חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י' בתמוז התשפ"ד, 16/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קבלת פנים לשלוחים
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
אור וחום ההתקשרות
פרשת וירא | להשתנות בכל גיל
עצה למרה שחורה
להטמיע בגוף את הוראות השולחן ערוך
לפרסם אלוקות בכל מקום אפשרי
קבלת פנים לשלוחים
פרשת וירא
"יום הבהיר והקדוש"
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד

הרבי עודד עריכת "צאתכם לשלום" עם צאתם של שלוחים וכן עריכת "קבלת פנים" בהגיעם למקומות השליחות * "יהי בואכם לשלום" כתב הרבי במברק בשנת תשט"ז ובמכתב משנת תשכ"ב * הרבי הודה לשגריר ישראל בוינה לראשי הקהילה בטולוז על קליטת השלוחים בסבר-פנים-יפות * השליח שקורא כל יום את מכתבו של הרבי אליו

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

ביום שני של חג השבועות תשכ"א (תורת מנחם כרך לא עמודים 57-56) השמיע הרבי שיחה שהיו בה כמה ביטויים די נדירים והסתיימה במשפטים הבאים:

סעו כולכם – כל הנמצאים כאן – בשליחות, ועשו זאת בשמחה ובטוב לבב, והקדוש-ברוך-הוא ימלא את כל עניניכם הגשמיים והחומריים!

לפני-כן העלה הרבי על נס והביע ברכת "יישר כח" לכל אלו שנסעו בשליחות להפיץ את המעיינות במקומות הרחוקים והם עושים זאת בשמחה.

התועלת בנסיעה מתוך שמחה וטוב לבב – הוסיף הרבי – מסייעת להצלחתם – "עצם עבודתם היא בהידור וביופי" – ועד כדי כך, שפועלת גם על ההורים שאף הם יהיו בשמחה (ולפחות שלא יתלוננו)!

כאן רמז הרבי, שאלו הנוסעים בשמחה גורמים אף לנוספים לצעוד בעקבותיהם ולנסוע לשליחות – "ומה גם שמצד שמחתם פועלים הם גם על אנשים נוספים, על אחד ועל עוד אחד כו', עד שפועלים על קבוצה שלימה, שגם הם יהיו כמותם".

הוסיף הרבי ושיבח את ה"זבולון" – המקומיים הקולטים את השלוחים ומסייעם להחזקתם, ובלשונו הק': "ומקבלים את השלוחים בכבוד" – התנהגות המדרבנת את נסיעת השלוחים בשמחה ובטוב לבב.

ועוד הוסיף הרבי:

ועל-דרך-זה בנוגע לכל אלו הגורמים תוספת שמחה אצל השלוחים על-ידי שנוסעים ללוותם [='צאתכם לשלום'] או באים לקבל את פניהם [='קבלת פנים'] וכיוצא-בזה שלכל אלו מגיע "יישר כח".

השליח שזכה ליחס נדיר

ביום ט' אלול תשח"י, נערכה מטעם צא"ח מסיבת התוועדות, "צאתכם לשלום", להת' (הרה"ת) זושא שי' פוזנר, שהתעתד לנסוע בשליחות לארץ-הקודש תבנה-ותכונן.

ההתוועדות התקיימה בביהכנ"ס 770. כ"ק אדמו"ר נכנס להתוועדות באופן בלתי צפוי, ואמר שיחה מיוחדת. השיחה הוגהה על-ידי הרבי ונדפסה על-ידי מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א – דבר נדיר ביותר (לימים נדפסה השיחה ב'תורת מנחם' כרך כג עמ' 265 ואילך).

מברקים לשלוחים לארה"ק

שלוחי חב"ד-ליובאוויטש

בואכם לארץ הקדושה לשלום ובקורכם בה להצלחה מופלגה במילוי שליחותכם שנקודתה הפנימית הפצת המעיינות חוצה. לאלתר לגאולה בפרישת שלום כל אנ"ש.

מברק זה (נדפס ב'אגרות-קודש' כרך יג עמ' שדמ; וב"מבוא" שם עמ' 17) שיגר הרבי לתלמידים השלוחים לקראת בואכם צלחה לארץ-הקודש בשנת תשט"ז.

ובדומה לכך, מברק מיוחד שיגר הרבי בשנת תשל"ו "להשלוחים האנשים והנשים והטף שליט"א" שעלו לארץ-הקודש ('אגרות-קודש' כרך לא עמ' קכב-ג), ונפתח כך:

תשואת-חן על גודל הנחת-רוח מהדו"ח שנתקבל זה עתה על-דבר התחלת מילוי השליחות בהצלחה, והעיקר – על ההתחלה עצמה,

ויהי רצון שתומשך באופן דמוסיף והולך..

וזכות ארץ הקודש מסייעתם

וברכות רבותינו נשיאינו תלוונה אותו...

הזכות מעודדת וגם תובעת

בח"י טבת ה'תשמ"א כותב הרבי לשגריר ישראל באוסטריה את המכתב הבא ('ניצוצי אור' מינדל עמ' 116):

לכבוד השגריר מר יששכר בן יעקב שי'

וינה

שלום וברכה:

מאשר אני קבלת מכתבו מט' טבת. ופותחין בברכה, על הספ"י [=הסבר-פנים-יפות] והעידוד שנתן להרב ר' יעקב שי' בידרמן, אשר בודאי כמו בכל עניני טוב גם עידוד ועזר בזה יהי[ה] באופן דמוסיף והולך, ובלשון חכמינו ז"ל "מעלין בקודש". ובפרט אשר פעילותו היא לטובת הרבים, מתחיל ועיקר בשטח החינוך. וזכות הרבים מסייעת וגם מעודדת ותובעת...

תודות על קבלת הפנים החיובית

כמה שנים קודם לכן (י"ד מרחשון תשל"ו), שיגר הרבי לראשי הקהילה בטולוז מכתב מענה ברוח הדברים האמורים וכה כתב בפתיחתו ('אגרות-קודש' כרך לא עמ' לא):

ותשואת-חן על הבשורה הטובה מהפעולות המוצלחות של הרה"ח וו"ח אי"א [=הרב-החסיד וותיק-וחסיד איש-ירא-אלוקים] בעל מדות ורב פעלים הרי"י [=הרב יוסף יצחק] מטוסוב וזוגתו, שיחיו, במחנם הט' [=הטהור].

ותשואת-חן גם-כן ובפרט בעד הסבר-פנים-יפות שהראו להם, ובעד עזרתם לפעול ולעשות בהצלחה, אשר בעזרת ה' כבר הביאו פירות טובים בשטח החינוך ובעניני יהדות בכלל.

גם כאן – אחרי המשך נרחב – מסיים הרבי באיחול:

וגדול זכותם, בתוך כל חברי קהלתם שעושים בזה, ובודאי עוד יעשו יותר, שהרי תמיד יש מקום להוסיף.. ויהי רצון שיעשו בכל האמור מתוך מנוחת הנפש ובשמחה ובטוב לבב.

ריחוק מקום – כלי לברכת ה'

בחורף תשכ"ב יצאו הרב משה יחיאל פעלר וזוגתו בשליחות למיניאפוליס, מינסוטה.

בי"ג טבת שיגר להם הרבי איגרת מיוחדת (אגרות-קודש כרך כב עמ' פח-פט) הפותחת כך:

שלום וברכה!

יהי בואכם לשלום למחנם הט[הור] ולהצלחה בפעולותיהם בקדש, להפיץ היהדות בכלל והמעינות בפרט, ובאופן דמוסיף והולך ואור, וכמדובר כמה פעמים.

ויעשו זה במרץ המתאים ובשמחה ובטוב.

הרבי ציטט את תורת אדמו"ר הזקן לפסוק "ויחי יעקב בארץ מצרים", שגם במצרים, "בחוץ-לארץ ימי הגלות ובריחוק מקום גשמי מן הישיבה וכו'" – היה "ויחי":

והרי זה גם צינור וכלי לקבלת ברכת השם-יתברך בענינים הפרטים.

וחותם:

בברכה לבשורות-טובות בכל-הנזכר-לעיל.

במהלך התוועדות יו"ד שבט תשכ"ב (תורת מנחם כרך לג עמ' 57) מציין הרבי את העובדה: "שניתוספו לאחרונה שני שלוחים של ה"מרכז" [='מרכז לעניני חינוך'] אחד בפילדלפיא ואחד במיניאפאליס, כל אחד עבור המדינה שמסביב לו – יאמרו, אפוא, לחיים ויקחו גם עבור המושפעים... ויומשך אחר-כך למטה מעשרה טפחים, בשמחה ובטוב לבב, שהמועט יהיה מרובה... וכך ילכו "מחיל אל חיל"...".

הרב פלר ציין בהזדמנות ('יסודות השליחות', תשורה בירנהאק, תשע"ט, עמ' 76), כי מדי יום ביומו הוא קורא את המכתב ואחר-כך מביט על תמונת הרבי.

ועוד באותו חורף:

טרם נסיעתם של הרב בנימין קליין (ע"ה) ורעייתו לאוסטרליה בשנת תשכ"ב התקיימה מסיבת 'צאתכם לשלום'.

היה זה בערב ראש חודש כסלו. הרב חודקוב, מנהל המזכירות, נשא דברים בהם עמד על מעלת השליחות בכלל ושליחות הרבי במיוחד. את המסיבה פתח הרב דוד רסקין. כמו כן נשאו דברים ראש הישיבה הרב מרדכי מענטליק והרב שמואל זלמנוב, מנהל "ניח"ח" (ראה 'מקדש מלך' כרך א' עמ' 132 ואילך).

בה' טבת קיבל הרב אפרים וולף מברק ממזכירות הרבי "בקשר לסידור צאתכם לשלום להרב קליין שי'" ('ימי תמימים' כרך ג' עמ' 100).

להלן ידיעה שהתפרסמה ב'הפרדס' מחודש ניסן תשל"ו (שנה נ' חוברת ז' עמודים 34-33) ויש לשער שהייתה למראה עיני הרבי טרם פרסומה:

קבלת פנים ומסיבת פרידה בנחלת הר חב"ד

"מאות עולי חב"ד בשכונת העולים נחלת הר חב"ד ערכו קבלת פנים מפוארת ומסיבת פרידה יחד להרב ר' מרדכי מענטליק ראש ישיבת חב"ד בארה"ב הנלווה לקבוצת עולי חב"ד שהגיעו מארה"ב להשתקע בישראל.

"עד לשעות המאוחרות של הלילה האזינו מאות מחסידי חב"ד המתגוררים בקרית מלאכי לדברי השליח של הרבי אשר מסר על מטרת שליחותו בארץ, ועל מטרת שליחת עולי חב"ד מארה"ב אשר שלח הרבי להשתקע בארץ.

"הרב מענטליק מסר בפרטות על השליחות, וקרא לחסידי חב"ד לעזור להשליחים להשתלב בחיי הארץ, הוא אמר כי תפקידי השליחים לחזק את ישוב הארץ בגשמיות וברוחניות, לכן על הדרים בארץ, לחזק אותם ולהתחזק בפעולות המבצעים שעליהם הכריז הרבי.

"מסיבה זו היתה מסיבת פרידה להרב מנטליק, הרב מענטליק אמר, שהוא מקווה כי השליחות הזו תעלה בהצלחה, שכן הוא הוסיף אם תהיה עליה זו מוצלחת וייהנו מהם והם ייהנו מאיתנו, אזי הרבי ישלח עוד קבוצות עולים לארץ.

"במשך שהותו בארץ, עמד הרב מענטליק מקרוב על חבלי הקליטה של הקבוצות לירושלים ולצפת, והוא אמר שהוא שבע רצון מקליטתם בארץ, והוא מניח כי שליחותם תעלה יפה, והם ישתלבו יפה בחיי הארץ יחד עם שאר חסידי חב"ד בארץ".

קבלת פנים לשלוחים הראשונים – תשט"ז

כמלווה-צמוד ומדריך לשלוחים שנשלחו בשנת תשט"ז נבחר ע"י הרבי – הרב יחיאל מיכל יהודא לייב זלמנוב – אליו כותב הרב ניסן מינדל בי"ט תמוז (ראה צילום):

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א, באשר כ[בודו] מכיר את השלוחים והשלוחים מכירים אותו, נבחר כ' להיות לשלוחים לעינים משך ביקורם באה"ק ת"ו, ומצדו יתייעץ עם חבריו שי' ע"ד סידור כל הענינים שימצאו לנכון על אתר כדי לעזור לשלוחים למלא שליחותם ותפקידיהם על הצד היותר טוב.

המזכירות צירפה העתק "הודעה לעיתונות" ("פאר דער פרעסע") "כאן בקשר עם הנסיעה והשליחות, אשר בטח יוכלו להשתמש בזה בהנוגע לפירסום המתאים בעתונות באה"ק ת"ו".

והנה מברק נוסף הנמצא בארכיון ליובאוויטש:

ב"ה. ב' מנ[חם] א[ב] תשט"ז.

מברק ממזכירות כ"ק אד"ש

שנתקבל היום:

השלוחים יגיעו [ל] לוד ביום הששי ה' מנ[חם] א[ב] בשעה 7 [ב]בקר אל-על [טיסה מספר] 404 מרומא. בבקשה להודיע לאגו[דת] ח[ב"ד] ולצעירי אגו[דת] ח[ב"ד] ולכל השייכים ולסדר קבלת פנים.

מזכירות

בשולי הרשימה אפיזודה:

באור ליום י' אלול תשט"ז התקיימה אסיפת אגודת חב"ד בראש האסיפה היה היושב-ראש [הרב] ר' נחום גולדשמידט והמזכיר [הרב] ר' ישראל לייבוב

בין השאר עלה על סדר היום שאלת ההשתתפות של חברי אגו"ח בקבלת פני האורחים.

הנוכחים בקבלת-הפנים היו: הרבנים אליעזר קרסיק, זעליג סלונים, פנחס אלטהויז, אברהם דרייזין, ישראל לייבוב, זלמן סודקביץ

בשנת הראשונה לשבתם של השלוחים בכפר חב"ד באו לכפר כמעט כל חברי אגודת חב"ד.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)