חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:50 י"ד בתמוז התשפ"ד, 20/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

תשמ"ט
יומן מבית חיינו

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ניצבים-וילך | חיבור נס וטבע
עשירות כפשוטה!
כלל ופרט וכלל
ושב ה' את שבותך
יליד פרשבורג שהתקשר וקירב רבים – לרבי
פרשת ניצבים-וילך
"ותן חלקנו בתורתך"
השמחה האמיתית
עת לדעת
תשמ"ט
הלכות ומנהגי חב"ד

ב"ה

יום שישי כ"ב אלול

הרבי נסע היום לאוהל, וחזר קרוב לשעה 18:00. לאחר זמן הדלקת נרות נכנס לזאל למעלה לתפילת מנחה.

הקהל הרב שמילא את הזאל הגדול פצח בשירה אדירה, וכשהרבי עלה על הבימה עודד בידו את הקהל והחלו את התפילה.

היום הרבי אמר קדיש אחר זקינו אבי אמו הרה"ת ה' מאיר שלמה ע"ה ינובסקי, שהיה מה'יושבים' בליובאוויטש אצל הרבי המהר"ש נ"ע, שיום היארצייט שלו חל בכ"ג אלול.

שבת-קודש פרשת ניצבים-וילך

בשעה 8:30 ירד הרבי לאמירת תהילים עם הקהל, וכשנכנס מיד התיישב עד לסיום ספר ראשון. הרבי אמר קדיש, וכך נשאר לעמוד עד סיום אמירת התהילים. בסיום אמירת תהילים חזר לחדרו.

ב-10:30 נכנס לתפילת שחרית ושוב אמר את הקדישים.

בשעה 13:30 נכנס להתוועדות. לקראת הפארבריינגען היה 770 מלא עד אפס מקום.

בשיחה הראשונה דובר על גודל מעלתו של ראש השנה שחל להיות בשבת. בכל ר"ה ישנו את עניין הביטול, שיהודי מתבטל לקב"ה ומקבל את הקב"ה עליו למלך. ועד"ז בכל שבת ישנו עניין הביטול: שכל ענייני החולין של האדם שובתים וכו' אך בר"ה שחל להיות בשבת, הרי זה "שבת בשבתו" והביטול הרבה יותר נעלה.

והביאור בזה: יתכן מציאות של אדם שבטל לה' "עבד מלך מלך", אך עדיין נראה שיש כאן מציאות של מלך ובטלים אליו. אך בר"ה שחל בשבת הביטול הוא כל-כך גדול עד שלא מרגישים אפילו שיש מלך ושבטלים אליו.

ולכן בראש השנה שחל בשבת לא תוקעים בשופר, כיון שאז נמצאים במצב שלא שייך ציווי, כי אין מציאות מהקב"ה.

בהמשך השיחה ביאר הרבי מדוע בבית המקדש היו תוקעים גם בראש השנה שחל בשבת, ובכלל, כשיהודים נמצאים בביטול נעלה כזה, מדוע הם צריכים לקיים את כל התורה ומצוות הרי לא שייך לצוות עליהם כי אינם מציאות נפרדת מהקב"ה?!

וההוראה מזה בעבודת ה' היא שכל אחד צריך לעשות את כל המצוות מתוך ביטול גמור להקב"ה.

בסיום שיחה זו החל הקהל לשיר ניגון שמח, והרבי הניף את ידו ועודד בעיקר לעבר קבוצת אורחים שבאו לשבת.

בשיחה השנייה דיבר בעיקר על כך שכעת נמצאים בסיום שנת המאתיים להולדת הרבי הצ"צ. (העיר בנוגע למה שנכתב בספרים שהודפסו השנה שזו "שנת המאתיים להולדת הצ"צ", האם יפסיקו לכתוב נוסח זה, או שימשיכו כי חבל להפסיק דבר טוב – הרי יקויים "הקיצו ורננו שוכני עפר", וישאלו שאלה זו אצל הרבי הצ"צ בעצמו...).

עורר לעשות התוועדויות בכל מקום ביום הולדתו  - כ"ט אלול, ושההכנות לזה יתחילו כבר משבת, ובפרט ששמו של הצ"צ קשור עם שמו של משיח.

בסיום השיחה שרו 'ימין ה' רוממה'.

בשיחה השלישית עמד הרבי על שמו של זקנו הרה"ח מאיר שלמה ע"ה שהיה מה'יושבים' בליובאוויטש אצל אדמו"ר מהר"ש (שעניינו לכתחילה אריבער) שיום הסתלקותו חל בשבת זו.

בסיום השיחה החלו לנגן ניגון מעט איטי, שרו אותו פעמיים והפסיקו. הרבי חייך ונענה בראשו בתנועה של אי שביעת רצון, ומיד החל בשיחה הרביעית.

הזמין את אלו שהכניסו בקבוקי משקה ועורר על הוספה בג' הקוין תורה עבודה וגמ"ח בקשר ליום הולדתו של הצ"צ. בסיום שיחה זו החל המזכיר הריל"ג להעמיד את בקבוקי המשקה על השולחן. חלק מהקהל החל לנגן וחלק החל 'לעשות' שקט. הרבי הניף את ידו פעם אחת בסיבוב ועשה תנועה של תמיהה בידו על כך שהפסיקו לנגן, והקהל שב לנגן בחוזקה, כשהרבי מניף את ידו מספר פעמים להגברת השירה.

אחד מלוקחי הבקבוקים היה הר' שגלוב שבנה כמה בניינים בשכונה, והוא עלה להכריז על חנוכת הבית של הבניינים הנ"ל, ובנוסף, הזמין את הקהל להשתתף בהנחת אבן הפינה של עוד בניינים נוספים בשכונה. כשסיים להכריז אמר לו הרבי בקול רם: "זאל זיין בהצלחה רבה!", והחל לנגן "והריקותי לכם ברכה".

בשיחה החמישית קישר בין התחלת פרק חמישי במסכת אבות "בעשרה מאמרות נברא העולם" לראש השנה, שאז ממליכים את הקב"ה למלך על כל העולם, ולעתיד לבוא יתגלה זה שהקב"ה הוא מלך העולם כסיום הפרק השישי "ה' ימלוך לעולם ועד".

ההתוועדות הסתיימה קרוב לשעה 16:00 אחה"צ, ולאחריה נעמד לתפילת מנחה ואמירת פרקי אבות.

הרבי נכנס לאמירת הסליחות בשעה 1:00 בלילה, עם ספר סליחות מודפס באותיות גדולות. לפני שהגיע לסטנדר הניף את ידו לעודד את השירה, ומיד החל החזן ר' יוסל וינברג ב'אשרי'. בסיום הסליחות שר הקהל 'רחמנא דעני', והרבי יצא כשמעודד את הקהל בידו, כשהקהל ממשיך לרקוד עוד זמן רב.

מיד אח"כ החל הרבי בקבלת פני"ם בפתח חדרו מיד כאו"א, ובירכם ב"כתיבה וחתימה טובה". קבלת הפני"ם נמשכה למעלה מחצי שעה עד 2:30.

יום שני כ"ה אלול

הרבי נכנס לסליחות בשעה 8:00. לפני תפילת שחרית התקיימה ברית ב'זאל' למעלה, ובסיומה עמדו אבי הילד והמשפחה ליד המעלית, וכשהרבי יצא מחדרו לכיוון המעלית בירך את בני המשפחה במז"ט וכוח"ט. אבי הילד שהחזיק בידיו את הרך הנימול אמר לרבי שהכניסו את הילד לברית והרבי ברכו שיזכה לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

הרבי נסע היום לאוהל בשעה 13:00 לערך וחזר ב-19:00. לאחר התפילה החל הרבי באמירת שיחה. בסיומה חילק לכאו"א שטר של דולר לצדקה. כשתמה החלוקה חזר לחדרו ואחרי מספר דקות החלה קבלת הפני"ם בפתח חדרו שנמשכה כחצי שעה לערך.

יום שלישי כ"ו אלול – ג' דסליחות

בדרכו חזרה מהמקווה (הרבי נסע לאוהל היום) ניגש יהודי זקן שהגיע עתה מרוסיה ומסר לרבי תמונה ממוסגרת בשם יהודי רוסיה שמצויר על זה 'שנה טובה'. הרבי אמר לו שהיות וידיו רטובות שימסור זאת למזכיר הריל"ג שעמד שם והרבי ברכו באריכות ימים וכוח"ט, ועוד. אח"כ לקח הרבי את התמונה לאוהל.

חזר בשעה 20:00 ולאחר מספר דקות נכנס לביהמ"ד לתפילות ובסיום תפילת ערבית החל באמירת שיחה שארכה זמן קצר – 6 דקות.

תוכן הדברים: יום זה הוא ג' דסליחות ונשיא דורנו גילה שיום זה הוא "יום המוגבל והמיועד", וכו'. ואמר אז גם מאמר חסידות וציווה לפרסמו. הטעם לכך לא גילה, וכל אחד יכול לחפש הסברה בזה, אך מכיוון שנשיא הדור גילה את יחודו של היום ואמר מאמר חסידות בקשר לזה – ילמד כל אחד את המאמר חסידות ויכול להוסיף בזה ובלבד שההוספה תביא להוספה בתורה ומצוות, ובעיקר הוספה בפנימיות התורה. ובקשר לג' דסליחות כדאי להוסיף בנתינת הצדקה, נוסף על כך שבכל חודש אלול נוהגים להרבות בצדקה, וזה ימהר ויזרז את צדקת הקב"ה שיביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

מכיוון שעל פי מנהג ישראל יש לכ"א מתחילת חודש אלול כוח"ט – הרי בוודאי שנעשה כן וכל ישראל נכתבים ונחתמים לאלתר בספרים של צדיקים גמורים ונחתם ששנה הבאה תהיה שנת ניסים וניסים גלויים שלמעלה מהטבע לגמרי וכולל במיוחד נס הגאולה שאז יהיו ניסים גלויים שלא בערך אפילו ליציאת מצרים, ותכף ומיד ממש.

בסיום השיחה חילק שטרות של דולר אחד לצדקה, לכאו"א. לרב משה ירוסלבסקי נתן דולר נוסף עבור האורחים. לצלם פריידין (שהגיע היום) חייך הרבי חיוך רחב. בסיום החלוקה נכנס לחדרו כשמעודד את השירה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)