חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:35 י"ג בסיון התשפ"ד, 19/6/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת ויחי | חזק ונתחזק מתוך החושך הכפול
ברגע כמימרא יודעים המסקנות
מעשה אבות, סימן ונתינת כוח לבנים
פקוד יפקוד אתכם
שלא להפלות בין הבנים
אמרה נאה או רעיון נשגב?
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי י"ג טבת

התפילות היו כרגיל.

לקבלת שבת נכנס הרבי בחמש ורבע לקול שירת הקהל ״דידן נצח״, ולאורך הדרך עודד את השירה.

ב'לכה דודי' ניגנו ניגון שמחה (המושר לפני הקפות או על המילים ״כתיבה וחתימה טובה״). בסיום סימן בעידוד ידו לחזור על הניגון שוב ושוב, ועודד חזק מאד כשפעמים גם הרים את ידו בתנופה מע״ג הסטענדער.

הפעם נעמד הרבי לתפילת שמו״ע ב״ופרוש עלינו״ (שלא כבזמן האחרון שנעמד באיש״ר שבקדיש).

בסיום התפילה הכריז הגבאי ע״ד מסיבות 'שלום-זכר' שיתקיימו הלילה בשכונה, ועל לימוד 'תורה-אור' תיכף אחר התפילה במרכז הזאל.

כבכל שבת אחר התפילה, ובמיוחד בשבתות שצריך לחכות לשעה השביעית בכדי לעשות קידוש, מנצלים גם הבעלי-בתים, בנוסף לבחורים, את זמנם ללימוד ה'ליקוט' השבועי, המגיע בערב שבת טרי מבית הדפוס ומתפרש על פני הזאל במהירות.

כך, שעה ושעתיים אחר התפילה, הומה הזאל מאדם, וכל הספסלים תפוסים, רובם ככולם רכונים על ה'ליקוט' ולומדים בו מתוך ״ריתחא דאורייתא״.

שבת קודש פרשת ויחי י"ד טבת

לתפילת שחרית נכנס הרבי מוקדם מהרגיל. לפני התפילה ניגנו ״שיבנה״ כשהרבי מעודד בידו הק'.

את 'ממקומך' שבקדושה ניגנו (לראשונה) בניגון ״שובה ה'״, והרבי עודד את השירה.

בסיום קריה״ת נעמד לאמירת ״חזק״ בפסוק א' לפני האחרון בפרשה (ולא פנה לעבר הבעל-קריאה). ההפטרה הייתה בקול גבוה מהרגיל.

ב׳כתר' שבמוסף התחיל הרבי לעודד את הניגון ״הוא אלקינו״, מיד עם אמירת הקהל ״שמע ישראל״.

בברכת כהנים, אז מסתובב לעבר הש"ץ, ענה הרבי את ה'אמן' בהדגשה עם הילדים.

לאחר התפילה הכריז הגבאי על סיום הלכות הרמב׳׳ם שיתקיים הלילה, על התחזקות ב'מבצעים' בכלל, ועל התוועדות הרבי ב-1:30. הרבי אמר 'גוט שבת' לעבר הקהל ועודד את השירה ״דידן נצח״ עד הגיעו לחדרו הק'.

הפעם החלה ההתוועדות בחידוש מיוחד. הרבי נכנס לזאל לקול שירת "דידן נצח" והתיישב, את הגביע ניגב במפית, ומזג לתוכו (בעצמו) מהבקבוקון, אחר הניח למשב׳׳ק למלאת את הגביע וכשהוכן הגביהו בידיו הק' ובירך עליו.

- וכאן פתח א' מאנ׳׳ש בקול רם ונרגש בניגון (המושר, מאז השיחה הידועה, מידי שבת על המילים "זאל שוין זיין די גאולה") במילים ״עס קומט שוין די גאולה, משיח קומט שוין״!

הקהל הופתע ברגע הראשון אבל קיבל מהר מאד את הניגון החדש. המילים, המשקפות ביותר את התקופה בה אנו נמצאים - לאור דברי הרבי כמה פעמים בזמן האחרון - פעלו התרגשות מה, והקהל הצטרף לשירה בחיות מיוחדת. גם אלו שעדיין נותר ספק קל בליבם לגבי המילים החדשות, נוכחו עד מהרה לראות את הרבי בעודדו את הניגון כששביעות רצון ניכרת על פניו הק'. בהמשך גם עודד לעבר זה שהחל את הניגון.

בתחילה עודד ביד א', ומיד עבר לתנועות נמרצות בשתי ידיו יחד. לרגע הפסיק ועודד ביד א' לעבר הזקנים היושבים על הבימה ולעבר הילדים, ושוב חזר לעודד בשתי ידיו יחד, כשהשמחה באולם רבה ועצומה. אח"כ פתח הרבי בשיחה הראשונה.

בשיחה התעכב הרבי במיוחד על מעלת סיום ספר בראשית, הנקרא "ספר הישר", וכיון שזהו ספר הראשון ה"ז משפיע על כל הכ"ד ספרים שלאחריו. בסיום השיחה אמר "ועוד והוא העיקר, שעל הכל כבר דובר וסוכם... הכל הכינו כבר... צריכים רק לפקוח את העיניים ויראו שנמצאים בגאולה האמתית והשלימה, תומ׳׳י ממש"!

אחרי השיחה ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה' והרבי עודד חזק מאד וגם בשני ידיו הק' יחד. בכלל היה נראה מאד 'אופגעלייגט' (במאור פנים). התנועות היו רצופות ונמרצות פעם ביד זו ופעם ביד שניה, וניגנו כך בשמחה רבה זמן רב. בזמן השירה עודד גם לעבר המשב׳׳ק רשד׳׳ב גאנזבורג.

בשיחה השנייה ביאר הרבי בהרחבה את ההוראה הנלמדת מהתוועדות זו, שכאו"א צריך לקיים בעצמו "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" ע"י שכל פעולה שלו נזרעת ב"ארץ חפץ" ומצמיחה 'פירי פירות' של פעולות נוספות. אחרי שיחה זו ניגנו "שובה ה' עד מתי" וגם כעת עודד הרבי מפעם לפעם בתנועות נמרצות. בשיחה השלישית אמר הרבי שהקב׳׳ה משפיע לכאו׳׳א פרנסה גשמית בהרחבה, ולפנ׳׳ז מחליטים לתת חלק הכי גדול מהנכסים לצדקה, שעי"ז מבררים כל הניצוצות כו'. בהמשך התבטא שכולם נישאים לארה׳׳ק יחד עם כל הבתי כנסת וכיו׳׳ב שבבבל, ובמיוחד ביהכנ׳׳ס זה עם כל העניינים והאנשים שבו שיהיה א' מהבניינים הראשונים שיגיעו לארה׳׳ק...

ניגנו ניגון שמחה (המושר בד"כ בהקפה), הרבי עודד בחוזק רב והשמחה הייתה מיוחדת.

בשיחה הרביעית דובר על ההכנה ל׳׳קיימא סיהרא באשלמותא" כבר בשבת. בהמשך התבטא הרבי בעניין השבטים, שיהודה ענינו הודאה וביטול, וענין זה ישנו אצל כאו"א מישראל "במיוחד ע״י התקשרות וביטול לנשיא דורנו כ״ק מו״ח אדמו״ר״.

הרבי סיים את השיחה, שתה את רוב הכוס, והחל למזוג מבקבוקי המשקה לתוך כוסו, ולפתע, באחזו בבקבוק האחרון, פתח בשיחה שוב והוסיף: שא' ההחלטות הטובות מהתוועדות זו - לחגוג את "קיימא סיהרא באשלמותא" דחודש טבת בשנת "נפלאות בתוכה" ברוב פאר והדר ובתכלית השלימות! אח"כ החל לחלק, כשכל אחד בתורו עולה ומכריז על פעולותיו.

הגבאים  לקחו עבור התוועדות "שבת חזק", והר' פינסון הכריז בדרמטיות בזה הלשון: "חזק חזק ונתחזק בכח ובהשפעת רבינו שליט׳׳א"... ר' שלום דוכמן עבור כולל חב"ד. ר' יצחק שפרינגער. קבוצת תלמידים-השלוחים הנוסעים לדנייפרופטרובסק השבוע - עבור התוועדות בישיבה שם. האחרון היה ר' מנחם גערליצקי עבור שלשה 'סיומי' הלכות ברמב"ם שיתקיימו במשך השבוע.

בסיום התחיל הרבי את ניגון ההקפות לאביו ז"ל, ועודד במיוחד לעבר הילדים. אחר כך הזכיר הרבי על ברכה אחרונה, וההתוועדות הסתיימה - 3:25.

ב'שים שלום' שבמנחה, עודד בשני ידיו הק' ע"ג הסטענדער. ב'קדישים' שבסיום התפילה פנה וסקר את הקהל בעיניו.

הגבאי הכריז ע"ד פתיחת חנות קה"ת גם הלילה בקשר לספרים, ועל זמן תפילת מעריב בשעה 5:20.

לאחר תפילת מעריב הכריז הגבאי על התוועדות שתתקיים הלילה, בקשר לט"ו טבת - "קיימא סיהרא באשלמותא", עפ"י הוראת הרבי בהתוועדות ש"ק, יחד עם סעודת 'סיום' הלכות ברמב"ם.

יום ראשון ט"ו טבת - קיימא סיהרא באשלמותא

בסיום תפילת שחרית הכריז הגבאי על תפילת מנחה "כשיהיו מוכנים". לפני שיצא הרבי מן הזאל בירך נוסעים.

תפילת מנחה התפלל הרבי בשעה 1:10 לערך בג"ע התחתון בהשתתפות מנין מצומצם. לאחריה נכנס לחדרו וב-1:30 יצא לחלוקת הדולרים.

החלוקה נמשכה עד 5:15. כעבור דקות אחדות נודע בהפתעה כי הרבי יתפלל מעריב בזאל הקטן. תוך זמן קצר הוכן סטענדער התפילה, וכל הזאל התמלא באנשים שחיכו למטה והספיקו להגיע ברגע האחרון, ובשירת הקהל "דידן נצח" נכנס הרבי לתפילה. בצאתו מהתפילה בירך נוסעים לדרכם.

יום שני ט"ז טבת

לשחרית נכנס הרבי ב-10:10. את דף ה'קדיש' שם הרבי לאחרונה במקום התהלים היומי. בסיום קריה׳׳ת, לפני שחזר למקומו, נישק הרבי את הס"ת (ע"י הטלית) ונגע בפרוכת. אחרי התפילה יצא הרבי מן הזאל בעודדו את השירה "דידן נצח" בעוז. ליד הפתח בירך נוסעים לדרכם. למעלה ליד המעלית עודד בידו לעבר הנשים שעמדו שם.

למקווה נסע הרבי ב-1:25. בחזרו בירך א' מאנ"ש. ב-3:35 יצא לאהל ולפנ"כ חילק לצדקה למזכירים ועוד. מהרכב סימן כו"כ פעמים לשלום לילדים שנפנפו שוב ושוב.

ל-770 חזר הרבי ב-6:25, וכעבור דקות אחדות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. בסיומם הודיעו ע"ד סעודת 'סיום' הלכות ברמב"ם שתתקיים הלילה. בצאתו בירך נוסעים, למעלה עודד את שירת הילדים, ונכנס לחדרו.

יום שלישי טו"ב טבת

שחרית נכנס הרבי ב-10:05, וכרגיל בתהלים שבידו היה (נוסף לסימניה) דף הקדיש. בצאתו מהתפילה בירך נוסעים.

למנחה יצא הרבי ב-3:20 כשמנופף בידו לילדים. גם למטה עודד את השירה. בסיום התפילה בירך הרבי נוסעים כרגיל, ולאחר מכן פנה אל המזכיר ובירר אודות הזמן המדויק בו תתקיים תפילת מעריב - 5:15. גם למעלה עמדו נוסעים, דוברי שפות שונות. לאשה א׳ (מצרפת) שאמרה שנוסעת לירושלים, אמר הרבי ״בון ואיאז׳״, המשיך לעבר האחרים שעמדו שם ואמר לכו״כ ״נסיעה טובה בשו״ט״, ולסיום, לעבר א׳ מזקני החסידים - באידיש - ״פארט געזונטערהייט״.

היום תלה מאן דהו על כותלי 770 צילומים משיחות ומכתבי הרבי בעניין ה׳ניטל׳.

למעריב יצא הרבי ב-5:20. קבוצת אורחים צעירים מצרפת שרו בעוז, לפני התפילה ובסיומה, ניגון שמחה, וכשהסתיים קדיש בתרא הביט הרבי לעברם, וירד מן הבימה. הפעם לא עמדו נוסעים הממתינים לברכת הדרך. הרבי עודד בדרכו את השירה, ונכנס לחדרו. את השעות הפנויות ד׳ניטל׳, ניצלו התמימים היטב וצפו בוידאו ״פנינים 8״ - קטעים נבחרים מחלוקות דולרים בחדשים עברו. מאוחר יותר נראו כו״כ מרוכזים במשחק המלכים הידוע, משחיזים מוחם לעבודתו ית׳.

יום רביעי ח"י טבת

בשעה 10:00 נכנס הרבי לתפילת שחרית. בסיומה בירך נוסעים לדרכם.

לקראת התפילה התפרסם ה״משיחות״ של שבת האחרונה - מוגה ע״י הרבי. הפתח דבר נושא את התאריך המיוחד: ״יום אחד חמש עשר יום לטבת״.

בתפילות יום האתמול וגם בתפילת מנחה היום נכחו קבוצת ׳מתקרבים׳ מצרפת ששרו לפני כל תפילה ולאחריה בהתלהבות רבה. כשנכנס הרבי לתפילה עודד את השירה בחוזק.

בסיום התפילה סימן הרבי באצבעו לחלוקת דולרים. כאו״א קיבל שטר א׳ ע״מ לתתו לצדקה. כשנסתיימה החלוקה הניח שטר א׳ בסידורו, פנה ונגע בפרוכת, ויצא תוך כדי עידוד השירה בעוז.

ליד הפתח בירך לדרכם את התלמידים השלוחים הנוסעים לרוסיה, גם למעלה בירך נוסעות, גם סימן לשלום, ולחלקן בירך בצרפתית.

תפילת מעריב התקיימה בזמנה הרגיל. בסיומה שרה הקבוצה הנ״ל בחוזק, והרבי עודדם. למעלה בירך נוסעות, ולילדה שנפנפה נפנף הרבי לעברה כמ״פ.

אחר התפילה התיישבה הקבוצה הנ״ל - המונה כ-20-30 בחורים - על בימת ההתוועדות. הם ניגנו ניגונים חסידיים, ניגוני שמחה והתעוררות, בסיום, חזר לפניהם א׳ התמימים, דובר צרפתית, שיחה קצרה.

יום חמישי, י"ט טבת – "דידן נצח"

אחר קריה"ת לא נגע הרבי בפרוכת כדרכו בקודש בכל פעם. בסיום התפילה הכריז הגבאי ע"ד 'סיום' הלכות ברמב"ם והתוועדות לכבוד כ' טבת – יאצ"ט הרמב"ם ז"ל – הלילה. בצאת הרבי מהזאל בירך נוסעים לדרכם. למקווה נסע הרבי ב-1:30 כשלפנ"כ מחלק מטבעות לצדקה למזכירים ועוד. ב-4:30 יצא לאהל. לפני שנכנס לרכב בירך נוסעים ונתן להם מטבעות לצדקה. ב-6:30 לערך חזר הרבי ל-770 . לאחר מספר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)