חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:34 זריחה: 6:15 י"ד באדר א' התשפ"ד, 23/2/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מאגרותיו של "ראש המזכירות"
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת מטות-מסעי | כללים למתארח
פחד מכשפים
"מטות" – הכוח לפסוק הלכה מתוך "מסעי"
נחמה אמיתית בראיית בית המקדש
מאגרותיו של "ראש המזכירות"
פרשת מטות-מסעי
"דע מה למעלה ממך"
עת לדעת
תשמ"ב
הלכות ומנהגי חב"ד

הרב חיים מרדכי אייזיק ע"ה חדקוב שימש כראש ה"מזכירות" של הרבי נשיא-דורנו * במסגרת זו כתב איגרות רבות, בחלקן ניכר שנכתבו בהוראת הרבי ובהשראתו * להלן פרסום של איגרות בנושאים שונים בעיקר חינוך ומוסדות חינוך

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

כך דייק המזכיר ממנהגו של הרבי...

נפתח רשימה זו במכתב לא שיגרתי אותו כתב הרב חדקוב להנהלת את"ה – 'איגוד תלמידי הישיבות' בקשר לפעולות שונות בקשר עם שנת ה-150 להסתלקות אדמו"ר הזקן (השווה: 'תורת מנחם' כרך ל"ד עמ' 24; 270; כרך ל"ו עמ' 49 ואילך), ובו לכאורה דברים מדהימים:

"אעפ"י שלעת-עתה לא זכינו לשמוע מכ"ק אדמו"ר שליט"א הוראה מפורשת בזה... ראינו אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א תורם לקופת קרן שניאור הנמצאת בבית הכנסת דליובאוויטש".

הנה המכתב במילואו:

"ב"ה, ט"ז שבט תשכ"ג, ברוקלין, לכבוד הנהלת את"ה אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה:

במענה למכתבם מיום ההילולא יו"ד שבט:

א)      בשאלתם אם יש לשלוח הרשימה גם של המתחייבים ללמוד ה-150 שעות – תלוי זה ברצון המתנדבים.

ב)      בשאלתם אם יש להמשיך לתת בקרן שניאור לפני שחרית ומנחה, הנה אעפ"י שלע"ע לא זכינו לשמוע מכ"ק אדמו"ר שליט"א הוראה מפורשת בזה, אבל בהשיחה הקדושה לרגלי המגבית של ק"ן הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להודיע כי הענינים המקושרים עם שנת המאה וחמישים נמשכים הם עד כד' טבת תשכ"ד הבע"ל, אשר מזה משמע כי שייך זה גם לשאלתם הנ"ל. וכן גם ראינו אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א תורם לקופת קרן שניאור הנמצאת בבית הכנסת דליובאוויטש.

בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב

ניתן לשער כי רצונו של הרבי היה שהרב חדקוב יענה בסגנון דלעיל, ולא שהרבי יענה ישירות!

ניתן לשים לב לפרט נוסף: בימינו – 770 הוא "בית הכנסת דליובאוויטש [המקורי]".

לא לזוז אפילו במקצת

"ב"ה, ר"ח כסלו תשל"ח

ברוקלין, נ.י. הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון],

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאקטאבער 21 שמחתי להתבשר מהפעולות הטובות הנעשות בשכונתו החדשה, ובטח יעורר, יעודד ויחזק את כל העוזרים על ידו להמשיך עבודתם בקודש בכל האפשריות.

אבל בנוגע לפתרון השאלה עד כמה שטוב ונכון שכת"ר ישקיע עצמו, שימת לבבו, זמנו וכחותיו בהמבצע ההוא יש לגשת בזהירות הכי גדולה.

כי אע"פ שמוכרחים להתענין בהצלתו הרוחנית של כאו"א שע"פ השגחה פרטית נפגשים אתו ורואים אפשרות להצילו, ועאכו"כ כשהמדובר ע"ד שכונה שלימה, הנה דוקא ברגעים אלה יש על המדובר לזכור את כל התפקידים והאחריות המוטלים עליו מכבר שלא יהי' ח"ו בהם שום חסרון.

ואשר לכן בנוגע לכת"ר עצמו, הנה עד כמה שאני מכיר במצב המוסד המרכזי שכת"ר זכה להיות אחד מראשי הנהלתו, ובידעי עד כמה שבעזהשי"ת הביא עד עתה תועלת להמוסד, ועד כמה שהמוסד זקוק להרחבה יתירה ולעלות מעלה מעלה בשיפורו, ברור לי אשר אין כדאי כלל וכלל שיזוז אף במקצת מעבודתו הקדושה בהמוסד הנ"ל.

אלא יחד עם זה בטח ימצא האפשרות להיות יוצר התכנית, וכח הדוחף בהתרחבות הפעולות בהשכונה החדשה, אבל באופן שעצם המלאכה תעשה ע"י אחרים דוקא שיעבדו ע"פ הוראותיו הכלליות.

אמנם מבין אני מה גדול הצמאון של כת"ר להאיר את שכונתו החדשה, אמנם דוקא משום זה רואה אני חובה לעצמי – לאחר ששאל אותי – לכתוב לו את הנ"ל.

בתקוה להתבשר טוב וכט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל

נ.ב. מובן מאליו שבהתאם עם הנ"ל אין ביכולתי לענות על השאלות הפרטיות בנוגע לזה טרם התברר איך נפתרה השאלה הכללית ע"ד המבצע בכלל והנהלתו.

העתק להר"נ שי' סודאק".

לא לגרום חלישות ב'היסוד'

"ב"ה, י"ז כסלו תש"מ ברוקלין, נ.י. הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה' אהרן דוב שי' [סופרין-לונדון]

שלום וברכה!

מאשר אני בת"ח קבלת מכתבו מז' כסלו, ובהתאם לבקשתו הנה לאחר שעיינתי בכל הכתוב בהנ"ל מסרתי מכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א שהואיל לענות דלקמן:

(1) "פשוט שיסוד כל המוסדות והפעולות באנגליה הן אלו של בית ליובאוויטש, 107-115 סטאמפארד היל, בלונדון, וכל השאר (כולל גם כל עניני אילפארד) הן רק באופן שלא יגעו כלל בביסוס והתפתחות דהיסוד הנ"ל.

התכנית באילפארד שכותבה – תכריחו להחליש באופן דרסטי (ואח"כ – גם להפסיק) פעולותיו בהיסוד – היפך דהכתוב לעיל.

(2) יתייעצו כולם יחד ע"ד תכנית באילפארד ואופן השתתפותו בה – שבודאי לא יוגרע עי"ז ב"היסוד" הנ"ל, ויפעלו בהתאם. אין לשאול כאן עד"ז, כיון שצ"ל ידיעת התנאים על אתר – וזה שייך לעסקני אנ"ש שי' שבלונדון."

והבה נקוה להתבשר טוב שבעזרת השי"ת סודרו כל הענינים בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב".

עצות בחינוך

"ב"ה, כ"ה אד"ש תשמ"א ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' אהרון דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

כ"ק אדמו"ר שליט"א מסר לנו את גליונות הדו"ח מהמחלקות מחדשי טבת שבט, ואח"כ מאדר א', אשר כת"ר שלח, ות"ח ת"ח.

ואגב מענין לדעת אם בשנה זו למדו – או הזכירו – את התלמידות ע"ד דיני ההכנה לש"ק (קצש"ע סימן ע"ב) ואשר כשהתלמידות מקיימות זה ע"י סיוע לאמותיהן, הן מקיימות יחד עם הנ"ל גם מצות כבוד אם, הן שמקילות עליהן בעבודתן והן במה שעושות נחת רוח להן בראותן ההנהגה הטובה של בנותיהן וכו'.

בברכת חג כשר ושמח וכט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

סברה מופרכת

"ב"ה, כ"ט מרחשון תש"מ ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מ"ח:

א) ת"ח על הבשו"ט כי שבע רצון הוא ממהלך הכינוס של המורים הראשיים.

באם אפשר, אתענין לקבל גם דו"ח מפורט מהכינוס הנ"ל.

ב) ע"פ הדו"ח הקצר יש לשער כי הסתפקו בדיון הענינים הנוגעים רק לאופני עצם הלימודים. ומתעוררת השאלה אם עורר עכ"פ מי שהוא שסוכ"ס העיקר הוא ה"מעשה" הבא כתוצאה מהלימוד. ואשר גם בנוגע לשקידתם והתמדתם של התלמידים בלימודי קודש תלוי בראש וראשון בהרוח השורר בביה"ס ובחיזוק האמונה ויראת שמים. אשר באם ח"ו אין זה, מה יעורר בלב התלמידים את הרצון ללמוד בכלל ושהלימוד יהי' מתוך חפץ ותשוקה.

ג) בענינו הפרטי – בנוגע לעבודתו בביה"ס וכו' – הנה אודות עצם ההצעה, ועד כמה שזה לטובת הבי"ס, קשה לחוות דעת טרם ידועים לי כל הפרטים, וביחוד לפני ששמעתי מכל או"א טעמיו ונימוקיו, ולפעמים גם זה אינו מספיק מרחוק כשאין האפשרות לידון בזה בדרך משו"מ [= משא ומתן] וכו'.

אבל מה שנוגע לעצמו, מופרכת אצלי לגמרי הסברא שיחשוב ע"ד משרה במקום אחר. ומהרבה טעמים. ואיני רואה בזה שום תועלת הן למוסד והן לו ולמשפחתו שיחיו.

אלא על ההנהלה כ[ו]לה להמשיך לדון בכובד ראש, ומתוך רצון חזק, אשר בטח יש לכאו"א מכם, אשר בעזהשי"ת יסודרו כל הענינים באופן המועיל יותר לחיזוק החנוך הכשר והטהור בכלל, והגדלת מוסדכם בכמות ובאיכות גם יחד.

והבה נקוה אשר השי"ת ימלא משאלותיכם לטובה, ויהי' בעזרכם למצוא הדרך הכי טובה לטובת הכלל ולטובת כל פרט.

בתקוה לשמוע בשו"ט ובברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב, מנהל".

משמעות "מקצוע שיחות ביהדות"

"ב"ה, ט' אייר תשל"ט, ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על ב' החבילות שנתקבלו באחרונה כוללות דו"חים ממהלך הלימודים וכו'.

בהזדמנות זו מעונין אני לדעת אם לתכנית הלמודים נכנס גם מקצוע שיחות ביהדות (כ)לימוד מיוחד או בצירוף לשיעור הדינים), ואשר כוונות השיחות הנ"ל ללמד, להסביר, לעורר ולהשריש בלב הת'[למידות] שיחיו – באופן המתאים לגילם – יסודות עיקריים באמונה ובטחון בה', לימוד התורה וקיום מצוותי' מסירת נפש, מדות טובות וכו' וכו'.

בת"ח למפרע ובברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

"ראיתי ההעתק ממכתב כ"ק"

"ב"ה, בדר"ח תמוז תשכ"ב ברוקלין, הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום כ"ו סיון,

ראיתי ההעתק ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לאמו של ---- ---- ובו כתוב כי בנוגע לזמן הניתוח יעשו כדעת הרופאים.

בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב".

"הם יכולים ללמוד ממנו – ולא להיפך"

"ב"ה, י"ד כסלו תש"ל ברוקלין, הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו מנאוועמבער 4, הנה למה ששואל אם יש תועלת לנסוע וכו'. ענה כ"ק אדמו"ר שליט"א שאינו רואה תועלת (הם יכולים ללמוד ממנו – ולא להיפך).

ובנוגע לענין המפקחים, הלא כותב גם במכתב הנ"ל שלפי דעת המפקחים טוב יותר עבור המוסד לחכות. והמענה בזה כמאז, רק באם יסבירום (להמפקחים) עד שיסכימו שגם לטובת המוסד שלא לאחר.

בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב".

"כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל למסור לנו את הדו"ח"

"ב"ה, ט' שבט תשל"ט ברוקלין, הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר אהרן דוב שי' [סופרין - לונדון]

שלום וברכה!

כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל למסור לנו את הדו"ח שנתקבל מכת"ר ע"ד מצב הלימודים במחצית הראשונה של שנת הלימודים תשל"ט, ות"ח, ת"ח.

ויישר כחם של כל המשתתפים בסידור הדו"ח הנ"ל בכל פרטיו ובאופן ברור.

בברכת כט"ס

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

המתקיימות בפועל החלטות ועד המורחב?

ב"ה, ו' ניסן תשל"ה ברוקלין, נ.י. להנהלת מוסדות חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מכ' אדר:

א) החוזה בין המרכז לעניני חנוך והרעז"ס [הרב עזריאל זעליג סלונים] ע"ה נעשה בשעתו לשנה אחת ובתנאים ידועים, והי' אחר משו"מ [=משא ומתן] מיוחד, מתחדש במשך כמה שנים. באופן יוצא מן הכלל ניתנה התמיכה האחרונה אף שלא התחדש החוזה.

ב) גם אינו ידוע ע"ע [=עד עתה] כלל כאן – המתקיימות בפועל החלטות ועד המורחב כפי הפר"כ [הפרטי-כל] שנשלחו מאז,

שרק אז מקום לדון ע"ד מכאן ולהבא.

בברכת חה"פ כשר ושמח

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

"באופן יוצא מן הכלל"

"ב"ה, י"ג אלול תשל"ה ברוקלין, נ.י. להנהלת מוסדות חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתביהם ובהמשך לשיחותינו הטלפוניות עם הר"ט שי' בלוי, הננו לאשר בזה מה שהבטחנו להם אשר בהתאם עם מצבם הננו, באופן יוצא מן הכלל, לאשר את החוזה שבין המל"ח והמוסדות לשנה אחת, באותם התנאים שהיו בהחוזים הקודמים.

גם קבענו את זמן החוזה מט"ו סיון העבר עד ט"ו סיון תשל"ו בסכום השנתי של ס"ה שבעה אלפים דולר (7,000$).

מצו"ב המחאה בסך של רבע מהסכום הנ"ל, היינו אלף שבע מאות וחמשים דולר, אשר רשאים אתם לגבותה תיכף לאחר שתשלחו לנו בכתב את הסכמתכם לאישור החוזה כפי הנ"ל.

בברכת כוח"ט

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

להעמיד שלטים בבניינים השייכים להתלמוד-תורה

"ב"ה, י"ג אלול תשל"ה ברוקלין, נ.י. להנהלת מוסדות חנוך חב"ד בירושלים ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בהתאם עם החוזים שהיו לנו בזמנם אשר נתן לנו הרשות להורות להעמיד שלטים בבנינים השייכים להת"ת וכו',

הננו לבקש בזה לעשות שלט בנוסח כדלקמן:

לזכר נשמת ר' יעקב משה ב"ר חיים מאיר ז"ל פערלמאן

נפטר י"ב תמוז תשל"ה

ונא לעשות תומ"י [=תיכף ומיד] צילום מזה ולשלוח לנו בשני טופסים.

בברכת כוח"ט [=כתיבה וחתימה טובה]

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".

 

"ב"ה, ו' תשרי תשל"ז ברוקלין, נ.י. הוו"ח אי"א נו"כ וכו' מוה' אברהם בצלאל שי' הכהן [פרידמן - בת ים]

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה קבלת מכתבך מח"י אלול, ות"ח על הברכות לשנה טובה.

שמחתי להתבשר שרכשת את הש"ס ועוד כמה ספרי קודש, והעיקר שקבעת עתים ללמוד בהם, והלימוד מביא לידי מעשה.

יש לחשוב שקבעת גם איזה זמן ללמוד ביחד עם זוגתך תחי'. ואשמח לדעת אם אמנם כן הוא.

התענגתי מסיפורך ע"ד נאומו של הר"ש שי' גלוזמן באסיפת העובדים, וגם מלאתי בקשתך לספר זה בשמך לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

גם מסרתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א את שמך ואת שם זוגתך תי' לברכת כתיבה וחתימה טובה

בברכת גמר חתימה טובה,

הרב ח.מ.א. חדקוב,

מנהל".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)