חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:39 זריחה: 5:38 ט"ז באייר התשפ"ד, 24/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

'תומכי תמימים' בעיר שדרות
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת לך לך | הלוואי שהיו מנצלים את הכוחות
למה לחכות לתזכורת?
מי השכן שלך?
מתכוננים לקניין הארץ בשלימות
'תומכי תמימים' בעיר שדרות
פרשת לך לך
בן כמה אתה?
שלום של אוהבי התורה
עת לדעת
תש"נ
הלכות ומנהגי חב"ד

לחלק את המשקה מהרבי קודם חג הפסח * "לקנות רכב חדש - לא נראה לי", כתב הרבי בשנת תשל"ט * מענה לאישה בשנת תשל"א: "כדאי שתהיה לה עבודה מחוץ לבית על-כל-פנים שעות אחדות ביום (משרה חלקית) נוסף על השתתפות בפעולות נשי חב"ד וכיוצא-בזה" * "נכונה ההצעה במאד מאד" – כתב הרבי בשנת תשכ"ב על הרעיון לפתוח סניף ישיבת 'תומכי תמימים' בעיר שדרות * מכתבים וקטעים ממכתבי הרבי שנחשפו השבוע לראשונה (בפרסום-ראשון) בתשורה של משפחות קפלן-רוזן (ח' מרחשון תשפ"א)

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"נכונה ההצעה במאד מאד"

חשיפה:

הרבי עודד רעיון לפתוח סניף ישיבת "תומכי תמימים" בעיר שדרות:

ב"ה, יח' תמוז תשכ"ב

ברוקלין

          האברך נחום שי' [קפלן - לוד]

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז תמוז, בו כותב אודות ההצעה בנוגע לסניף ישיבת תומכי תמימים בשדרות וכותב הטעמים שלילים בזה.

ולפלא שאינו מזכיר גם הטעמים החיובים ואולי מפני שמובנים הם בפשטות,

ומפני טעמים חיובים - נכונה ההצעה במאד מאד, ותקותי חזקה אשר יתעסק (וכידוע הדיוק בלשון עוסק בתורה - כמבואר בדרושי דא"ח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל) בזה במרץ, כמובן ע"פ הוראות והתדברות עם הנהלת ישיבה הק' תומכי תמימים דלוד,

והשי"ת יצליחו להפיץ מעינות דא"ח במקום הנ"ל וסביבותיו, וידועה הבטחת אדמו"ר הזקן, אשר נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, וכיון שהפס"ד מצוה גוררת מצוה, התקוה חזקה שחבריו דישיבה הק' בלוד ימלאו פעולותיו דת"ת דלוד, ואשר לא רק שלא יחסר המזג, אלא עוד יתוסף, וכפסק המשנה הנ"ל.

המחכה לבשו"ט בכל האמור

חי"ק.

"להוסיף התמדה ושקידה בלימוד התורה בנגלה ובחסידות"

ב"ה, כ"א אייר תש"כ

ברוקלין

          האברך נחום שי' [קאפלאן - לוד]

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אייר והפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להמצטרך לו.

ומובן וגם פשוט, מאחר שזכה ולומד בישיבת תו"ת, מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר על הציון הק' שלו יזכר, שעליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה בנגלה ובחסידות, ובהידור בקיום המצות, ועד שישמש דוגמא חי' לכל חבריו שי'. ומלבד גודל הענין מצד עצמו וההכרח של הנ"ל, מוסיף זה בברכות השי"ת בענינים שכותב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובקשר ליום הולדתו (שבטח ינהג במנהגי יום הולדת)

- לשנת הצלחה בכל האמור.

          בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

          א. קווינט

          מזכיר

"אודות הלימוד בישיבה כאן"

ב"ה, כא' אדר תשכ"ב

ברוקלין

          האברך נחום שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ז אדר, בו כותב אודות הלימוד בישיבה כאן.

והנה בענינים כגון אלו. עליו לפנות להנהלת הישיבה בה לומד, שהם יפנו להנהלת הישיבה דכאן.

לשאלתו אודות הנחת תפילין דר"ת, הרי כיון שבודאי לומד בכל יום דא"ח, ונזהר עכ"פ בטבילת עזרא בתוככי הנהגה חסידותית בכלל, יתחיל להניח תפילין דר"ת בשעה טובה ומוצלחת, ויהי רצון שימשיך גם כוונת תפילין בכלל, כמבואר בשו"ע רבנו הזקן ובתניא קדישא שלו ריש פרק מא'.

בודאי משתתף בפעולות בהפצת המעינות באופן המתאים ובאופן שלא יגע בהתמדה ושקידה בלימוד הנגלה וחסידות מתאים לסדרי הישיבה.

          בברכה לבשו"ט בכל האמור

          בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

          ש.מ. סימפסון

          מזכיר

בד' ניסן תשכ"ב כותב הרבי ל"האברך נחום שי' - קפלן-לוד":

ב"ה, ד' ניסן תשכ"ב

ברוקלין

          האברך נחום שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ז אדר שני, ומובן שצדק בכתבו אשר הפעולות דעד עתה, הם מעט מן המעט ממה שהי' ביכולת.

וכבר נודע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל טובה פעולה אחת מאלף אנחות.

ועאכו"כ כו"כ פעולות כפי המקווה והנדרש מאת כאו"א מהם.

ויהי רצון אשר סו"ס תתקבלנה בשו"ט בנוגע לפעולות הטובות, טוב האמיתי וכביאור חז"ל טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות, ובאופן דמוסיף והולך ומעלין בקדש.

מובן שהכתוב לעיל מופנה לכאו"א מהם, וק"ל. והרי הימים ימי סגולה, חדש הגאולה.

          בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר

          ושמח חי"ק

נ.ב.

לכתבו אודות מה שקבל לחלק וכו' אינה מובנת השאלה שהרי פשוט שצריך לחלק קודם חג הפסח.

"לכתבו אודות מה שקבל לחלק וכו' אינה מובנת השאלה שהרי פשוט שצריך לחלק קודם חג הפסח" – הכוונה למשקה שהעניק לו הרבי כידוע הקפידא שלא למוכרו לאינו-יהודי במכירת חמץ. (השווה: 'אוצר מנהגי חב"ד' (פסח) עמ' פ-פא).

"פלא שאין ידיעות"

בז' אדר-ראשון ה'תשכ"ז כותב הרבי:

"אל ועד אנ"ש

לוד

          ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מאז ולפלא גדול שאין כל ידיעות מפעולות וכו'".

את מכתבו מד' תמוז תשכ"ח חתם הרבי:

בברכת הצלחה בקנית הדירה

מ. שניאורסאהן

ובי"א טבת תשכ"ו:

בברכת הצלחה בהענינים שכותבם

מ. שניאורסאהן.

רכב חדש? "לא נראה לי"

כך כתב הרבי ל"מרת מלכה תי' (ע"ה)" קפלן בז' ניסן תשל"א:

"כדאי שתהי' לה עבודה מחוץ לבית עכ"פ [=על כל פנים] שעות אחדות ביום (משרה חלקית) - נוסף על השתתפות בפעולות נשי חב"ד וכיו"ב [וכיוצא-בזה]...

בברכה לבריאות ולבשו"ט [ולבשורות טובות] ולחה"פ [ולחג הפסח] כשר ושמח"...

בכ"ח אייר תשל"ט כותב הרבי לחסיד ר' אברהם סקובלו מכפר חב"ד:

...בנוגע להרכב - יעשה כעצת ידיד מבין.

לקנות רכב חדש - לא נראה לי.

לר' אברהם הנ"ל (כשהתגורר בלוד) כתב הרבי בי"ב תמוז תשל"ג:

בברכה לבשו[רות] ט[ובות] ולהצלחה בהפצת היהדות.

(ת"ח להרה"ת ר' זאב קפלן והרה"ת ר' יצחק יהודה רוזן הי"ו)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)