חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת וישלח | לנהוג בעשיו באהבה וחיבה
לא הולך לאיבוד
חסידות איננה רק תרופה, אלא גילוי הנשמה
מתקרבים לימות המשיח
התוועדויות י"ט בכסלו במחנם הטהור
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, ט"ו כסלו

לשחרית נכנס הרבי מוקדם בחמש דקות. ניגנו ״מהרה ישמע״.

הרבי האזין בהתעניינות להכרזת הגבאי אחר התפילה, ולפתע פנה חדות, ובתנועת ידו אמר בקול "בזמן הרגיל"...

בסיום התפילה הכריז הגבאי על זמן תפילת מנחה - כרגיל בכל ט״ו בחודש שהרבי נוסע לאהל - ״כשיהיו מוכנים״.

הרבי האזין לדברי הגבאי בהתעניינות ולפתע פנה חדות ובתנועת ידו אמר בקול "בזמן הרגיל"! מיד אמר המזכיר לגבאי שיכריז – שיתפללו מנחה ב-3:15 משמע הרבי לא נוסע היום לאוהל!

למנחה נכנס הרבי ב-3:30. ליד המעלית סימן לילדים לשלום, ולמטה עודד את השירה "ויהי בישורון מלך".

בסיום התפילה הסתובב הרבי שלא כרגיל, כבר בקדיש הראשון, וסימן לחלוקת דולרים.

לכ״א חילק הרבי שתי דולרים. באמצע החלוקה הסתיימו הדולרים שבידי המזכיר והרבי חיכה חצי דקה עד שהביאו עוד. בסיום הניח ב' שטרות בסידורו, חילק עוד, והניח שוב ב' שטרות בסידורו, שאל אם כולם קיבלו, נתן לעוד א' והמתין קצת ואח״כ יצא מהזאל בעידוד השירה.

זמן קבלת שבת הכריזו לשעה 5:00, הרבי נכנס ב-5:30 ועודד את שירת ״שמח תשמח״.

'לכה דודי' ניגנו בתחילה בניגון ״יפרח בימיו״ ואח״כ בניגון ״שמח תשמח״. אחרי 'בואי בשלום' עודד הרבי חזק וכפלו את הניגון ג' פעמים.

בקדיש שלפני 'כגוונא' הביט על הילדים ממשפ' שארף .

אחרי התפילה פנה הרבי ואיחל 'גוט שבת'. ניגנו ״שמח תשמח״ והרבי עודד לכל אורך הדרך עד שהגיע לחדרו הק'.

שבת קודש פ' וישלח, ט"ז כסלו

בניגון ״שיבנה ביהמ״ק״ לפני תפילת שחרית עודד הרבי בחוזק בידו על הסטענדער. כן עודד בשאר קטעים שניגנו בתפילה.

'ממקומך' שבקדושה ניגנו בניגון 'לכתחילה אריבער', ובתנועה הידועה סימן לחזור שש פעמים כשהסתובב לעבר הש״ץ בברכת כהנים בשחרית ובמוסף הביט לעבר הילדים וענה עמהם 'אמן'.

ב'כתר' שבמוסף סימן לחזור את הניגון של ״הן גאלתי וכו'״ כמה פעמים!

התפילה הסתיימה ב-12:00 לערך והרבי עלה לחדרו בעידוד השירה ״מהרה ישמע״.

ב-1:40 נכנס הרבי להתוועדות, ניגנו ״מהרה ישמע״.

אחרי שהתיישב הכין המשב״ק הרה״ח ר' בערל יוניק את הגביע והרבי הודה לו בניד ראש. אחרי שבירך על היין, טעם מהמזונות והחל לענות 'לחיים' לעבר הקהל, באמצע נתן מהמזונות לילדי שארף. הקהל ניגן 'זאל שוין זיין די גאולה' והרבי עודד את השירה בידו הק'.

בשיחה הראשונה החל הרבי במעלת הימים שלאחרי ט״ו בחודש שמוסיף והולך. סיום השיחה הייתה מיוחדת: "ותהיה שלווה נצחית עד סוף כל הדורות".

ניגנו ״פדה בשלום״ ובמילים 'השלך על ה' יהבך' עודד פ״א לעבר הזקנים. כשהגיעו ל״ואני אבטח בך״ עודד הרבי חזק שוב ושוב.

בשיחה השנייה עורר הרבי כו״כ פעמים על ארגון התוועדויות י״ט כסלו בכל מקום ומקום, וכ״א ישתדל שבמקומו תהיה ההתוועדות העיקרית שבעיקרית...

אחרי שיחה זו ניגנו 'אימתי קאתי מר' והרבי עודד בתנועות רצופות בידו הק' כשהיא מוגבהת כלפי מעלה.

השיחה השלישית נסבה על רצף ימים אלו ומעלתם וסדר הפרשיות בשבועות הבאים.

אחרי שיחה זו שתה הרבי מהגביע עד תומו, ניגנו 'ויהי בישורון מלך' והרבי עודד חזק, בעיקר לעבר קבוצת אורחים שהגיעו לשבת וזכו להרבה עידודים גם בין שאר השיחות, וכן עודד לעבר הילדים שעל בימת ההתוועדויות.

בשיחה הרביעית עורר הרבי שוב על השתתפות בהתוועדויות י״ט כסלו, כן עורר על הדפסה נוספת של עניינים בתורה לפי הצורך עד י״ט כסלו. בסיום התבטא שהולכים תיכף ומיד מתוך ניגון ואמירת 'לחיים' והתוועדות חסידית לארצנו הקדושה...

ניגנו ״הוא אלקינו״ והרבי עודד את השירה. אח״כ סימן לחזן הר״מ טלישבסקי, והלה התחיל מיד 'יה״ר... שיבנה ביהמ״ק' (יצוין שכבר כמה שבועות שכבר לא ניגנו זאת) והרבי עודד בתחילה בידו האחת ואח״כ הניף בשתי ידיו הק' יחד! כו״כ פעמים וכל הקהל שר בשמחה רבה ביותר.

אח״כ אמר הרבי שיחה חמישית והזכיר על חלוקת המשקה, מיד לאחריה העלה המזכיר 27 בקבוקים על שולחן הרבי ובזה אחר זה עלו מארגני ההתוועדויות למקומותיהם, והכריזו על המקום והזמן.

הסדר היה כבכל פעם בד״כ: מהבקבוקים מזג הרבי לתוך הגביע ואח״כ לכוס הזכוכית, ומהם מזג הרבי שוב לבקבוק ומהבקבוק לכוס המקבל.

בסיום הזכיר הרבי על ברכה אחרונה. וההתוועדות הסתיימה ב-3:35.

ב'שים שלום' של מנחה עודד הרבי בתחילה לעבר העומדים על הבימה ואח״כ החל לעודד בידו השנייה והניפה אל על מעל הסטענדער לעבר הקהל. ב'קדישים' שבסוף מנחה הסתובב הרבי וסקר את הקהל לכל הצדדים.

הכריזו על מעריב ויצא בעידוד השירה ״שמח תשמח״.

תפילת מעריב התקיימה בזאל למעלה שלא כבשבועות האחרונים, הרבי נכנס מוקדם בחמש דקות (ב-5:10).

אחר התפילה בירך נוסעים כרגיל.

יום ראשון, טו׳׳ב כסלו

לפני שבת התפרסמה השמועה שהרבי הולך לחלק היום קונטרס! כבר התבהרו הפרטים ונודע בבירור שחלוקת הקונטרס תהי' יחד עם ה'דולרים' והקונטרס הוא - דרושי חתונה תרפ״ט - בהמשך ליום הבהיר י״ד כסלו.

לשחרית נכנס הרבי מאוחר מעט מהרגיל, ב-10:20, בעודדו את השירה 'מהרה ישמע'.

בסיום התפילה הכריז הגבאי  על ה'דינר' של כולל חב״ד. ועל זמן תפילת מנחה - כשיהיו מוכנים.

לפני השעה 1:00 יצא הרבי לתפילת מנחה בגעה״ת. שם המתינו שתי חתנים והרבי נתן את הסידור לחתן שמתחתן היום בברכו אותו בנוסח הרגיל. הריל״ג הצביע על החתן השני והרבי סימן שייקח את הסידור אחריו וגם בירכו. אח״כ חילק מטבעות צדקה להם ולכל הנוכחים במניין, היו שעמדו על המדרגות, הרבי הגביה את ידו ונתן גם להם.

בסיום התפילה נכנס הרבי לחדרו, ובשעה 1:30 יצא לחלוקת הקונטרסים. כאמור, הפעם לא הייתה החלוקה למטה, כ״א על פתח חדרו הק' של הרבי...

הדלת הייתה פתוחה, ושולחן הדולרים היה צמוד לפתח, כך עמד וחילק קונטרס בצירוף 2 דולר כ-5 שעות! לאנשים נשים וטף.

הקונטרס - כריכתו בצבע התכלת, הנייר - משובח,

ובאותיות אדומות מרהיבות עין רשום עליו: ״קונטרס דרושי חתונה״.

הוא כולל את דרושי חתונה תרפ״ט ושני מאמרי הרבי משנת תשי״ד ותשל״ט המיוסדים על המאמרים דשנת תרפ״ט, וארוז בתוך עטיפת פלסטיק. תאריך הפתח דבר: ועש״ק וישלח ט״ו כסלו.

בתחילת החלוקה בירך הרבי 'הצלחה׳דיקן י״ט כסלו', לכמה אמר 'א פריילעכן י״ט כסלו', ובהמשך בירך 'ברכה והצלחה'.

אלפי איש עברו בזה אחר זה ליד הרבי, ומסיבה זו - ריבוי האנשים - כמעט לא היה סיפק בידי מישהו לשוחח עם הרבי, רק לעבור בזריזות, לזכות למבט חטף באור פני מלך, ולצאת מאושר עם תשורה מיוחדת.

בין העוברים היה הרב מדעברעצין, ואתו שוחח הרבי מעט.

לעורך העיתון ״אלגעמיינער זשורנאל״ ר' גרשון בער ג'ייקובסון נתן הרבי 2 קונטרסים עבור העיתון.

ב-6:30 הסתיימה החלוקה וכעבור דקות מספר נכנס הרבי לתפילת מעריב. כשעלה לבימה, לא הסתובב לעודד ובסיום יצא בעידוד השירה ובירך נוסעים ליד הפתח.

יום שני, ח"י כסלו

הרבי נכנס בשעה הקבועה לתפילת שחרית, ניגנו ״אימתי קאתי מר״.

בקריה״ת עלה הרבי לתורה, והשאיר את הסידור פתוח על הסטענדער. לפני שעלה חזרה לבימה נגע בפרוכת! - (הנהגה חדשה לאחרונה).

למקווה נסע הרבי ב-1:05 כשחזר נפנף לשלום לילד שעמד קרוב. כשיצא הרבי לאהל בשעה 2:40, עמדו בגעה״ת חתן עם משפחתו. הרבי נתן את הסידור לחתן ובירכו, אח״כ חילק לו ולכל בני משפחתו מטבעות לצדקה. לפני הנסיעה בירך נוסע וחילק לצדקה לכל הנוכחים שם, אנשים נשים וטף.

מתוך המכונית וגם לפנ״כ סימן בידו לשלום.

ב-6:10 חזר הרבי מהאהל והרמב״ם בידו. כעבור דקות יצא לתפילת מנחה ומעריב ולעומדים ליד המעלית סימן בידו לשלום. לפני שמו״ע של מעריב הכין הרבי את המשניות - אותם יאמר אחר התפילה - מתוך הסידור.

את ה׳קדישים' אמר הרבי מתוך דף נפרד. לאחר קדיש יתום אמר את המשניות זמן ארוך, אמר קדיש בתרא והכניס את המשניות בסדור ומיד הסתובב וסימן לחלוקת דולרים.

לאחר הכרזת הגבאי בקול 'גוט יו״ט', ירד הרבי מהבימה והחל לחלק לכאו״א שתי שטרות. כמה פעמים חייך לעבר ילדים, ולאשה א' נתן כפליים ודיבר עמה בעניינה הפרטי.

טרם צאתו הניח הרבי שתי שטרות בסידורו, ויצא את הזאל בצעדים מהירים תוך כדי עידוד השירה. בירך נוסעים למטה וגם למעלה בנוסח הרגיל.

יום שלישי, י"ט כסלו - חג החגים

לפני תפילת שחרית, בהיכנס הרבי לזאל ניגנו 'אימתי קאתי מר', בסיום התפילה אמר את ה'קדישים', מתוך הסידור. קדיש קמא לאחר תהלים אמר מתוך דף של קדיש הנמצא בתהלים, סגר את התהלים ופתח את המשניות שהיו בסידור, וכשסיים אמר קדיש.

הכריזו על התוועדות חסידים שתתקיים הלילה ב-770.

ב-1:20 יצא הרבי למקווה, בירך נוסע ונתן לו מטבע, וכן לאדם נוסף שעמד שם. לאהל יצא הרבי ב-3:10, נתן מטבע (לצדקה) למשב״ק ונכנס לרכב כשתכף לוקח את ספר הרמב״ם לידו. כרגיל סימן לשלום מתוך המכונית.

ב-6:15 כבר היה הרבי חזרה ב-770. כשיצא לתפילות מנחה ומעריב סימן בידו לשלום, ולמטה עודד את שירת 'ואני אבטח בך'.

לקראת סיום מנחה הכין הרבי את דפי הקדיש והמשניות. ב'עושה שלום' שבקדיש קמא פנה תחילה לשמאלו (שלא כרגיל). אחרי התפילה חילק הרבי שתי שטרות לצדקה לכאו״א. על חלוקה זו הודיע לפני התפילה, בעת החלוקה היה בפנים מאירות, וחייך לכמה מהעוברים, ביניהם, ילדי משפחת שארף וד״ר וויס. להרה״ח רש״ז גוראריה נתן שטרות נוספים.

בסיום הניח שתי שטרות בסידורו, ואחר שחילק לעוד כמה הניח 2 נוספים, שאל באם כולם קיבלו, ויצא כשמעודד השירה, בירך נוסעים למטה ולמעלה, שם הוסיף בפנים מאירות 'זאל זיין בשו״ט'.

הלילה נודע כי היחידות לאורחים שבאו לי״ט כסלו תתקיים מחר.

יום רביעי, כ' כסלו

כשיצא הרבי מתפילת שחרית בירך נוסעים בברכת הדרך.

לפני תפילת מנחה נתן הרבי את הסידור לחתן וגם מטבעות לצדקה למעלה ולמטה.

תפילת מעריב התקיימה בזמנה הרגיל - 6:45 בזאל למעלה מפני היחידות שתתקיים למטה הלילה. אחרי התפילה בירך נוסעים. ליחידות יצא הרבי מחדרו הק' ב-8:15 לפני שנכנס למעלית סימן פעמיים לשלום. בהגיעו למקומו הביט לרגע על הקהל והחל בשיחה. השיחה הראשונה הייתה לאורחים (גם לקבוצה של התלמידים השלוחים), והיו בה ביטויים מיוחדים. ארכה כחצי שעה לערך, ובסיומה הזיז הרבי מעט את המיקרופון ופנה לחלוקת השטרות וקבלת הפ״נים מכאו״א. לרוב אמר 'ברכה והצלחה'. לילדים שהיו בידי הוריהם הרים את הדולר אל מול עיניהם. לצייר ר' ברוך נחשון הניד הרבי בראשו.

השיחה השנייה הייתה לבני ובנות מצוה. אחריה כשעבר הרה״ח רש״ז גוראריה, קרא לו ונתן לו שטר נוסף. גם להם בירך 'ברכה והצלחה'. להגאון הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט״א מרא דאתרא דנחה״ח ומזכיר ועד רבני חב״ד באה״ק נתן דולר נוסף - עבור רבני אנ״ש. בסיום חלוקה זו עברו בני משפחת המזכיר רש"מ סימפסאן, והרבי נתן לכ״א שני שטרות.

אח״כ נכנסו החתנים וכלות, הרבי הקריב את המיקרופון ופתח בשיחה. אחרי השיחה נתן הרבי שני שטרות לכ״א בברכו 'זאל זיין בשטומו״צ'.

בסיום ביקש הרבי את חבילת הפ״נים, אחר קם ממקומו באחזו בסל הפ״נים, הביט לעבר ארון הקודש (ואמר משהו), ויצא מהזאל. בדרכו הביט לעבר השעון שבקיר הדרומי, השעה הייתה 9:30. למעלה עודד הרבי את השירה.

יום חמישי כ"א כסלו

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-9:55. אחרי קריה״ת, בחזרו למקומו, נגע בפרוכת. אחרי התפילה בירך נוסעים.

לפני הנסיעה למקווה (ב-1:40) הוציא הרבי את הסידור לחתן, נתן לו מטבעות באמרו ליתן לצדקה. ליד המכונית עמד נוסע, הרבי נתן לו מטבע, אח״כ נתן למזכיר ולילד א'. לאחר שהתיישב הרבי ברכב הגיעו עוד שני ילדים. המזכיר פתח את החלון (בלחיצת כפתור) והרבי הושיט את ידו מחוץ לחלון ונתן לילדים. אח״כ סימן לשלום מתוך הרכב.

ב-3:20 יצא הרבי לאהל. לפנ״כ נתן את הסידור לחתן בצירוף מטבעות לצדקה. כשיצא לחוץ רמז שרוצה לחלק, המזכיר נתן ביד הרבי מטבעות של ניקל'ס, והרבי חילק לכל המזכירים והמשב״קים. אח״כ נתן לנוסע שעמד שם ובנו בידו, פנה אליו שוב ונתן לו עוד א' ואמר 'לתת באיטליה'. על בנו שאל הרבי אם גם הוא נוסע ונתן לו עוד מטבע 'לתת באיטליה'. על עגלת התינוק שעמדה סמוך סימן הרבי בתמיהה היכן התינוק, והאב ענה שזה התינוק שבידיו. המשיך לחלק לילדים וכשסיים נכנס לרכב, ומתוך הרכב סימן לשלום.

ב-6:10 חזר הרבי מהאהל. בסיום מעריב, ב'קדיש בתרא', הביט לעבר הילדים וענה עמהם 'אמן'. כשיצא עודד את השירה 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה'. באמצע הדרך הביט לרגע על קופסה עם חוברות של קה״ת.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)