חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 ט"ז בכסליו התשפ"ד, 29/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לצאת מאחורי מסך הברזל
דבר מלכות

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
להפוך את בלק לקדושה
וירד מים עד ים
לצאת מאחורי מסך הברזל
בלק ידע את גדולת הייחוס של משיח
דברך נצב
מענות לתואנות
פרשת בלק
ליבון סיפור אתון בלעם
"הלומד מחברו פרק אחד"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי הריי"צ לא התפעל מכך שהוא יחידי ופעל במסירות נפש להפצת צדק ויושר * היצר הרע אינו יכול לבטל את הנפש האלוקית לגמרי, אך הוא יכול להניחה "מאחורי מסך הברזל" * על האדם לשחרר מאחורי מסך הברזל של היצר הן את עצמו והן אחרים * משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן שישנם בליבו שני חללים: חלל הימני – שבו מקום משכן היצר הטוב, וחלל השמאלי – שבו מקום משכן היצר הרע. ובין שני יצרים אלו מתנהלת מלחמה תמידית על השליטה ב"עיר קטנה", ומלחמה זו היא באופן של "לאום מלאום יאמץ"1, "כשזה קם זה נופל"2, היינו, שלפעמים גובר היצר הטוב, ולפעמים גובר היצר הרע, כמבואר בתניא3.

והנה, כאשר היצר הרע גובר על היצר הטוב, והאדם מתנהג באופן בלתי רצוי – נוצרת "מחיצה של ברזל"4, "מסך הברזל", המונעת בעד היצר הטוב להביע את דעתו ולהנהיג את האדם בדרך הטובה והישרה.

מובן וגם פשוט שלא ייתכן לבטל לגמרי חס ולשום את מציאותו של היצר הטוב, שהרי מדובר אודות "חלק אלוקה ממעל ממש"5, אלא הדבר היחידי שיכולים לגרום הוא – להקים "מסך הברזל" שימנע חס ושלום מהיצר הטוב להביע את דעתו ולהנהיג את האדם באופן המתאים.

וזוהי עבודתו של האדם – "אדם לעמל יולד"6 – לשחרר את היצר הטוב ולהוציאו "מאחורי מסך הברזל" (שהוקם על ידי היצר הרע), ולהביאו למעמד ומצב שהוא יהיה המושל ושולט ב"עיר קטנה"7, היינו, להנהיג את הגוף על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא.

ועד כדי כך – שמהפך את העניינים הבלתי רצויים לטוב, כידוע תורת הבעל שם טוב8 בפירוש הכתוב9 "סור מרע ועשה טוב", שלכתחילה צריך להיות עניין "סור מרע", ואחר כך צריכים לעשות ממנו – טוב.

ולדוגמא: תמורת ההנהגה באופן של תוקף למלא את רצונו בעניינים שאינם שייכים לתורה ומצוותיה, וכיצוא בזה – הרי הוא מנצל תוקף זה שלא להתפעל מהקשיים שיכולים להיות בעת שעוסק בעניינים טובים, כגון: הקושי לתת מממונו לאדם שאינו מכירו ומעולם לא ראהו, ואף על פי כן, מכיון שקיבל ידיעה שאדם זה רעב – הרי הוא שולח עבורו מממונו.

ב. [...] ביאור הדבר באותיות פשוטות:

כאשר מסתכלים בעיני בשר על מעמד ומצב העולם בחושך כפול ומכופל של זמן הגלות, ובפרט בשנים האחרונות ממש – רואים שמעולם לא היה פירוד לבבות ומחלוקת בין האומות, מעולם לא היה מצב של "מלכויות מתגרות זו בזו" באופן חמור כל כך כפי שזה בדורנו זה, ובתקופה הכי אחרונה. ועד כדי כך שגם כאשר משתדלים מחפשים דרכים כיצד להידבר אחד עם השני, הנה לא בכל פעם מצליחה השתדלות זו!... וכידוע מה שאמר בא כוח ארצות הברית באו"ם – שתמורת זה שהאו"ם יהיה מקום שבו יתאחדו כל האומות, כשמו: "אומות המאוחדות", נעשה מקום זה "במה" להפצת שנאה ומחלוקת!...

ולכן, בא היצר הרע וטוען: מכיון שהנהגת "רובא דעלמא"10 היא באופן האמור – שנאה ומחלוקת כו', ובכללות – תנועה של תקיפות ואלימות, "כל דאלים גבר"11, כמו ב"ג'ונגל"... היפך הצדק והיושר, "לשבת יצרה"12, על ידי קיום שבע מצוות בני נח – מובן, שלא יוכל (בתור אדם יחידי) לשנות את מצב העולם, ויתירה מזו: אינו יכול ללכת נגד הזרם, ואם כן, גם בחייו הפרטיים עליו להתנהג באופן זה!

ובפרט בראותו איך ש"דרך רשעים צלחה"13:

ישנם מדינות שהמשטר שלהם אינו מתנהג על פי צדק ויושר, לאפשר לכל אדם לעשות "כל הישר בעיניו"14, אלא מכתיבים לכל אדם כיצד להתנהג, מה לומר ומה לא לומר, מה לכתוב ומה לא לכתוב, וכיוצא בזה, ובכללות – משטר של "דיקטטורה", כלומר, שבהיותו "דיקטטור" הצליח להקים צבא ומשרתים כו', והוא שולט על המצב כולו. – ואף על פי כן, רואים בפועל שמשטר זה הולך ומצליח!

וכמו כן בחיים הפרטיים: ישנם אנשים שהגיעו למצב של עשירות – בדרכים שאינם כשרות!... ובלשון הכתוב: "עושה עושר ולא במשפט"15, "ידיכם דמים מלאו"16 – "דמים", תרתי משמע, "דמים" – ממון, ו"דמים" כפשוטו, כלומר, שיש לו הרבה ממון כתוצאה משפיכת דמו של הזולת, על ידי גנבה וגזלה, השגת גבול, וכיוצא בזה. – ואף על פי כן, מצליחים הם בדרכיהם, ועד שביכולתם לתת "שוחד" כדי להגיע למשרות מכובדות שאינם בערך למעמדם ומצבם, וכן הלאה.

ומכיון שכן – מסביר לו היצר הרע – צריך גם אתה להתנהג כן, כי: לכל לראש בוודאי לא תוכל לעמוד נגד הנהגת הרוב ולשנות את פני הדברים, ונוסף לזה: אולי באמת כדאי גם לך לנסות אופן הנהגה זו, שהרי אתה בעצמך רואה את הצלחתם של האנשים המתנהגים בדרך זו!...

ומכיון שהיצר הרע הוא "אומן במלאכתו", ומבין מהלך הנפש כו' – הנה בראותו שיש לו עסק עם אדם שתכונת הצדק והיושר מושרשת בטבעו, ואי אפשר לשכנעו שכדאי לו להתנהג באופן של היפך הצדק והיושר – אזי מנסה הוא בדרך הפכית על ידי זה שמתלבש באיצטלא של צדק ויושר: מכיון שבוודאי רוצה אתה לשנות את מצב הדברים, ולפעול שהנהגת הסביבה כולה תהיה על פי צדק ויושר – כדאי לך להתנהג לפי שעה בלבד באופן של היפך הצדק והיושר, ובכך תגיע מהר למצב של עשירות, ומכיון ש"אוהבי עשיר רבים"17 – אזי יהיה לך מעמד בחברה, ויתירה מזו: תהיה לך השפעה החברה כולה, ועל ידי זה תוכל להפיץ צדק ויושר בכל מקום שידך תהיה מגעת!... ואולי עוד תגיע למעמד של "דיקטטור", ואז תוכל "להכריח" את העולם כולו להתנהג על פי צדק ויושר!... מה שאין כן בהיותך במצב ההווה – אין לך את הכוח והאפשרות לפעול בכיוון זה!

וכמו כן מסביר לו היצר הרע, שכאשר יהיה במצב של עשירות – אפילו אם יגיע לכך באופן של "ידיכם דמים מלאו" – יוכל להשתמש בכספו עבור ענייני צדקה וחסד, לעשות טובות ולתת צדקה להרבה אנשים, להרבה מוסדות צדקה וחסד, וכיוצא בזה!

ובנוגע להנהגתו הבלתי רצויה באופן זמני (עד שיגיע למצב של עשירות) – הרי "אין לך דבר העומד בפני התשובה"18, ובפרט שכוונתו רצויה היא, כדי שיוכל לעשות צדקה וחסד, ולהפיץ צדק ויושר בכל העולם כולו!

ג. הנה, על ידי טענות אלו וכיוצא בהם – מכניס אותו היצר הרע "מאחורי מסך הברזל":

"ברזל" – הוא שם כללי לכל מיני מתכות, נחושת כסף וזהב, סמל תאוותיו של האדם, וזהו מה שהיצר הרע מכניסו "מאחורי מסך הברזל" – שלא יוכל, חס ושלום, להשתחרר מההנהגה הבלתי רצויה, מכיון שהנהגה זו הופכת להיות רצונו ותאוותו, למרות שהתחיל בה – על ידי פיתויי היצר – מתוך כוונה טובה (כביכול).

הנה, ידוע מאמר רז"ל19 "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה". ובענייננו: כאשר מחליט להתנהג באופן בלתי רצוי לפי שעה בלבד כדי שאחר כך יוכל לתקן את העולם כולו – הרי זה בדוגמת העניין של "אחטא ואשוב", שאז "אין מספיקין בידו לעשות תשובה" – שוב לא ינצל זאת כדי להפיץ צדק ויושר, מכיון שהיצר הרע נעשה כבר בעל הבית שלו, ומכאן ולהבא – הוא, היצר הרע, קובע את אופן הנהגתו!...

זאת ועוד: אפילו אם נאמר שיעמוד בניסיון ויצליח לעשות תשובה ולנצל את אשר השיג להפצת צדק ויושר (כפי שתכנן מראש) – הרי הנהגה זו היא בבחינת "מצווה הבאה בעבירה", ובלשון הכתוב20: "בוצע ברך ניאץ ה'", היינו, שהקדוש ברוך הוא מודיע בפירוש שהנהגה כזו היא היפך כבודו וברכתו של הקדוש ברוך הוא!

ד. זוהי כללות עבודתו של האדם – להשתחרר ולצאת מ"מסך הברזל" שמעמיד בפני היצר הרע, ולא להתפעל מכל הטענות וההסברים ששומע מפי ה"מלך זקן וכסיל" אודות הנהגת "רובא דעלמא", כנ"ל בארוכה.

ולמרות היותו "מדיני"21 – מראה לכל שאינו נסחף עם הזרם, אלא הוא נעמד בתוקף המתאים בכל הקשור להנהגה על פי צדק ויושר, ואינו זקוק לעניין של מלחמה – אל בדרכי נועם ודרכי שלום מצליח הוא "להסתדר" עם היצר הרע, ולשחרר את היצר הטוב "מאחורי נסך הברזל", על ידי זה שמנהל את חייו על פי התורה ומצוותיה.

וכאשר מצליח להשתחרר בעצמו "מאחורי מסך הברזל" הפרטי שבו – אזי ביכולתו לפעול עניין זה במובן רחב יותר, עד לפעולה הקשורה עם שחרורם של כל בני ישראל הנמצאים במדינה ההיא, "מאחורי מסך הברזל".

ה. זוהי כללות ההוראה הנלמדת מסיפור הגאולה של י"ב-י"ג תמוז – שבכל מעמד ומצב בכוחו של יהודי לצאת "מאחורי מסך הברזל", כפי שרואים אצל בעל הגאולה, שלמרות היותו יחידי נגד משטר של מלכות אדירה, המשיך לעסוק בכל ענייני התורה ומצוותיה, כולל הפצת צדק ויושר בעולם כולו, מבלי להתפעל כלל מכל הקשיים שבדבר, עד לסכנת נפשות ממש, וסוף כל סוף – עזר לו הקדוש ברוך הוא שניצל משם, ולא זו בלבד, אלא שהצליח להביא "תשועה והצלה"22 לכל העולם כולו, כפי שרואים – כיום, בארצות הברית, וגם בין אלו שמשתתפים בהתוועדות זו – את הפירות ופירי פירות מעבודתו ומסירת נפשו של בעל הגאולה.

ואם הדברים אמורים בנוגע למעמד ומצב בימים ההם ובמדינה ההיא – הרי על אחת כמה וכמה שכן הוא כאשר נמצאים – בחסדי ה' – במדינה ומלכות של חסד, אשר לא זו בלבד שאינה מערימה קשיים להתנהג על פי התורה ומצוותיה, צדק ויושר, ולחנך את הילדים באופן המתאים, אלא עוד זאת, היא גם מושיטה עזר וסיוע בכל האופנים האפשריים, שאז אין צורך בעניין של מסירות נפש כפשוטה, כי אם מסירת הרצון, היינו, למסור את כל רצונו להנהגה באופן של טוב וחסד בלבד, מבלי להתפעל מטענותיו של ה"מלך זקן וכסיל".

וכאמור – כללות ההוראה היא, שאין להתפעל מזה שהוא יחידי, מכיון שהקדוש ברוך הוא עוזרו – הן בנוגע לגאולתו הפרטית, שהוא בעצמו יוצא "מאחורי מסך הברזל", והן בנוגע לגאולת הכלל להפיץ צדק ויושר וקדושה בכל העולם כולו, באופן דהולך ומסיף ואור.

 

(משיחת י"ב תמוז ה'תשמ"ג.

תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג ח"ד עמ' 1739 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

____________________________

1)    בראשית כה, כג.

2)    פירוש רש"י שם.

3)    פרק ט.

4)    ראה פסחים פה, ב. סוטה לח, ב. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן נה סעיף כב. סימן קכח סעיף לו. ועוד.

5)    תניא פרק ב.

6)    איוב ה, ז.

7)    קהלת ט, יד. וראה תניא שם.

8)    כתר שם טוב (חלק א) סימנים סט. פט. וראה שם גם סימן מא.

9)    תהילים לד, טו.

10)  ראה עירובין כח, א. קידושין ו, א. בבא בתרא כג, ב. ועוד.

11)  ראה בבא בתרא לד, ב.

12)  ישעיה מה, יח. גיטין מא, ריש עמ' ב (במשנה).

13)  ירמיה יב, א.

14)  דברים יב, ח.

15)  ירמיה יז, יא.

16)  ישעיה א, טו.

17)  משלי יד, כ.

18)  רמב"ם, סוף פרק ג מהלכות תשובה.

19)  יומא פה, ב (במשנה).

20)  תהילים י, ג. בבא קמא צד, א.

21)  ראה רמב"ם ריש פרק ו מהלכות דעות.

22)  רמב"ם פרק ג מהלכות תשובה הלכה ד.

סיכום:

ימי הגאולה י"ב י"ג תמוז מורים לנו להוציא את היצר הטוב מחוץ "למסך הברזל" של היצר הרע, ולתת ליצר טוב לשלוט על התנהגותנו.

ביאור הדברים:

היצר הרע מפתה את האדם להתנהג באופן בלתי ישר והגון, והוא טוען: "רְאֵה, רוב אומות העולם נוהגות באלימות ובתוקפנות, יש מנהיגי מדינות מרושעים ואכזריים הנוחלים הצלחה רבה, ויש אנשים שנוהגים שלא על-פי הצדק, ומצליחים – אמץ אף אתה הנהגות אלה! וכי תוכל לנהוג אחרת מכל העולם?!".

היצר ממשיך בפיתוייו: "התנהג בדרך בלתי ישרה לכל הפחות למשך זמן מוגבל, בו תצבור הון ותשיג מעמד רם, ואחר כך תנצלם להפצת צדק ויושר".

בטענות אלה כולא היצר הרע את היצר הטוב "מאחורי מסך הברזל" – מאחורי תאוותיו ל'ברזל' – (שם הכולל את מיני המתכות) זהב כסף ונחושת.

חג הגאולה מלמדנו לא להתפעל מפיתויי היצר, כי-אם לצאת מאחורי מסך הברזל:

בעל הגאולה לא התפעל מהיותו יחידי נגד ממלכה אדירה, אלא המשיך לעסוק בהפצת צדק ויושר – והצליח בעבודתו. מכך אנו למדים: אין להתפעל מפיתויי היצר, אין להיסחף אחרי הזרם, יש ללכת בדרך ה'.

כאשר אדם פועל בעצמו יציאה מאחורי מסך הברזל, ביכולתו להשפיע ולפעול זאת גם על אנשים אחרים.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)