חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:22 זריחה: 6:29 י"ז בשבט התשפ"ג, 8/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יומן מבית חיינו
תשנ"ב

מדורים נוספים
אור וחום ההתקשרות
התעוררות תשובה אמיתית
ראש השנה ויום כיפור – בכל יום ויום
גאולה ותשובה באין-ערוך
אתרוגי קלברייה לארץ הקודש
יום הכיפורים
עת לדעת
יומן מבית חיינו
הלכות ומנהגי חב"ד
מקורות

ט' תשרי

בסיום תפילת מנחה ניגש הרבי ל׳סטענדער׳ המוכן לשיחה, ולפני שפתח בשיחה הורה שיכריזו על זמן תפילת מעריב. אחר כך פתח בשיחה-ברכה שנמשכה קרוב לשעה. היו בה ביטויים לא רגילים. בין הדברים הרבי אמר שכשמשיח יבוא בתשיעי בתשרי הרי כמו בכל סעודה חסידית, ללא הבט מתי התחילה, תימשך הסעודה דהיום לתוך הסעודה דלויתן ושור הבר. ואזי תהיה ביוהכ״פ אכו״ש - כמו ביוהכ״פ בשנת בנין ביהמ״ק הראשון, שהייתה שמחה הכי גדולה. ודוד המלך יברך בסעודה - ״לי נאה לברך״ - את הקב״ה (שהרי ״אורח טוב מברך לבעה״ב״).

ומה שיוהכ״פ הוא ״כפורים״ יש לפרש את כ״ף הדמיון למעליותא שזו שמחה ו״עד דלא ידע״ נעלים שלא בערך משמחת פורים!

בנוגע לגאולה התבטא שכבר ״כלו כל הקיצין״, ונשארה רק אותה תנועה, שצריכה להתגלות בדרך הטבע בלי צורך בנס גלוי (ואפי׳ לא נסתר). ונהיה ״קוב״ה חייך ואמר נצחוני בני נצחוני״ בנוגע לבקשת הגאולה.

ושוב הזכיר, שנלך לאכול סעודה המפסקת (ועד״ז אלו שאוכלים ב׳ סעודות) ותימשך בהתוועדות חסידית עם נשיא דורנו בראשינו וכל הנשיאים שלפניו. ואז יוכלו לאכול גם בקה״ק, כמסופר (בתנ״ך) בנוגע לאכילה ב״חדר המטות״ - שהוא קה״ק, ושם נעשים יהודים 'חד' עם הקב״ה. ועוד והוא העיקר שיהיה זה 'תשרי' - ותפתח התחלה לגאולה, ומתשיעי בתשרי באים לתכלית השלימות בעשירי בתשרי, ובפרט לאחר כל מעשינו ועבודתנו, באים תיכף ומיד - מתוך סעודה כנ״ל ־ לגאולה. ומהריקוד הכי גדול וניגון הכי שמח באים לסעודה הכי גדולה תיכף ומיד ממש.

בסיום השיחה, בהמשך למילים ״ריקוד הכי גדול וניגון הכי שמח״... התחיל לנגן בעוז את ניגון ההקפות לאביו ז״ל, תוך כדי שהוא מניף ידו אל-על... ירד והתחיל לחלק שטרות - שליחות לצדקה. במשך החלוקה הניף ידו לכמה ילדים, וכן כשעבר צ׳רלי, הניף הרבי את ידו לעברו. אחרי שיחה מיוחדת כזו, אך טבעי היה שכל זמן החלוקה רקדו אנ״ש והתמימים בשמחה הכי גדולה באמצע ה׳זאל׳.

לערך בשעה 5:00 הסתיימה החלוקה והרבי יצא מה׳זאל׳ ב'שטורעם' גדול כפי שלא היה זמן רב. פניו היו מאירות, ולאורך כל הדרך עודד את השירה בתנועות חזקות ביותר, לכל עבר. גם אח״כ כשכבר כל הבעה״ב מיהרו לבתיהם לאכול סעודה המפסקת, המשיכה קבוצה גדולה מהתמימים לרקוד בחוץ מול 770.

ברכת התמימים

כ״ק אד״ש נכנס לזאל הקטן כמה דקות אחרי הדל״נ, עלה לבימה ונגש לשטענדער. העיף מבט קצר (לשמאלו) בתמימים, ושלא כבכל שנה - לא אחז את הטלית בידיו אלא הניח את ידיו הק׳ על השטענדער כבכל שיחה. פתח כרגיל בכל פסוקי ׳ברכת כהנים׳ מ״וידבר גו״׳ כשפניו גלויות והמשיך באמירת שיחה-ברכה שנמשכה כרבע שעה. את הדוחק והצפיפות ששררו בשעת מעשה בתוך הזאל אין לתאר. לא רק זאת - הקירות נטפו אגלי זעה בכמויות. שלא לדבר על הבחורים. כבר מתחילת השיחה החלה הטלית לרדת על פניו הק׳, עד שכסתה לגמרי. בסיום נכנס לחדרו, וכעבור כמה דקות יצא לקול נדרי.

באותם דקות, עד ל׳כל נדרי׳, הספיקו התמימים למעלה 'לחטוף' חזרה על הברכה שקיבלו ז״ע.

ליל יום הכיפורים

הרבי נכנס לתפילה כשבידו מחזור גדול של יוהכ״פ ותהילים והתיישב, ומיד החלו באמירת תהילים. על הסטענדער של הרבי מונח שעון יד וכן במשך כל תפילות היום.

כשסיימו את אמירת תשעת פרקי התהילים ירד הרבי למטה ליד הש״ץ, וקיבל לידיו את סה״ת הקטן. כן החזיקו חברי הבד״ץ ס״ת. לפני שהתחיל הש״ץ ״על דעת המקום״ הביט הרבי לעברו. כשסיימו ״כל נדרי״ הסתכל הרבי עד שהחזירו את סה״ת לארון. ואח״כ התחילו מעריב. בכמה קטעים שניגן הש״ץ עודד הרבי בידו הק׳.

אחרי מעריב נשאר הרבי לאמירת ספר התהלים בצבור. כשסיים הקהל את התהלים, הרבי אחז בקאפיטל ק״ד. כ״ק אד״ש נשאר על מקומו עוד חצי שעה לערך. משך כה״ז הייתה הטלית על כל צדו השמאלי. כשסיים אמר את ה'יהי-רצון', ולקח את המחזור והתהלים. סימן שייקחו את השעון ועלה לחדרו.

כשהגיע ליד פתח ה׳זאל׳ הקטן למעלה הסתובב פתאום הרבי, ונכנס מעט לתוך הזאל והביט כמחפש. מיד ניגש המזכיר הריב״ק שי׳ וכ״ק אד״ש שאלו היכן נרות הנשמה? [עד לפני כמה שנים היו מעמידים את נרות הנשמה ב׳חדר שני׳ של הזאל הקטן, ומאז מקומם בחדר הצינורות שלמטה], המזכיר ענה: למטה. שוב שאל הרבי: איפה למטה, וענה המזכיר שבחדר הנ״ל. אמר הרבי: האם זה חלק מביהכנ״ס, ופנה ונכנס לגעה״ת. שם המשיך הרבי לעבר נרות הנשמה שעמדו בקצה והביט בהם ושאל האם זה מה שיש. וענה המזכיר הריל״ג שיש למטה בחדר הנ״ל, ונכנס לחדרו הק׳.

יום כיפור

כמה דקות אחרי השעה 10:00 נכנס הרבי לתפילת שחרית. מיד בהגיעו לסטענדער סימן בתנועת ידו הק׳ שינגנו ״אבינו מלכנו״, וכשסיימו לנגן החלה התפילה.

יצוין שבכל תפילות היום האריך הרבי בתפילת לחש, כמה דקות אחרי רוב הציבור.

ל׳מפטיר׳ עלה הרב חדקוב שי׳ כבכל שנה, וממילא ב׳יזכור׳ נשאר הרבי על מקומו.

בכריעות שבסדר עבודה - בתחילה הי׳ הרבי מחכה עד שהש״ץ יתחיל את המילים ״והכהנים וכו״׳, אך בכריעות שאח״כ - כרע עוד קודם לכן. בכריעות מקפיד שמצחו יגע ברצפה. קם כשהוא נתמך בכיסא ובדרגש, ואח״כ מסתכל על הש״ץ עד שמסיים לכרוע.

במשך תפילת מוסף הרכיב כ״ק אד״ש את משקפיו, והורידם רק בעת הכריעות, שאז הניחם על הסטענדער.

בסיום ׳סדר עבודה׳ ירד הרבי מהבימה לסטענדער שעמד למטה, כדי לאפשר לחלק מהכהנים הרבים לעלות על הבימה לישא את כפיהם. לפני ברכת כהנים הביט חזק בפני הכהנים שלמעלה ושלמטה.

בסיום התפילה לפני אמירת התהילים התחיל לומר ׳יישר כח׳ לכהנים העומדים על הבימה, ועוד לפני שירדו כולם פנה וצעד לעבר המדרגות (שלא כרגיל) והמשיך שם לומר ׳יישר כח׳ עד שירדו כולם, ואז עלה לבימתו.

הכריזו על תפילת מנחה ל-5:15. וב-3:40 עלה כ״ק אד״ש לחדרו. לקראת סיום ההפסקה תפס הקהל את מקומותיו - מי להפטרה ומי ל׳מארש׳.

לתפילת מנחה נכנס הרבי חבוש בכובעו, בשעה 5:40 כשהגיע למקומו הוריד את הכובע והכניסו לתוך מגירת הסטענדער, וכיסה ראשו בטלית. מיד החלו בקריה״ת ולכ״ק אד״ש קראו למפטיר-יונה. בשעת ההפטרה היה שקט כך שרבים היו יכולים לשמוע את קולו של הרבי. אמירת ההפטרה הייתה מיוחדת במינה: פני הרבי היו נראות רציניות מאד, ובכמה מילים השתהה וקולו רעד מעט.

לקראת תפילת נעילה גבר הלחץ ב׳זאל', בעיקר בחלקו הקדמי, שהרי כ״א רוצה לזכות לראות את ׳מארש הנצחון׳ של סוף היום. מיד אחר תפילת מנחה החלו בתפילת נעילה, ובקטעים שניגן הש״ץ עודד הרבי בידו.

אחרי קריאת ״שמע ישראל״, ״ברוך שם״ ו״הוי׳ הוא האלוקים״ ע״י הקהל בהתעוררות רבה, התחיל הש״ץ את הקדיש. וכשהגיע להפסק שבאמצע הקדיש התחיל הקהל לנגן את ניגון ׳מארש נאפוליון׳ בעוז כשעיני כולם מופנות למקום א׳ - לעבר בימתו של כ״ק אדמו״ר שליט״א. בתחילה עמד הרבי עדיין כשפניו מופנות לכותל, והניף את ידו על הסטענדער לעידוד השירה, כך משך זמן (יותר מהרגיל).

מרגע לרגע גברה השירה ותוך כדי זה עלה הרבי על המדרגות המיוחדות ל׳מארש׳, הסתובב והביט על הקהל, ואז החל להניף ידו בחוזק. בתחילה הניף ביד ימינו ואח״כ בשתי ידיו הק׳ יחד, תפס בידו השמאלית את הטלית והורידה על פניו ואח״כ תפס והחזיק בה - ב׳גארטל', והמשיך להניף ביד ימינו בחוזק רב. השמחה הייתה גדולה, הרבי ממשיך לעודד במרץ רב והקהל העצום שר למעלה מכוחותיו... כך במשך זמן.

אח״כ הפסיק הרבי ונשאר לעמוד - שלא כרגיל - על המדרגות וחיכה לתקיעה, הרים מעל פניו את הטלית והביט בקהל, ופניו להבים... כשתקע הרה״ח ר׳ מ״מ טעננבוים את התקיעה גדולה, הביט הרבי לעברו, וכשאמר הקהל ״לשנה הבאה בירושלים״ - ראו את כ״ק אדמו״ר שליט״א אומר זאת בהדגשה. מיד לאחמ״כ הניף הרבי את ידו להמשך ה׳מארש׳, והקהל המשיך לשיר ביתר שאת. בינתיים ירד הרבי מהמדרגות אל מקומו, והמשיך לעודד...

בסיום ה־9 פרקי תהילים הוריד הרבי את הטלית מעל ראשו, וחבש את כובעו, ואז החלו בתפילה ערבית. בסיומה נערכה הבדלה, ואח״כ הכריזו על זמן תפילת שחרית. אח״כ פנה הרבי לכל הקהל ואמר בקול רם - תוך כדי שהוא מניף את ידו הק׳ – "גוט יום טוב" ג׳ פעמים, כשכל הקהל עונה אחריו. ומיד החל לנגן ניגון ההקפות לאביו ז״ל, וירד מהבימה. בדרכו המשיך לעודד את הקהל לכל הכיוונים...

אשרי מי שזכה לראות ״מראה כהן״ בצאתו מבית קדשי הקדשים...

קידוש לבנה לא היה הערב, כי הלבנה לא נראתה.

י"א תשרי

חלוקת־צדקה פתאומית לילדי-ישראל

כמה דקות אחר התפילה נכנס אל הזאל הגדול המזכיר הריל"ג שי', עלה על בימת ההתוועדות והכריז שכ״ק אדמו״ר שליט״א ביקש להכריז שקודם נסיעתו לאוהל יחלק דולר לצדקה לילדים קודם בר-מצוה ולילדות קודם בת-מצוה - ואפילו אלו ההורים שיעברו עם ילדיהם לא יקבלו, ולפרסם ע״מ שיבואו מה יותר ילדים, ושוב - אך ורק ילדים! [אמר שלשונו של הרבי היה ׳״מזאל נישט מאכן קונצן״ (= לא להתחכם)].

ב-2:10 החל כ״ק אדמו״ר שליט״א את החלוקה בעומדו על מקומו הרגיל בחלוקות ימי ראשון. לכל ילד נתן שטר של דולר ובירך ״א גוט יאר״. ואכן, מבוגרים שעברו לא קבלו.

ברחוב ירד אותה שעה גשם קל והיה זה מראה מיוחד לראות את הפעוטות המכורבלים בידי הוריהם נחפזים לבית המדרש הגדול, לוודא שגם התינוק שלהם ימנה על אלו שיזכו לקבל דולר מידו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א,

החלוקה נמשכה כשעתיים שבמהלכה הספיקו אלפים רבים של ילדים וילדות לעבור בזריזות ולקבל את השליחות-מצוה המיוחדת, כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מברך כל ילד בשנה טובה ("א גוט יאר"). זה היה השלב הראשון של החלוקה. בתוך כך, הגיעו עוד המוני ילדים מרחבי העיר וכולם נאספו בחות לקראת צאת הרבי לאוהל. כיון שכך, הובא הסטנדר החוצה וכאשר הדלת נפתחה והרבי שליט"א יצא כדי לנסוע לאוהל, התחדש החלוקה. הרבי סימן שיזיזו את הרכב כדי שיוכלו הילדים לעבור, נשען על הסטענדער כשפניו הק׳ מול הכביש וחילק שוב כשבע דקות.

כשאר ההנהגות נוספות וחדשות של כ״ק אדמו״ר שליט״א נשארה גם חלוקה זו ל״עוללים ויונקים״ "מסתורית"...

נסע לאוהל ב-4:10 וחזר ב-7:30.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)