חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 י"ד בניסן התשפ"ד, 22/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

התוועדויות י"ט בכסלו במחנם הטהור
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת וישלח | לנהוג בעשיו באהבה וחיבה
לא הולך לאיבוד
חסידות איננה רק תרופה, אלא גילוי הנשמה
מתקרבים לימות המשיח
התוועדויות י"ט בכסלו במחנם הטהור
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי דרש: התוועדויות כדבעי בכל קצוי ארצנו-הקדושה * שיתוף תלמידי ישיבות בפעילות סביב י"ט כסלו – חשובה ורצויה * הרבי הגין על האירוע המרכזי בכפר חב"ד וטען כי ההתנגדויות נובעות לא מיראת-שמים * כתב הפלסתר שכמעט מנע משז"ר להגיע להתוועדות!.. * איך משלימים אי השתתפות בהתוועדות? * אחרי ההתוועדות בכפר חב"ד לא חסר אף אחד ממשתתפי השיעורי תורה והטובלים במקוה לפני התפילה * "בודאי יתועדו כדבעי בכל קצוי ארץ-הקודש תבנה-ותכונן ביום הבהיר י"ט כסלו הבע"ל. ותשואת-חן אם יבשרני טובות, בפרטיות המתאימה" כך כתב הרבי בי"ד כסלו תשט"ו להרה"ח ר' אברהם פאריז.

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

שיתוף תלמידי ישיבות בפעילות סביב י"ט כסלו

בכ"ה מרחשון תשט"ו כותב הרבי להרה"ח ר' יהודה לייב הכהן, ששימש כמזכיר צא"ח באותם שנים ('אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' צח):

מה-שכותב אודות ההשתתפות דהבחורים דישיבת לוד בנסיעות ההסברה ותעמולת י"ט כסלו פורים והדומה. הנה פליאה בעיני שעדיין שאלה בדבר, לאחר שכתבתי זה כמה-פעמים שנכון הדבר במאד מאד. ואף כי לא תמיד נכון [בהנדפס: נבון, ובהעתק שלפנינו: נכון] להפוך תלמיד למדריך או אפילו למלמד שבזה נראה בעיניו שכבר גמר חוק לימודו. אף-על-פי-כן כנראה שבהישיבה אין מפקפקים בזה כלל וכלל, אבל שהתלמידים ידעו שעליהם לנדב יום אחד או שעות אחדות וכמו בהמסע די"ט כסלו, פורים כו', הרי בזה דוקא מקימים ספיקות כהרים. ואף שבטח יודעים שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הנהיג כזה גם בישיבה דכאן. ורובא דרובא של התלמידים השתתפו בה ע"פ ציוויו.

תלונות על האירוע בכפר חב"ד – התנגדויות הנובעות מקנאה

באותה שנה – תשט"ו – היו מנגדים לחב"ד שהתלוננו על אופי ההתוועדות בכפר חב"ד, בה נטלו חלק עסקני ציבור מחוגים שונים. הרבי הגיב על-כך בצורה מיוחדת (ראה במכתב מכ"ו טבת להרה"ח ר' אוריאל צימער שנדפס לראשונה בספר 'מקדש מלך' כרך ב' עמ' 310 ואילך; ובפרט מעמוד 313 ואילך).

העובדה שקדמה לכל פרטים שיפורטו להלן – כדברי המתלונן:

גם נשים נטלו חלק במסיבת י"ט כסלו, אף כי בהפרדה כמובן – "לא גרשו את הנשים מהחגיגה" – וגם, "השתדלו אשר פב"פ ופב"פ [=פלוני בן פלוני ופלוני בן פלוני] ישתתפו בה, ידברו בשבח תורת החסידות ורבנו הזקן וכו'".

בין השאר ציין הרבי:

1) "הודות לאלו [=הפוליטיקאים ועסקני ציבור לא דתיים] שהשתתפו בחגיגת י"ט כסלו, הנה במשך שנה שעברה למדו מאות [=תלמידים] בנ[י] י[שראל] ובנות ישראל תורת השם על טהרתה וכו'"

2) משתתפים אלו "לא הזמינם בתור באי-כח מפלגה" אלא כאישים פרטיים

3) "לאחרי החגיגה די"ט כסלו "בכל זה" [=בכל זאת] לא חסר אף אחד בהשיעורים הנלמדים בהכפר, ואדרבה, לא נתמעט מספר הטובלים במקוה לפני התפלה גם בימות החול, ואדרבה, וכו' וכו'."

אך בהמשך לכך כתב להרב אברהם פאריז (כ"א טבת – 'אחד היה אברהם' עמ' 234):

ובפרט שחושש אני שהבאים בטענות – הקושיות מיוסדות הן על קנאה ולא על יראת-שמים וכיוצא-בזה, בכל זאת רצוני לראות הנוסח של הנ"ל, כמובן.

כוונת הרבי לְמה שמופיע קודם לכן במכתב:

אף שכתבתי לאיזה מאנ"ש להודיעני בפרטיות מהתועדות בכפר חב"ד ואכפול בקשתי גם אליו בזה, כיון שבמכתבו כותב בקיצור נמרץ.

והעיקר אם אפשרי לשלוח את הנאומים כיון שפונים אלי בשאלות וקושיות בזה, ואינני יודע היש להם יסוד אם לאו, וכבר ברור שבכגון דא אין שייך הענין דלשון-הרע, כיון שנוגע לפועל.

לקראת י"ט כסלו תשט"ז התפרסם מכתב פלסתר ("פאשקוויל") שנשלח הן לאישים חשובים ואף בעיתונים 'הצופה' ו'ידיעות אחרונות', וזאת במטרה להבאיש את שם חב"ד ולגרום לאורחים שלא להגיע לאירוע. עסקני חב"ד דאז, מנהלי אגודת חסידי חב"ד בראשות הרב אליעזר קרסיק השתדלו לטפל בנושא אחרי שהרבי כתב מכתבים מיוחדים בנושא.

בט"ז טבת תשט"ז כותבים הרבנים אליעזר קרסיק ומשה גורארי' לרבי:

"...קבלנו בשבוע העבר מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מיום כ"ו כסלו, אודות המכתב פלסטר שנדפס בעתונים וגם אחדים קבלו אותו ע"י הדואר.

"סעיף א) עד י"ט כסלו הנוכחי לא קבל שום איש חוץ מידידינו מר שזר יחי', על-כל-פנים לנו לא ידוע ממקרה כזה. ורק בסמוך ממש לי"ט כסלו קבלו אנשים אחדים, וגם המכתב נדפס בעתון הצופה וידיעות אחרונות.

"סעיף ב) מר שזר יחי' קבל את המכתב בדיוק יום יומיים לפני נסיעתו לחו"ל... והרש"י זוין כפי שסיפר לנו הרגיעו, והוכיח לו נאמנה שהמכתב הוא מזויף. ומיד בבואו חזרה מחו"ל לאחרי חדשיים היינו אצלו והוכחנו לו שהמכתב הוא מזויף. ושלחנו אליו שלוחים מיוחדים מצעירי אגודת חב"ד להביע צערם בפנינו, ולבקשו שיבוא לחגיגת י"ט כסלו. ומר שזר אף שנודע לו בבירור שהמכתב הוא מזויף החליט בעצמו שלא לבוא השנה לי"ט כסלו. ובטעמו כי למה לו לגרום לנו צרות מהקיצונים והקנאים. אבל אנו בשלנו, כי אי ביאתו יגרום לנו צער גדול. והעיקר אם הקנאים [י]ראו שזממם הצליח אזי ניתוסף אצלם מרץ לעשות זיופים כהנה וכהנה. ולבסוף הצלחנו לשכנעו.

"והנה אף שביום זה בי"ט כסלו נקבע[ה] ישיבה משותפת מהנהלת הסוכנות עם ראש הממשלה מר דוד בן גוריון ושמר שזר הי' עיקר היוזם לישיבה זו והי' מוכרח להשתתף בישיבה זו הנה החליט לבוא לחגיגת י"ט כסלו גם במאוחר, וכך היה שבא להחגיגה אחרי עשר בלילה".

[בהמשך הם מתלבטים מה לעשות כדי להעניש את כותבי הפלסתר; התקיימו פגישות עם עוד אנשים שקיבלו את מכתב הפלסתר – ראה גם התקשרות גיליון א'קסט]

כך כתב הרבי לקראת י"ט כסלו בשנת תשח"י ('אגרות-קודש' כרך טז עמ' קלט]:

בוודאי גם במחנם הט', עורכים הכנות ליום הבהיר י"ט כסלו יום הגאולה של אדמו"ר הזקן תורת החסידות עניניה והדרכותיה, וזכות בעל השמחה רבנו הזקן יעמוד לכל-אחד-ואחת בתוככי כלל-ישראל בהמצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשורות טובות ולהתוועדות שמחה ופעילה.

נצטערתי שנפקד מושבו – דרושה השלמה בכפליים

בשנת תשל"ג הורע מצב בריאותו של הגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין, ולכן לא הגיע כדרכו להתוועדות המרכזית בכפר חב"ד.

הרבי הביע צערו על-כך וכתב לו בזאת חנוכה ('אגרות-קודש' כרך כח עמ' עט):

נצטערתי, כמובן, על שנפקד מושבו בכפר חב"ד בי"ט כסלו, ויהי-רצון שיהא לטובה על-ידי כפליים בעתיד.

בברכה לרפואה-קרובה-ושלימה ולבשורות-טובות.

סיפר הרה"ח ר' שלמה מיידנצ'יק ששימש יו"ר הכפר שנים רבות ('הקטר של חב"ד' עמ' 98):

"הרבי כה החשיב את השתתפותו של שז"ר בהתוועדויות י"ט בכסלו, עד שזכורני שפעם, בתקופה ששזר שימש בתפקיד נשיא המדינה, הזמנו אותו להשתתף במסיבה שנערכה בכפר כחודש ימים קודם לכן, וקיבלנו הוראה דחופה מהרבי להשתדל שביקורו זה לא יבוא על חשבון ביקורו בהתוועדות י"ט כסלו".


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)