חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:46 זריחה: 5:48 י"ב בתמוז התשפ"ד, 18/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קדוש וטהור
ניצוצי רבי

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת תולדות | בירור, לא גן עדן
התוועדות כיחידות
חייו המיוחדים של 'עולה תמימה'
חידוש בעניין השליחות
קדוש וטהור
פרשת תולדות
הבחירה נמצאת בידינו
מופתים בהעלם
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

הכרעת בעל ה"ויואל משה" * הרבי הפנה לבעל 'אגרות משה' * למה נתאחרה תשובת הרבי? * ורפא ירפא * דו-שיח עם מר יוסף צ'חנובר * "ועל גרי הצדק ועלינו" * החסיד שנמנע מלשתף את הרבי בעניינים גשמיים * התוועדויות מועילות ומסודרות * סיפורים מכתבים ועדויות

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

שח הגאון החסיד רבי נחום זוין שליט"א:

כשלמדתי ב-770 סיפר לי המשפיע הרה"ח ר' שמואל הלוי לויטין (ז"ל) שפעם נתבקש סבי – הגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין – ע"י כב' קדושת אדמו"ר הריי"ץ לתהות על קנקנו של בן "הרב מיקטרינוסלב" (הוא הרבי נשיא דורינו). היה זה במסגרת נסיעה שארכה כלילה שלם ששניהם נסעו באותה רכבת. סבי קלט שאולי הכוונה לקשר שידוכין. ר' שמואל סיים שסבי שיגר מברק לרבי הריי"ץ שהמדובר הוא גאון עצום. מששבתי לארץ-הקודש סיפרתי לסבי והוא אמר שהדברים אינם מדוייקים כלל ועיקר. "מה כן היה?" שאלתי וסבי השיב: שיגרתי לרבי שהוא "קדוש וטהור" (מרשימות הרה"ת ר' יצחק יהודא שי' רוזן לוד) והשווה: 'ימי מלך' כרך א' עמ' 163-164.

הכרעת בעל ה"ויואל משה"

שח המזכיר הרה"ח ר' יהודה לייב גרונר:

בשנת תשכ"ה כשנפטרה אמו של הרבי הרבנית הצדקנית מרת חנה עליה-השלום הגיע האדמו"ר מסאטמער מוה"ר יואל טייטלבוים זצ"ל לנחם את הרבי.

באותו מעמד הפנה הרבי שאלה הלכתית להנוכחים בעניין טבילת אבל – ר"ל – במקווה בערב יום-הכיפורים [השווה: 'תורת מנחם' כרך מא עמ' 49]. – תגובת האדמו"ר מסאטמער הייתה מפתיעה: "הרבי מליובאוויטש לא צריך לשאול אף אחד".

במכתב מערב ראש חודש כסלו תש"כ ('אגרות-קודש' כרך יט עמ' סח) כותב הרבי (כאן ב'תרגום חופשי'): "רבה מאד הייתה פליאתי לשמוע שיתכן שמישהו מחסידי סאטמער לא יהיה מרוצה או אפילו גם יפריע ללימוד תורת חב"ד, בו בזמן שבחג הסוכות השנה קיבלתי את הספר 'ויואל משה' [של האדמו"ר מסאטמער שליט"א] שבו מביא מסתמך ומתבסס בדבריו על דברי אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך.."

בשנת תש"מ התבטא הרבי: "היינו בידידות, ורק חלקנו בדבר הלכה".

רמז ללוות את האדמו"ר מקופיטשניץ

כשהגיע האדמו"ר מקופיטשניץ רבי אברהם יהושע העשיל זצ"ל לנחם את הרבי היה זה בסיום תפילת שחרית ביום שני ח' תשרי תשכ"ה. הרבי ישב מעוטר בטלית ותפילין. האדמו"ר ניחם את הרבי והוסיף ברכה. לאחר-מכן קם ועמד לצאת. הרבי רמז למזכיר הרב חדקוב שילווה את האדמו"ר מקופיטשניץ.

הרבי הפנה לבעל ה"אגרות-משה"

עוד סיפר הרב גרונר:

בשנת תשכ"ח שאל מישהו את הרבי בנוגע לברכות שעל-פי הלכה צריכים לברך במקומות מסויימים בארץ-הקודש והרבי אמר לו שישאל רב. והוסיף כי מן הראוי שישאל את הרה"ג ר' משה פיינשטיין שביקר בעצמו (בשנת תשכ"ה) בארץ הקודש: [ב'אגרות-משה' אכן מצויות שתי תשובות בנושא אבל לא באותה שנה אחת בשנה מוקדמת יותר והשנייה מתקופה מאוחרת יותר].

היו פעם בני זוג שהיו להם בעיות של שלום-בית, האשה כתבה על-כך לרבי והרבי המליץ שתשוחח עם רב מורה-הוראה.
בין השאר כתב הרבי ('אגרות קודש' כרך כט עמ' רסט):

"והרב פיינשטיין שי' עונה לכל השואלים – גם כשאינו מכירם (ולפעמים גם על-ידי טליפון) ונשאר בסוד, כמובן".

למה נתאחרה תשובת הרבי?

בהזדמנות כתב הרבי לאשה שפנתה אליו וארך זמן עד שזכתה לקבל מענה (הקטע דלהלן בפירסום ראשון):

"מכ' [=מכתביה] נתקבלו. ומסיבות נתאחרה התשובה. ומהן גם – שחיכיתי אפשר יזדמן לה ותודיע שמציעים לה שידוך מתאים בשבילה, ואז הרי בכל העניינים שכותבתם – חשוב לדעת גם מהי חוו"ד [=חוות דעתו של] המדובר.

"באם רצונה להחליט בשאלותי[ה] כפי שהמצב עתה, דעתי:..."

מתינות לפני התייעצות ברב

בהזדמנות מסויימת (בשנת תשל"ד) כתב הרבי לאשה:

כיון שמשנה דעתה מן הקצה אל הקצה – תחכה ימים אחדים ותתבונן עוה"פ [עוד הפעם] בזה ולא[ח]רי-זה תתייעץ ברב מורה הוראה מה עליה לעשות.

ורפא ירפא

מענה של הרבי בנושא בריאותי (משנת תשל"ד):

"באם אין כל סכנה כלל בבדיקות – יסכימו. באם יש ח"ו [=חס ושלום] – איך יסכימו?!".

ביאור של הרבי, שנאבד?

באחת השנים (בין תשד"מ לתשמ"ז) שאל אחד החסידים את הרבי הסבר לפשר הסתירה הקיימת, לכאורה, בין המוסבר ב'אגרת הקודש' (סימן זך) בענין התקשרות לרבי "הלכך נקל מאד לתלמידיו לקבל חלקם מבחינת רוח רבם העצמיות" לבין (הנאמר שם בהמשך) "רק אם יכוון לקראת אלקיו בהכנה רבה ויגיעה עצומה.. יגעת ומצאת תאמין".

הרבי השיב על-כך בכתב, המכתב הוקלד (ואולי אף נחתם?) לדברי הריל"ג שי', אך בפועל לא הגיע לתעודתו.

רוכש הנשק במחיצת הרבי

בהתוועדות יו"ד שבט תשל"ה ניגש מר יוסף צ'חנובר לרבי, ובערך כך התנהלה השיחה (עפ"י 'כפר חב"ד' גליון 888):

כ"ק אדמו"ר: שלום עליכם ר' יוסף.
יוסף צ'חנובר: שלום עליכם שנזכה להרבה בשורות.
כ"ק אדמו"ר: הרי אתה צריך לקנות הרבה נשק, אמור הרבה "לחיים".
יוסף צ'חנובר: שרק יתנו לי. לעת עתה קצת קשה.
כ"ק אדמו"ר: לעת עתה אמור "לחיים".
יוסף צ'חנובר: לחיים, לחיים.
יוסף צ'חנובר: יש קצת צרות, קצת בעיות.
כ"ק אדמו"ר: הם יתנו, אבל צריך לנצל זאת, מבלי להשתמש בזה, ובינתיים יש להשתדל שיהיה שלום בארץ, שישתמשו בנשק [=כשהוא לצורך הרתעה בלבד, והוא מונח] במחסן.
יוסף צ'חנובר: הלואי, הלואי.
כ"ק אדמו"ר: מן הסתם תפעל בכך מאחורי הפרגוד... אתה הרי מחזיק מדיפלומטיה שקטה... כך גם בנוגע לרוסיה וכך בנוגע לארצות-הברית. כתיבה בעיתונים רק גורמת נזק. הדבר מגרה את היצר.
יוסף צ'חנובר: הרי זו הטענה של קיסינג'ר? אבל בנוסח-ניגון זה, העניין יצליח יותר. צריך להשפיע על קיסינג'ר. אולי צריך לדבר על כך שהוא יאמר בליבו שזו עשיית טובה. שיהיה בהצלחה.
יוסף צ'חנובר: לחיים.
כ"ק אדמו"ר: "לחיים ולברכה".

שיחה שלא נחשפה

העיתון 'מעריב' פירסם ביום רביעי כ"ט מנחם אב תשל"ט (22 באוגוסט 1979) עמ' 5 תחת הכותרת בין "מנחה ל"מעריב" את השורות הבאות:

על מה שוחח יוסף צ'חנובר, מנכ"ל משרד החוץ, עם הרבי מלובאביץ, כאשר שהה במחיצתו בניו-יורק שלוש וחצי שעות? מה אמר לו הרבי? מה הוא השיב?

"על תוכן השיחה לא אוכל לספר לך" – הוא אומר – "אבל אני יכול לספר שהרבי מלא חיים, ערני, בקי בכל מה שקורה בישראל. הוא יודע על אירועים חשובים, פגישות, שיחות, ובקיצור – הכל על חיי הארץ, שאותה הוא ממש חי. הייתי אצלו ביום השנה לזכר פטירת אביו. התפללנו יחד 'מנחה' ושוחחנו עד תפילת 'מעריב'".

התוועדויות מועילות ומסודרות

בי"א ניסן תשל"ז כתב הרבי להרה"ח ר' ישראל זוסמן דבורץ מכפר חב"ד:

לכתבו ע"ד [=על דבר] הבלבול בעת ההתוועדות וסיבתה וכו' – אזהרתי בזה (וכמה פעמים וברבים) ידועה ומפורסמת.

בנוגע למקום מסויים ולאנשים מסויימים – ה"ז [=הרי זה] שייך להרב, להמשפיע שי' וכיו"ב [=וכיוצא בזה] שעל אתר, כמובן.

הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על הציון הק'.

החסיד שנמנע מלשתף את הרבי בנושאים גשמיים ואישיים

חסידים גדולים נמנעו מלהטריד את הרבי בנושאים גשמיים ואישיים. על אחד מהם מגלה הרבי באיגרת לגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין:

וגם מהררד"ח [=מהרב ר' דוד חנזין] שי' לא קבלתי כל ידיעות בזה, אבל זהו רגילותו, שזה כו"כ [=כמה וכמה] שנים שאינו כותב כלל בעניינים הפרטים, ולפעמים קרובות אינו עונה אפילו אם שואלים אותו בפירוש...

"ועל גרי הצדק ועלינו"

בנושא שליחותו של הרב איסר קלונסקי מטעם הרב צבי יהודה הכהן קוק לרבי, בנושא ד"ר ישראל בן זאב ('התקשרות' גיליון א'שב) במכתב [על נייר מכתבים של "האגודה למען גרי צדק – כנוס נדחים והפצת אהבת ישראל בין העמים"] מז' כסלו תשכ"ה לכבוד צעירי אגודת חב"ד ירושלים כותב ד"ר בן זאב בין השאר: בתודה הנני מאשר קבלת "ברכת שנה טובה" מאת כ"ק האדמו"ר רבי מ"מ שניאורסאהן ליובאוויטש. אני נמצא בחליפת מכתבים עם לשכת האדמו"ר בניו-יורק...


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)