חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בית הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויקרא | הקריאה של חיבה לכל אחד ואחת
שמחה גוררת שמחה
"קריאה של חיבה" בין אדם לחברו
בית הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה
קדושתו הנצחית של הנשיא
עת לדעת
יומן מבית חיינו
שואלין ודורשין בהלכות הפסח

הרב עזריאל זעליג סלונים נתבקש בשיחה-טלפונית שהתקיימה בקיץ תשכ"ז ממזכירות הרבי לחדש את הפעילות בבית הכנסת העתיק של חב"ד בעיר העתיקה אשר הרבי העניק לו את השם "בית הכנסת צמח צדק" * כיצד הגיב הרבי לתרומה של 15,000 לירות שמר שז"ר הביע נכונות להעביר לצורך שיקום המקום? * הרבי העביר כספים לשיקום המקום וציין כי התפתחות המקום נוגעת לכל אחד ואחד מאנ"ש בכל אתר ואתר * בשלב מסויים הורה הרבי "שלא יקבלו כל כספים לטובת בית הכנסת להקמתה ולשיפוצה אלא מאנ"ש שי', הלומדים תורתו של ה"צמח צדק".." *

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

"תשכ"ז... מחדש בית הכנסת שעל שם כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בירושלים עיר-הקודש העתיקה" (לוח "היום יום" – מתשמ"ב ואילך).

בעבר פרסמנו במדור זה (גליון קצח) רשימה על בית הכנסת; ושתי רשימות נוספות (גליונות תשכ"ה-תשכ"ו) על ה'כולל' (שנוסד בשנת תשל"ב); [חומר נוסף מצוי בסדרת 'ימי תמימים' כרכים ג-ה, 'נשיא וחסיד' (תשנ"ט); 'עבד מלך' (ירושלים תשס"ח); 'תורת אמת' (תשע"ד)].

עתה מוסיפים אנו לפרסם חומר חדש בעיקר שנחשף לאחרונה:

ה"בשורה (ה)טובה"

זהו נוסח הכרוז-הודעה שפורסמה בבתי הכנסת של חב"ד ובין האברכים החב"דיים בירושלים:

ב"ה, ירושלים כ"ח מנ"א, תשכ"ז

בשורה טובה והזמנה!

לפי הוראת כ"ק אד"ש יתחדשו בשעטומו"צ התפילות בבית הכנסת חב"ד בעיר העתיקה.

החל מיום אדר"ח אלול ש.ז.

תפלת שחרית בכל בוקר של יום חול 6.

מכונית ת"ת חב"ד תסיע את המעונינים להשתתף בתפילה, הלוך וחזור.

בשעה 5:45 בכל בוקר יוצאת המכונית משיכון חב"ד, ותתעכב ע"י השער האמצעי של שכ' מאה שערים.

כ"א [כל אחד] מאנ"ש מתבקש להשתתף לפחות פעם אחת בשבוע בתפלה בביהכ"נ שבעיר העתיקה.

למען הסדר יש להירשם לפני כן אצל הרב עזריאל סלונים, ולציין את היום המתאים שמתנדב להשתתף בתפילה.

 

את פרשת הדברים גולל הרב סלונים כעבור כעשרה חודשים במכתב ארוך שכתב ביום ז' סיון תשכ"ח:

"בית הכנסת ובית-המדרש והחצר שלו נבנה והי' שייך מימים ימימה, ועד לנפילת העיר העתיקה לכולל חב"ד (שאפילו את משרדיו החזיק שם), כידוע ומפורסם.

"באופן טבעי ביותר וללא כל התעוררות מבחוץ, טיכסתי עצה, מיד עם שחרור העיר העתיקה, על-דבר שיקום בית-הכנסת והחצר והשבתם למעשה לבעליהם החוקיים, כולל חב"ד..

"בשילהי מנחם-אב תשכ"ז, קיבלתי הוראה טלפונית מכ"ק אדמו"ר שליט"א, ובעקבותי[ה] מכתב קודש, לארגן תפלות ולימודי תורת הצ"צ החל מר"ח אלול והצורך לשקם את ביהכנ"ס וכו' – התמסרתי ביתר מרץ לענין. ביקרתי את נשיא המדינה מר שז"ר, שהבטיח הקצבת סכום של 15 אלף ל"י לצורך השיקום (ומענין, דרך אגב, פרט מסויים: סכום זה היה נראה די נכבד ביחס להוצאות הדרושות, ואילו כשבישרתי טלפונית לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד הוצאות הפגישה עם מר שז"ר – באה השאלה: "מער ניט?" [=לא יותר] רק לאחר מכן ראינו שהסכום אינו מספיק כלל וכלל...".

על ההוראה הטלפונית הראשונה – בשיחה עם ה"מזכירות" דיווח הרב עזריאל זעליג סלונים ביום ה' י"ח מנחם-אב תשכ"ז למר שז"ר:

"אני שמח להביא לידיעת כב' כי אמש היתה לי שיחה טלפונית עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בענינים כלליים שונים, ובתוכם עורר כ"ק אדמו"ר שליט"א את דבר חידוש הישוב החבד"י בירושלים העתיקה, כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה להתחיל בראשית חודש אלול הבעל"ט בתפלות כל יום, והחל מח"י אלול – ג' פעמים בכל יום ושיעורי תורה שחרית וערבית. סיפרתי לכ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד פגישתנו עם מע"כ [מעלת כבודו], והיום השלמתי במכתב את כל פרטי פגישתנו והבטחת כב[דו] לסייע לנו בכל הנושאים שהועלו, וביניהם גם ענין חב"ד בעיר העתיקה (נוסף על ענין בתי הספר שלנו).

"לאור זאת מצפה אני ומבקש שכב[ודו] יואיל להודיעני בהקדם בשורות טובות בדבר תוצאות פעולותיו בנידון, כיון שהזמן קצר מאד.

"בכל הכבוד ובהוקרה

עזריאל עליג סלונים"

ודיווח נוסף למר שז"ר בעש"ק שופטים תשכ"ז:

"אודיע בזה כי העבודה בשיקום ביהכנ"ס בעיר העתיקה מתקדמת ב"ה והתפלות ושיעורי תורה מתקיימים שם ב"ה תמידין כסדרן בכל יום. ובישרתי על כך לכ"ק אדמו"ר שליט"א וגם הודעתי לו על נכונות כב' הנשיא להשתתף אתנו בהזדמנות קרובה בתפלה ואתקשר במיוחד לבירור הזמן הרצוי.

"כן אודיע בזה כי ידידנו ר' משה סגל קיבל ממני חדר בחצר ביהכנ"ס שבו הוא מתאכסן ולן בכל עת שהותו בירושלים. ובכך הריהו היהודי האזרחי הראשון שחידש את הישוב היהודי בירושלים העתיקה בפועל ממש, בליל ג' אלול כבר לן בשעטו"מ בחדרו בחצר חב"ד ברחוב חב"ד בירושלים העתיקה".

שיעורים בתורת הצמח-צדק

ושוב קוראים ברשימתו של הרע"ז סלונים:

"בר"ח חשון תשכ"ח הוחל בשעה-טובה-ומוצלחת בלימודי תורת הצמח-צדק בנגלה ובדא"ח על-ידי אברכים תלמידי-חכמים וחסידים המקבלים שכרם מקופת כולל חב"ד, ומוסעים על חשבוננו (ומדובר בסכום בלתי מבוטל להוצאות ההסעה), והם גם מתפללים שם במתינות".

חידוש התפילות

אבל לפני-כן:

"לקראת ר"ח אלול.. חתמתי על חוזה עם קבלנים.. שיכשירו בשלב ראשון חדר מסויים בחצר שבו יתקיימו באופן עראי התפלות והלימודים.. האחריות הכספית היתה שלי. ואכן בר"ח אלול נפתחה עבודת ה' במקום בהתוועדות חסידית, לאחר שהתרוצצתי כמה וכמה פעמים להביא לשם ספר-תורה ארון-קודש ורהיטים, אנשים וכו'. מאותו יום ואילך התקיימו התפלות מדי בוקר.. אני עצמי טרחתי עם אנשים לשדלם לבוא להתפלל, ובמדת הצורך עוררתי אותם משנתם, והמכונית שלנו (עם כל ההוצאות הכרוכות בדבר) היא שהסיעה את המנין הלוך וחזור, וגם אני השתתפתי ב"ה מדי יום...

"תפלות ר"ה התקיימו בבית-המדרש המרווח ברוב עם, בארגוני הבלעדי: נוסף לריהוט שסידרתי, (באחריותו הכספית – עוד טרם נתקבלה פרוטה מן הסכום שהוקצב ע"י הממשלה), הכנתי בעלי תפילה ותקיעה ובעלי קריאה (ביום ראשון קראתי בעצמי בתורה), וקידושא רבא, וביום הראשון אף התפללתי בעצמי שם.

"..בערב-יום-הכיפורים הוכנסו גם החלונות המזוגגים, וקהל רב השתתף בתפילת יום-הכיפורים וכן בחג הסוכות. כל זה כמובן – באירגוני ובאחריותי הכספית. כך גם התקיימה הכנסת ספר תורה ברוב עם ובתהלוכה חגיגית בחול-המועד-סוכות ובית הכנסת היה מלא המון חוגג ושמח וכו' וכו', לפני-כן השגתי את הספר-תורה ומסרתי אותו להגהה (תמורת 50 ל"י) ואירגנתי תהלוכה ומודעות ותזמורת והתוועדות וכו' וכו'".

כבר בכ"ה תמוז מעלה הרעז"ס את תוכן פגישתו עם מר שז"ר:

"בפגישה שהיתה לי.. עם כב' הנשיא סוכם לזרז את הצעדים להצבת גבול אלמנה בהחזרת עטרת חב"ד בעיר העתיקה לישנה".

"מובן – וכך גם אמר כב' הנשיא – שדרושים כאן צעדים מזורזים ונמרצים, ואילו טחנות הביוקרטיה טוחנות לאט לאט גם בנושא חשוב זה".

ואכן כך היה: הקדימו נעשה לנשמע.

כך כתב בי"ב תשרי תשכ"ח מר יהודה תמיר ממשרד ראש הממשלה למנהל לשכת הנשיא שז"ר:

"אנשי חב"ד הקדימו נעשה לנשמע, והיה צורך במאמץ רב להתגבר על ההליכים המקובלים במשרדי הממשלה.

"אשר לעתיד, אעשה כל מאמץ להמשיך ולסייע בידך, אם כי "סדרי הממשל הטובים" מחייבים הסכמה ואישור בטרם מעשה ולא לאחריו.

ואכן כך היה כפי שדיווח רעז"ס למר שז"ר בערב שבת קודש פרשת ניצבים-וילך (כ"ד אלול) תשכ"ז:

"לכבוד ידידנו הדגול, מר ש.ז. שזר, נשיא המדינה.

"שלום וברכה,

"אנו שמחים להודיע כי עבודות שיקום מקדשנו המעט, ביהכנ"ס הצמח צדק, בתוככי ירושלים העתיקה ת"ו, התקדמו הרבה ואנו מתכוננים בעזה"י להתפלל בהיכל הקדש של ביהכנ"ס בימי ר"ה הבעל"ט.

"מר יהודה תמיר ועוזריו במשרד השיכון, מכינים לנו סכום של 10 אלפים ל"י שאושרו על ידם לאחר שהגשנו להם חשבון על עבודות גמורות המגיע לסכום כפול כמעט, מאחר ששכלול ביהכנ"ס (מלבד סדורים פנימיים ארון קדש, בימה, ריהוט וכו') יעלה כ-30 אלף ל"י ומאחר שגם 10 האלפים ל"י שאושרו לנו לא קבלנו למעשה בגלל הפרוצדורה הנהוגה בענין, עמדנו בפני משבר קשה כי הקבלנים שלנו השקיעו כבר עשרות אלפי ל"י בעבודות אלו ואין ביכולתם להמשיך בהשקעות כספיות נוספות.

"נאלצנו אפוא להוציא צ'קים מוקדמים לשבועיים ולשלם באופן כזה חלק מהמגיע להם וזאת על סמך 10 האלפים שאושרו לנו מטעם משרד ראש הממשלה ומשרד השכון כנ"ל.

"השבועיים הללו הולכים וקרבים לקצם ואין אנו רואים סכוי לכסויים של הצ'קים המוקדמים כי עד שנקבל את הכסף הנ"ל יעבור זמן יותר ממה ששיערנו ואנו עומדים איפוא טוב במשבר שאין אנו יודעים את מוצאו.

מאידך, ידענו כי מפעל קדוש זה אינו סובל כל דחוי הן בגלל ראש השנה המתקרב והן בגלל "מי יודע מה ילד יום" ואיזה מניעות חלילה עלולות להופיע ח"ו. לפיכך, סכנו עצמנו ואנו ממשיכים במבצע זה שתוצאותיו בוודאי קידוש שם שמים וקידוש שם ישראל.

כזכור הרי קבלנו מכבוד הנשיא את מלוא העידוד לשיקום ביהכנ"ס וימחול נא לנו כבוד הנשיא על כי העזנו להטריחו בצד הכספי של הנושא כי אין לנו אל מי לפנות לעזרה לקבלת גמ"ח ע"ס הכספים שהוקצבו ויוקצבו לנו למטרה זו..."

דירות לזוגות צעירים חב"דיים

הרבי רצה גם שזוגות צעירים מאנ"ש יתיישבו בעיר העתיקה ראה גם 'המלך במסיבו' כרך א' עמ' רפז-ח; 'תורת מנחם' כרך נו עמ' 56.

בי"ז תמוז תש"ל כותב הרב סלונים למר שז"ר:

"שלום רב וברכה!

בהמשך לפגישתנו לפני כשבועיים בקשר לשכון חב"ד בעיר העתיקה, ומכתבי אל כב' בנידון, וכן מכתב ידידנו רב זוין שליט"א – הייתי שמח מאד ומודה לכב' אם יודיעני על הנעשה בזה. ועל תוצאות פעולות כב' בנידון, כפי שהבטיחני, לסדר הדבר לפני יציאתו לנופש, ובהתאם לרצו"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א העומד ומזרזני בדבר, מובן שהודעתי לכ"ק שליט"א על פגישתנו ואשמח לדווח לו על תוצאות טובות.

ישנם מאנ"ש המוכנים להשתכן ברחוב חב"ד בעיר העתיקה, אם יהיו התנאים המתאימים.." [וראה עוד 'משבחי רבי' עמ' 142].

במכתב נוסף כותב הרב סלונים:

"בהמשך לשיחתי עם כב' נשיא המדינה היום בנושא שכון חב"ד ברח' חב"ד בירושלים העתיקה.. אתכבד להזכיר את דחיפות הענין עפ"י שיחתו הטלפונית של כ"ק אדמו"ר שליט"א כפי שמסרתי לכב', ובהתאם להבטחת כב' לטפל בענין לפני יציאתו לנופש.

"אודה אם יורה כב' להעביר אלי אינפורמציה על תוצאות הטיפול, כדי שאדווח לכ"ק אדמו"ר שליט"א כפי שנדרשתי".

מר שז"ר הורה לזמין את מר משה אבינאלי ששימש כ"ראש צוות תיכנון העיר העתיקה" לפגישה ב 21/8 שעה 11:00 וציין למזכירתו: "תודיעי לסלונים שהזמנו את אבניאלי ושיבוא גם כן".

הועד שנבחר עפ"י הוראת הרבי פנה ('ימי תמימים' כרך ד' עמ' 150) להנהלת צא"ח ירושלים לקבל על-עצמם את אירגון התפילות בבית-הכנסת ו"לפי בקשתם מינה הועד את ר' יהושע יוזעביץ לגבאי" (שם עמ' 151).

הרב סלונים כיו"ר הועד והרב אפרים וולף כמזכיר הדגישו:

"עליכם לסדר מנהגי בית-הכנסת שינהגו בהתאם ל'ספר המנהגים' ו'לוח כולל חב"ד'" (שם).

(המשך בהזדמנות אי"ה)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)