חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשמ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויקרא | הקריאה של חיבה לכל אחד ואחת
שמחה גוררת שמחה
"קריאה של חיבה" בין אדם לחברו
בית הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה
קדושתו הנצחית של הנשיא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
שואלין ודורשין בהלכות הפסח

מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט

יום שבת-קודש פרשת ויקרא - ג' ניסן

היום הגיע הרבי מביתו ב-7:00 בבוקר, וירד לתפילת שחרית ב-10:05. כשנכנס לא הודיע על התוועדות אך באמצע המזמורים שלפני ברוך שאמר הסתכל לכיוון הריל"ג, והוא מיד ניגש והרבי הודיע על התוועדות. לפני 'ברוך שאמר' שוב הסתובב הרבי לכיוון הריל"ג ומיד ניגש והרבי הראה לו שהחומש הוא חומש שמות, (וממילא עליו להביא חומש ויקרא). ב'הוא אלוקינו' הורה לשיר גם כשהש"ץ שר.

ההתוועדות החלה ב-13:30 והסתיימה ב-17:20.

בשיחה הראשונה דובר אודות ב' ניסן - יום ההילולא של אדמו"ר הרש"ב נ"ע, ואמר שישנם שתי עניינים ביום הזה שלא שמים עליהם לב. עניין ראשון - ב' ניסן הוא יום ההסתלקות של הרבי נ"ע שבנוגע לענין זה צריך לומר משניות באותו יום. עניין שני שהוא מה ששייך אלינו למעשה, זה התחלת הנשיאות של בנו ממלא מקומו, שהוא העניין של 'בא השמש', ומיד 'וזרח השמש', ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה. כן אמר שבחב"ד של נשיא דורינו אין נוהגים כמו בחסידי פולין לומר 'מזל-טוב' מיד כ'שזרח השמש', אך מכל מקום צריכים לבאר מהי ההוראה בנוגע ל'בא השמש', כי כך רצונו של בעל ההילולא.

בהמשך ביאר הרבי את שמו של בעל ההילולא, שנהג לחתום רק בב' שמות שמחוברים יחדיו "דובער" 'דוב' בלשון קודש, ו'בער' בלע"ז, והסביר שזהו ענין של חיבור החול עם הקודש, ועלייה של החול לקודש. הזכיר בנוגע לתפילה שנמצא בביהכ"נ שלא רואים כאלו שמתפללים באריכות, אלא גומרים עוד לפני המנין או על כל פנים עם המנין.

בשיחה השלישית דיבר הרבי על הנשיא של יום זה שהוא  משבט זבולון. ושאל, כיצד אומרים אח"כ ביהי רצון "יאירו נא עלי כל ניצוצין קדישין", ביום השבת, הרי עניינו של שבט זבולון הוא מסחרחי, משא"כ עניין יום השבת? אח"כ אמר הרבי שידוע מה שכותב אדה"ז באגה"ק שבעלי עסקים בשבת צריכים להתפלל באריכות, וכאן אין רואים כאלו שהתפללו באריכות, והם טוענים מדוע אינם מתפללים מפני שאינם רואים את בעלי התורה, התלמידי חכמים שמתפללים באריכות. ואולי יש ללמד זכות על התלמידי חכמים מפני שאדה"ז כותב שבעלי עסקים צריכים להתפלל והם אינם בעלי עסקים...

ואמר הרבי שאם יאמרו לאחד בעל עסק שהוא תלמיד חכם - בחור ישיבה, זה כאילו שאותו אדם נתן לו סתירה בפנים... "וכי אני בחור ישיבה?!"... ולפועל הרי הם אינם מתפללים. וביאר, שבדורנו הרי כולם גם ת"ח (אמנם לא כרשב"י שתורתו אומנותו) וגם בעלי עסקים. אח"כ אמר הרבי שהדברים שמדבר יפעלו בו ובהשומעים... (חייך ואח"כ) ואמר שבהשגחה פרטית כשנסע לפני למעלה משלושים שנה לקבל את אמו שבאה מרוסיה לצרפת קודם שבאה לארה"ב, ראה שם יהודים כאלו שדיבר עמם ביום חול, ובשבת הם ישבו והתפללו באריכות. ואף שאין אדם יודע מה שבלב חברו, אבל בוודאי שהם בחזקת כשרות שהתפללו כדבעי. אך כשרואה אותם מתפללים כאן בשבת זו "ללא כל תנועה חיונית, וללא כל שטורעם בעבודת התפלה!"...

והוסיף, שכשראה זאת לא חשב שתגיע פעם שיוכל לספר זאת בהתוועדות חסידית, ויוכלו ללמוד מזה הוראה ובעבודת ה'... אח"כ (חייך) ואמר שידוע הסיפור מהאדמו"ר האמצעי, שכל דבר שאדם רואה אצל השני, זה סימן שיש בזה גם כן בו, באופן של דקות דדקות. "וכן בענין זה מצאתי זאת אצל עצמי גם כן, אבל לומר זאת בפני הציבור  - הרי ראשית, אין זה נוגע לציבור, זהו נוגע לאדם פרטי, ושנית, הציבור טוענים שיותר מדי מתערבים להם בענייניהם, וכי נוסף להם גם כן עניינים שאינם שייכים להם"?...

לאחר מכן היה מאמר כעין שיחה ד"ה "אדם כי יקריב". אחרי המאמר הרבי לא שתה לחיים. אח"כ נאמרו השיחות ברש"י ובזוהר. לפני סיום ההתוועדות אמר ש"ידוע מאמר חז"ל ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל", והרי עבר מעת לעת של יום א' דניסן ועדיין משיח אינו הגיע. עבר יום ב' דניסן ועדיין לא הגיע, וכעת כבר נמצאים בש"ק... ועדיין לא נושענו, ואין פוצה פה ומצפצף"!!!

ואז הרבי הפסיק ובכה... אח"כ חייך ואמר "ונסיים כמו שהיו ה'מגידים' רגילים לסיים, 'ובא לציון גואל ונאמר אמן. יה"ר מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך' ".

אח"כ ציווה הרבי שיכריזו בנוגע למלוה מלכה לטובת הישיבה. הם לא קיבלו משקה, ושמעתי שקיבלו כבר לפני כן. וכן ציווה להכריז בנוגע לסיום ספר-תורה של 'בית רבקה' שיתקיים מחר יום ראשון ד' ניסן. אח"כ ציווה לשיר ניגון שמח"ת-הקפות, ומחה כפיים בחוזקה. את המזונות נתן לר' משה ירוסלבסקי מהכנסת אורחים, אח"כ המשיכו לשיר את ניגון ההקפות, ובדרכו הורה להגברת השירה. במנחה התיישב בקרה"ת. אחרי התפילה התחיל לנגן 'ווי וואנט', ובדרכו הורה להגברת השירה. מעריב לערך ב-19:00. אח"כ נסע לביתו.

יום ראשון ד' ניסן

הגיע מביתו ב-10:10. ליד פתח 770 הצדיע לחייל בצבאות ה' שעמד עם כובע וסמלים, ובמסדרון סימן שלום באצבעותיו הק' לילד שהצביע על הרבי. נסע למקווה ב-10:40. חילק צדקה, ואמר לילד 'א דאנק'. ממכוניתו עשה שלום בידו הק' פעמיים לאב ובנו שעמדו בצד המדרכה. נסע לאוהל ב-15:30.

סיום ספר-תורה התקיים לערך בשעה 15:00 בבית רבקה. אח"כ יצאה התהלוכה עם תזמורת וכו'. הס"ת הוכנס לבית חיינו - 770. כשהרבי חזר מהאוהל ב-19:30 כבר סיימו את ההקפות ושרו "שישו ושמחו", והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. אחר כך יצא למנחה. חילק צדקה. שרו, אך הרבי לא הגיב. לאחרי 'קדושה' התיישב (כרגיל) ואמר את ה'נשיא' ודיפדף כמה דפים (אולי זהו ה'יהי רצון') ואח"כ שוב הסתכל על הנשיא (ולא אמר). ב"עוצו עצה" שרו. הרבי הורה בידו הק' להגברת השירה והתחילו לקפוץ ואז גם הרצפה רעדה... ומיד הסתכל הרבי במבט חד על הרצפה, והמשיכו לשיר אך לא לקפוץ. [שמעתי שפעם רקדו וקפצו בזאל הקטן-למעלה, והרבי שלח את הריל"ג שיאמר שיפסיקו לרקוד כי הס"ת שבארון הקודש קופצים-זזים ממקומם].

למעריב יצא ב-20:00. לאחרי התפילה התחיל הרבי אך צדיקים ובידו הק' הורה להגברת השירה כמה פעמים. אחר כך כשנסע לביתו שרו "אך צדיקים", ובדרכו הורה להגברת השירה.

יום שני ה' ניסן

יצא לקרה"ת ב-10:15. קראו בס"ת החדש של 'בית רבקה' וכשהכניסו את הס"ת שרו "שישו ושמחו", כשהרבי מורה כל הזמן להגברת השירה ע"י שהכה בידו הק' על השולחן. עמדו ורקדו ליד ארון הקודש ואח"כ כשהכניסו המשיך הרבי להורות לשיר, וחיכה עד שיסגרו את ארון הקודש אך לא סגרו. אח"כ הפסיק הרבי להסתכל על הארון ומייד סגרו, ואז יצא לחדרו.

ב-11:05 יצא הרבי לספרייה חגור אבנט ובידו מעטפה חומה. נתן וגם חילק צדקה. נכנס לספריה, לקח חתיכת מצה מ-6 החבילות שהיו שם בכדי לשולחם לארה"ק ע"י ר' מ. גרליק (מנה"ח). אח"כ אמר הרבי שימסור את זה לועד הרוחני שיחלקו כמו בשנה שעברה ובהוספה, והרבי אמר לו שיקח ג"כ לעצמו חתיכת מצה, ואמר לו תודה על השליחות ושיודיעו לו כשיגיע לארה"ק, ובאיזה יום יחלקו את המצות, וכן שיודיעו מי קיבל מצות.

הרבי שאל מתי נוסע מכאן, ואמר שיוצא ב-14:00 (כשהטיסה בשעה 17:00) ואמר לו הרבי, שעד שנוסע המצות ישארו כאן שזהו מקום שמור ביותר. והוסיף, שיראו שבנסיעה זה יהיה שמור טוב, ובהוספה. הרבי בירך את ר' מ. גרליק (הנ"ל) "פסח כשר ושמח... ושיהיו בשורות טובות בחג הפסח ולפני פסח...".

הרבי נתן לו סכום כסף ואמר שזה שייך לוועד הרוחני ושיפדו לצדקה כפי שהיה בשנה שעברה, ועוד בהוספה. וכן נתן לו קונטרס (הגדה של פסח), המכתב כללי של מוצש"ק פרשת ויק"פ, ואמר שזהו מכתב כללי ששייך גם כן אליו. אח"כ נתן לו הרבי מכתב עבור חיילי צה"ל ואמר לו שיהיה שליח להולכה [הנ"ל הביא לרבי מכתב מחיילי צה"ל בארה"ק]. אחרי שיצא הרבי וירד את המדרגות הסתובב ושאל היכן ר' בערל לוין, וכשהגיע אמר לו הרבי: "בינתיים זהו על אחריותך ועליך מוטל לשמור" (הכוונה למצות; ר' בערל לוין הוא הממונה על הספרייה). אח"כ שרו "שישו ושמחו", ובדרכו הורה להגברת השירה. יצא למנחה ב-15:20. לאחרי 'קדושה' אמר את ה'נשיא' ויה"ר. יצא למעריב ב-19:05. כשנכנס חייך לרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). נסע לביתו ב-23:55.

יום שלישי ו' ניסן

הגיע מביתו עשה בידו הק' 'שלום' לנשים (אורחים) שהיו בצד הדרך. נתן וחילק צדקה. יצא למנחה ב-15:15. לאחרי 'מודים' אמר את ה'נשיא' ויה"ר. נסע לביתו ב-18:30 חזר ב-19:05 ויצא למעריב ב-19:10. ב-00:00 נסע לביתו. שרו "אבוא בגבורות" והרבי הורה להגברת השירה.

יום חמישי ח' ניסן

יצא לקרה"ת ב-10:10. דפדף בפרשת ואתחנן, ועיין ברש"י ב'כי תשא'. ירד לזאל הגדול לתפילת מנחה ב-15:25, היות והגיעו הרבה אורחים ובזאל הקטן אין מקום. על אף מה שדיבר הרבי בכינוס צ"ה האחרון שלא יגיעו אורחים מפני כמה סיבות, עם כל זה מגיעים הרבה אורחים... ישנם עם תירוצים בדיוק דברי הרבי, וישנם אפילו בלי תירוץ... אמנם ישנם מאות שלוחים ומקורבים שלא הגיעו בעקבות השיחה, ובנוסף כפי שהתבטא יותר בחריפות על פי מה שסיפרה הרבנית שתליט"א וכפי שסיפר הריל"ג שהרבי שאל על אורח שהודיע על בואו – האם הגיע לאחרי השיחה?!...

לפני שהרבי נכנס שרו "הרנינו לאלוקים", ולאחרי שנגע בפרוכת הורה בידו הק' להגברת השירה. לאחרי חזרת הש"ץ אמר את ה'נשיא' עד שאחזו ב'עלינו לשבח' (יש לציין שאתמול אמר את ה'נשיא' לאחרי 'קדושה'). אחרי התפילה התחיל הרבי "ווי וואנט משיח נאו" ובדרכו הורה להגברת השירה.

ירד למעריב ב-19:05. כשיצא מחדרו אל המעלית חייך לר' זלמן יפה ואמר לו איזה דבר. לאחר התפילה התחיל 'ווי וואנט', ובדרכו הורה להגברת השירה. נסע לביתו ב-23:30


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)