חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:48 זריחה: 5:46 ז' בתמוז התשפ"ד, 13/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת וירא | להשתנות בכל גיל
עצה למרה שחורה
להטמיע בגוף את הוראות השולחן ערוך
לפרסם אלוקות בכל מקום אפשרי
קבלת פנים לשלוחים
פרשת וירא
"יום הבהיר והקדוש"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

יום שישי, טו"ב מר-חשון

היום קיבלו קבוצה מתלמידי 'אהלי תורה' את ברכת והסכמת הרבי לצאתם לשליחות בתו״ת ״ליובאוויטש-ישיבה״ באושען פארקווי.

אחרי תפילת מנחה עמד יהודי עם בנו הקטן שזאת לו הפעם הראשונה שבא לביהכ״נ אחרי שהיה חולה ל״ע ונתרפא ת״ל, והרבי בירכו 'לגדלו לתורה, חופה ומעש״ט'.

על גרם המדרגות שמחוץ לבניין 788 הצמוד ל-770 נתלה היום שלט ארוך הנושא את ההכרזה ״ברוכים הבאים, שלוחי כ״ק אדמו״ר שליט״א. כינוס השלוחים העולמי. כ״ג חשון עש״ק פ' חיי שרה מבה״ח כסלו כ״ז חשון הי' תהא שנת נפלאות בה״.

שב"ק פ' וירא, ח"י מר-חשון

לקבלת שבת נכנס הרבי ב-6:45. ב'לכה דודי' עודד כרגיל, וב'בואי בשלום' ולאח״ז שניגנו הניגון 'זאל שוין זיין די גאולה' עודד הרבי בחוזק רב, תוך כדי הנפת ידו הק' על הסטענדער.

לתפילת שחרית נכנס הרבי מוקדם ב-5 דקות מהזמן הרגיל.

'ממקומך' שבקדושת שחרית ניגנו בניגון 'לכתחילה אריבער' והרבי עודד בידו הק' ע״ג הסטענדער, ובתנועה הידועה סימן לחזור חמש פעמים.

כשנכנס הרבי להתוועדות ניגן הקהל 'זאל שוין זיין די גאולה'. גם לאחרי שבירך הרבי על היין המשיכו לנגן הניגון הנ״ל, כשהרבי מעודד את השירה בידו הק'.

את השיחה הראשונה פתח הרבי בייחודיות זמן זה, מתחיל מיום זה - ח״י מר-חשון וההמשך בתוך ג' ימים - כ' מר-חשון, ואח״כ החודשים כסלו, טבת ושבט - יום ההילולא דנשיא דורנו, וסיים שמקשרים את הגאולה עם ברכת ״שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״.

אחר השיחה ניגנו ״שובה ה' עד מתי״ כהמשך ישיר למדובר בשיחה אודות פרק תהלים זה, ושירת הקהל זכתה לעידוד ידו הק' של כ״ק אד״ש.

באמצע השירה נתן חתיכת עוגה לילד הקטן ממשפ' שארף.

בשיחה הבאה לימד הרבי הוראה מהסיפור הידוע של כ״ק אדמו״ר נ״ע שבכה מדוע לא התגלה אליו הקב״ה כפי שהתגלה לאברהם - שאכן אפשר אצל כל יהודי שיהיה ניכר בפעולה שלו שנעשית ע״י ״אדמה לעליון״.

בתום השיחה ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה'. באמצע השיחה סימן לר' משה קוטלארסקי לומר לחיים על כוס גדולה.

בשיחה השלישית דובר על שליחותו של כל יהודי, שהרי בכ״א ישנו הניצוץ מן ה'כוכב' הכללי, משיח צדקנו. בדברו על הפיכת ענייני חולין לקודש, אמר הרבי, שכפי שרואים, שאפילו לפני ששייך התינוק לומר ״מודה אני״, נמשך הוא לנשק את המזוזה לפני השינה, ואם אין מגיע הוא בעצמו, מבקש מהוריו שיעזרו לו...

אחרי השיחה ניגנו ניגון שמחה (מניגוני שמח״ת), והרבי עודד בחוזק רב לכל עבר, וביחוד לעבר ראשי-הקהילות מרוסיה שהגיעו לכאן בשבוע האחרון, להתארח בשכונת 'כאן ציוה ה' את הברכה', ולראות ולשאוב עידוד מכ״ק אד״ש.

במשך הניגון אף עודד כמה פעמים לילדים וילדות קטנים.

בשיחה הרביעית הזכיר שוב את הסיפור הנ״ל מאדמו״ר נ״ע. בהמשך התבטא שהשלימות ד״אכלת ושבעת״ שייכת רק בגאולה, שהרי איך שייך לומר ״ושבעת״ בשעה שיהודי רעב לסעודת הלוויתן ויין המשומר... אך בזמן הגאולה, הקב״ה עצמו מושיבו לשולחן... בהמשך אמר שיקויים הייעוד ד״הקיצו ורננו שוכני עפר״ של כל המשיחים בכל הדורות, שהרי בכל דור יש יהודי המוכן להיות המשיח, ולולא עניינים המבלבלים, הייתה הגאולה באה מזמן...

בסיום השיחה ניגנו הניגון ״נודע ביהודה אלקים״ והרבי עודד בחוזק בתנועת ידו הק'. באמצע סימן לחזן הר״מ טלישבסקי וניגנו ״שיבנה ביהמ״ק״.

בשיחה הבאה - החמישית בהתוועדות זו, לימד הרבי הוראה נוספת, שבכל ענין בעולם יש למצוא את ה'ארץ-ישראל' שנתפשט בו, את ה׳מאך דא ארץ ישראל' והקדושה שבכל דבר חולין. לאחריה ניגנו ״הוא אלקינו״ תוך כדי שהרבי מעודד את השירה.

בשיחה השישית! אמר הרבי שבתור הכנה לעליה מהגולה לגאולה, יעלו אלו שהכינו משקה המשמח וכו'.

על השולחן הועלו 14 בקבוקים, והסדר היה כרגיל. בקבוק ראשון ניתן עבור המלווה מלכה של 'עזרת אחים' המתקיים הלילה - מוצש״ק, בתור קבלת פנים לראשי הקהילות מרוסיה. גם לראשי הקהילות מזג לתוך כוסם.

בין מקבלי המשקה הייתה גם קבוצה מהתלמידים-השלוחים העוברים ללמוד ב'ליובאוויטש-ישיבה' אושען פארקווי. הורה ע״י המזכיר הריל״ג שיכריזו.

הנהלת ישיבת תות״ל המרכזית-770 לקחה משקה עבור התוועדות כ״ף מר-חשון יום הולדת מייסד תו״ת. לרוב לוקחי המשקה בירך 'בהצלחה'.

החלוקה הסתיימה, הקהל מצפה לניגון ההקפות כמידי שבוע, ולמרבה ההפתעה ממשיך הרבי בשיחה השביעית בהתוועדות זו! בה מסיים הרבי את ההתוועדות ב״יהי רצון שיהיה אחד יושב ועוסק בתורה, בהתיישבות, בגאולה האמתית והשלימה, וכדברי נשיא דורנו שכל ישראל כבר עשו תשובה, ולא עיכבן אפילו כהרף עין בגאולה האמתית והשלימה...״, וכאן החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות לאביו ז״ל, כשכל הקהל מצטרף לשירה בחוזקה כהד לעידוד ידו הקדושה.

ההתוועדות הסתיימה ב-3:45, כשלפני-כן הזכיר הרבי אודות 'ברכה אחרונה' ולאחריה נעמד לתפילת מנחה.

בחזרת הש״ץ ב'שים שלום' ניגנו ניגון שמח והרבי עודד בב' ידיו הק' יחד על הסטענדער.

הלילה יצא ״קונטרס כ״ף חשון״ מוגה ע״י כ״ק אד״ש.

יום ראשון, י"ט מר-חשון

לפני חלוקת הדולרים הודיע הרבי שהלילה יחלק את 'קונטרס כ״ף חשון' שיודפס היום מחדש בכריכה מהודרת. עד אחר הצהרים נשאר הדבר בלי פרסום, אך אז כבר נודע.

אט אט נודע בבירור מה יחלק הרבי - את קונטרס כ״ף חשון, שבו מאמר כ״ק אדמו״ר שליט״א!

חלוקת הדולרים החלה בשעה 1:30 והסתיימה ב-5:35. כעבור דקות אחדות ירד הרבי לתפילת מנחה ומעריב. קודם התפילה לא הסתובב לעודד, רק ניגש מיד למקומו.

הייתה מחשבה שהרבי יחלק מיד אחרי התפילה, אך לאחר שהכריז הגבאי על סיום הרמב״ם ושחרית מחר, נשאר הרבי לעמוד על מקומו, ומיד ניגש המזכיר הריל״ג. לאחר שהרבי אמר לו משהו, אמר הריל״ג לגבאי, והגבאי הכריז בשם המזכירות שהחלוקה תחל ב-6:45.

הקהל שחיכה בדריכות לקבלת הקונטרס, הסתדר בתור ארוך מקצה ביהמ״ד לקצהו השני, וב-6:55 התחיל הרבי את החלוקה כשעומד על פתח היכל קודשו! נשען ע״ג הסטענדער והתור עובר מפתח האחד של ג״ע התחתון לפתחו השני (שבו יוצא הרבי לאוהל), כשבפני כאו״א מביט הרבי תוך כדי מסירת הקונטרס.

הקונטרס, מכורך בנייר עבה לבן, שעליו באותיות כחולות בולטות - ״קונטרס כ״ף מרחשון - תשנ״ב״.

בתוך הקונטרס מצורף דולר לשליחות מצוה לצדקה.

לכמה מהעוברים אמר 'ברכה והצלחה' ולכמה 'בשורות טובות'.

לעורך העיתון ״אלגמיינער זשורנאל״ הרה״ח ר' גרשון בער יעקבסאהן שאמר לרבי שנוסע למדריד, נתן הרבי קונטרס נוסף עבור העיתון, ועוד קונטרס להשאיר במדריד.

לגב' שטרנברג נתן קונטרס נוסף למסור לבעלה.

בסיום החלוקה, לקח בידו 2 קונטרסים ונכנס פנימה להיכל קודשו. השעה 9:40.

יום שני, כ' מר-חשון

היום זכינו ויצאו לאור שתי קונטרסים מוגהים מכ״ק אד״ש, והם: 'קונטרס בעניין בית מקדש מעט זה בית רבינו שבבבל', שיו״ל בקשר להגדלת והרחבת ביהמד״ר וביהכנ״ס 770, בזמן זה. הקונטרס השני הוא 'ר״ד ושקו״ט בביקור-יחידות הרב מרדכי אליהו אצל כ״ק אדמו״ר שליט״א'.

אחרי שחרית הכריזו על מנחה ״כשיהיו מוכנים״. למקווה נסע הרבי ב-1:55.

כשיצא הרבי לאוהל החזיק בידו הק' את גליון בית-חיינו האחרון [מס' 111], את הקונטרס ״בית רבינו שבבבל״ ומעטפה.

נסע בשעה 3:25. חזר מהאוהל ב-6:50 ואחר דקות אחדות ירד לתפילת מנחה ומעריב. בצאתו אחר התפילה עמד בחור בתפילת שמו״ע באמצע השביל, הרבי פנה לצדו והמשיך כשהוא מביט בו לרגע קט.

יום רביעי, כ"ב מר-חשון

לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:20!

היום כבר הגיעו השלוחים בהמוניהם, כשאת פני כולם מקבל שלט ״ברוכים הבאים שלוחי כ״ק אדמו״ר שליט״א. כינוס השלוחים העולמי, תהא שנת נפלאות בה״, התולה על הקיר המערבי של ה'זאל' למטה (מעל הפירמידה).

כשיצא הרבי לתפילת מנחה, חילק מטבעות לצדקה לילדי צ״ה שעמדו למעלה, וכן למטה המשיך לחלק לאורך כל הדרך עד הגיעו למקומו. לתפילת מעריב נכנס ב-6:55.

יום חמישי, כ"ג מר-חשון

היום, ניתן לראות את רובם ככולם של השלוחים שי', כן-ירבו. האווירה מיוחדת, לחיצות ידיים חמות נראים בכל פינה, גם חיבוקים ונשיקות בפגישות לבביות בין שלוחים לשלוחים, ובינם לבין ידידים או מכירים מתושבי השכונה. שלוחים, וביניהם אברכים שעד לפני שנים אחדות חבשו את ספסלי הישיבה ב-770, ולא היה באפשרותם להגיע זמן רב, מסתובבים לאורך כל הזאל, ובוחנים אותו שוב על כל טפחיו עם מה שהתחדש בו... אוירה של בנים שחזרו לביתם, ומתרפקים על כל רגע נוסף של שהות בו.

הרבי נסע למקווה ב-1:40. לפני שנכנס לרכב חילק מטבעות לצדקה לעומדים שם.

לאוהל נסע ב-3:20. טרם צאתו לרכב נתן את סידור לחתן, בירכו כרגיל והוסיף ״בנין עדי עד״. שוב חילק לצדקה בחוץ לפני הנסיעה. ב-6:40 חזר, וכעבור מספר דקות נכנס לתפילת מנחה ומעריב.

ב'קדישים' שאחר התפילה, עמד הרבי כשפניו לעבר ילדי שארף, וענה איתם ״א-מ-ן״ בתנועת פיו הק', ובהדגשה מיוחדת יותר מהרגיל.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)