חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

עת לדעת


מאת: בעריכת הרב אברהם שמואל בוקיעט
מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת תולדות | בירור, לא גן עדן
התוועדות כיחידות
חייו המיוחדים של 'עולה תמימה'
חידוש בעניין השליחות
קדוש וטהור
פרשת תולדות
הבחירה נמצאת בידינו
מופתים בהעלם
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

א  כסלו

תקפ"ז

הרה"ק רבי אהרן מסטראשעלע יצא ממאסרו. הוא נאסר באותו תקופה שנאסר כ"ק אדמו"ר האמצעי.

(בית רבי ע' 200)

תרנ"ח

יום הולדת הרה"ח ר' שמריהו גורארי' – הרש"ג – חתנא דבי נשיאה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ וגיסו של כ"ק אדמו"ר. אביו היה הרה"ח הנגיד ר' מנחם מענדל, מחשובי חסידי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.

תשל"ח

יום הבהיר להודות לה'. בו חזר כ"ק אדמו"ר לביתו - באור ליום שישי פ' תולדות - לראשונה מאז המאורע שהיה בשמיני עצרת. אירוע זה היה סימן לכך שהרבי שב לאיתנו.

ראש חודש כסלו נהפך ליום טוב, יום משתה ושמחה והתוועדויות חסידים.

תשמ"ח

כ"ק אדמו"ר חילק לכל השלוחים והשלוחות חוברת מיוחדת: "קונטרס ר"ח כסלו – תשמ"ח" שכלל בתוכו מאמר ד"ה ושבתי בשלום תשל"ח ושטר של דולר לצדקה. זה היה כינוס השלוחים העולמי הראשון - של שלוחי הרבי מכל רחבי תבל.

(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 118. יומן תשמ"ח ע' 111)

בהתוועדות ש"פ תולדות - ערב ראש חודש, הודיע הרבי על חלוקת הקונטרס לכל השלוחים: "מארגן, ראש חודש כסלו, נאך מנחה".

(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 102. יומן תשמ"ח ע' 111)

תשמ"ט

כ"ק אדמו"ר הורה שבכל יום ויום מימי חודש כסלו ילמדו (ומה טוב – ברבים) ענין (נוסף) בתורת החסידות, ומה טוב - מתורתם של ג' אבות החסידות הבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן, ומי שיש ביכלתו - יוסיף וילמד גם מתורתם של כל רבותינו נשיאינו עד לתורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.

ונוסף על הלימוד בעצמו - ישתדל כאו"א גם בהפצת המעיינות חוצה, לפעול על עוד יהודים שיעשו כן. הרבי ציין שכל זה שייך גם לנשים.

(סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 55)

יצאה לאור חוברת מיוחדת המלקטת מתורת רבותינו נשיאינו ליום יום מחודש כסלו, כעזר לקיום ההוראה.

ב' כסלו

תשמ"ח

ספרי וכתבי רבותינו נשיאינו הוחזרו למקומם בספריית ליובאוויטש בשעה שלוש אחה"צ (לאחר פסק הדין מיום ה' טבת תשמ"ז, ודחיית הערעור בכ"ה חשון תשמ"ח).

הרבי נסע לאוהל הקדוש בשעה שתים אחה"צ, והורה שבאם הספרים יגיעו תוך כדי זמן שהותו באוהל, שישלחו כמה מהם אליו לאוהל.

ג' כסלו

תרפ"ט

קשורי התנאים של כ"ק אדמו"ר, עם הרבנית חי' מושקא שניאורסאהן, בת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בעיר ריגא.

שלושה תנאים נהוג היה בבית הרב להתנות עם החתנים:

א. שיהיו נעורים בכל ליל שישי. ב. שיהיו נעורים בכל לילות שבת. ג. שלא ישתמשו בשיניים תותבות.

אלא שלגבי החתן הצעיר לא היו שני התנאים הראשונים כל חידוש משום שכך הורגל מילדותו בבית אביו...

(כפר חב"ד גליון 947 ע' 221)

תשמ"ח

 [המשך לאירוע ב' כסלו]: כ"ק אדמו"ר בחר באחד משלושת הספרים שהובאו אליו לאוהל, את הספר "דרך אמונה" למקובל רבינו מאיר בן גבאי, והורה להכינו לדפוס בזריזות, להוסיף מראי- מקומות ולמוכרו במחיר של דולר אחד. בתוך יומיים יצא הספר לאור.

(יומן תשמ"ח ע' 114)

כ"ק אדמו"ר מבאר קטע ממנו בהתוועדות שבת-קודש הסמוכה.

(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 131)

ה' כסלו

תקס"ד

יום חתונתו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עם בת דודו הרבנית חי' מושקא שניאורסאהן, בת כ"ק אדמו"ר האמצעי, בהיותו בגיל ארבע עשרה וחצי.

(מאמרי כ"ק אדמו"ר הזקן תקס"ד)

[בכמה מקומות מובא שהחתונה היתה בשנת תקס"ג - דרך מצותיך ע' ריא].

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מספר:

כשהצמח צדק היה בגיל שמונה שנים, עורר אדמו"ר הזקן את בנו אדמו"ר האמצעי לקחתו לחתן עבור בתו הרבנית חי' מושקא.

(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תרסט)


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)