חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 16:36 זריחה: 6:24 י"ז בכסליו התשפ"ד, 30/11/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חברי ה"מזכירות" – אנשי קשר עם הרבי
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
מנורה של אש
הפצת המעיינות בהתלהבות, כמו הלכות השולחן ערוך!
חברי ה"מזכירות" – אנשי קשר עם הרבי
צדקה בלילה
"מהשגת גבול לא תיבנה חב"ד"
פרשת תרומה
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

העברת מסרים חינוכיים ורוחניים של הרבי * שיגור עניני דפוס ומסירת ידיעות רצוא-ושוב * הרב תבע-ביקש דו"ח בכל שבוע! * הנסיעה אל הרבי והכניסה לארצות-הברית סודרה על-ידי ה"מזכירות" * רשימה שנייה

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

בשנים הראשונות הייתה ה'מזכירות' אחראית על העברת מסרים חשובים של הרבי (אדר"ח אדר תשי"ב – 'אגרות-קודש' כרך ה' עמ' רלו):

מכתב המזכירות על-דבר את"ה [=איגוד תלמידי הישיבות] בטח קיבל במועדו.

ובמכתב מכ"ו כסלו תשי"ג – 'אגרות-קודש' כרך ז' עמ' צא:

נשלח במכתב המזכירות העתק מהמעסעדזש [=מההודעות] לימי החנוכה אשר בטח ישתמש בו באופן המתאים

בתאריך י"ז סיון תשי"ג – 'אגרות-קודש' כרך ז' עמ' רעג:

זה מכבר נתאשר ע"י המזכירות שלי קבלת הבטאון [חב"ד חוברת שני[יה]

בי"ב מר-חשון תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' כ:

ומסרתי להמזכירות אשר גם שם כת"ר [=הרב שמואל אלעזר שאולזון] יכנס ברשימת אלו המקבלים הקונטרסים [=של שיחות ומאמרי דא"ח]

בה' כסלו תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' מב:

אודות נסיעת תלמידים הנ"ל לכאן לחג הגאולה הוא י"ט כסלו.. הסדר הוא אשר כל תלמיד צריך לקבל רשות מהנהלת הישיבה ובכתב.. הנהלת הישבה מגבלת את הזמן, או שמוסרת את זה על דעת מזכירות שלי.

ה' מרחשון תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ב עמ' נד:

בטח כבר נתקבל מכתב המזכירות בהנוגע לסניף אגודת נשי ובנות חב"ד בבני-ברק.

ובכ"ט תמוז תשי"ז 'אגרות-קודש' כרך ט"ו עמ' ש:

ובטח בינתיים קבלו העתק המכתב ע"י המזכירות על-דבר הצורך להגדיל העבודה [דנשי ובנות חב"ד].

בקשתי ע"י המזכירות שישלחו לי מהנדפס על הוצאת קה"ת מתאים לבקשתו, ובטח יאשר הקבלה.

– כתב הרבי בי"ד אייר תשי"ז ('אגרות-קודש כרך ט"ו עמ' קלב).

ובכ"ו מרחשון תשי"ח ('אגרות-קודש' כרך ט"ז עמ' צו):

כבקשתו נמסר להמזכירות לשלוח לו מכתבים הכלליים, קול-קורא וכיוצא-בזה.

ובכ"ד אדר תשכ"א (אג"ק כרך כ' עמ' קפה):

ובינתיים נשלח לו מהמזכירות, בקשת זירוז ועד לקיום – מצות משלוח מנות ומתנות לאביונים, ובפרט בתוככי הנוער.

בכ"ד חשון תשכ"ה כתב הרבי ('אגרות-קודש' כרך כ"ג עמ' כא):

בקשתי את המזכירות שלי לשלוח לו מפירסומינו ומובן שהוצאות המשלוח [=של ספרים לספריית הרבי] וכן נסיעתו בענינים אלו עליו להודיע להמזכירות שלי.

כתב הרבי באדר"ח אלול תשי"ד ('אגרות-קודש' כרך ט' עמ' רסב).

ושוב בו' אלול תשי"ז ('אגרות-קודש' כרך ט"ו עמ' שפה):

הספרים יכולים להשלח על-שם הספרי' או על-שם המזכירות וכו'.

רבים כתבו בצורה ישירה ל'מזכירות', והרבי מגיב ומאשר:

במכתבו האחרון כותב למזכירות

(ח"י כסלו תשט"ו 'אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' קנה)

מהמזכירות מסרו לי מכתבו...

(י"ג ניסן תשט"ו – 'אגרות-קודש' כרך י"א עמ' לא)

ונמסר לי בינתיים מכתבו להמזכירות מג' מנחם-אב, על-דבר התכנית לקבלת פני [השלוחים] הנ"ל

(כ"ט תמוז תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' שי)

ות"ח על הקורת רוח שגרם לי בתוכן מכתבו להמזכירות – מתאר ביקור השלוחים שליט"א במחנם הט[הור – אנגליה]

(י"ד מנחם אב תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' שסח)

יכתוב ישר להמזכירות על-דבר-זה וישתדלו כפי היכולת".

כתב הרבי להמשפיע הר"ר שלמה חיים קסלמן (כ"ד מנחם-אב תשי"א – 'אגרות-קודש' כרך ד' עמ' תכו).

וכשיודיעו הפרטים בזה, יודיעו מהמזכירות לכ[בוד] ת[ו] ר[תו] שי'.

(י"ג מנחם-אב תשי"ב – 'אגרות-קודש' כרך וא"ו עמוד ערב)

ראיתי את מכתבו להמזכירות בו שואל לסיבת העדר המכתבים.

(י"א שבט תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' קסד)

בהנוגע לענינו הפרטי והבעי' המעשית שכתב עליה, הנה כנהוג בזה מסרתי את כל הענין להמזכירות, ויבואו אתו בקשור ישר.

(כ"א שבט תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' קעח)

ובטח בינתיים נתקבל מענה מהמזכירות על שאלתו בנוסף על מכתבי מאז

(ב' ניסן תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' שיג)

המזכירות שלי מסרו לי תוכן מכתבו ועסקנותו [=בעיר וועלינגטאן] בעניני טהרת המשפחה במחנם הט[הור] וכן שגזעו ממשפחה המפוארה...

כך כתב הרבי בט' כסלו תשי"ט ('אגרות-קודש' כרך ח"י עמ' צד). ובה' תמוז תשכ"ז (שם כרך כ"ד עמ' שנח):

נתקבל... והמכתב להמזכירות [בענין 'מבצע תפלין'].

כפי הרשימה מהמזכירות בגליון בפני עצמו [=רשימת מוסדות חב"ד אשר שולחים להם תמיכה מכאן].

כתב הרבי בימי הגאולה י"ב י"ג תמוז תשכ"ח (אג"ק כרך כ"ה עמ' קצ).

ובימי הסליחות תשכ"ח ('אגרות-קודש' כרך כ"ה עמ' רמג) כתב:

בטח קבלו אישור מהמזכירות מקבלת ספר השנה שלהם (1967-1965)

מאשרים קבלת מכתבו מ... ו... ע"ש המזכירות.

כתב הרבי בכ"ט תשרי תשח"י – 'אגרות קודש' כרך ט"ז עמ' כט.

ובכ"ט תשרי תשי"ג לר"א סרברנסקי במלבורן ('אגרות-קודש' כרך ט"ז עמ' כט):

בהנוגע לשאלתו שאין יודע ברור למי לשלוח וכו' [=מכתבי התעוררות לקראת החגים] ולכן עושה בזה ברפיון, הנה לפלא הספק בזה, כי במקום שאין ברור מובן ששולחים למחלקה מרכזית והיא ממציאה להשייך לזה, שבנדון דידן זוהי המזכירות.

הדרכות לעזר כפי האפשרי

אם התלמידים [יוצאי פרס], בבואם לכאן יפנו.. למזכירות שלנו.. בודאי יקבלו הדרכות ועזר כפי האפשרי.

כך כתב הרבי בי"א אלול תשל"ו ('אגרות-קודש' כרך ל"א עמ' רצד) לאחד האחראים בפרס על חינוך הנוער.

ובה' כסלו תשכ"ח ('אגרות-קודש' כרך כ"ה עמ' לד):

מסרתי הדבר [להציע תקונים במאמר שכתב הרה"ג הד"ר אלי' יונג על חיי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע מייסד חב"ד] למזכירות ובודאי ינצלו את ההזדמנות ויבואו בכתובים את כת"ר שי'.

בהזדמנות זו צויתי לשלוח לכת"ר שי' את "ספר התולדות" של אדמו"ר הזקן שזה עתה יצא לאור...

בירור קניית מזוזות ותפלין

במענה משנת תשל"ד ('אגרות-קודש' כרך כ"ט עמ' רסה):

מזוזות ותפלין לקנות כאן (האפשר) – יברר במזכירות.

מענה להנהלת ישיבת הכותל

בשנת תשל"ה כתבה הנהלת ישיבת הכותל בני עקיבא מכתב לרבי וצירפה אחד מגיליונות קובץ "כתלנו" (הגיגי תורה שנתבררו ע"י תלמידי הישיבה) הרבי הורה ל"מזכירות" ('אגרות-קודש' כרך ל' עמ' שיג) לכתוב להם מכתב בתודה חמה עבור המשלוח שלהם, וכן לבקש גם את הגליונות הקודמים, וכתשורה לשגר להם קטלוג של הוצאת ספרי קה"ת על מנת שיבחרו מתוכם ספרים שמעוניינים בהם תמורת הקבצים ששלחו.

הרבי מבקש דו"ח בכל שבוע

ביום א' נר א' התחלת חנוכה תשכ"ב כתב הרבי הוראה מהירה "בפקודה מיוחדת להראות הנ"ל ליחידים" ומסרה למזכירות ('אגרות-קודש' כרך כ"ב עמ' ס-סא) ובה נאמר בין השאר:

אנסה עוד-הפעם.. שבסוף כל שבוע – היינו בו' – ערב-שבת-קודש – ישאלו מהמזכ[ירות] בשמי את פ[לוני], מהנעשה במשך השבוע לשיפור הנ"ל (כמובן – בפירוט הענינים), והמענה ימסר לי בכתב למען יעמוד ימים רבים, וכעבור איזה שבועות ולא יאוחר מיו"ד שבט הבע"ל – בטח יבורר המצב.

ויהי-רצון שיהיה באופן דמוסיף והולך ואור.

בהמשך לזה כתב הרבי בי"ז טבת (שם עמ' צג):

לאחרי הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מח' טבת.. והרי בודאי עוררוהו מהמזכירות ועוד על גודל הענין שבעתים יותר תכופות תתקבלנה כאן ידיעות דו"ח מהפעולות – על-כל-פנים על-שם המזכירות ועל-כל-פנים בקיצור...

הנסיעה אל הרבי והכניסה לארצות-הברית

בשנים הראשונות בה נסיעה אל הרבי כמו גם סידור ניירות הכניסה לארצות-הברית עברו דרך ה"מזכירות":

אודות ניירות דרישה – מסרתי להמזכירות כבקשתו.

(י' תמוז תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' רנד)

מתאים למכתבו, נמסר להמזכירות לשלוח הניירות בשביל התלמידים.. שיקבלו [=התלמידים] עליהם בהנחה וקליטה יותר ענין תועלת הרבים מנסיעתם [=לרבי].

(ב' מנחם-אב תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ג עמ' שכג)

וכך כותב הרבי לתלמיד בו' כסלו תשכ"א ('אגרות-קודש' כרך כ עמ' נו):

עליו לבקש מהנהלת הישיבה תומכי-תמימים בה לומד, שיכתבו להמזכירות בפרטיות אודות מעמדו ומצבו בלימוד תורת הנגלה וחסידות בקיום המצות ובעבודת התפלה ודעתם בהנוגע לתועלת היותו משך זמן כאן, ובהתקבל ידיעות האמורות ידונו בהאמור...

ולהרב שלמה מטוסוב במרוקו (ט' מר-חשון תשט"ו – 'אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' מו):

בהנוגע לנסיעתו לכאן, הנה מחכים להוראות ממנו איזה תעודות וניירות נחוצים לשלוח מכאן, בכדי שיוכל להגיש הבקשה, ובטח יכתוב (ישר להמזכירות).

קרנות הצדקה שליד ה"מזכירות"

על קרנות הצדקה שליד המזכירות אנו קוראים פעמים רבות:

אם ברצונכם יכולים אתם למסור את הכסף לאחת מקרנות הגמ"ח הנמצאים במזכירות שלי.

(כ"ג אדר-ראשון תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' רלה)

וכן (ז' אדר ב' תשי"ד – 'אגרות-קודש' כרך ח' עמ' רסא):

הכסף שקיבלתם עבור הכנסת כלה, יכולים אתם לשגרו באמצעות המזכירות שלי, אך יש להודיע לאיזו כלה מיועד כסף זה.

ועוד (כ"ב טבת תשט"ו – 'אגרות-קודש' כרך י' עמ' רנב):

שמחתי לקרוא במכתבו שמסייע לאחיו באה"ק ת"ו; ובכלל – מחצית מהצדקה ראוי לחלק למוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובאפשרותכם לעשות זאת ע"י המזכירות שלי...

לכפר חב"ד כתב הרבי (ב' אדר תשט"ז – 'אגרות-קודש' כרך י"ב עמ' שכד-ה):

בשנים שעברו פנו לכאן על-דבר עזרה לכמה מתושבי הכפר (מחברת עזרת תורה) ורצו שישתדלו מהמזכירות על-דבר-זה.. כל הקודם ישובח, ועד הנה לא נתקבלה ידיעה [לבקשה] בזה.

כתב הרבי ('אגרות-קודש' כרך כ"ה עמ' פ) בכ"ח טבת תשכ"ח להד"ר זקש, ששימש כמנהל מחלקת עיניים בבית-הרפואה "אסף הרופא" בצריפין:

ואף על פי שאין תחת ידי קרנות למטרות אלו, אבל באופן יוצא מן הכלל, כיון שגם כ[בודו] פנה אלי באופן יוצא מן הכלל, מסרתי למזכירות שלי למלא מבוקשתו ככל האפשר ותקותי שכבר קיבל החומרים שביקש.

וכך כתב הרבי בי"א תשרי תשי"ט ('אגרות-קודש' כרך כ"א עמ' תד):

נתקבל מכתבו מערב יוהכ"פ, עם המחאה המצורף אליו, שנמסרה להמזכירות ויענוהו.

ושוב:

בענין השפעה על יהודי מבוגר למול את עצמו – "ואם נפקא מינה בהוצאות כספיות – יסולק מהמזכ[ירות]" –

ציין הרבי במוצאי שבת קודש סליחות תשכ"ז ('אגרות-קודש' כרך כ"ד עמ' שצו).

וכך כתב הרבי בחודש שבט תשל"ד ('אגרות-קודש' כרך כ"ט עמ' צז):

הקיבלו בזמנה ההשתתפות (מהמזכירות) בספריות?

ובכ"א סיון של אותה שנה (שם עמ' קפ) ציין הרבי ל"מזכ[ירות]":

להודיע לועד המבצעים – שבל[י] נ[דר] ישתתפו מקרן המבצעים שתח[ת] י[ד] המזכ[ירות] בכל ההוצאות לבד מעשר שבודאי יתרמו בנ[י] י[שראל] שליט"א ישר לועד המבצעים.

כשנכנסו בשנת תשכ"ח התלמידים שיחיו הנוסעים [עם סיום שנת הלימודים המכונה "קבוצה"] לארץ-הקודש ת"ו לחדרו הק', השמיע הרבי בפניהם שיחת קודש ('תורת מנחם' כרך נ"ב עמ' 318 ואילך) וטרם שסיים דבריו אמר (שם עמ' 319):

בכדי לקשר זאת עם ענין גשמי – הנה נוסף על ה"מאה" שקיבלתם על-ידי ה"מזכירות", אוסיף לכל אחד מכם באופן שיהיה "מאה ואחת"...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)