חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מצוות שאין להם קץ
ישמיע כל תהלתו

נשואים נוספים
אור וחום ההתקשרות
סיום והתחלת הרמב"ם
הדור לא היה ראוי
אהבת ישראל – גם במקום סכנה
פינחס זה אליהו מבשר הגאולה
מצוות שאין להם קץ
פרשת פינחס
'בל תשחית' בבית המקדש?
"משה קיבל תורה מסיני"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

" לכל תכלה ראיתי קץ". (קיט, צו)

הרבי הצ"צ מביא (אוה"ת ח"ג תקה, ב) מאמר המדרש (ב"ר רפ"י) על הכתוב "לכל תכלה ראיתי קץ" כפירוש המפרשים (ראב"ע עה"פ) שלכל דבר שיש לו התחלה, לכן יש לו קץ וסוף, אבל "רחבה מצותך מאד" – שלמצוות אין קץ וגבול. וזה לשון המדרש: "לכל יש סיקוסים (מדה וגבול), שמים וארץ יש להן סיקוסים, חוץ מדבר אחד שאין לו סיקוסים ואיזו, זו התורה, שנאמר (איוב יא, ט) "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים".

והעניין בזה. מה שנאמר "רחבה מצותך מאוד" הוא מפני שהמצוות הם בלי גבול, לא רק ביחס להגבלת העולם, אלא זהו בלי גבול האמיתי. מכיוון שהם המצוות של הקב"ה לכן הם בלי גבול האמיתי.

וכל זה במצוות, ועאכו"כ בתורה שאין בה אפילו את ההגבלה שיש במצוות. שהרי המצוות הם בהגבלה, וכמו שבתפילין יש ארבע פרשיות ולא יותר, בשיעור מצומצם של אצבעיים על אצבעיים. עיקרון זה קיים בכל המצוות. משא"כ התורה היא בלי גבול, מאחר והיא חכמתו ורצונו של הקב"ה שהיא למעלה מהעולמות.

בפרטיות יותר: חלק הנגלה בתורה הוא בהגבלה, ולכן מצאנו כמה תנאים ואמוראים שלמדו את כל התורה כולה (ראה מנחות צט, ב), ואת זה ניתן להשיג מכיוון שהתורה היא בהגבלה.

אך אמיתות העניין דבלי גבול ממש הוא בפנימיות התורה, שעל זה נאמר "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", וזהו מה שיתגלה לעתיד לבוא על ידי משיח שילמד תורה את כל העם, גם את האבות ומשה רבינו, שמכיוון שכבר למדו את כל התורה כולה, הוא יגלה את פנימיות התורה שאין לה מדה כלל.

והנה החידוש בכתוב "לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד" הוא, שגם בהגבלת העולם ממשיכים את הבלי גבול של התורה ומצוות. כלומר, אין כוונת הכתוב לומר שהעולם הוא מוגבל, והתומ"צ הם בלי גבול, שהרי זה דבר הפשוט: מאחר ולעולם יש התחלה, בהכרח שיש לו סוף, ואילו התומ"צ שהם חוכמתו ורצונו בוודאי שאין להם גבול!

אלא החידוש הוא שהבלי גבול של התומ"צ "רחבה מצותך מאוד" נמשך וחודר גם בגבול העולם "לכל תכלה ראיתי קץ". ובתורה עצמה: למרות שאמיתות עניין הבלי גבול הוא בפנימיות התורה, הנה גם בלימוד הנגלה נמצא הבלי גבול של הלימוד דפנימיות.

וזו עבודתם של ישראל – להמשיך את אור הבלי גבול בתומ"צ לתוך הגבלות העולם. ועל זה אמרו רז"ל (כתובות ה, א) "גדולים מעשה צדיקים ממעשה שמים וארץ", שמעשה שמים הוא יש מאין, ומעשה הצדיקים הוא ביטול היש לאין, שזהו עניין המשכת הבלי גבול. ו"גדולים מעשה צדיקים" הוא גדלות אמיתית שאין לה שיעור, גדלות באין ערוך ממעשה שמים וארץ, שפועלים בעולם עצמו כפי שהוא בגדרו, במציאות והגבלה, שיהיה בבחינת אין ובלי גבול.

וזהו תכלית עבודתם של ישראל, שהירידה תהיה לצורך עליה, שישראל ימשיכו בעבודתם בהגבלת העולם את בחינת הבלי גבול.

ולדוגמה בעבודה בפועל: מצד טבע העולם יהודי ששומר שבת, ונזהר מאונאה וגזל יכול להפסיד ממון, למרות זאת, ישראל על ידי עבודתם, פועלים המשכה שלמעלה מהטבע בטבע, ולא זו בלבד שלא יגרע בפרנסה אלא אדרבה. בהגבלת העולם ממשיכים את הבלי גבול כמו שנאמר (מלאכי ג, י) "והריקותי לכם ברכה עד בלי די".

(מעובד מתוך מאמר ד"ה ויכולו תשכ"ה. תו"מ חמ"א 171)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)