונה לכל" סימן הרבי והוסיף הרבי (2) ויתרה מזו - מבקשים

להוסיף גם "ואנ"ש"

הקונטרס הראשון הוכן ואליו צורף המכתב הבא:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"מצורף בזה:

"עמוד השער, מפתח, פתח דבר, ואיזה עמודים לדוגמה, לקונטרס 'הערות התמימים'.

"עברנו על כל העניינים עוד פעם...

בדעתנו למוסרו לדפוס למחר ו' שבת-קודש פרשת תבוא, או תיכף לאחר שבת-קודש (אחרי תיקון טעויות הדפוס)...

"בדעתנו היה לעשות מפתח תוכן-העניינים שבהקונטרס, אבל לא היה באפשרותינו מפני אפס המקום, שהיה מתארך יותר מ-96 עמודים (ואז היה קשור עם הוצאה מרובה). מטעם זה הוכרחנו גם להשמיט כמה עמודים שהיו כבר מתוקתקים ומוכן לדפוס.

"הוצאת הקונטרס לאור יעלה (לכל הפחות) לסכום של 600 $".

להלן תשובת הרבי למכתב זה:

על השם "הערות התמימים", הקיף הרבי את המילה "התמימים" וכתב:

לכאורה שולל השתתפות דכמה וכמה - אולי להוסיף "ואנ"ש" (או כיו"ב) וכן בהפתח דבר וכו'.

"עברנו על כל העניינים עוד פעם": הרבי סימן קו תחת שורה זו.

"להשמיט כמה עמודים שהיו כבר מתוקתקים ומוכן לדפוס": הרבי סימן על המילים "להשמיט" ועל "שהיו כבר כו'", וכתב:

אם-כן חבל. והרי אפשר לצרף להנ"ל עוד 16 ע' או כיו"ב.

על המילים "(לכל הפחות) 600$" סימן הרבי וכתב:

 10% השתתפות מקרן הע' (כשאר ע"א מוסדות).

על גיליון המכתב' כתב כ"ק אדמו"ר:

כדאי שהפורמט - כמו הלקו"ש [=לקוטי-שיחות].

על השער לא הוסיפו מי מוציא לאור והרבי ציין בשולי-הגליון של המכתב: יו"ל ע"י "חברי מערכת".

"לאפשא לה"

כשנה לאחר-מכן, בשלהי שנת תשל"ג, כשהודפס הגיליון התשעה-עשר של העלונים הנ"ל, ובו הודיעו חברי המערכת על רצונם להוציא לאור קובץ שני שירכז לקט נבחר של הערות (בדומה לקונטרס שהופיע בחודש אלול תשל"ב), דיווחו:

"כ"ק אדמו"ר שליט"א

"מצורף בזה גיליון י"ט של 'הערות התמימים ואנ"ש'. הגליון היה מוכן לדפוס קודם ר"ח אלול אלא שנתעכבה הדפסתו עד עכשיו...

"והגם שכבר נדפסו כל העניינים...

"...עברנו אליהם עוד פעם, השמטנו כמה פרטים והשתדלנו לתקן התוכן והסגנון ככל האפשרי. וכמובן הננו מדגישים עוד פעם בה'פתח דבר' שההערות אינן אלא על אחריות הכותב.

"הננו מצרפים בזה ה'פתח דבר', לוח המפתחות, וכמה עמודים המוכנים לדפוס...

"בחלק מהוצאות הדפוס משתתפים חלק גדול מתלמידי הישיבה בסכומים קטנים, והיתר יכסה בעזהי"ת מכירת הקונטרס".

על כללות מכתבם כתב הרבי:

נת' ות"ח.

לאחר-מכן הוסיף הרבי והעיר:

בכלל אינו מדרכי חינוך לתלמידים להו"ל [=להוציא לאור] הערות עוה"פ ועוה"פ במהד"ב [=עוד הפעם ועוד הפעם במהדורה בתרא] - כ"א [=כי-אם] "לאפשא לה" - אבל כיון שכבר התחילו - ימשיכו ועכ"פ [=ועל-כל-פנים] [כאן סימן הרבי למילים שכתבו במכתבם] "לתקן התוכן והסגנון ככל האפשרי".

על המילים "אינן אלא על אחריות" - הוסיף הרבי:

 ולציין זה בהשער.

על מה שכתבו ש"בחלק מהוצאות הדפוס משתתפים חלק גדול מתלמידי הישיבה בסכומים קטנים, והיתר יכסה בעזהי"ת מכירת הקונטרס", כתב הרבי:

ממזכ'[ירות] - חומש.

בסוף המכ' סימן חץ וכתב [הוראה למזכירות]:

ממזכ'[ירות] - לתת כנ"ל.

בסוף קטע הראשון ציין הרבי:

!! 

תיאום בין המערכות

בשנת תשל"ג החלו לצאת לאור הקבצים הראשונים של 'הערות התמימים ואנ"ש' דישיבת תומכי-תמימים במונטריאל שבקנדה ובמוריסטון שבניו-ג'רסי. הרוח החיה שעודד את ההוצאה ובעצם הבריח-התיכון שלה במוריסטאון היה המשפיע הרה"ח הרב אלימלך שיחי' צוויבל. זמן קצר לאחר-מכן נפוצה שמועה כאילו אין הרבי שבע רצון מהבמה החדשה שהוקמה.

בחודש מנחם-אב תשל"ב נכנס הרב צוויבל ל'יחידות' (ראה גם 'התקשרות', גיליון תמב עמ' 12) וכתב בפתק לרבי אודות השמועה האמורה, כאילו אין הרבי שבע רצון מזה. הרבי שלל את השמועה ואמר:

בנוגע להשמועות, הרי מה שאמרתי הוא רק שהמוציאים-לאור של ההערות במונטריאול, בניו-יורק ובמוריסטון יתדברו ביניהם, כדי שלא ידפיסו את אותם הדברים, וממילא כשידפיסו כדבעי - הרי זה יביא לפילפול התלמידים. אבל בנוגע לעצם העניין אין מקום כלל לספק. ועוד, הרי רב מסויים שאל אותי שאלה ונטלתי קובץ, הכנסתיו במעטפה וכתבתי לאותו רב - הנה, שאלתך נדפסה כבר בגיליון והנה התשובה ('דא איז דיין שאלה, דא איז דער ענטפער').

כנראה לאותה יחידות שייכת הוראת הרבי ( 'דעם רבי'נס קינדער' עמ' פה): "שישמרו אצל המערכת כמה וכמה עותקים מכל גיליון (על-מנת לכרוך וכו')".

"מצורף בזה שקלא וטריא דהתלמידים"

לגבי אותו רב ששאל את הרבי והקובץ עם התשובה לשאלה ששלח לו הרבי - איננו יודעים בבירור אם לדברים שדלהלן כוונו, אבל ראה בשולי מכתבו של הרבי להגאון רבי אפרים-אליעזר הכהן יאלעס מי"א בניסן תשל"ג (ליקוטי-שיחות, כרך לו, עמ' 268):

מצורף בזה שקלא-וטריא דהתלמידים שי' בהליקוט בהנ"ל - שתקוותי שיעניין את כבוד תורתו.

ולמערכת שבמונטריאול ("ועד הערות התמימים ואנ"ש") כתב הרבי ('מקדש מלך' כרך ד' עמ' שדמ):

על-דבר הטופס המצורף - נת' ות"ח ת"ח.

על-דבר שכתבתם לעת עתה אין לנו מי שיסדר [=יסגנן] הל[שון] וכו' - ? מובן שמוכרח הדבר ולכן פשוט שנמצא האיש אלא שצריך למוצאו וכו'.

והרבי הוסיף:

בוודאי יעמדו בקישור כדבעי עם הנ"ל שבכאן - למען לא יכפלו הדברים וכו' וק"ל.

אזכיר על הציון ויבשרו טוב.

על הגיליונות הנוספים שקמו ועל התנופה שהעניק לכך הרבי בשנים הבאות - אי"ה ברשימה הבאה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)